logo

doc Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

doc Thông tư 07/2008/TT-BTTTT

pdf Thông tư Số: 05/2008/TT-BTTT

pdf Nghị định số 97/2008/NĐ-CP

pdf Nghị định số 102/2009/ NĐ-CP

Nghị định số 102/2009/ NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

doc Nghị định số 227/2003

Quyết định của thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2010

pdf Quyết dịnh số 18/2004/QĐ-UB

Quyết dịnh số 18/2004/QĐ-UB về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

pdf Quyết định số 01/2004/QĐ-BTNMT

Quyết định số 01/2004/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Chương trình hành động của Chính phủ về khoa học và công nghệ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

pdf Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT

Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT về việc ban hành "Quy định về mã bưu chính quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

pdf Quyết định 05/2004/QĐ-TTg

Quyết định 05/2004/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 236/2003/QĐ-BCN

Quyết định số 236/2003/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Tin học do Bộ Công Nghiệp ban hành

pdf Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT

Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

pdf Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP

Nghị quyết số 15/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2003 do Chính phủ ban hành

pdf Nghị định số 170/2003/NĐ-CP

Nghị định số 170/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá do Chính phủ ban hành

pdf Nghị định số 169/2003/NĐ-CP

Nghị định số 169/2003/NĐ-CP về an toàn điện do Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 299/2003/QĐ-UB

Quyết định số 299/2003/QĐ-UB về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT

Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt Đề án dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

pdf Chỉ thị số 10/2003/CT-BTC

Chỉ thị số 10/2003/CT-BTC về kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành, để triển khai Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010

pdf Quyết định số 298/2003/QĐ-UB

Quyết định số 298/2003/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu công nghệ cao thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 985/2003/QĐ-BCA(A11

Quyết định số 985/2003/QĐ-BCA(A11 về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Tổng cổng: 518 tài liệu / 26 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net