logo

doc Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi

Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi. Ban hành kèm theo quyết định số: ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Quy định này quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

pdf Law on Securities issued No. 70/2006/QH11

This Law regulates activities being public offer of securities, conducting business and investing in securities, securities services and the securities market.

pdf Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP

Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

doc Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch

doc Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật du lịch về lưu trú du lịch

doc Thông tư số 164/2009/TT-BTC

Thông tư của Bộ Tài chính số 164/2009/TT-BTC ngày 13/8/2009 Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng

doc Hiến pháp Preamble

In the course of their millennia-old history, the Vietnamese people, working diligently, creatively, and fighting courageously to build their country and defend it, have forged a tradition of unity, humanity, uprightness, perseverance and indomitableness for their nation and have created Vietnamese civilization and culture.

doc VĂN BẢN LUẬT DU LỊCH

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

doc THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2008/TTLT BKHCN BNV VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 05/2008/ttlt bkhcn bnv về khoa học và công nghệ', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Thông tư Số: 12/2006/TTLT/ BKHCNBTC- BNV về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tham khảo tài liệu 'thông tư số: 12/2006/ttlt/ bkhcnbtc- bnv về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc THÔNG TƯ SỐ 10/2005/TT-BKHCN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;

doc THÔNG TƯ SỐ 177/2004/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

doc Nghị định Số: 148/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

doc THÔNG TƯ SỐ 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG - BỘ NỘI VỤ SỐ 02/2004/TTLT-BBCVT-BNV NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

doc THÔNG TƯ SỐ 126/2004/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2003 /NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2003 /NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

doc Thông tư số 115/2005/NĐ-CP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

doc THÔNG TƯ Số: 02/2005/TTLT/BVHTTBNV

Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

doc THÔNG TƯ Số:01/2005/TTLT-BTS-BNV

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Tổng cổng: 56 tài liệu / 3 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net