logo

pdf Tiểu luận "CNH-HDH và vai trò cảu nó trong sự nghiệp xây dựng XHCN ở nước ta"

doc Tiểu luận: Mối quan hệ kinh tế với chính trị và một số phương thức để nâng cao lãnh đạo của chính trị với kinh tế

docx Đồ án: “Đổi mới chính sách cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, gắn với chế độ hưởng thụ thoả đáng và công bằng. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ và phục vụ dân đối với các cơ quan và công chức nhà nước”

doc Tiểu luận: Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn hóa học ở trường THCS Nguyễn trãi

doc Tiểu luận lịch sử: Chiến dịch Tây Nguyên

doc VAI TRÒ CỦA HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỚI SINH VIÊN

pdf Tiểu luận đề tài hình tượng hoa sen trong văn hóa Việt Nam

doc Luận văn: Tác động của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến vai trò của cha, mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái hiện nay tại thị trấn Phú Long - huyện Hàm Thuận Bắc - tỉnh Bình Thuận

doc Tiểu luận: Tìm hiểu về hình thức chính thể quân chủ đại nghị trên thế giới

doc Tiểu luận: Tìm hiểu về cơ chế "một cửa" trong cải cách hành chính

Trong quá trình cải cách nền hành chính Nhà nước, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38-CP ngày 04/5/1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức, đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức....

doc Tiểu luận Tâm lí: Nhân cách làm một cá nhân có ý thức ,chiếm một vị trí nhất định trong xã họi và đời sống

Vấn đề nhân cách được coi là một trong những vấn đề cơ bản song cũng là một vấn dề phức tạp nhất của khoa hoc tâm lí nói riêng và của khoa học xã hội và nhân văn nói chung .Giải quyết đúng vấn đề nhân cách sẽ cho phép giải quyết được những vấn đề khác của tâm lí học và của nhiều lĩnh vực đời sống như giáo dục ,y tế...

doc Tiểu luận Triết học "Quan điểm Mác Ănghen về vật chất"

Trong lịch sử triết học Mác - Lênin khái niệm vật chất được hiểu là tất cả những gì tồn tại khách quan tức là những sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào ý thức của con người,

doc Luận văn - Mối quan hệ biện chứng giữa các thành phần kinh tế

Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Phát triển quan điểm kinh...

doc Tiểu luận triết học : Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học : lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học: Mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế

Trong quá trình phát triển kinh tế ở nước ta nói riêng và ở các nước khác nói chung, sự phát triển kinh tế ở mỗi nước tuy khác nhau nhưng đều có một số điểm chung, dựa trên một số quy tắc cơ bản để xây dựng và phát triển kinh tế. một trong những nguyên tắc cơ bản trong phát triển kinh tế ở mỗi nước là quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mỗi đất nước đều có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên...

doc Tiểu luận triết học - Đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - đào tạo nguồn lực con người và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học - Có phải con người đang giữ một vai trò gì đó trong sự nghiệp công nghiệp hoá,

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - có phải con người đang giữ một vai trò gì đó trong sự nghiệp công nghiệp hoá,', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học - CÔNG NGHIỆP HOÁ-HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ CÔNG NGHIỆP HOÁ-HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN.

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - công nghiệp hoá-hiện đại hoá và công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông thôn.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học - ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - đường lối công nghiệp hóa- hiện đại hóa ở việt nam trong thời kỳ quá độ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Tiểu luận triết học "Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn"

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tổng cổng: 433 tài liệu / 22 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net