logo

Chỉ thị số 10/2003/CT-BTC

Chỉ thị số 10/2003/CT-BTC về kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành, để triển khai Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2003/CT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/2003/QĐ-TTG NGÀY 11/6/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2010 Ngày 11 tháng 6 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổng thể ứng dụng CNTT ngành Tài chính dến năm 2010, xác định những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng ngành Tài chính phải triển khai và thực hiện đến năm 2010. Để thực hiện tốt Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ truởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các don vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các công việc sau: 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ trong ngành nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong sự nghiệp cải cách hành chính, cải cách nền tài chính quốc gia, coi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và của toàn ngành Tài chính từ nay đến năm 2010. 2. Các đơn vị Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Cục Dự trữ Quốc gia tổ chức đánh giá toàn diện hiện trạng, năng lực phục vụ của hệ thống thông tin từng chuyên ngành, trên cơ sở đó tổ chức quy hoạch lại các dự án, đề án đang xây dựng và triển khai thực hiện, đảm bảo tính thống nhất chung về công nghệ và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể: - Cục Tin học và Thống kê Tài chính hoàn thành Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước và Dự án mạng thông tin truyền thông thống nhất ngành tài chính trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trước ngày 31/12/2003. - Kho bạc Nhà nước Trung ương hoàn thiện Dự án hiện đại hoá hệ thống thông tin Kho bạc đến năm 2010 trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 1 năm 2004. - Tổng cục Thuế hoàn thành các thủ tục thẩm định, trình Bộ phê duyệt Dự án tin học hoá ngành Thuế đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 1 năm 2004. - Cục Dự trữ Quốc gia hoàn thành trình Bộ phê duyệt Dự án hiện đại hoá thông tin dự trữ quốc gia đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện trong quý I năm 2004. - Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thực hiện Dự án tin học hóa quy trình nghiệp vụ Hải quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tiến độ và tính phù hợp chung của hệ thống. 3. Giao Cục Tin học và Thống kê Tài chính khẩn trương xây dựng và trình Bộ phê duyệt các quy định cụ thể về quy trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt,… các dự án công nghệ thông tin ngành Tài chính. Là đầu mối giúp Bộ trong việc thẩm định kỹ thuật các dự án công nghệ thông tin của ngành; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức trong ngành; kiểm tra và định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ tình hình, tiến độ thực hiện Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg trong toàn ngành. 4. Giám đốc Sở Tài chính các địa phương tổ chức kiện toàn ngay lực lượng làm công tác công nghệ thông tin tại cơ quan tài chính các địa phương, xây dựng kế hoạch tăng cường hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý tài chính trên địa bàn trong sự thống nhất chung của hệ thống công nghệ thông tin ngành Tài chính. 5. Vụ Tài vụ Quản trị chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan đảm bảo kinh phí và điều kiện vật chất dể triển khai thực hiện và hoàn thành các dự án CNTT trọng diểm của ngành theo đúng tiến độ đã đề ra. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo Bộ tiến độ triển khai thực hiện. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Nơi nhận: - TTCP (để báo cáo) - Các đon vị thuộc Bộ Tài chính - UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW - Đảng uỷ, Công doàn, Đoàn thanh niên Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng - Luu: VP, Cục THTKTC
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net