logo

doc Nghị định số: 174/2007/NĐ-CP

doc KHÁI NIỆM LUẬT MÔI TRƯỜNG

doc Nghị định số 159_2007_NĐ-CP

doc LUẬT BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

pdf Quyết định số 129/2009/ QĐ- CP

Quyết định số 129/2009/ QĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2009 phê duyệt đề án " Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường"

doc Luật thú rừng

Căn cứ vào điều 83 của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.

doc Văn bản Luật bảo vệ và phát triển rừng

Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo, là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái

doc THÔNG TƯ SỐ 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - NỘI VỤ SỐ 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

doc Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

Luật Bảo vệ và phát triển rừng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 29/2004/QH11 ngày 3 tháng 12 năm 2004. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đãđượcsửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

pdf NGHỊ ĐỊNH số 35/2009/ NĐ- CP ngày 7/4/2009

Thanh tra Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, được tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo (sau đây gọi chung là tài nguyên và môi trường) theo quy định của pháp luật. ...

doc Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng (sau đây gọi chung là bảo vệ và phát triển rừng); quyền và nghĩa vụ của chủ rừng.

doc Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật này quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên thiên nhiên

doc Luật Bảo vệ môi trường

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

doc Nghị định 37/2009/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

doc Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về BVMT

Quy định các hành vi, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt trong linh vực BVMT.

pdf Thông tư hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường

Thông tư này hướng dẫn việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc môi trường, bao gồm: thiết kế chương trình quan trắc, quan trắc tại hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm, xử lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc.

Tổng cổng: 16 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net