logo

Giáo trình vi xử lý chương 3


Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC NHẬP / XUẤT 1. Các mạch phụ trợ 8284 và 8288 1.1. Mạch tạo xung nhịp 8284 Mạch tạo xung nhịp dùng để cung cấp xung nhịp cho μP. 1 18 2 CSY NC VCC 17 3 PCLK X1 16 4 AEN1 X2 15 5 RDY 1 ASY NC 14 6 READY EFI 13 7 RD2 F/C 12 8 AEN2 OSC 11 9 CLK RES 10 GND RESET 8284 Hình 3.1 – Mạch tạo xung nhịp 8284 CSYNC (Clock Synchronisation): ngõ vào xung đồng bộ chung khi hệ thống có các 8284 dùng dao động ngoài tại chân EFI. Khi dùng mạch dao động trong thì phải nối đất. PCLK (Peripheral Clock): xung nhịp f = fX/6 (fX là tần số thạch anh) AEN1 , AEN 2 (Address Enable): cho phép chọn các chân RDY1, RDY2 báo hiệu trạng thái sẵn sàng của bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi 18 1 17 VCC CSY NC 2 16 X1 PCLK 3 15 X2 AEN1 4 14 ASY NC RDY 1 5 13 EFI READY 6 12 F/C RD2 7 11 OSC AEN2 8 10 RES CLK 9 RESET GND 8284 Vcc + Hình 3.2 – Mạch khởi động cho 8284 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 77 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất RDY1, RDY2 (Bus ready): tạo các chu kỳ đợi ở CPU READY: nối đến chân READY của μP. CLK (Clock): xung nhịp f = fX/3, nối với chân CLK của μP. RESET: nối với chân RESET của μP, là tín hiệu khởi động lại toàn hệ thống RES (Reset Input): chân khởi động cho 8284 OSC: ngõ ra xung nhịp có tần số fX F/ C (Frequency / Crystal): chọn nguồn tín hiệu chuẩn cho 8284, nếu ở mức cao thì chọn tần số xung nhịp bên ngoài, ngược lại thì dùng xung nhịp từ thạch anh EFI (External Frequency Input): xung nhịp từ bộ dao động ngoài ASYNC : chọn chế độ làm việc cho tín hiệu RDY. X1,X2: ngõ vào của thạch anh 1.2. Mạch điều khiển bus 8288 Mạch điều khiển bus 8288 lấy một số tín hiệu điều khiển của μP và cung cấp các tín hiệu điều khiển cần thiết cho hệ vi xử lý. 1 20 2 IOB VCC 19 3 CLK S0 18 4 S1 S2 17 5 DT/R MCE/PDEN 16 6 ALE DEN 15 7 AEN CEN 14 8 MRDC INTA 13 9 AMWC IORC 12 10 MWTC AIOWC 11 GND IOWC 8288 Hình 3.3 – Mạch điều khiển bus 8288 IOB (Input / Output Bus Mode): điều khiển để 8288 làm việc ở các chế độ bus khác nhau. CLK (Clock): ngõ vào lấy từ xung nhịp hệ thống. S2 , S1 , S0 : các tín hiệu trạng thái lấy trực tiếp từ μP. Tuỳ theo các giá trị nhận được mà 8288 sẽ đưa các tín hiệu theo bảng 3.1. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 78 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất Bảng 3.1: S2 S1 S0 Tạo tín hiệu 0 0 0 INTA 0 0 1 IORC 0 1 0 IOWC , AIOWC 0 1 1 Không 1 0 0 MRDC 1 0 1 MRDC 1 1 0 MWTC , AMWC 1 1 1 Không DT/ R (Data Transmit/Receive): μP truyền (1) hay nhận (0) dữ liệu. ALE (Address Latch Enable): tín hiệu cho phép chốt địa chỉ AEN (Address Enable): chờ thời gian trễ khoảng 150 ns sẽ tạo các tín hiệu điều khiển ở đầu ra của 8288 để đảm bảo rằng địa chỉ sử dụng đã hợp lệ. MRDC (Memory Read Command): điều khiển đọc bộ nhớ MWTC (Memory Write Command): điều khiển ghi bộ nhớ AMWC (Advanced MWTC),: giống như MWTC nhưng hoạt động sớm hơn một chút dùng cho các bộ nhớ chậm đáp ứng kịp