logo

Giải thích thuật ngữ về đầu tư

Vốn đầu tư là những chi tiêu tăng hoặc duy trì tài sản vật chất trong một thời kì nhất định. Vốn đầu tư thường được thực hiện qua các dự án đầu tư và một số chương trình muc tiêu quốc gia với mục đích chủ yếu là bổ sung.
§Çu t− Investment BiÓu Trang Table Page Vèn ®Çu t− theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ 40 Investment at current prices by types of ownership 93 Vèn ®Çu t− theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ 41 Investment at constant 1994 prices by types of ownership 94 Vèn ®Çu t− theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh kinh tÕ 42 Investment at current prices by kinds of economic activity 95 Vèn ®Çu t− theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh kinh tÕ 43 Investment at constant 1994 prices by kinds of economic activity 96 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo cÊp 44 qu¶n lý - State investment at current prices by management level 97 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 45 ph©n theo cÊp qu¶n lý State investment at constant 1994 prices by management level 98 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ 46 ph©n theo nguån vèn State investment at current prices by investment source 99 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 47 ph©n theo nguån vèn State investment at constant 1994 prices by investment source 100 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ 48 ph©n theo ngµnh kinh tÕ State investment at current prices by kinds of economic activity 101 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 49 ph©n theo ngµnh kinh tÕ State investment at constant 1994 prices by kinds of economic activity 102 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 50 Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 103 89 §Çu t− - Investment §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 51 ph©n theo ngµnh kinh tÕ Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by kinds of economic activity 104 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 52 ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t− chñ yÕu Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by main counterparts 105 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 53 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by province 107 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp n¨m 2008 54 ph©n theo ngµnh kinh tÕ Foreign direct investment projects licensed in 2008 by kinds of economic activity 109 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp n¨m 2008 55 ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t− chñ yÕu Foreign direct investment projects licensed in 2008 by main counterparts 110 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp n¨m 2008 56 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Foreign direct investment projects licensed in 2008 by province 112 §Çu t− trùc tiÕp ra n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1989 - 2008 57 Direct investment projects abroad licensed in period 1989 - 2008 114 §Çu t− trùc tiÕp ra n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1989 - 2008 58 ph©n theo ngµnh kinh tÕ Direct investment projects abroad licensed in period 1989 - 2008 by kinds of economic activity 115 §Çu t− trùc tiÕp ra n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1989 - 2008 59 ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t− Direct investment projects abroad licensed in period 1989 - 2008 by counterparts 116 90 §Çu t− - Investment Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª ®Çu t− Vèn ®Çu t− lμ toμn bé nh÷ng chi tiªu ®Ó lμm t¨ng hoÆc duy tr× tμi s¶n vËt chÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Vèn ®Çu t− th−êng thùc hiÖn qua c¸c dù ¸n ®Çu t− vμ mét sè ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia víi môc ®Ých chñ yÕu lμ bæ sung tμi s¶n cè ®Þnh vμ tμi s¶n l−u ®éng. §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi lμ viÖc nhμ ®Çu t− n−íc ngoμi ®−a vμo ViÖt Nam vèn b»ng tiÒn hoÆc bÊt kú tμi s¶n nμo ®Ó tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t− n−íc ngoμi t¹i ViÖt Nam. Vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoμi lμ vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−, bao gåm vèn ph¸p ®Þnh vμ vèn vay. 91 §Çu t− - Investment Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on investment Investment is expenses to increase and remain physical assets, in a given period. Investment can be seen through investment projects and national objective programs mainly to increase fixed and change in inventories assets. Foreign direct investment means the bringing of capital into Vietnam in the form of money or any assets by foreign investors for the purpose of carrying on investment activities in accordance with the provisions of the Law on foreign investment in Vietnam. Foreign direct investment means the capital required to implement an investment project, including Charter capital and loan capital. 92 §Çu t− - Investment 40 Vèn ®Çu t− theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ Investment at current prices by types of ownership Tæng sè Chia ra - Of which Total Kinh tÕ Kinh tÕ ngoµi Khu vùc cã vèn Nhµ n−íc Nhµ n−íc ®Çu t− n−íc ngoµi State Non-State Foreign invested sector Tû ®ång - Bill. dongs 1995 72447 30447 20000 22000 1996 87394 42894 21800 22700 1997 108370 53570 24500 30300 1998 117134 65034 27800 24300 1999 131171 76958 31542 22671 2000 151183 89417 34594 27172 2001 170496 101973 38512 30011 2002 200145 114738 50612 34795 2003 239246 126558 74388 38300 2004 290927 139831 109754 41342 2005 343135 161635 130398 51102 2006 404712 185102 154006 65604 2007 532093 197989 204705 129399 S¬ bé - Prel. 2008 610876 174435 244081 192360 C¬ cÊu (%) - Structure (%) 1995 100,0 42,0 27,6 30,4 1996 100,0 49,1 24,9 26,0 1997 100,0 49,4 22,6 28,0 1998 100,0 55,5 23,7 20,8 1999 100,0 58,7 24,0 17,3 2000 100,0 59,1 22,9 18,0 2001 100,0 59,8 22,6 17,6 2002 100,0 57,3 25,3 17,4 2003 100,0 52,9 31,1 16,0 2004 100,0 48,1 37,7 14,2 2005 100,0 47,1 38,0 14,9 2006 100,0 45,7 38,1 16,2 38,5 24,3 2007 100,0 37,2 S¬ bé - Prel. 2008 100,0 28,6 40,0 31,4 93 §Çu t− - Investment 41 Vèn ®Çu t− theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ Investment at constant 1994 prices by types of ownership Tæng sè Chia ra - Of which Total Kinh tÕ Kinh tÕ ngoµi Khu vùc cã vèn Nhµ n−íc Nhµ n−íc ®Çu t− n−íc ngoµi State Non-State Foreign invested sector Tû ®ång - Bill. dongs 1995 64685 27185 17857 19643 1996 74315 36475 18537 19303 1997 88607 43801 20032 24774 1998 90952 50498 21586 18868 1999 99855 58585 24012 17258 2000 115109 68089 26335 20685 2001 129460 77421 29241 22797 2002 147993 86677 35134 26182 2003 166814 95471 42844 28499 2004 189319 105082 53535 30702 2005 213931 115196 62842 35893 2006 243306 126601 72903 43802 2007 309117 131905 92517 84695 S¬ bé - Prel. 2008 328827 110326 104524 113977 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % 1995 111,9 111,8 105,0 119,0 1996 114,9 134,2 103,8 98,3 1997 119,2 120,1 108,1 128,3 1998 102,6 115,3 107,8 76,2 1999 109,8 116,0 111,2 91,5 2000 115,3 116,2 109,7 119,9 2001 112,5 113,7 111,0 110,2 2002 114,3 112,0 120,2 114,9 2003 112,7 110,1 121,9 108,8 2004 113,5 110,1 125,0 107,7 2005 113,0 109,6 117,4 116,9 2006 113,7 109,9 116,0 122,0 2007 127,0 104,2 126,9 193,4 S¬ bé - Prel. 2008 106,4 83,6 113,0 134,6 94 §Çu t− - Investment 42 Vèn ®Çu t− theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Investment at current prices by kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 151183 290927 343135 404712 532093 610876 N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 