logo

ppt Chương 1: Hệ thống thông tin quản lý

Trần Thái Hòa Khoa Hệ thống thông tin kinh tế Đại học Kinh tế Huế

doc Cách Setup BIOS

Khi khởi động máy lần đầu tiên, máy tính sẽ đọc một tập hợp dữ liệu được lưu trong CMOS (một chip bộ nhớ đặc biệt luôn hoạt động nhờ 1 cục pin nhỏ), không có thông tin nầy máy tính sẽ bị tê liệt. Việc xác lập các thông tin nầy gọi là Setup BIOS để đề phòng trường hợp máy tự mất các thông tin lưu trong BIOS vì các lý do như hết pin, nhiễu điện, virus..Hiện nay người dùng Flash Ram để lưu thông tin trong Bios có thể khác nhau theo từng hãng chế tạo...

pdf Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Phần mềm ứng dụng quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ

HQTCSDL quan hệ: là phần mềm để tạo lập CSDL theo mô hình CSDL quan hệ và thao tác trên CSDL đó. Các tính năng của HQT CSDL quan hệ - Khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài - Truy nhập số lượng lớn thông tin một cách hiệu quả. - Được xây dựng trên mô hình dữ liệu (quan hệ)- Ngôn ngữ cấp cao để định nghĩa và thao tác dữ liệu. (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SQL)- Đồng bộ các truy nhập cạnh tranh - Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và thẩm...

pdf Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng: Ngôn ngữ SQL

SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO

pdf Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng chương 2: Thiết kế CSDL quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ được Codd đề xuất năm 1970 và đến nay trở thành mô hình được sử dụng phổ biến trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại. Nói một cách đơn giản, một cơ sở dữ liệu quan hệ là một cơ sở dữ liệu trong đó ..

pdf Quản trị CSDL và Phần mềm ứng dụng: Tổng quan về CSDL

Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị csdl và phần mềm ứng dụng: tổng quan về csdl', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Oracle Database 11g SQL (Oracle Press)

Learn to access Oracle databases through SQL statements and construct PL/SQL programs with guidance from Oracle expert, Jason Price. Published by Oracle Press, Oracle Database 11g SQL explains how to retrieve and modify database information, use SQL Plus and SQL Developer, work with database objects, write PL/SQL programs, and much more. Inside, you'll find in-depth coverage of the very latest SQL features and tools, performance optimization techniques, advanced queries, Java support, and XML. This book contains everything you need to master SQL....

pdf Oracle9i : Program with PL/SQL

This documentation contains, It is an application development language containing procedural statements and commands along with SQL commands, It bridges the gap between database technology and procedural programming languages, Uses procedural techniques of control, looping and branching, Supports SQL i.e. cursor operations, exceptions, functions and transactional commands ,Variables and constants, robust error handling and functions

doc SQL và PL/SQL

Tham khảo sách 'sql và pl/sql', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf MS -7050-130

MS -7050-130

pdf MS-7046M1

MS-7046M1

pdf Mainboard Foxconn Model 741M01C

Mainboard Foxconn Model 741M01C

pdf Mainboard ESC Model RS485M

Mainboard ESC Model RS485M

pdf Mainboard ESC Model P4M890T

Mainboard ESC Model P4M890T

pdf Mainboard ESC Model P4M800PRO

Mainboard ESC Model P4M800PRO

pdf Mainboard ESC Model C51PVGM

Mainboard ESC Model C51PVGM

pdf Mainboard ESC Model C51 M940

Mainboard ESC Model C51 M940

pdf Mainboard ESC Model A33G

Mainboard ESC Model A33G

pdf Mainboard ESC Model 946GZT AM

Mainboard ESC Model 946GZT AM

pdf Mainboard Jet way 693as

Mainboard Jet way 693as

Tổng cổng: 603 tài liệu / 31 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net