tốc độ μP. IOWC (I/O Write Command): điều khiển ghi ngoại vi AIOWC (Advanced IOWC),: giống như IOWC nhưng hoạt động sớm hơn một chút dùng cho các ngoại vi chậm đáp ứng kịp tốc độ μP. IORC (I/O Read Command): điều khiển đọc ngoại vi INTA (Interrupt Acknowledge): ngõ ra thông báo μP chấp nhận yêu cầu ngắt của thiết bị ngoại vi CEN (Command Enable): cho phép đưa ra các tín hiệu của 8288. DEN (Data Enable): tín hiệu điều khiển bus dữ liệu thành bus cục bộ hay bus hệ thống. MCE / PDEN (Master Cascade Enable / Peripheral Data Enable): định chế độ làm việc cho mạch điều khiển ngắt PIC 8259. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 79 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2. Giao tiếp với thiết bị ngoại vi 2.1. Các kiểu giao tiếp nhập / xuất 2.1.1. Thiết bị ngoại vi có địa chỉ tách rời với bộ nhớ Trong cách giao tiếp này, bộ nhớ dùng toàn bộ không gian 1 MB. Các thiết bị ngoại vi sẽ có một không gian 64 KB cho mỗi loại cổng. Trong kiểu giao tiếp này, ta phải dùng tín hiệu IO/ M và các lệnh trao đổi dữ liệu thích hợp. Bộ nhớ: IO/ M = 0, dùng lệnh MOV Ngoại vi: IO/ M = 1, dùng lệnh IN (nhập) hay OUT (xuất) 2.1.2. Thiết bị ngoại vi và bộ nhớ có chung không gian địa chỉ Trong kiểu giao tiếp này, thiết bị ngoại vi sẽ chiếm một vùng nào đó trong không gian địa chỉ 1 MB và ta chỉ dùng lệnh MOV để thực hiện trao đổi dữ liệu. 2.2. Giải mã địa chỉ cho thiết bị nhập / xuất Việc giải mã địa chỉ cho thiết bị ngoại vi cũng tương tự với việc giải mã địa chỉ cho bộ nhớ. Thông thường, các cổng có địa chỉ 8 bit A0 – A7. Tuy nhiên, trong một số hệ vi xử lý, các cổng sẽ có địa chỉ 16 bit. Ta có thể dùng mạch NAND để tạo tín hiệu chọn cổng nhưng mạch này chỉ có thể giải mã cho 1 cổng. Trong trường hợp cần nhiều tín hiệu chọn cổng, ta có thể dùng bộ giải mã 74LS138 để giải mã cho 8 cổng khác nhau. A0 1 15 2 A Y0 14 A1 3 B Y1 13 A2 C Y2 12 Y3 11 1 IO/ M 6 G1 Y4 Y5 10 A3 - A7 3 4 9 2 5 G2A Y6 7 RD G2B Y7 74LS138 (a) Giải mã cho cổng vào A0 1 15 2 A Y0 14 A1 3 B Y1 13 A2 C Y2 12 Y3 11 IO/ M 1 6 Y4 10 3 4 G1 Y5 9 A3 - A7 2 5 G2A Y6 7 WR G2B Y7 74LS138 (b) Giải mã cho cổng ra Hình 3.4 – Giải mã cho các cổng Phạm Hùng Kim Khánh Trang 80 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2.3. Các mạch cổng đơn giản Các mạch cổng có thể được xây dựng từ các mạch chốt 8 bit (74LS373: kích theo mức, 74LS374: kích theo cạnh), các mạch đệm 8 bit (74LS245). Chúng được dùng trong các giao tiếp đơn giản để μP và ngoại vi hoạt động tương thích với nhau. 2.4. Giao tiếp nhập / xuất song song lập trình được 8255A PPI (Programmable Peripheral Interface) 2.4.1. Giới thiệu 8255A là thiết bị xuất nhập song song lập trình được. Nó là một thiết bị I/O đa dụng có thể sử dụng với bất cứ μP nào, có thể lập trình để truyền dữ liệu, từ I/O thông thường đến I/O interrupt. 8255A có thể chia thành 3 Port: A, B và C; mỗi port 8 bit trong đó Port C có thể sử dụng như 8 bit riêng hay chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 bit: PCH (PC7 ÷ PC4) và PCL (PC3 ÷ PC0). 