logo

doc Nghị định số: 18/2007/TT-BTC

pdf Luật số 70/2006/QH11

Luật chứng khoán

doc Luật 70/2006/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

pdf Thông tư số 36/2002/TT-BTC

Thông tư số 36/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Thông tư số 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan...

pdf Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN

Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN V/v Chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh thành Công ty cổ phần Cao lanh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

pdf Thông tư số 29/2002/TT-BTC

Thông tư số 29/2002/TT-BTC về việc chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

pdf Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 211/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 211/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty May và In Hữu Nghị thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 20/2002/QĐ-BTC

Quyết định số 20/2002/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính ngành tài chính giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 28/2002/qđ-ttg', văn bản luật, chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Thông tư số 13/2002/TT-BTC

Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

pdf Nghị định số 13/2002/NĐ-CP

Nghị định số 13/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 do Chính phủ ban hành

pdf Thông tư số 05/2002/TT-BTC

Thông tư số 05/2002/TT-BTC về việc thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

pdf Quyết định số 1601/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1601/2001/QĐ-NHNN về Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân ban hành theo Quyết định số 467/2000/QĐ-NHNN3 ngày 7/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

pdf Thông tư số 104/2001/TT-BTC

Thông tư số 104/2001/TT-BTCvề hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam

pdf Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tổng cổng: 666 tài liệu / 34 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net