logo

docx Nội dung sửa đổi, bổ sung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 c ủa Chính ph ủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

doc Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

doc QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2008/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 121/2008/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 08 NĂM 2008 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

doc Nghị định của chính phủ

Nghị định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

doc Nghị định của chính phủ về quyền sử dụng đất

Nghị định của chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường

doc Nghị định của chính phủ về đầu tư xây dựng nhà

Nghị định của chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê

doc Luật số 79/2006/QH11

Luật đê điều

doc Nghị định số 16/2005/NĐ- CP

Nghị định số 16/2005/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

doc Nghị định số 207/2005/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về tổ chức xây dựng thực hiện Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ

doc Nghị định Số 04 /2006/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấ y phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh _______

doc Nghị định số 60 /2004/QĐ-UB

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Về điều chỉnh bổ sung “Quy định về đào đương và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kĩ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố.

doc Thông tư Số : 02/2007/TT-BXD về dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

doc THÔNG TƯ Số 01 /2004/TTLT/BXD-BNV

Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

doc Công văn xác nhận thay đổi địa điểm

Công văn xác nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc

doc Quyết định số 9587/QĐ-UBND

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

doc Thông tư số 38/2004/TTLT-BTC-BXD

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - BỘ XÂY DỰNG SỐ 38/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VIỆC THÔNG BÁO VÀ KIỂM SOÁT GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

doc THÔNG TƯ SỐ 05/2007/BXD

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY D NG S 05/2007/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2007HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

doc Nghị định số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

doc Thông tư liên tịch số 22/2007/BNN-BNV

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm ở địa phương

doc Quyết định Số: 08 /2005 Bộ xây dựng

Quyết định Số: 08 /2005 Bộ xây dựng của bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 333 : 2005 "Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế "

Tổng cổng: 101 tài liệu / 6 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net