8255A có thể hoạt động ở 2 chế độ (mode): BSR (Bit Set/Reset) và I/O. Chế độ BSR: dùng để đặt hay xóa các bit của Port C. Chế độ I/O: gồm có 3 chế độ: - Chế độ 0: tất cả các Port làm việc như các Port I/O đơn giản. - Chế độ 1 (chế độ bắt tay: handshake): các Port A và B dùng các bit của Port C làm tín hiệu bắt tay. Trong chế độ này, các kiểu truyền dữ liệu I/O có thể được cài đặt, kiểm tra trạng thái và ngắt. - Chế độ 2: Port A có thể dùng để truyền dữ liệu song hướng dùng các tín hiệu bắt tay từ Port C còn Port B được thiết lập ở chế độ 0 hay 1. 34 4 D7 – D0: bus dữ liệu D0 PA0 33 32 D1 PA1 3 2 PA7 – PA0: Port A 31 30 D2 D3 PA2 PA3 1 40 PB7 – PB0: Port B 29 D4 D5 PA4 PA5 39 PC7 – PC0: Port C 28 38 27 D6 D7 PA6 PA7 37 A1, A0: giải mã 5 RD PB0 18 RESET: ngõ vào Reset 36 8255 19 9 WR A0 PB1 PB2 20 CS : Chip Select 8 21 35 6 A1 RESET PB3 PB4 22 23 RD : Read CS PB5 PB6 24 25 WR : Write PB7 14 VCC: +5V PC0 PC1 15 16 GND: 0V PC2 17 PC3 13 PC4 12 PC5 11 PC6 10 PC7 Hình 3.5 – Sơ đồ chân của 8255A Phạm Hùng Kim Khánh Trang 81 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2.4.2. Sơ đồ khối Nhóm A: PA7 ÷PA0 Điều khiển - PA (8) nhóm A - PCH (4) PC7 ÷PC4 D7 ÷D0 Bộ đệm dữ liệu RD Nhóm B: PB7 ÷PB0 WR Logic điều - PB (8) khiển Điều khiển - PCL (4) A1 nhóm B A0 PC3 ÷PC0 CS Hình 3.6 – Sơ đồ khối của 8255A Logic điều khiển của 8255A gồm có 6 đường: - RD (Read): cho phép ĐỌC. Khi chân này ở mức THẤP thì cho phép đọc dữ liệu từ Port I/O đã chọn. - WR (Write): cho phép GHI. Khi chân này ở mức THẤP thì cho phép ghi dữ liệu ra Port I/O đã chọn. - RESET: khi chân này ở mức cao thì sẽ xoá thanh ghi điều khiển và đặt các Port ở chế độ nhập. - CS (Chip Select): chân chọn chip, thông thường CS được nối vào địa chỉ giải mã. - A1, A0: giải mã xác định Port Phạm Hùng Kim Khánh Trang 82 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất Bảng 3.2: CS A1 A0 Chọn 0 0 0 Port A 0 0 1 Port B 0 1 0 Port C 0 1 1 Thanh ghi điều khiển 1 x x 8255A không hoạt động EN Thanh ghi điều khiển A1 (CR: Control Register) A0 EN Giải mã Port A nội CS EN Port B EN Port C RD WR Hình 3.7 – Giải mã chọn các Port Ví dụ: Xét sơ đồ kết nối 8255A như hình vẽ trang bên: Theo bảng 3.2, để chọn Port A, ta phải có: ⎧CS = 0 ⎪ ⎨ A1 = 0 34 4 33 D0 PA0 3 D1 PA1 ⎪A 0 = 0 32 2 31 D2 PA2 1 ⎩ 30 29 D3 D4 PA3 PA4 40 39 28 D5 PA5 38 27 D6 PA6 37 D7 PA7 5 18 IOR 36 RD PB0 19 IOW 9 WR PB1 20 A0 8 A0 PB2 21 A1 35 A1 8255 PB3 22 A7 RESET 6 RESET PB4 23 A6 1 CS PB5 24 A5 3 PB6 25 A4 2 PB7 A3 14 A2 PC0 15 PC1 16 PC2 17 PC3 13 PC4 12 PC5 11 PC6 10 PC7 Hình 3.8 – Logic chọn chip 8255A Phạm Hùng Kim Khánh Trang 83 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất Mà CS = 0 khi A7 = A6 = A5 = A4 = A3 = A2 = 1. Từ đó ta được địa chỉ Port I/O như sau: Bảng 3.3: CS A1 A0 Port Địa chỉ hex A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 1 1 1 1 1 1 0 0 A FCh 0 1 B FDh 1 0 C FEh 1 1 CR FFh Thanh ghi điều khiển: Như đã biết, 8255A có 2 chế độ hoạt động và các Port của nó có thể có các chức năng I/O khác nhau. Để xác định chức năng của các Port, 8255A có một thanh ghi điều khiển (CR: Control Register). Nội dung của thanh ghi này gọi là từ điều khiển (CW: Control Word). Thanh ghi điều khiển sẽ được truy xuất khi A1 = A0 = 1. Chú ý rằng ta không thể thực hiện tác vụ Đọc đối với thanh ghi này. Nếu bit D7 = 0, Port C làm việc ở chế độ BSR nhưng từ điều khiển BSR không ảnh hưởng đến chức năng các Port A, B. