logo

doc Quyết định số 21 /2007/QĐ-BXD

doc THÔNG TƯ số 17/2005/TT-BXD

doc THÔNG TƯ Số: 03/2009/TT-BXD

doc CHÍNH PHỦ 58/2008/NĐ-CP

doc CHÍNH PHỦ Số: 12/2009/NĐ-CP

doc HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỦ TỤC VỀ THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

doc Nghị định số 85/2009/NĐ-CP

pdf Quyết định số 1581/2009/ QĐ- CP

Quyết định số 1581/2009/ QĐ- CP ngày 9 tháng 10 năm 2009 phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

pdf Quyết định số 1522/ 2009/ QĐ- CP

Quyết định số 1522/ 2009/ QĐ- CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

pdf Quyết định số 1930/2009/QĐ-CP

Quyết định số 1930/2009/QĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2009 Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

pdf Quyết định sso 1929/ QĐ-CP

Quyết định sso 1929/ QĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2009 phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

pdf Nghị định về cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 88/2009/ NĐ-CP

Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Đất đai là đối tượng phân chia và giữ vai trò quan tọng trong việc quyết định sự phân bố va định hướng phát triển của tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường vùng đô thị . Để quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả,

pdf Nghị định số 85/2009/ NĐ-CP

Nghị định số 85/2009/ NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Hướng dẫn thi hành luật đầu thầu và chọn nhà thầu xây dụng theo luật xây dựng.

pdf Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/ NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

pdf Chỉ số giá xây dựng Quí 3- 2009

Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 về việc Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2009.

pdf Luật số: 38/2009/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng.

doc Văn bản luật_Đấu thầu xây dựng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng,...

docx Nội dung sửa đổi, bổ sung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 c ủa Chính ph ủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

doc Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

doc QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2008/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 121/2008/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2008 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Tổng cổng: 118 tài liệu / 6 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net