17218 18113 20079 22323 25393 29313 Thñy s¶n - Fishing 3715 4850 5670 7764 8567 9665 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 9588 22477 26862 30963 37922 50962 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 29172 58715 68297 80379 108419 108124 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 16983 31983 37743 43550 54970 64160 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 3563 11197 13202 16043 21136 25005 Th−¬ng nghiÖp; Söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 3035 15659 18359 20154 23195 28200 motor cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 4453 5549 6628 8613 10899 11805 VËn t¶i; kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 19913 39381 48252 58410 82495 90084 Transport; storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation 1303 1800 2174 3295 6275 7530 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1883 1351 1486 2546 3266 3852 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting business activities 4031 5025 5705 6920 25427 35496 QLNN vµ ANQP; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public 3914 8260 9727 11914 13236 12906 administration and defence; Compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 6084 8614 10097 13234 14502 16521 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 2323 5665 5775 6150 7517 8932 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n hãa vµ thÓ thao 2812 4583 4893 5625 7257 9857 Recreational, cultural and sporting activities C¸c ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 793 1015 1217 1456 1644 1752 Activities of Party and of membership organizations H§ phôc vô c¸ nh©n, céng ®ång vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 20400 46690 56969 65373 79973 96712 Community, social personal service and other activities 95 §Çu t− - Investment 43 Vèn ®Çu t− theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh kinh tÕ Investment at constant 1994 prices by kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 115109 189319 213931 243306 309117 328827 N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 13110 11907 12782 14082 15993 18176 Thñy s¶n - Fishing 2828 2799 3180 4330 4767 5169 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 7301 15030 16960 19297 22202 23413 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 22209 35254 39788 46708 62702 60991 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 12932 22626 25342 28635 35401 37899 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 2713 7478 8426 9935 12140 12678 Th−¬ng nghiÖp; Söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 2311 9273 10450 11460 12719 13034 motor cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 3390 3208 3721 4807 5757 5872 VËn t¶i; kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 15163 28038 32661 36217 46890 49619 Transport; storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation 992 1129 1309 1935 3626 3835 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1434 1014 1058 1812 2136 2253 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting business activities 3069 3199 3458 3925 14248 16387 QLNN vµ ANQP; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public 2980 6207 6932 8455 9384 9088 administration and defence; Compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 4633 6397 6959 8864 9646 10166 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 1769 4209 4073 4334 4897 5190 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n hãa vµ thÓ thao 2141 3295 3346 3846 4329 4540 Recreational, cultural and sporting activities C¸c ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 605 685 764 914 1019 1070 Activities of Party and of membership organizations H§ phôc vô c¸ nh©n, céng ®ång vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 15531 27571 32721 