logo

doc Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

Nghi dinh 127/2008/ NĐ-CP chinh phu ban hanh nham QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

doc LUẬT 71/2006/QH11

pdf Quyết định số 1443-LĐTBXH

Quyết định số 1443-LĐTBXH về việc ban hành mẫu sổ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

pdf Thông tư liên bộ 14/TTLB

Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 1058a/TC-CĐKT

Quyết định số 1058a/TC-CĐKT về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 606-TTg

Quyết định số 606-TTg về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH

Quyết định số 927 TC/QĐ/TCNH về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 425-TTg

Quyết định số 425-TTg về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Thông tư số 58-TC/HCSN

Thông tư số 58-TC/HCSN về việc hướng dẫn tạm thời phương thức thu nộp bảo hiểm xã hội do Bộ Tài chính ban hành

pdf Nghị định số 45-CP

Nghị định số 45-CP về việc ban hành điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do Chính phủ ban hành

pdf Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX

Chỉ thị số 32/CT-UB-NCVX về việc chuyển giao sự nghiệp bảo hiểm xã hội của ngành Lao động Thương binh xã hội và Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Thông tư liên tịch số 125/TT-LB

Thông tư liên tịch số 125/TT-LB về việc hướng dẫn việc giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

doc Quyết định số 663-TC/QĐ-TCNH

Quyết định số 663-TC/QĐ-TCNH về việc ban hành quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư số 43 TC/TCT

Thông tư số 43 TC/TCT về việc hướng dẫn thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

pdf thông tư liên bộ số 35-TT/LB

thông tư liên bộ số 35-TT/LB về việc hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên do Bộ Tài chính-Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

pdf Thông tư số 06/TT-LĐTBXH

Thông tư số 06/TT-LĐTBXH về Điều lệ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

pdf Nghị định số 19-CP

Nghị định số 19-CP về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức Bảo hiểm xã hội hiện nay ở Trung ương và địa phương do Chính Phủ ban hành

pdf Nghị định số 12/CP

Nghị định số 12/CP về việc ban hành Điều lệ Bảo Hiểm Xã Hội do Chính Phủ ban hành

pdf Thông tư 22-BYT/TT về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài

Thông tư số 22-BYT/TT về việc hướng dẫn việc đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

pdf Thông tư số 105-TC/ĐT

Thông tư số 105-TC/ĐT về việc hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

Tổng cổng: 544 tài liệu / 28 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net