logo

doc Thông tư số 53/2006/TT-BTC

doc Nghị định Số: 12/2005/QĐ-BTC

doc Nghị định Số: 20/2006/TT-BTC

doc Thông Tư " Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp"

doc Thông tư 206/2009/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn kế toán giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

doc Luật kế toán 2003

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc...

doc Văn bản về Luật kế tóan 2003

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc...

doc Luật 03/2003/QH11

Luật kế toán

pdf Thông tư của bộ tài chính về chuẩn mực kế toán-1

Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của bộ trưởng bộ tài chính. - Căn cứ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1). - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 1-11-1995 và các thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính;...

pdf Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán (đợt 2)

Căn cứ Pháp lệnh Kế và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/03/1989 của Hội đồng Bộ trưởng. Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-Cp ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

pdf Thông tư số 59/2001/TT-BTC

Thông tư số 59/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Bộ Tài Chính ban hành

pdf Quyết định số 40/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định số 40/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quan hệ quốc tế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

pdf Quyết định số 1126/2001/TCTĐC

Quyết định số 1126/2001/TCTĐC về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

pdf Thông tư liên tịch số 57/2001/TTLT-BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch số 57/2001/TTLT-BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý, cấp phát và thanh quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường sông do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

pdf Thông tư số 51/2001/TT-BTC

Thông tư số 51/2001/TT-BTC về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư do Bộ Tài Chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2001/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

pdf Quyết định số 100/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 100/2001/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm xã hội Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ )

pdf Quyết định số 32/2001/QĐ-UB

Quyết định số 32/2001/QĐ-UB về việc ban hành đơn giá khảo sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

pdf Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

pdf Thông tư liên tịch số 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch số 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan chuyển sang quân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh xã hội- Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ;...

pdf Quyết định số 49/2001/QĐ-UB

Quyết định số 49/2001/QĐ-UB về việc ủy quyền xét duyệt danh mục máy móc, thiết bị và dự toán của các chủ đầu tư được vay vốn theo chương trình kích cầu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tổng cổng: 778 tài liệu / 39 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net