33750 41261 49447 Community, social personal service and other activities 96 §Çu t− - Investment 44 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo cÊp qu¶n lý State investment at current prices by management level Chia ra - Of which Tæng sè Total Trung −¬ng - Central §Þa ph−¬ng - Local Tû ®ång - Bill. dongs 1995 30447 16533 13914 1996 42894 24772 18122 1997 53570 30055 23515 1998 65034 36750 28284 1999 76958 43815 33143 2000 89417 53503 35914 2001 101973 56717 45256 2002 114738 57031 57707 2003 126558 63870 62688 2004 139831 70613 69218 2005 161635 82531 79104 2006 185102 93902 91200 2007 197989 95483 102506 S¬ bé - Prel. 2008 174435 84292 90143 C¬ cÊu (%) - Structure (%) 1995 100,0 54,3 45,7 1996 100,0 57,8 42,2 1997 100,0 56,1 43,9 1998 100,0 56,5 43,5 1999 100,0 56,9 43,1 2000 100,0 59,8 40,2 2001 100,0 55,6 44,4 2002 100,0 49,7 50,3 2003 100,0 50,5 49,5 2004 100,0 50,5 49,5 2005 100,0 51,1 48,9 2006 100,0 50,7 49,3 2007 100,0 48,2 51,8 S¬ bé - Prel. 2008 100,0 48,3 51,7 97 §Çu t− - Investment 45 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo cÊp qu¶n lý State investment at constant 1994 prices by management level Chia ra - Of which Tæng sè Total Trung −¬ng - Central §Þa ph−¬ng - Local Tû ®ång - Bill. dongs 1995 27185 14762 12423 1996 36475 21065 15410 1997 43801 24574 19227 1998 50498 28536 21962 1999 58585 33355 25230 2000 68089 40728 27361 2001 77421 43070 34351 2002 86677 43145 43532 2003 95471 48219 47252 2004 105082 53129 51953 2005 115196 58840 56356 2006 126601 64343 62258 2007 131905 64644 67261 S¬ bé - Prel. 2008 110326 54020 56306 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % 1995 111,8 102,3 125,8 1996 134,2 142,7 124,0 1997 120,1 116,7 124,8 1998 115,3 116,1 114,2 1999 116,0 116,9 114,9 2000 116,2 122,1 108,4 2001 113,7 105,7 125,5 2002 112,0 100,2 126,7 2003 110,1 111,8 108,5 2004 110,1 110,2 109,9 2005 109,6 110,7 108,5 2006 109,9 109,4 110,5 2007 104,2 100,5 108,0 S¬ bé - Prel. 2008 83,6 83,5 83,7 98 §Çu t− - Investment 46 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo nguån vèn State investment at current prices by investment source Tæng sè Chia ra - Of which Total Vèn ng©n s¸ch Vèn vay Vèn cña c¸c doanh Nhµ n−íc nghiÖp Nhµ n−íc Loan vµ nguån vèn kh¸c State budget Equity of State owned enterprises and other sources Tû ®ång - Bill. dongs 1995 30447 13575 6064 10808 1996 42894 19544 8280 15070 1997 53570 23570 12700 17300 1998 65034 26300 18400 20334 1999 76958 31763 24693 20502 2000 89417 39006 27774 22637 2001 101973 45594 28723 27656 2002 114738 50210 34937 29591 2003 126558 56992 38988 30578 2004 139831 69207 35634 34990 2005 161635 87932 35975 37728 26837(*) 2006 185102 100201 58064 2007 197989 107328 30504 60157 S¬ bé - Prel. 2008 174435 98818 25045 50572 C¬ cÊu (%) - Structure (%) 1995 100,0 44,6 19,9 35,5 1996 100,0 45,6 19,3 35,1 1997 100,0 44,0 23,7 32,3 1998 100,0 40,4 28,3 31,3 1999 100,0 41,3 32,1 26,6 2000 100,0 43,6 31,1 25,3 2001 100,0 44,7 28,2 27,1 2002 100,0 43,8 30,4 25,8 2003 100,0 45,0 30,8 24,2 2004 100,0 49,5 25,5 25,0 2005 100,0 54,4 22,3 23,3 14,5 (*) 2006 100,0 54,1 31,4 2007 100,0 54,2 15,4 30,4 S¬ bé - Prel. 2008 100,0 56,7 14,3 29,0 Sè liÖu ®iÒu chØnh theo Ng©n hµng Ph¸t triÓn ViÖt Nam. (*) Data revised according to Vietnam Development Bank. 99 §Çu t− - Investment 47 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo nguån vèn State investment at constant 1994 prices by investment source Chia ra - Of which Tæng sè Total Vèn ng©n s¸ch Vèn vay Vèn cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc Nhµ n−íc vµ nguån vèn kh¸c Loan State budget Equity of State owned enterprises and other sources Tû ®ång - Bill. dongs 1995 27185 12121 5114 9950 1996 36475 16619 7041 12815 1997 43801 19272 10384 14145 1998 50498 20422 14287 15789 1999 58585 24180 18798 15607 2000 68089 29702 