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1: Mode I/O 0: Mode BSR Nhóm A Nhóm B PCH (PC7 ÷ PC4) PCL (PC3 ÷ PC0) 1: Input 1: Input 0: Output 0: Output PA PB 1: Input 1: Input 0: Output 0: Output Mode Mode 1x: Mode 2 1: Mode 1 01: Mode 1 0: Mode 0 00: Mode 0 Hình 3.9 – Dạng từ điều khiển cho 8255A ở chế độ I/O Phạm Hùng Kim Khánh Trang 84 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2.4.3. Mode 0: Nhập / xuất đơn giản Trong chế độ này, mỗi port (hay nửa port của Port C) làm việc như các port nhập hay xuất với các tính chất sau: - Các ngõ ra được chốt. - Các ngõ vào không được chốt. - Các port không có khả năng bắt tay và ngắt. Để giao tiếp với ngoại vi thông qua 8255A cần phải: - Xác định địa chỉ của các port A, B, C và CR thông qua các chân chọn chip CS và giải mã A1, A0. - Ghi từ điều khiển vào thanh ghi điều khiển. - Ghi các lệnh I/O để giao tiếp với ngoại vi qua các port A, B, C. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 85 Ví dụ: Xét sơ đồ kết nối 8255A như sau: Giáo trình vi xử lý Phạm Hùng Kim Khánh VCC 1 2 A15 74LS245 34 4 2 18 33 D0 PA0 3 3 A1 B1 17 1 2 32 D1 PA1 2 4 A2 B2 16 A14 31 D2 PA2 1 5 A3 B3 15 30 D3 PA3 40 6 A4 B4 14 29 D4 PA4 39 7 A5 B5 13 1 2 28 D5 PA5 38 8 A6 B6 12 A13 27 D6 PA6 37 9 A7 B7 11 D7 PA7 A8 B8 5 18 19 1 2 IOR 36 RD PB0 19 VCC 1 G A12 IOW 9 WR PB1 20 DIR A0 8 A0 PB2 21 VCC A1 35 A1 8255 PB3 22 1 2 RESET 6 RESET PB4 23 A11 CS PB5 24 U?A PB6 25 PB7 74LS245 1 1 2 3 14 2 18 A10 2 PC0 15 3 A1 B1 17 PC1 16 4 A2 B2 16 PC2 17 5 A3 B3 15 A9 7400 PC3 A4 B4 13 6 14 PC4 12 7 A5 B5 13 A8 PC5 11 8 A6 B6 12 PC6 10 9 A7 B7 11 1 2 PC7 A8 B8 A7 19 1 G S1 VCC DIR 1 2 A6 S2 1 2 A5 S3 1 2 S4 A4 1 2 A3 Tổ chức nhập / xuất 1 2 A2 Hình 3.10 – Giao tiếp các port 8255A ở mode 0 Trang 86 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất - Xác định địa chỉ port: Bảng 3.4: CS A1 A0 Port Địa chỉ hex A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A 300h 0 1 B 301h 1 0 C 302h 1 1 CR 303h - Từ điều khiển: Bảng 3.5: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 0 0 0 1 0 = 82h I/O Nhóm A ở PA: PCH: Nhóm B ở PB: PCL: mode mode 0 Output Output mode 0 Input Output Các Port của 8255A được khởi động bằng cách đặt từ điều khiển 82h vào thanh ghi điều khiển. Trong sơ đồ kết nối này, 4 bit cao của Port B dùng làm Port nhập còn Port A và Port C làm Port xuất. Các tác vụ Đọc và Ghi được phân biệt bằng các tín hiệu điều khiển IOR và IOW . Phạm Hùng Kim Khánh Trang 87 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất - Lưu đồ giải thuật: Begin Khởi động 8255A Y Sáng 4 Led ở 4 bit thấp Nhấn SW1? của Port A N