logo

doc Nghị định Số: 89/2000/QĐBVGCP

doc THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BCA-C11

doc Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết sô 51/2001/QH10.

doc Công ước Hamburg

Liên Hiệp Quốc ước về vận chuyển hàng hoá bằng biển (The Hamburg Rules) Hamburg, ngày 30 tháng ba năm 1978 Nhận thức được mong muốn của xác định bởi các quy tắc thỏa thuận nhất định liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa biển, đã quyết định ký kết Công ước cho mục đích này và đã liên thoả thuận như sau: Những quy định chung Điều 1 - Định nghĩa Trong Công ước này: 1. "nhà cung cấp" có nghĩa là bất kỳ người nào theo hợp đồng hoặc một người đứng tên vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ký kết với người...

doc Quy tắc giao thông vận tải đa phương thức - RULES OF MULTIMODAL TRANSPORT

The UNCTAD/ICC Rules are available to international trade for world-wide application and will be acceptable to the international banking community being fully compatible with the latest revision of the ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) which will become available in the near future. However, the Rules only cover a part of the customary contents of an multimodal transport contract. Thus, an MTO wishing to use the Rules as a basis for his multimodal transport contract would have to add other clauses dealing with matters such as: optional stowage, routeing, freight and charges, liens, both-to-blame collision, general average,...

doc Nghị định thư VISBY 1968

NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

doc CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN, KÝ TẠI BRUSSELS NGÀY 25/8/1924

pdf Nghị định số 87/2009/ NĐ- CP

Nghị định số 87/2009/ NĐ- CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về Vận tải đa phương thức,

doc Luật giao thông

Tham khảo tài liệu 'luật giao thông', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

doc Bộ giao thông vận tải

Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 15/2005/QĐ-BGTVT về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

pdf Giải thích thuật ngữ, nội dung của vận tải và bưu chính viễn thông

Khối lượng vận chuyển là khối lượng hàng hóa hoặc hành khách được vận chuyển bởi các đơn vị vận tải và các đơn vị ngành khác có hoạt động kinh doanh vận tải không phân biệt quãng đường vận chuyển.

doc Transit Agreement Viet-Lao (English final)

AGREEMENT ON THE TRANSIT OF GOODS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC.

doc QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2006/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 52/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 211 – 06 “ÁO ĐƯỜNG MỀM – CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ”

doc QUY TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT GIA CỐ BẰNG CHẤT KẾT DÍNH VÔ CƠ TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG

Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng nhựa đường đựơc ban hành kèm theo Quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHỰA ĐƯỜNG

Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường được ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21 tháng 12 năm 1984 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc QUI TRÌNH KỸ THUẬT ĐO ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG THƯỚC 3 MÉT

Quy trình kỹ thụât đo độ bằng phẳng mặt đường bằng thứơc 3m được ban hành kèm quyết định số 1051/QĐ- KT4 ngày 10 tháng 5 năm 1979 của Bộ Giao thông Vận tải.

doc Quy trình kỹ: Thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ô tô sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD). Quy trình này thay thế "Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô" 22 TCN 252-98.

doc Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND

Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

doc Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tổng cổng: 24 tài liệu / 2 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net