21149 17238 2001 77421 34619 21796 21006 2002 86677 37920 26406 22351 2003 95471 42806 29407 23258 2004 105082 51216 27612 26254 2005 115196 60220 27514 27462 19628 (*) 2006 126601 68324 38649 2007 131905 70105 22138 39662 S¬ bé - Prel. 2008 110326 60515 17232 32579 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % 1995 111,8 145,8 59,6 106,5 1996 134,2 137,1 137,7 128,8 1997 120,1 116,0 147,5 110,4 1998 115,3 106,0 137,6 111,6 1999 116,0 118,4 131,6 98,8 2000 116,2 122,8 112,5 110,4 2001 113,7 116,6 103,1 121,9 2002 112,0 109,5 121,1 106,4 2003 110,1 112,9 111,4 104,1 2004 110,1 119,6 93,9 112,9 2005 109,6 117,6 99,6 104,6 71,3 (*) 2006 109,9 113,5 140,7 2007 104,2 102,6 112,8 102,6 S¬ bé - Prel. 2008 83,6 86,3 77,8 82,1 Xem ghi chó ë biÓu 46 - See the note at table 46. (*) 100 §Çu t− - Investment 48 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh kinh tÕ State investment at current prices by kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 89417 139831 161635 185102 197989 174435 N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 9227 9323 11018 11939 12650 12110 Thñy s¶n - Fishing 1725 491 568 690 755 765 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 8628 12881 13914 14940 15580 12665 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 9204 12990 15619 19058 26670 14009 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 15766 24722 28510 29798 32075 28602 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 2103 6369 7375 8795 9685 9415 Th−¬ng nghiÖp; Söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 1264 2800 2746 3072 3501 3628 motor cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 901 591 684 756 850 965 VËn t¶i; kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 18724 31357 38008 42435 42785 43220 Transport; storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation 642 648 750 869 1585 2202 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1882 1346 1480 2536 2989 2710 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting business activities 794 2047 2100 2690 3684 3031 QLNN vµ ANQP; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public 3914 8260 9727 11914 13236 12906 administration and defence; Compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 5709 8218 8692 9914 10384 8544 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 2169 5415 5522 5884 6561 6085 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n hãa vµ thÓ thao 1559 3817 4058 4693 6088 5310 Recreational, cultural and sporting activities C¸c ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 746 612 607 742 825 952 Activities of Party and of membership organizations H§ phôc vô c¸ nh©n, céng ®ång vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 4460 7944 10257 14377 8086 7316 Community, social personal service and other activities 101 §Çu t− - Investment 49 Vèn ®Çu t− cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh kinh tÕ State investment at constant 1994 prices by kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 68089 105082 115196 126601 131905 110326 Tæng sè - Total 7026 7006 7852 8498 8976 8541 N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 1314 369 405 490 522 503 Thñy s¶n - Fishing 6570 9680 9916 10589 10830 8268 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 7009 9762 11132 13395 17739 9131 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 12006 18578 20319 21156 21693 16876 Electricity, gas and water supply 1601 4786 5256 6086 6667 5823 X©y dùng - Construction Th−¬ng nghiÖp; Söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 963 2104 1957 2178 2450 2463 motor cycles and personal and household goods 686 444 487 538 584 576 Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants VËn t¶i; kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 14258 23565 