Y Sáng 4 Led ở 4 bit cao Nhấn SW2? của Port A N Y Sáng 4 Led ở 4 bit cao Nhấn SW3? của Port C N Y Sáng 4 Led ở 4 bit thấp Nhấn SW4? của Port C N - Chương trình: .MODEL SMALL .STACK 100h .CODE main PROC ; ••nh c•u hình cho 8255 MOV AL,82h ; T• •i•u khi•n (CW) là 82h MOV DX,303h ; ••a ch• thanh ghi ; •i•u khi•n (CR) OUT DX,AL ; Ghi CW vào CR cont: MOV DX,301h ; ••a ch• Port B IN AL,DX ; ••c d• li•u t• Port B ; (công t•c) AND AL,0F0h ; Che 4 bit th•p MOV AH,AL CMP AH,01110000b ; Ki•m tra công t•c 1 JNE notSW1 ; N•u không nh•n MOV AL,0Fh ; N•u nh•n công t•c 1 thì MOV DX,300h ; xu•t ra Port A OUT DX,AL ; •• sáng 4 Led • ; 4 bit th•p (Port A) notSW1: CMP AH,10110000b ; Ki•m tra công t•c 2 JNE notSW2 ; N•u không nh•n Phạm Hùng Kim Khánh Trang 88 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất MOV AL,0F0h ; N•u nh•n công t•c 2 thì MOV DX,300h ; xu•t ra Port A •• sáng OUT DX,AL ; 4 Led • 4 bit cao (Port A) notSW2: CMP AH,11010000b ; Ki•m tra công t•c 3 JNE notSW3 ; N•u không nh•n MOV AL,0Fh ; N•u nh•n công t•c 3 thì MOV DX,302h ; xu•t ra Port C •• sáng 4 OUT DX,AL ; Led • 4 bit cao (Port C) notSW3: CMP AH,11100000b ; Ki•m tra công t•c 4 JNE notSW4 ; N•u không nh•n MOV AL,F0h ; N•u nh•n công t•c 4 thì MOV DX,302h ; xu•t ra Port C •• sáng 4 OUT DX,AL ; Led • 4 bit th•p (Port C) notSW4: JMP cont main ENDP END main 2.4.4. Mode BSR Mode BSR chỉ liên quan đến 8 bit của Port C, có thể đặt hay xoá các bit bằng cách ghi một từ điều khiển thích hợp vào thanh ghi điều khiển. Một từ điều khiển với D7 = 0 gọi là từ điều khiển BSR, từ điều khiển này không làm thay đổi bất cứ từ điều khiển nào được truyền trước đó với D7 = 1, nghĩa là các hoạt động I/O của Port A và B không bị ảnh hưởng bởi từ điều khiển BSR. Từ điều khiển BSR: Từ điều khiển BSR khi được ghi vào thanh ghi điều khiển sẽ đặt hay xoá mỗi lần 1 bit. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 x x X S/R Mode BSR Không sử dụng Chọn bit 0: Xoá (Reset) 000: PC0 1: Đặt (Set) 001: PC1 010: PC2 011: PC3 100: PC4 101: PC5 110: PC6 111: PC7 Ví dụ: Xét sơ đồ kết nối 8255A như hình 3.10. Giả sử ta cần tạo một sóng chữ nhật tại bit PC0. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 89 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất Để tạo một sóng chữ nhật tại PC0, ta cần 2 mức logic là 0 và 1 tại PC0. Bảng 3.6: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Đặt bit PC0 = 1 0 0 0 0 0 0 0 1 = 01h Xoá bit PC0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 00h - Địa chỉ thanh ghi điều khiển (bảng 3.4): 303h - Chương trình con: bsr: MOV AL,01h ; T• •i•u khi•n BSR MOV DX,303h ; ••a ch• thanh ghi •i•u khi•n (CR) OUT DX,AL ; ••t PC0 = 1 CALL DELAY1 ; Ch• MOV AL,00h ; T• •i•u khi•n BSR OUT DX,AL ; Xóa PC0 = 0 CALL DELAY2 ; Ch• JMP bsr Khi sử dụng ở mode BSR, cần chú ý các điều sau: - Để đặt hay xoá các bit ở Port C, từ điều khiển được ghi vào thanh ghi điều khiển chứ không ghi vào Port C. - Một từ điều khiển BSR chỉ ảnh hưởng đến một bit của Port C. - Từ điều khiển BSR không ảnh hưởng đến I/O mode. 2.4.5. Mode 1: Nhập / xuất với bắt tay (handshake) Trong mode 1, các tín hiệu bắt tay được trao đổi giữa μP và thiết bị ngoại vi trước khi truyền dữ liệu. Các đặc tính ở chế độ này là: - Hai Port A, B làm việc như các Port I/O 8 bit. - Mỗi Port sử dụng 3 đường từ Port C làm các tín hiệu bắt tay. Hai đường còn lại có thể dùng cho các chức năng I/O đơn giản. - Dữ liệu nhập / xuất được chốt. - Hỗ trợ ngắt. