logo

doc Nghị định số 87/2007/NĐ-CP

Nghị định ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

doc Luật số 81/2006/QH11

Luật cư trú

doc Luật số 73/2006/QH11

Luật bình đẳng giới

doc Luật 33/2005/QH11

Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 7

pdf Cẩm nang hỏi đáp pháp luật

Tôi đang làm việc tại Nhật, tết này tôi định về nước. Xin hỏi tôi được mang bao nhiêu tiền về Việt Nam, và mang khoảng bao nhiêu mới phải trình báo hải quan? - Theo điều 1 của quyết định số 337/1998/QĐ-NHNN ngày 10-10-1998 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất, nhập cảnh (đã được sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 921/2005/QĐ-NHNN ngày 27-6-2005 của thống đốc Ngân hàng Nhà nước), người cư trú, người không cư trú là cá...

doc Luật số: 33/2005/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định về dân sự.

doc Quyết định số 234/2005/QĐ-TTG

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 234/2005/qđ-ttg', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg

Quyết định về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước

doc THÔNG TƯ Số: 02/2004/TTLT/UBDSGĐTEBNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

doc Nghị định số 43/2006/NĐ-CP

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

doc Quyết định số 2514/QĐ-UB

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở nội vụ thành phố Đà Nẵng

doc BỘ TƯ PHÁP Số: 01/2008/TT-BTP

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

doc Bộ Tư Pháp Số: 91/2008/TTLT-BTC-BTP

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

doc NGHỊ ĐIN H SỐ 158/2005/NĐ-CP

NGH ĐINỊ H CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

doc Thông tư Số:2488/BTP-HCTP

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

doc Thông tư Số: 2112/BTP-HCTP

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành.

doc Nghị định số 158/2005/NĐ-CP

UBND cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của UBND cấp xã - nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.

doc Nghị định số 118/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 118/2006/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

doc Nghị định số 138/2006/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành các quy định của bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

doc Nghị quyết số 45/2005/QH11

Nghị quyết về việc thi hành bộ luật dân sự

Tổng cổng: 22 tài liệu / 2 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net