27088 28356 28481 28698 Transport; storage and communications 489 487 535 619 826 830 Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1433 1012 1055 1807 2016 1452 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ 605 1538 1497 1635 1877 1452 dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting business activities QLNN vµ ANQP; ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public 2980 6207 6932 8455 9384 9088 administration and defence; Compulsory social security 4347 6176 6195 7062 7326 5730 Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 1652 4069 3935 4182 4414 4041 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n hãa vµ thÓ thao 1187 2868 2892 3344 3625 3142 Recreational, cultural and sporting activities C¸c ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 568 460 433 529 574 533 Activities of Party and of membership organizations H§ phôc vô c¸ nh©n, céng ®ång vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 3397 5970 7310 7682 3921 3179 Community, social personal service and other activities 102 §Çu t− - Investment 50 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n Tæng sè vèn thùc hiÖn (TriÖu ®« la Mü) (TriÖu ®« la Mü) Number of (*) projects Total registered capital Implementation capital (Mill. USD) (Mill. USD) 10981 163607,2 57045,5 Tæng sè - Total 1988 37 341,7 1989 67 525,5 1990 107 735,0 1991 152 1291,5 328,8 1992 196 2208,5 574,9 1993 274 3037,4 1017,5 1994 372 4188,4 2040,6 1995 415 6937,2 2556,0 1996 372 10164,1 2714,0 1997 349 5590,7 3115,0 1998 285 5099,9 2367,4 1999 327 2565,4 2334,9 2000 391 2838,9 2413,5 2001 555 3142,8 2450,5 2002 808 2998,8 2591,0 2003 791 3191,2 2650,0 2004 811 4547,6 2852,5 2005 970 6839,8 3308,8 2006 987 12004,0 4100,1 2007 1544 21347,8 8030,0 S¬ bé - Prel. 2008 1171 64011,0 11600,0 Bao gồm cả vốn tăng thªm cña c¸c dù ¸n ®· ®−îc cÊp giÊy phÐp tõ c¸c n¨m tr−íc. (*) Including supplementary capital to licensed projects in previous years. 103 §Çu t− - Investment 51 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 ph©n theo ngµnh kinh tÕ Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by kinds of economic activity Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n (TriÖu ®« la Mü) Number Total registered capital (*) of projects (Mill. USD) 10981 163607,2 Tæng sè - Total N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp 535 3600,7 Agriculture and forestry 162 535,4 Thñy s¶n - Fishing C«ng nghiÖp khai th¸c má 126 10583,6 Mining and quarrying 6778 81247,8 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 31 1941,4 Electricity, gas and water supply 396 7300,1 X©y dùng - Construction Th−¬ng nghiÖp; Söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 137 696,7 motor cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng 308 8970,8 Hotels and restaurants VËn t¶i; kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 295 6954,4 Transport; storage and communications 66 925,3 Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermediation C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn 1788 37894,6 Real estate, renting business activities 113 233,5 Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 61 994,3 Health and social work H§ v¨n hãa vµ thÓ thao 116 1689,3 Recreational, cultural and sporting activities H§ phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 69 39,3 Community, social and personal service activities (*) Xem ghi chó ë biÓu 50 - See the note at table 50. 