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 90 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2.4.5.1. Các tín hiệu điều khiển nhập Port A nhập INTEA PC4 STB A PC5 IBFA PC3 INTRA Port B nhập INTEB PC2 STB B PC1 IBFB PC0 INTRB I/O PC6,7 Hình 3.11 – Cấu hình nhập của 8255A ở mode 1 Theo hình vẽ, ta thấy Port A dùng 3 đường tín hiệu trên PC3, PC4 và PC5; Port B dùng 3 đường tín hiệu trên PC0, PC1 và PC2 làm các tín hiệu bắt tay. Các tín hiệu này có các chức năng sau khi các port A và B được đặt cấu hình là nhập: - STB (Strobe Input): tích cực mức thấp, tín hiệu này được tạo bởi thiết bị ngoại vi để xác định rằng ngoại vi đã truyền 1 byte dữ liệu. Khi 8255A đáp ứng STB , nó sẽ tạo ra IBF và INTR (hình 3.12). - IBF (Input Buffer Full): tín hiệu này dùng để xác nhận 8255A đã nhận byte dữ liệu. Nó sẽ bị xoá khi μP đọc dữ liệu. - INTR (Interrupt Request): Đây là tín hiệu xuất dùng để ngắt μP. Nó được tạo ra nếu STB , IBF và INTE (flipflop bên trong) đều ở mức logic 1 và bị xoá bởi cạnh xuống của tín hiệu RD (Hình 3.12). Phạm Hùng Kim Khánh Trang 91 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất - INTE (Interrupt Enable): là một flipflop dùng để cho phép hay cấm quá trình tạo ra tín hiệu INTR. Hai flipflop INTEA và INTEB được đặt / xoá dùng BSR mode thông qua PC4 và PC2. STB IBF INTR RD Data input Hình 3.12 – Dạng sóng định thì cho ngõ vào có strobe Các từ điều khiển và trạng thái: - Từ điều khiển: để xác định từ điều khiển, ta sử dụng hình 3.9 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 1 1 1/0 1 1 X I/O mode PA: Mode 1 PA: nhập PC6,7 PB: Mode 1 PB: nhập 1: nhập 0: xuất - Từ trạng thái: sẽ được đặt trong thanh ghi tích luỹ nếu đọc Port C. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 I/O I/O IBFA INTEA INTRA INTEB IBFB INTRB Phạm Hùng Kim Khánh Trang 92 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất 2.4.5.2. Các tín hiệu điều khiển xuất Port A xuất INTEA PC7 OBF A PC6 ACK A PC3 INTRA Port B xuất INTEB PC1 OBF B PC2 ACK B PC0 INTRB I/O PC4,5 Hình 3.13 – Cấu hình xuất của 8255A ở mode 1 Chức năng các đường tín hiệu : - OBF (Output Buffer Full): tín hiệu này sẽ xuống mức thấp khi μP ghi dữ liệu vào Port xuất của 8225A. Tín hiệu này đưa đến thiết bị ngoại vi để xác định dữ liệu sẵn sàng đưa vào ngoại vi (Hình 3.14). Nó sẽ lên mức cao khi 8255A nhận ACK từ ngoại vi. - ACK (Acknowledge): đây là tín hiệu nhập từ ngoại vi (tích cực mức thấp) xác nhận dữ liệu đã nhập vào ngoại vi. - INTR (Interrupt Request): đây là tín hiệu xuất, đặt bằng cạnh lên của tín hiệu ACK . Tín hiệu này có thể dùng để ngắt μP yêu cầu byte dữ liệu kế tiếp để xuất. INTR được đặt khi OBF , ACK và INTE ở mức logic 1 (Hình 4.14) và được xoá bởi cạnh xuống của tín hiệu WR - INTE (Interrupt Enable): đây là flipflop nội dùng để tạo tín hiệu INTR. Hai flipflop INTEA và INTEB điều khiển bằng các bit PC6 và PC2 thông qua BSR mode. