logo

pdf Luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/07/1993

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là bộ phận hợp thành của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là địa bàn phân bố dân cư và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

pdf Luậtsố 23-L/CTN

Luậtsố 23-L/CTN về thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp do Quốc hội ban hành

pdf Hiệp định giữa Việt Nam và Inđônêxia

Tham khảo tài liệu 'hiệp định giữa việt nam và inđônêxia', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hiệp định giữa Việt Nam và Austraylia

Tham khảo tài liệu 'hiệp định giữa việt nam và austraylia', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hiệp định giữa Việt Nam và Italia

Tham khảo tài liệu 'hiệp định giữa việt nam và italia', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Văn bản Chỉ thị số 27/CT-UB

Chỉ thị số 27/CT-UB về việc đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện chương trình công tác nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Công ước Viên về quan hệ lãnh sự

Tham khảo tài liệu 'công ước viên về quan hệ lãnh sự', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Công ước Viên của Liên hợp quốc ngày 19/04/1961

Tham khảo tài liệu 'công ước viên của liên hợp quốc ngày 19/04/1961', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Kế hoach về sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất

Kế hoach về sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Sắc lệnh số 197/SL

Sắc lệnh số 197/SL về việc ban hành Luật cải cách ruộng đất do Chủ tịch nước ban hành

pdf Sắc lệnh số 149/SL

Sắc lệnh số 149/SL về việc quy định về chính sách ruộng đất do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 151/SL

Sắc lệnh số 151/SL về việc trừng trị địa chủ chống pháp luật trong khi và ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 85/SL

Sắc lệnh số 85/SL về việc ban hành thể lệ trước bạ về các việc mua bán, cho và đổi nhà cửa, ruộng đất do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 137/SL

Sắc lệnh số 137/SL về việc ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành, để sửa đổi Điều 6 luật Thuế trực thu ấn định việc đánh thuế điền thổ theo một thuế biểu luỹ tiến

pdf Sắc lệnh số 120/SL

Sắc lệnh số 120/SL về việc đổi tên và định thành phần các Hội đồng và ban tạm cấp ruộng đất tỉnh, xã và đồn điền do Chủ tịch nước ban hành

pdf Sắc lệnh số 90/SL

Sắc lệnh số 90/SL về việc sử dụng các ruộng đất bỏ hoang do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 96/SL

Sắc lệnh số 96/SL về việc ấn định thuế biểu luỹ tiến để thu thuế điền thổ bằng thóc do Chủ tịch Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 25/SL

Sắc lệnh số 25/SL về việc quy định việc sử dụng ruộng đất vắng chủ do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

pdf Sắc lệnh số 146/SL

Sắc lệnh số 146/SL về việc ấn định thuế xuất thuế điền thổ năm 1950 do Chủ tịch nước ban hành

pdf Sắc lệnh số 16/SL

Sắc lệnh số 16/SL về việc xá thuế điền thổ năm 1948 cho các huyện thuộc nam phần tỉnh Bắc ninh do Chủ tịch nước ban hành

Tổng cổng: 106 tài liệu / 6 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net