logo

doc Công văn số: 2993/TCHQ-GSQL

doc QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC LOẠI CHỨNG TỪ THU THUẾ, THU KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

doc QUYẾT ĐỊNH Số: 08/2007/QĐ-BTC

doc Công ước viên năm 1963

Công ước viên của Bộ Ngoại giao ngày 24 tháng 4 năm 1963 về Quan hệ lãnh sự. Những điều quy định ở Chương II của Công ước này áp dụng cho các cơ quan lãnh sự do những viên chức lãnh sự chuyên nghiệp đứng đầu; những điều quy định ở Chương III áp dụng cho những cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu.

doc Rules of Law relating to Bills of Lading

The President of the German Republic, the President of the Argentine Republic, His Majesty the King of the Belgians, the President of the Republic of Chile, the President of the Republic of Cuba, His Majesty the King of Denmark and Iceland, His Majesty the King of Spain, the Head of the Estonian State, the President of the United States of America, the President of the Republic of Finland, the President of the French Republic, His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, His Most Supreme Highness the Governor of the...

pdf Hiệp định khung số 100/2005/LPQT

Hiệp định khung số 100/2005/LPQT về việc Trung Hoa cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

pdf Luật số 42/2005/QH11

Luật số 42/2005/QH11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan do Quốc hội ban hành

pdf Hiệp định số 86/2005/LPQT

Hiệp định số 86/2005/LPQT về Dự án “Nâng cấp dịch vụ y tế cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ

pdf Hiệp định quá cảnh hàng hoá

Tham khảo tài liệu 'hiệp định quá cảnh hàng hoá', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Hiệp định về quá cảnh hàng hóa

Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

pdf Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính

Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút

pdf Nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh XNK

E-commerce (Electronic commerce - Thương mại điện tử) là hình thái hoạt động thương mại bằng phương pháp điện tử, là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in ra giấy trong bất cứ công đoạn nào của quá trình giao dịch (nên còn

pdf Luật Hải quan Việt Nam

Luật này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

doc Nghị định số 40/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

doc Thủ tục số 4194/TCHQ-GSQL

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua từ nội địa vào KCX

doc Nghị định Số: 149/2005/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

doc Luật số: 45/2005/QH11

LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

doc Nghị định số: 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

doc Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu

doc Thông tư Số: 99/2008/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Tổng cổng: 90 tài liệu / 5 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net