logo

pdf Quyết định số 80/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 80/2005/QĐ-UBND về Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan vịnh Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

doc Thông tư 32/2007/TT_BTC

Thông tư của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

pdf Công văn số 4000/TCT-KK

Công văn số 4000/TCT-KK về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

pdf Công văn số 2742/TCT_CS

Công văn số 2742/TCT_CS về việc ấn định thuế thu nhập doanh nghiệp đối vơi công ty TNHH Neumann Gruppe

pdf Thông tư số 197/2009/TT- BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

doc Thông tư số 130/2008/TT_BTC

Thông tư số 130/2008/TT_BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CO ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

pdf Cam kết số 312/WTO/CK

Cam kết số 312/WTO/CK về hạn ngạch thuế quan

pdf Cam kết 312/WTO/CK

Cam kết số 314/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA

pdf Cam kết số 316/WTO/CK

Tham khảo tài liệu 'cam kết số 316/wto/ck', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Hướng dẫn kê khai, nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo tháng, quý

Tất cả các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập chịu thuế là người nộp thuế TNDN. Kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của quý. Kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của quý đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Để tìm hiểu chi tiết hơn, mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu dưới đây.

pdf THUẾ SỬ DỤNG ÐẤT NÔNG NGHIỆP

Thuế nông nghiệp ở nước ta được ban hành ngày 11/5/1951 theo sắc lệnh số 031/SL của chủ tịch nước và được áp dụng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và

doc Nghi định 73

Quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

pdf Quyết định số 100/2005/QĐ- BTC của Bộ tài chính

Quyết định số 100/2005/QĐ- BTC của Bộ tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam ( đợt 5).

pdf Nghị định số 07/2006/NĐ-CP

Nghị định số 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

doc Công văn 3488 TCT-DNNCN V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 30491 ngày 05/8/2020 của bà Dương Thị Ngọc Thịnh (Bà) về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

doc Thông tư Số: 04 /2009/TT-BTC

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ

doc THÔNG TƯ - Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế

Hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.

doc VĂN BẢN LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định thuế thu nhập doanh nghiệp. ...

ppt Giới thiệu một số nông dung Luật quản lý thuế

Được hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Được yêu cầu cơ quan quản lý giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế. Được giữ bí mật thông tin. Được hưởng ưu đãi về thuế,

ppt Thuế GTGT

Cập nhật thay đổi trong năm 2008 (Thông tư 30/2008/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 32/2007/TT-BTC)

Tổng cổng: 6632 tài liệu / 332 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net