logo

doc Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định về việc ban hành "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"

doc Chế độ làm việc đối với giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT)

pdf THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

doc Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

doc BÁO CÁO Tổng kết phong trào thanh niên năm học 2008-2009

A. Nhận định chung : Năm học 2008-2009 có nhiều thay đổi và chuyển biến ảnh hưởng đến công tác và phong trào thanh niên chi đoàn

pdf Hướng dẫn số 1820/HD-SGD&ĐT

Hướng dẫn số 1820/HD-SGD&ĐT về hoạt động thư viện trường học năm học 2005 - 2006 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

doc Quy chế thực hiện quyền dân chủ trong hoạt động của nhà trường

Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 1.3.2000 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm " Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường.

doc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong những năm qua, đặc biệt là sau khi có Luật Giáo dục, ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường pháp chế...

pdf Thông báo 433/TB-BGDĐT

Thông báo số 433/TB-BGDĐT về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

pdf Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

pdf Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực...

pdf Nghị quyết số 35/2009/QH12

Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

pdf Thông tư số 123/2009/TT-BTC

Thông tư số 123/2009/TT-BTC về việc quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề sản xuất và chế biến do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pdf Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 23/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề sức khỏe và dịch vụ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pdf Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 21/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pdf Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2009/TT-BLĐTBXH về việc quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề máy tính và công nghệ thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pdf Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 4056/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục chỉ tiêu thống kê đầu ra của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để sử dụng trong thời gian thí điểm EMIS

pdf Quyết định số 2729/QĐ-UBND

Quyết định số 2729/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 “Khu giáo dục - đào tạo đại học” tại phường Long Phước, quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Công điện số 359/CĐ-BGDĐT

Công điện số 359/CĐ-BGDĐT về việc tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Tổng cổng: 202 tài liệu / 11 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net