104 §Çu t− - Investment 52 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t− chñ yÕu Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by main counterparts Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n (TriÖu ®« la Mü) Number Total registered capital (*) of projects (Mill. USD) 10981 163607,2 TæNG Sè - TOTAL Trong ®ã - Of which Ên §é - India 31 190,5 ¸o - Austria 13 25,4 Bª-li-xª - Belize 6 44,1 BØ - Belgium 34 85,0 Bun-ga-ri - Bulgaria 5 17,2 Ca-na-®a - Canada 100 4892,4 CHLB §øc - F.R Germany 132 746,3 CHND Trung Hoa - China, PR 711 2188,3 Céng hßa SÐc - Czech Rep.of 18 61,9 §Æc khu hµnh chÝnh Hång C«ng (TQ) 671 7416,7 Hong Kong SAR (China) §µi Loan - Taiwan 2135 20951,9 §an M¹ch - Denmark 69 280,6 Hµ Lan - Netherlands 115 3018,8 Hµn Quèc - Korea Rep. of 2153 16666,3 Hoa Kú - United States 493 5029,0 In-®«-nª-xi-a - Indonesia 28 307,0 I-ta-li-a - Italy 43 176,7 I-xra-en - Israel 8 11,6 105 §Çu t− - Investment 52 (TiÕp theo) §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 ph©n theo ®èi t¸c ®Çu t− chñ yÕu (Cont.) Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by main counterparts Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n (TriÖu ®« la Mü) Number Total registered capital (*) of projects (Mill. USD) Liªn bang Nga - Fed. Russian 105 1935,4 Ma-lai-xi-a - Malaysia 340 18005,6 Ma-ri-ti-us - Mauritius 31 224,4 NhËt B¶n - Japan 1102 17362,2 Niu-di-l©n - New Zealand 26 93,3 ¤x-tr©y-li-a - Australia 236 1811,2 Ph¸p - France 296 3216,2 Phi-li-pin - The Philippines 50 395,6 QuÇn ®¶o Cay men - Cayman Islands 33 4352,2 QuÇn ®¶o Vigin thuéc Anh 438 13824,1 British Virgin Islands Th¸i Lan - Thailand 256 6121,6 Thæ NhÜ Kú - Turkey 7 41,4 Thôy §iÓn - Sweden 22 415,6 Thôy Sü - Switzerland 71 1693,1 V−¬ng quèc Anh - United Kingdom 134 2711,1 Xa-moa - Samoa 62 1549,1 Xin-ga-po - Singapore 733 17071,0 (*) Xem ghi chó ë biÓu 50 - See the note at table 50. 106 §Çu t− - Investment 53 §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by province Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n (TriÖu ®« la Mü) Number Total registered capital (*) of projects (Mill. USD) Tæng sè - Total 10981 163607,2 §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 2790 33627,1 Hµ Néi 1498 20228,2 VÜnh Phóc 182 2215,2 B¾c Ninh 133 1933,2 Qu¶ng Ninh 158 1743,4 H¶i D−¬ng 220 2325,5 H¶i Phßng 352 3499,0 H−ng Yªn 147 729,2 Th¸i B×nh 24 95,1 Hµ Nam 30 203,3 Nam §Þnh 24 119,9 Ninh B×nh 22 535,1 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 325 1823,1 Hµ Giang 7 20,4 Cao B»ng 13 25,2 B¾c K¹n 7 19,4 Tuyªn Quang 5 75,8 Lµo Cai 51 322,9 Yªn B¸i 17 36,8 Th¸i Nguyªn 25 321,2 L¹ng S¬n 49 139,7 B¾c Giang 59 282,2 Phó Thä 48 343,7 §iÖn Biªn 1 0,1 Lai Ch©u 4 16,7 S¬n La 9 114,5 Hßa B×nh 30 104,6 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 690 43886,8 Thanh Hãa 42 6992,9 NghÖ An 26 335,1 Hµ TÜnh 14 7940,8 Qu¶ng B×nh 6 34,7 Qu¶ng TrÞ 15 67,5 Thõa Thiªn - HuÕ 60 1900,0 107 §Çu t− - Investment 53 (TiÕp theo) §Çu t− trùc tiÕp cña n−íc ngoµi ®−îc cÊp giÊy phÐp thêi kú 1988 - 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Foreign direct investment projects licensed in period 1988 - 2008 by province Tæng vèn ®¨ng ký (*) Sè dù ¸n (TriÖu ®« la Mü) Number of Total registered capital (*) projects (Mill. USD) §µ N½ng 165 3080,3 Qu¶ng Nam 57 766,8 Qu¶ng Ng·i 22 4651,9 B×nh §Þnh 39 253,2 Phó Yªn 44 6315,3 Kh¸nh Hßa 109 817,0 Ninh ThuËn 16 9952,9 B×nh ThuËn 75 778,4 T©y Nguyªn - Central Highlands 147 1334,3 Kon Tum 4 82,1 Gia Lai 7 24,0 §¾k L¾k 5 26,4 §¾k N«ng 6 16,4 L©m §ång 125 1185,4 §«ng Nam Bé - South East 6462 71857,8 B×nh Ph−íc 64 200,8 T©y Ninh 173 778,2 B×nh D−¬ng 1734 9984,2 §ång Nai 1031 14752,8 Bµ RÞa - Vòng Tµu 226 16896,1 TP. Hå ChÝ Minh 3234 29245,8 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 505 7876,5 Long An 273 2896,3 TiÒn Giang 27 294,8 BÕn Tre 16 137,4 Trµ Vinh 17 80,8 VÜnh Long 14 57,3 §ång Th¸p 18 44,4 An Giang 14 29,5 Kiªn Giang 23 2805,0 CÇn Th¬ 69 799,1 HËu Giang 5 630,8 Sãc Tr¨ng 7 42,3 B¹c Liªu 11 37,8 Cµ Mau 11 21,0 62 3201,7 DÇu khÝ - Oil and gas (*) Xem ghi chó ë biÓu 50 - See the note at table 50. 108 §Çu t− - Investment
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net