logo

pdf Thông tư số 161/2007/TT-BTC của Bộ tài chính

1. Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế trong cả nước. 2. Thông tư này hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán gồm: Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”, Chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”, Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”, Chuẩn mực kế toán số 06 “Thuê tài sản”, Chuẩn mực kế toán số 07 “Kế toán các khoản đầu tư...

pdf Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11

Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác.

pdf Văn bản Luật doanh nghiệp

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.

pdf Quy định người đại diện theo pháp luật của DN thường trú tại VN

Câu hỏi: Quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam? Như vậy nghĩa là người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài phải làm thủ tục cấp thể thường trú tại Việt Nam ? Có thực hiện được việc này không vì điều kiện được cấp thẻ thường trú là rất khó thực hiện

pdf Quyết định số 6208/QĐ-UB

Quyết định số 6208/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Nhiếp ảnh thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 6200/QĐ-UB

Quyết định số 6200/QĐ-UB về việc xác định giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa công ty xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 6206/QĐ-UB

Quyết định số 6206/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Chợ Lớn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

doc Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

doc Nghị định số: 93/2001/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn cứ Nghị quyết số 08/2001/NQ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về nội dung phiên họp Chính phủ th¬ờng kỳ tháng 7 năm 2001; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 3113/UB-TT ngày 07 tháng 9 năm 2001, ...

doc Nghị định về đăng ký kinh doanh

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 đề ra những quy định chung về đăng ký giấy phép kinh doanh. Nghị đinh được chia thành 4 chương: những quy định chung, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh, tên doanh nghiệp, điều khoản thi hành.. Mời các bạn cùng tham khảo.

doc Luật về doanh nghiệp 2005

Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa X,kì họp thứ 10. Luật này quy định luật doanh nghiệp nhà nước

doc Luật doanh nghiệp do QH ban hành

Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

doc Luật 60/2005/QH11 do quốc hội ban hành

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp.

doc Pháp luật về doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

pdf Giải thích thuật ngữ về doanh nghiệp

Doang nghiệp là đơn vị kinh tế hoạch toán kinh tế độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân được hình thành theo luật doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, luật doanh nghiệp.

doc Nghị định số 14/2008/QH12

Luật thu Thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3,số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

doc Thông tư số 29/ 2005/TT-BTC

Thông tư số 29/ 2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14 tháng 04 năm 2005 hứơng dẫn quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước.

doc Thông tư 90/2009/TTLT-BTC-BNV

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

doc Thông tư số Số: 43/2004/QĐ-BTC Về việc ban hành “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng"

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

doc Thông tư Số : 129/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Tổng cổng: 41 tài liệu / 3 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net