logo

doc ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG

ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG Câu 1: Trình bày bối cảnh lịch sử trước khi có Đảng cộng sản và hậu quả của chủ nghĩa thực dân Pháp đối với XH Việt Nam Tình hình thế giới: Cuối thế kỉ 19 đầu

pdf Nghiên cứu lý luận về doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động côn gích, nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước gia…. - Doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân, pháp quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.

pdf Cơ sở lý luận về phát triển đồng bộ

Trong quá trình chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam,các loại thị trường đang từng bước đựơc hình thành như thị trường tài chính, thị trường hàng hoá dịch vụ, thị trường lao động, thị trường đất đai-bất động sản, thị trường KHCN…

pdf Những vấn đề lý luận về quy luật giá trị

-Theo Adam Smith lý luận giá trị :Ông phân biệt được giá trị sử dụng ,giá trị trao đổi cho giá trị hàng hoá là do hao phí lao động để sản xuất ra nó quyết định, xong ông lại không nhất quán .Có lúc lại đưa ra định nghĩa sai lầm về giá trị bỏ mất bộ phận tư bản bất biến (C) chỉ còn (v+m )nên bị bế tắc khi phân tích tái sản xuất.

pdf Quy luật giá trị và vai tro của nó trong nền kinh tế hàng hóa

Trong nền kinh tế hàng hoá, hàng hoá và dịchvụ do các doanh nghiệp, những người sản xuất hàng hoá tư nhân, riêng lẻ sản xuất ra. Những chủ thể sản xuất hàng hoá cạnh tranh với nhau. Mỗi người sản xuất hàng hoá đều nghĩ đến cách chen lấn người khác, đều muốn giữ vững và mở rộng thêm địa vị của mình trên thị trường.

pdf Quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Do đó ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự xuất hiện và hoạt động của quy luật giá trị. Mọi hoạt động của các chủ thẻ kinh tế trong sản xuất và lưu thông hàng hoá đều chịu sự tác động và chi phối của quy luậ này.

pdf Lạm phát và vai trò của CSTT trong việc kiểm soát lạm phát

Quá trình hình thành các khái niệm và nhận thức bản chất kinh tế của lạm phát cũng là quá trình phát triển của tư duy đi từ đơn giản đến phức tạp, đi từ hiện tượng bề ngoài đến bản chất bên trong, đến các thuộc tính của lạm phát, là quá tình sàng lọc những hiểu biết sai và đúng, lẫn lộn giữa hiện tượng và bản chất, giữa nguyên nhân và kết quả để phản ánh đúng đắn bản chất của tính quy luật của lạm phát....

pdf Yếu tố con người trong công tác quản lý

Quản lý và lãnh đạo được coi là những hoạt động giống nhau. Mặc dù sự thật là một nhà quản lý giỏi hầu như chắc chắn là một nhà lãnh đạo giỏi. Như vậy, lãnh đạo là một chức năng cơ bản của các nhà quản lý bao gồm nhiều vấn đề hơn lãnh đạo. Như đã nêu ra ở các chương trước, công tác quản lý bao gồm việc xây dựng kế hoạch một cách cẩn thận,

pdf Lý luận chung

Tham khảo tài liệu 'lý luận chung', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Phân tích quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (p3)

Thực tiến cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người. Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong gian đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác,

pdf Cơ sở lý luận chung

Các dạng này khiến chúng ta khi nghiên cứu vấn đề cần nhìn nhận Mác va Ph.Ăng-ghen đã sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng vào giữa thế kỷ XIX và dược Lênin phát triển lên vào giữa thế kỷ XX đã đem lại cho phép biên chứng duy vật sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

pdf Sự nhận thức về lực lương sản xuất

Lực lượng sản xuất là toàn bộ những tư liệu sản xuất do xã hội tạo ra, trước hết là công cụ lao động và những người lao động với kinh ngiệm và thói quen lao động nhất định đã sử dụng những tư liệu sản xuất đó để tạo ra của cải vật chất cho xã hội

pdf Phân tích quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (p2)

Thực tiến cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người. Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong gian đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

pdf Phân tích quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất(p1)

Thực tiến cho thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người. Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong gian đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực phải chiếm vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta....

pdf Tư tưởng " Pháp Trị" của hàn phi tử

Lịch sử Trung Hoa cổ đại có hai thời kỳ được nói đến nhiều nhất: Xuân thu và Chiến quốc. Thời Xuân thu (770-403 TCN) là thời kỳ suy tàn của nhà Chu, đây chính là thời kỳ sinh sống của Lão Tử, Khổng Tử (551-479 TCN). Thời Chiến quốc (403-221 TCN) từ gần cuối đời Uy Liệt Vương, tới khi nhà Tần diệt nhà Tề thống nhất đất nước, đó là thời kỳ sinh sống của Hàn Phi Tử (280-233 TCN).

pdf Nguyên nhân suy thoái kinh tế Nhật Bản

1.Những mâu thuẫn của một xã hội đầu cơ và sự đổ vỡ của nền kinh tế bong bóng 2.Sự yếu kém, lạc hậu của hệ thống ngân hàng, tài chính Nhật Bản 3.Sự già hoá dân số và gánh nặng của các chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội 4.Bộ máy nhà nước yếu kém,chính trị không ổn định 5.Những hạn chế, bất cập của mô hình kinh tế Nhật bản trước những yêu cầu thách thức mới của thời đại 6.Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Nhật bản ngày nay đã bị suy yếu so với một số nước phát...

pdf Lý luận chung về nền kinh tế thị trường

Nền kinh tế được coi như một hệ thống các quan hệ kinh tế. Khi các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể đều biểu hiện qua mua - bán hàng hoá, dịch vụ trên thị trường( người bán cần tiền, người mua cần hàng và họ phải gặp nhau trên thị trường) thì nền kinh tế đó là nền kinh tế thị trường.

pdf Cơ sở khách quan và mối quan hệ của các thành phần kinh tế

Quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật của phép biện chứng duy vật và là hạt nhân của phép biện chứng. Nội dung của quy luật chỉ ra cho chúng ta thấy nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Quan điểm siêu hình cho rằng sự vật là một thể đồng nhất tuyệt đối, chúng không có mâu thuẫn bên trong. Thực chất của quan điểm này là phủ nhận mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực của sự phát triển....

pdf Những vấn đề lý luận về kinh tế thị trường

- Nền kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế mà trong đó hầu hết các quan hệ kinh tế được thực hiện dưới hình thái hàng hoá và dịch vụ, với nhiều thành phần tham gia, vận động theo cơ chế thị trường. - Như vậy, nền kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế mà các thành phần của thị trường có mối quan hệ thông qua hàng hoá, dịch vụ và thông qua các hoạt động trao đổi.

pdf Nhận thức về toàn cầu hóa

Ngày nay toàn cầu hoá mà trước hết và về thực chất là toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế chủ yếu của quan hệ kinh tế hiện đại. Hiện nay tuy có rất nhiều những quan niệm không giống nhau về toàn cầu hoá kinh tế nhưng có thể thấy nét chung nhất là thừa nhận mối quan hệ qua lại của

Tổng cổng: 256 tài liệu / 13 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net