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 93 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất WR OBF INTR ACK Output Hình 3.14 – Dạng sóng cho xuất strobe (có lấy mãu) (với bắt tay) Từ điều khiển và trạng thái: - Từ điều khiển: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 1 0 1/0 1 0 X I/O PA: Mode 1 PA: xuất PC4,5 PB: PB: xuất mode 1: nhập mode 1 0: xuất - Từ trạng thái: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 OBF A INTEA I/O I/O INTRA INTEB OBF B INTRB 2.4.6. Mode 2: Truyền dữ liệu song hướng Mode nay dùng chủ yếu trong các ứng dụng như truyền dữ liệu giữa hai máy tính hay giao tiếp bộ điều khiển đĩa mềm. Trong mode này, Port A dùng làm Port song hướng và Port B làm việc ở Mode 0 hay 1. Port A sử dụng 5 tín hiệu tại Port C làm các tín hiệu điều khiển để truyền dữ liệu. Ba tín hiệu còn lại của Port C được dùng làm I/O đơn giản hay bắt tay cho Port B. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 94 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất PA7 ÷PA0 Port A Từ điều khiển: PC7 OBF A D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PC6 ACK A 1 1 X X X 0 1 1/0 I/O PA: PB: PB: PC2÷0: IBFA Mode 2 Mode 0 Nhập 1:Nhập PC5 PC4 0:Xuất STB A INTRA PC3 I/O PC2 ÷ PC0 PB7 ÷PB0 Port B (a) 8255A ở mode 2 và mode 0 (nhập) PA7 ÷PA0 Port A Từ điều khiển: PC7 OBF A D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 PC6 ACK A 1 1 X X X 1 0 X I/O PA: PB: PB: IBFA Mode 2 Mode 1 xuất PC5 PC4 STB A INTRA PC3 PB7 ÷PB0 Port B PC1 OBF B PC2 ACK B PC0 INTRB (a) 8255A ở mode 2 và mode 1 (xuất) Hình 3.15 – 8255A dùng ở Mode 2 2.4.7. Các ví dụ minh họa 2.4.7.1. Giao tiếp với bộ chuyển đổi A/D ADC0804 dùng 8255A ở Mode 0 và Mode BSR Ta thiết lập 8255A hoạt động như sau: - Dùng Port A để đọc dữ liệu. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 95 Giáo trình vi xử lý Tổ chức nhập / xuất - Dùng PC0, PC3 điều khiển các chân RD , WR của ADC0804. Xét sơ đồ mạch có logic chọn chip giống như hình 4.10. Tầm địa chỉ Port từ 300h ÷ 303h. - Từ điều khiển mode 0: Port A: nhập Pot B: không sử dụng Port Clow: port xuất dùng để điều khiển 2 ngõ RD , WR của ADC0804 Port Chigh: port nhập dùng để đọc trạng thái ở chân INTR của ADC0804 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 0 0 1 0 0 0 0 = 90h I/O PA: mode 0 PA: nhập PCH: xuất PB: không sử dụng PCL: xuất - Từ điều khiển BSR: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Đặt PC0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 01h Xoá PC0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 00h Đặt PC3 0 0 0 0 0 1 1 1 = 07h Xoá PC3 0 0 0 0 0 1 1 0 = 06h Phạm Hùng Kim Khánh Trang 96
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net