logo

pdf Nghị định 105/ 2009/NĐ- CP

Nghị định 105/ 2009/NĐ- CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

pdf Lệnh Số: 26/2005/L-CTN

Lệnh Số: 26/2005/L-CTN về việc công bố Luật phòng, chống tham nhũng do Chủ tịch nước ban hành. Lệnh do Chủ tịch nước ban hành, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

doc Thông tư số 01/2005/TT-BXD

Hướng dẫn về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

doc Nghị định số 1342003NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002

doc Pháp lệnh xử lí vi phạm hành chính

Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 về việc xử lý vi phạm hành chính. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 và Nghị quyết của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002.

doc Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

doc Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

doc Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

doc Quyết định Số: 13/2007/QĐ-TTg

Quyết định Số: 13/2007/QĐ-TTg Về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

pdf Nghị định 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 61/2008/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

pdf Thông tư 38/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 38/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

pdf Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 67/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

doc Công văn 857/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 857/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

doc Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Công văn 4355/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá

pdf Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 59/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lân thương mại, hàng giả

pdf Công văn 2550/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Công văn 2550/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh xin miễn, giảm thuế do nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh

pdf Công văn 2555/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Công văn 2555/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt làm mất hoá đơn liên 2 đã sử dụng

pdf Công văn 2685/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Công văn 2685/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Xử lý mất hoá đơn

pdf Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

doc Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 90/2008/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu

Tổng cổng: 58 tài liệu / 3 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net