logo

doc Nghị định 61/2000/NĐ-CP

doc The Brussels Convention

Desiring to implement the provisions of Article 220 of that Treaty by virtue of ehich they undertook to secure the simplification of formalities the reciprocal recognition and enforcement of judgments of courts or tribunals.

pdf Quyết định số 6654/QĐ-UB

Quyết định số 6654/QĐ-UB về việc bổ sung kiện toàn Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp của Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

doc Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 101/2015/QH13 năm 2015, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

doc Luật số 24/2004/QH11

Bộ luật của quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về tố tụng dân sự

doc Lệnh số 13/2004/L/CTN

Lệnh công bố bộ luật tố tụng dân sự

doc Thông tư số 01/2006/TT-BCA(C11)

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

doc Bộ luật số 19/2003/QH11

Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự

doc Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10. Bộ luật hình sự này được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta, nhất là của Bộ luật hình sự năm 1985, cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng cổng: 9 tài liệu / 1 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net