logo

doc Luật đầu tư số 59/2005/QH11 năm 2005

pdf Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP

Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP ngày 9 tháng 10 năm 2009 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2015.

pdf Quyết định số 126/2009/QĐ-CP

Quyết định số 126/2009/QĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển.

pdf Quyết định số 131/ 2009/ QĐ- TTg

Quyết định số 131/ 2009/ QĐ- TTg ngày 2 tháng 11 năm 2009 về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sách nông thôn.

pdf Hiệp định số 79/2005/LPQT

Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri

pdf Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

pdf Văn bản Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

pdf Hiệp định về khuyến khích đầu tư và Bảo hộ đầu tư

Hiệp định về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

pdf Hướng dẫn số 1585/TLĐ

Hướng dẫn số 1585/TLĐ về việc hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

pdf Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành

pdf Văn bản Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

pdf Quy định nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại VN

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam theo quy định nào? Trả lời: Theo quy định tại Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP, Nhà đầu tư nước ngoài mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam theo 3 trường hợp:

doc Luật số 59/2005/QH11

LUẬT ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 59/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

doc Luật đầu tư 2005

Tham khảo tài liệu 'luật đầu tư 2005', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Giải thích thuật ngữ về đầu tư

Vốn đầu tư là những chi tiêu tăng hoặc duy trì tài sản vật chất trong một thời kì nhất định. Vốn đầu tư thường được thực hiện qua các dự án đầu tư và một số chương trình muc tiêu quốc gia với mục đích chủ yếu là bổ sung.

doc Luật Đấu thầu năm 2013

Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam. Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu.

doc THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÍ CHƯƠNG TRÌNH ODA

Căn cứ nghị định số 61/2003/NĐ-CP của chính phủ qui định chức năng, nhiện vụ, quyền hạn sơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư.

doc Nghị định số 108/2006/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam.

doc THÔNG TƯ SỐ: 02 /2004/TTLT/BKHĐTBNV

Nghị định số 61/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

doc Nghị định số 138/2007/NĐ-CP

Về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương

Tổng cổng: 74 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net