logo

pdf Lập trình Prolog_chương 1-2-3

Prolog là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trong dòng các ngôn ngữ lập trình logic ( Prolog có nghĩa là Programming in logic). Ngôn ngữ Prolog do giáo sư người Pháp Alain colmerauer in logic.

pdf Lập trình Prolog_chương 4-5

Chương này trình bày khái niệm về danh sách, một trong những cấu trúc đơn giản nhất và thông dụng nhất, cùng với những chương trình tiêu biểu minh họa cách vận dụng danh sách trong prolog. Cấu trúc danh sách tạo nên một môi trường lập trình thuận tiện củ ngôn ngữ Prolog.

pdf Module 10 Inheritance, Virtual Functions, and Polymorphism

In the language of C++, a class that is inherited is called a base class. The class that does the inheriting is called a derived class. Therefore, a derived class is a specialized version of a base class. A derived class inherits all of the members defined by the base class and adds its own, unique elements. C++ implements inheritance by allowing one class to incorporate another class into its declaration. This is done by specifying a base class when a derived class is declared. Let’s begin with a short example that illustrates several of the key features of inheritance....

pdf Module 7 More Data Types and Operators

A variable declared with the const modifier cannot have its value changed during the execution of your program. Thus, a const “variable” isn’t really variable! You can give a variable declared as const an initial value, however. For example, const int max_users = 9; creates an int variable called max_users that contains the value 9. This variable can be used in expressions like any other variable, but its value cannot be modified by your program.

pdf Hướng dẫn lập trình VISUAL BASIC .NET

Đây là tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lập trình VISUAL BASIC .NET gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

doc Giáo trình trí tuệ nhân tạo - chapter 4

Vấn đề tìm kiếm, một cách tổng quát, có thể hiểu là tìm một đối tượng thỏa mãn một số đòi hỏi nào đó, trong một tập hợp rộng lớn các đối tượng. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều vấn đề mà việc giải quyết nó được quy về vấn đề tìm kiếm. Các trò chơi, chẳng hạn cờ vua, cờ carô có thể xem như vấn đề tìm kiếm. Trong số rất nhiều nước đi được phép thực hiện, ta phải tìm ra các nước đi dẫn tới tình thế kết cuộc mà ta là người thắng....

doc Core Java Volume

Trong những ngôn ngữ lập trình nhìn chung, trong C bạn phải fix cỡ của tất cả các mảng ở thời gian dịch. Người lập trình ghét điều này bởi vì nó gây cho họ sự không thoải mái. Có bao nhiêu nhân viên sẽ ở một phòng? Chắc chắn không hơn 100. Điều j sẽ xảy ra nếu như phòng đó có 150 nhân viên? Bạn có muốn lãng phí 90 entries cho các phòng với chỉ có 10 nhân viên?

pdf PHP Team Development

This book looks into PHP projects mainly from an enterprise view. The author's experience enables him to give you an overall picture of PHP projects and discuss factors that contribute to project success in a clear and precise manner. Each chapter focuses specifically on how the techniques covered will make team work easier. Examples (rather than abstract best practices) are used to illustrate the practical benefits. This book is for PHP developers who work in teams on complex PHP projects. With this book in hand, it is easy to discover the secrets of successful PHP projects that meet today's complex...

pdf Lập trình C trên Windows: Các kỹ thuật xử lý Clipboard

Clipboard là một vùng nhớ chung của Windows mà tất cả các ứng dụng đều có thể truy cập đến .Clipboard là một phương thức chuyển dữ liệu chuẩn được Windows cung cấp, cho phép chia xẻ thông tin giữa các ứng dụng. Giới thiệu Clipboard Các kiểu định dạng sử dụng trong Clipboard, được sử dụng để cài đặt cho các thao tác thông dụng như cut, copy, paste, drag and drog. Một ứng dụng có nhu cầu đặt dữ liệu vào clipboard......

pdf Lập trình C trên Windows: Thư viện đồ họa GDI (Graphics Device Interface)

Tham khảo bài thuyết trình 'lập trình c trên windows: thư viện đồ họa gdi (graphics device interface)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Lập trình C trên Windows Thư viện liên kết động (DLL – Dynamic Link)

Liên kết là cách thức mà trình biên dịch nhúng/kết hợp các đoạn mã thực thi của những module thư viện (Lib) vào chương trình Giới thiệu Xây dựng DLL Cách thức gọi DLL trong

pdf Lập trình Caro

Viết chương trình cho 2 người chơi caro trên máy tính. Mô tả dữ liệu của trò chơi .Mô tả các xử lý cần thiết .Mô tả dữ liệu của trò chơi – Mô tả

pdf Lập trình C về Windows

CreateBrushIndirect: Creates a brush with a specified style, color, and pattern • CreateDIBPatternBrushPt: Creates a brush with the pattern from a DIB • CreateHatchBrush: Creates a brush with a hatch pattern and color • CreatePatternBrush: Creates a brush with a bitmap pattern • CreateSolidBrush: Creates a brush with a solid color HDC WM_PAINT • HDC BeginPaint( HWND hwnd, //

pdf Bài tập về Lập trình C trên Windows

Mô tả bài toán: – Nhấn chuột trái chọn điểm đầu – Thả chuột trái chọn điểm cuối – Khi có thay đổi thì vẽ lại ra màn hình

pdf Chương trình demo: Application đơn giản trên Windows

Chương trình demo: Application đơn giản trên Windows // Sử dụng thư viện API của Windows // GENERIC_APP.CPP // Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT – ĐH.KHTN Tp.HCM

pdf Các khái niệm cơ bản của lập trình C

Một giá trị 32 bits không dấu (unsigned) do HĐH tạo ra để làm định danh cho 1 đối tượng (cửa sổ, file, vùng nhớ, menu,…)

pdf Viết chương trình từ hàm WinMain

Truyền tham biến và truyền tham trị khác nhau như thế nào? Cho 1 ví dụ về kết quả chạy chương trình sẽ khác nhau nếu dùng cách truyền tham số khác nhau.

pdf Chương 1: Làm quen với 1 chương trình C viết trên thư viện API

Sử dụng VC++ 6, dùng chức năng New project, chọn loại project “Win32 Application” - Chọn chức năng “A typical Hello World !” application - Hoàn tất tạo project, biên dịch và chạy thử nghiệm chương trình

pdf ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING)

Cung cấp cho sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành, kỹ thuật in ấn…, từ đó sinh viên có khả năng tự xây dựng 1 ứng dụng hoàn chỉnh ở mức độ vừa phải bằng ngôn ngữ Visual C++, trên nền thư viện MFC.

pdf Kỹ thuật lập trình C

Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy...

Tổng cổng: 940 tài liệu / 47 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net