logo

Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần II


Microsoft Windows PowerShell và SQL Server 2005 SMO – Phần II Phần I của loạt này chỉ dẫn cách thiết lập và sử dụng lệnh PowerShell và SMO đơn giản.Trong phần II này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về PowerShell cũng như các đặc tính của nó kết hợp với SMO. Nếu bạn đã từng biết sơ qua các ngôn ngữ lập trình như PERL, Python hay C thì có thể tìm thấy điểm tương đồng với các cú pháp sử dụng trong PowerShell. Thêm vào đó nó cũng tương thích với các hệ điều hành như UNIX, Linux, MS-DOS... Mặc dù PowerShell có sức mạnh lớn nhưng không phải nhiệm vụ nào cũng có thể sử lý được bằng PowerShell. Tuy nhiên, các thiếu sót của Power Shell có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng các lớp .NET và các trình quản lý Window, như là WMI. Kỹ thuật tự động hoá của các cmdlet Power Shell có thể được hoàn thành bằng tạo mã kịch bản. Phục hồi ngày và giờ hệ thống sử dụng Power Shell Một giá trị ngày giờ đơn giản của hệ thống có thể được phục hồi sử dụng một cmdlet “date” đơn giản. [Hình 1.0] Cmdlet: date Kết quả: Tuesday, June 12, 2007 8:52:27 AM Hình 1.0 Giá trị Date and Time của hệ thống có thể phục hồi bằng các sử dụng một lớp .NET, thực hiện theo các cmdlet sau đây. [Hình 1.1] Hình 1.1 Chúng ta thậm chí có thể đưa ra các thông tin chi tiết như Year, Month và Day. [Hình 1.2] Cmdlet: [System.DateTime]::get_now().Year [System.DateTime]::get_now().month [System.DateTime]::get_now().day Kết quả: 2007 6 12 Hình 1.2 Sử dụng cmdlet WMI để phục hồi thông tin Date and Time. [Hình 1.3] Cmdlet: get-wmiobject -Namespace root\cimv2 -Class Win32_CurrentTime Kết quả: __GENUS : 2 __CLASS : Win32_LocalTime __SUPERCLASS : Win32_CurrentTime __DYNASTY : Win32_CurrentTime __RELPATH : [email protected] __PROPERTY_COUNT : 10 __DERIVATION : {Win32_CurrentTime} __SERVER : HOME __NAMESPACE : root\cimv2 __PATH : \\HOME\root\cimv2:[email protected] Day : 12 DayOfWeek : 2 Hour : 9 Milliseconds : Minute : 3 Month : 6 Quarter : 2 Second : 0 WeekInMonth : 3 Year : 2007 __GENUS : 2 __CLASS : Win32_UTCTime __SUPERCLASS : Win32_CurrentTime __DYNASTY : Win32_CurrentTime __RELPATH : [email protected] __PROPERTY_COUNT : 10 __DERIVATION : {Win32_CurrentTime} __SERVER : HOME __NAMESPACE : root\cimv2 __PATH : \\HOME\root\cimv2:[email protected] Day : 12 DayOfWeek : 2 Hour : 13 Milliseconds : Minute : 3 Month : 6 Quarter : 2 Second : 0 WeekInMonth : 3 Year : 2007 Hình 1.3 Power Shell cũng cho phép bạn chạy hay thực hiện các truy vấn SQL ad-hock đối với các cơ sở dữ liệu SQL 2000 hay SQL 2005. Chúng ta có thể lấy giá trị Date and Time từ SQL Server sử dụng SQLServer Management Object và hàm getdate(). Trong ví dụ này, chúng ta thực hiện kết nối đơn giản tới một SQL Server và thực hiện hàm đơn giản getdate() để phục hồi giá trị Date and Time theo các lệnh dưới đây. [Hình 1.4] Hình 1.4 Cmdlets $SqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $SqlConnection.ConnectionString = "Server=HOME\SQLEXPRESS;Database=master;Integrated Security=True" $SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand $SqlCmd.CommandText = "select getdate() as MyDate" $SqlCmd.Connection = $SqlConnection $SqlAdapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter $SqlAdapter.SelectCommand = $SqlCmd $DataSet = New-Object System.Data.DataSet $SqlAdapter.Fill($DataSet) $SqlConnection.Close() $DataSet.Tables[0] Kết quả MyDate ------ 6/12/2007 9:35:18 AM Ví dụ tương tự này có thể được sử dụng cho bất kỳ truy vấn adhoc nào. Hãy thực hiện thủ tục được lưu trữ “sp_helpdb” trình bày dưới đây. Cmdlets $SqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $SqlConnection.ConnectionString = "Server=HOME\SQLEXPRESS;Database=master;Integrated Security=True" $SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand $SqlCmd.CommandText = "sp_helpdb" $SqlCmd.Connection = $SqlConnection $SqlAdapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter $SqlAdapter.SelectCommand = $SqlCmd $DataSet = New-Object System.Data.DataSet $SqlAdapter.Fill($DataSet) $SqlConnection.Close() $DataSet.Tables[0] Kết quả name : master db_size : 4.75 MB owner : sa dbid : 1 created : Apr 8 2003 status : Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=611, Col lation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatist ics compatibility_level : 90 name : model db_size : 1.69 MB owner : sa dbid : 3 created : Apr 8 2003 status : Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=611, Col lation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatist ics compatibility_level : 90 name : msdb db_size : 5.44 MB owner : sa dbid : 4 created : Oct 14 2005 status : Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=611, Col lation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatist ics, IsFullTextEnabled compatibility_level : 90 name : tempdb db_size : 2.50 MB owner : sa dbid : 2 created : Jun 12 2007 status : Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=611, Col lation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatist ics compatibility_level : 90 name : test db_size : 2.68 MB owner : HOME\MAK dbid : 5 created : Jan 15 2007 status : compatibility_level : 90 name : VixiaTrack db_size : 6.94 MB owner : HOME\MAK dbid : 6 created : Apr 22 2007 status : compatibility_level : 90 name : XMLTest db_size : 2.68 MB owner : HOME\MAK dbid : 7 created : Apr 17 2007 status : Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=611, Col lation=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, SQLSortOrder=52, IsAutoClose, IsAutoCreateStatistics, IsAuto UpdateStatistics, IsFullTextEnabled compatibility_level : 90 Kết luận Trong phần II chúng tôi đã giới thiệu các phương pháp khác nhau (WMI, các lớp .Net ...) mà bạn có thể sử dụng để khôi phục thông tin trên máy chủ Window và SQL Server  
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net