logo

doc Đề kiểm tra môn kiểm toán

1. Để ngăn ngừa gian lận thương mại tại các doanh nghiệp, Nhà nước cần phải: a. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm tóan báo cáo tài chính bởi kiểm tóan viên nội bộ. b. Bắt buộc mọi doanh nghiệp thương mại đều phải kiểm toán báo cáo tài chính bởi kiểm tóan viên nội bộ.

ppt Ôn tập kiểm toán

Nội dung kiểm tóan_ Mục tiêu: báo cáo kiểm tóan ý kiến kiểm tóan. How: tập trung bằng chứng kiểm tóan tiến hành các quy trình kiểm tóan. Lập kế hoạch kiểm tóan. Tìm hiểu khách hàng và yêu cầu của công việc kiểm tóan. Hệ thống văn bản, trao đổi liên lạc với khách hàng.Một sai phạm được xác định là trọng yếu bút toán điều chỉnh, Các sai phạm không trọng yếu có thể bỏ qua trong quá trình kiểm toán tuy nhiên fải đảm bảo tổng hợp các sai phạm ko trọng yếu này nhỏ hơn mức trọng yếu đã xác...

doc Phần mềm kế toán 1C

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Phần mềm kế toán duy nhất hạch toán thuế TNDN, đã áp dụng 1,2 triệu DN trên 21 quốc gia, Việt hóa theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

doc Bài tập 1

xuất: Bài tập 1 I / Tài liệu: (ĐVT: đồng). A - Số dư đầu tháng 01/NN của một số tài khoản ở một doanh nghiệp sản - TK 152 : 25.000.000 Trong đó: + Vật liệu chính : 20.000.000 + Vật liệu phụ :

doc CHUẨN MỰC SỐ 220

Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán

doc Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong Ngân hàng

Chế độ này quy định việc lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành Ngân hàng. Tài liệu kế toán theo Chế độ này là các tài liệu phản ánh tình hình tài sản và các mặt hoạt động kinh tế, tài chính của mỗi Ngân hàng từ Hội sở chính đến các chi nhánh và là công cụ để kiểm tra, giám sát và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính của mỗi ngân hàng, từng hệ thống ngân hàng,

doc Kỹ thuật sửa lỗi kế toán

Nguyên tắc chữa sổ là mọi nghiệp vụ ghi sai được chữa ngay khi phát hiện và không làm mất sổ đã ghi sai, tuỳ từng trường hợp sai sót mà áp dụng các phương pháp sửa sổ cho thích hợp.

doc Số tổng lợi nhuận cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào

Hệ số tổng lợi nhuận = (Doanh số-Trị giá hàng đã bán tính theo giá mua/Doanh số bán)

doc Bài tập thực hành kế toán

Một số bài tập thực hành kế toán

doc Tuyển tập bài tập môn kế toán

Trong nghiệp vụ Kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh.Bài tập chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu.1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vân động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền....

pdf Giáo trình Thống kê doanh nghiệp - GS.TS Bùi Xuân Phong

(NB) Cùng tham khảo Giáo trình Thống kê doanh nghiệp của GS.TS Bùi Xuân Phong có kết cấu nội dung gồm 2 phần với 11 chương đề cập đến những kiến thức thiết thực về thống kê doanh nghiệp. Phần 1: trình bày về thống kê nguyên lý; phần 2: trình bày về thống kê hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

pdf Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

doc Bảng tài khoản kế toán

Bảng thống kê các tài khoản kế toán thừơng dùng trong công tác kế toán doanh nghiệp.

doc Bài tập1 có giải về phân bổ CCDC

Bài tập 1 có giải về phân bổ CCDC: Dn nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo pp KKTX, có số liệu sau: 1- Số dư đầu tháng TK 153; 3.000.000đ.

pdf Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán

Thống kê toán học có thể coi là một phương pháp khoa học phân tích và xử lý dữ liệu có được nhờ các thí nghiệm, các cuộc điều tra nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề kỹ thuật cũng như các vấn đề xã hội. Những dữ liệu ở đây có thể là những đặc tính định tính, cũng có thể là những đặc tính định lượng. Từ những dữ liệu thu thập được, dựa vào các quy luật xác suất để đưa ra những quyết định, những đánh giá và các dự báo về...

pdf Giáo trình về môn Xác suất thống kê

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu.Phương pháp học tập: Học các nội dung lý thuyết.Trả lời các câu hỏi thảo luận theo nội dung bài học.Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập tại lớp.Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan. Giải bài tập về nhà....

doc Tài khoản 632 Giá vốn bán hàng

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp bán trong kỳ

doc TÀI KHOẢN 532 GIẢM GIÁ HÀNG BÁN

TK này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do SP, hàng hóa kém

doc TÀI KHOẢN 531 HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

TK này dùng để phản ánh giá trị của số SP, HH bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại quy cách.

doc TÀI KHOẢN 511 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tk này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ

Tổng cổng: 1015 tài liệu / 51 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net