logo

pdf Quyết định số 107/2005/QĐ-BNV

Quyết định số 107/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản điều lệ của Hội đồng Khoa học Lịch sử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

pdf Quyết định số 98/2005/QĐ-BNV

Quyết định số 98/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

pdf Quyết định số 1692/2005/QĐ-TTCP

Quyết định số 1692/2005/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" do Thanh tra Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 96/2005/QĐ-BNV

Quyết định số 96/2005/QĐ-BNV về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tin học Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

doc Luật hóa sự lãnh đạo của Đảng

Ai cũng biết muốn cầm quyền thành công trong thời đại ngày nay không thể có con đường nào khác là phải phát huy dân chủ thật sự, toàn diện và triệt để. Dân chủ lúc này vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội.

pdf Khoa học thống kê 4

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1998 về việc tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê; Xét đề nghị của Tổng cục Thống kê tại tờ trình số 428/TCTK-VP ngày 03 tháng 7 năm 2002,

pdf Thông báo 121/TB-VPCP

Thông báo 121/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Khoan về cuộc họp bàn kế hoạch năm 2003 -2004 của ngành thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN

Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán – Tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

doc Nghị định số 759/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010

doc Quyết định số 59/2005/QĐ-TTG

Quyết định số 59/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trọ phát triển.

doc THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2007/TTLT-BNV-BTC CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỆN PHÁP TINH GIẢM BIÊN CHẾ

Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính phủ với chính sách tinh giảm biên chế ; Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

doc THÔNG TƯ SỐ 01/2009/TTLT-BTP-BNV

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

doc Thông tư số 89/2003/TT-BVN về việc phân cấp quản lí biên chế hành chính

Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 45/2003/ NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

doc Thông tư số 74/2005/TT-BNV về tuyển dụng công chức dự bị, công chức, viên chức

Thi hành Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị (sau đây gọi chung là Nghị định số 115/2003/NĐ-CP), Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

doc Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP về thể thức và kĩ thuật trình văn bản

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

doc Thông tư số 50/2005/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng

Thi hành Điều 45, 46, 47, 48, 49 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ và cơ quan liên quan, Liên Bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà...

doc Thông tư số 09/2007/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

Thi hành Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP

NGH Ị ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 43/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2006 QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

doc THÔNG TƯ SỐ 115/2003/TTLTBTC- BNV

THÔNG TƯLIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ SỐ 115/2003/TTLTBTC- BNV NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC UBND CÁC CẤP

doc THÔNG TƯ SỐ 02/2003/TTLT-BCN-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ CÔNG NGHIỆP - BỘ NỘI VỤ SỐ 02/2003/TTLT-BCN-BNV NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHIỆP Ở ĐỊA PHƯƠNG

Tổng cổng: 80 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net