logo

doc QUYẾT ĐỊNH SỐ 1062/TC­QĐ­CSTC

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1062/TCQĐCSTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pdf Quyết định số 103/2005/QĐ-BNV

Quyết định số 103/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành.

doc VĂN BẢN LUẬT 50/2005/QH11

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 50/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

doc Luật số 50/2005/QH11

Luật sở hữu trí tuệ

doc Nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

doc Nghị định số 104/2006/NĐ-CP

Nghị định về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

doc Nghị định số 103/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghệ

doc Nghị định số 100/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

doc Văn bản Luật số 50/2005/QH11

Luật sở hữu trí tuệ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

doc Chỉ thị số 36/2008/CT-TT

Hướng dẫn việc tăng cường quản lý và thực hiện thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

doc Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

doc Quyết định số 2276/QĐ-BTP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục công nghệ thông tin

pdf NGHỊ ĐỊNH số 105/2006/ NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu...

pdf NGHỊ ĐỊNH số 103/2006/ NĐ- CP

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền Sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thú đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp...1. Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác của pháp luật dân sự ( sau dây gọi chung là tổ chức, cá nhân)......

pdf Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 V/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và bảo vệ quyền SHTT....

Nghị định này qui định chi tiết,hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở Hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính,kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và qui định quản lý nhà nước về sở hữu trí...

pdf CHỈ THỊ SỐ 36/2008/CT-TTg V/v tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ chức có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Các tổ chức...

pdf Văn bản về Luật sở hữu trí tuệ

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo bộ Luật dưới đây.

Tổng cổng: 17 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net