logo

Quyết định của bộ trưởng bộ tài chính về việc ban hành và công bố 6 chuẩn mực kế toán (đợt 2)

Căn cứ Pháp lệnh Kế và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/03/1989 của Hội đồng Bộ trưởng. Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-Cp ngày 05/11/2002 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Bé Tμi chÝnh céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ---*--- §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 165/2002/Q§-BTC ------------------------------------- Hμ Néi, ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 quyÕt ®Þnh cña bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh VÒ viÖc ban hμnh vμ c«ng bè s¸u (06) chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 2) Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh - C¨n cø Ph¸p lÖnh KÕ to¸n vμ Thèng kª c«ng bè theo LÖnh sè 06- LCT/H§NN ngμy 20/5/1988 cña Héi ®ång Nhμ n−íc vμ §iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhμ n−íc ban hμnh theo NghÞ ®Þnh sè 25-H§BT ngμy 18/3/1989 cña Héi ®ång Bé tr−ëng (nay lμ ChÝnh phñ); - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngμy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngμy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tæ chøc bé m¸y Bé Tμi chÝnh; - §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, tμi chÝnh, n©ng cao chÊt l−îng th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vμ ®Ó kiÓm tra, kiÓm so¸t chÊt l−îng c«ng t¸c kÕ to¸n; Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n vμ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tμi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hμnh s¸u (06) chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (®ît 2) cã sè hiÖu vμ tªn gäi sau ®©y: - ChuÈn mùc sè 01 - ChuÈn mùc chung; - ChuÈn mùc sè 06 - Thuª tμi s¶n; - ChuÈn mùc sè 10 - ¶nh h−ëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i; - ChuÈn mùc sè 15 - Hîp ®ång x©y dùng; - ChuÈn mùc sè 16 - Chi phÝ ®i vay; - ChuÈn mùc sè 24 - B¸o c¸o l−u chuyÓn tiÒn tÖ; §iÒu 2: S¸u (06) ChuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy ®−îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c ngμnh, c¸c thμnh phÇn kinh tÕ trong c¶ n−íc. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 01/01/2003. C¸c chÕ ®é kÕ to¸n cô thÓ ph¶i c¨n cø vμo s¸u chuÈn mùc kÕ to¸n ®−îc ban hμnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nμy ®Ó söa ®æi, bæ sung cho phï hîp. §iÒu 4: Vô tr−ëng Vô ChÕ ®é kÕ to¸n, Ch¸nh V¨n phßng Bé vμ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc vμ trùc thuéc Bé Tμi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn, kiÓm tra vμ thi hμnh QuyÕt ®Þnh nμy. N¬i nhËn: KT. bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh - Thñ t−íng ChÝnh phñ, c¸c Phã Thñ t−íng Thø tr−ëng ChÝnh phñ (®Ó b¸o c¸o) - V¨n phßng TW §¶ng - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc (§· ký) - V¨n phßng Quèc héi - V¨n phßng ChÝnh phñ - Tßa ¸n Nh©n d©n tèi cao - ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao TrÇn V¨n T¸ - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - UBND c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW - Së Tμi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ c¸c tØnh, thμnh phè trùc thuéc TW - C¸c Tæng c«ng ty 91 - C¸c ®¬n vÞ thuéc vμ trùc thuéc Bé Tμi chÝnh - C«ng b¸o - L−u VP, Ban QLUDTH, Vô C§KT. 2 hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n viÖt nam ChuÈn mùc sè 01 chuÈn mùc chung (Ban hμnh vμ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh) Quy ®Þnh chung 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nμy lμ quy ®Þnh vμ h−íng dÉn c¸c nguyªn t¾c vμ yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n, c¸c yÕu tè vμ ghi nhËn c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh cña doanh nghiÖp, nh»m: a/ Lμm c¬ së x©y dùng vμ hoμn thiÖn c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n cô thÓ theo khu«n mÉu thèng nhÊt; b/ Gióp cho doanh nghiÖp ghi chÐp kÕ to¸n vμ lËp b¸o c¸o tμi chÝnh theo c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n ®· ban hμnh mét c¸ch thèng nhÊt vμ xö lý c¸c vÊn ®Ò ch−a ®−îc quy ®Þnh cô thÓ nh»m ®¶m b¶o cho c¸c th«ng tin trªn b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶n ¸nh trung thùc vμ hîp lý; c/ Gióp cho kiÓm to¸n viªn vμ ng−êi kiÓm tra kÕ to¸n ®−a ra ý kiÕn vÒ sù phï hîp cña b¸o c¸o tμi chÝnh víi chuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n; d/ Gióp cho ng−êi sö dông b¸o c¸o tμi chÝnh hiÓu vμ ®¸nh gi¸ th«ng tin tμi chÝnh ®−îc lËp phï hîp víi c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n vμ chÕ ®é kÕ to¸n. 02. C¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n vμ c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh quy ®Þnh trong chuÈn mùc nμy ®−îc quy ®Þnh cô thÓ trong tõng chuÈn mùc kÕ to¸n, ph¶i ®−îc ¸p dông ®èi víi mäi doanh nghiÖp thuéc mäi thμnh phÇn kinh tÕ trong ph¹m vi c¶ n−íc. ChuÈn mùc nμy kh«ng thay thÕ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. Khi thùc hiÖn th× c¨n cø vμo chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. Tr−êng hîp chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ ch−a quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo ChuÈn mùc chung. Néi dung chuÈn mùc C¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n c¬ b¶n C¬ së dån tÝch 03. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tμi chÝnh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tμi s¶n, nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u, doanh thu, chi phÝ ph¶i ®−îc ghi sæ kÕ to¸n vμo thêi ®iÓm ph¸t sinh, kh«ng c¨n cø vμo thêi ®iÓm thùc tÕ thu hoÆc thùc tÕ 3 chi tiÒn hoÆc t−¬ng ®−¬ng tiÒn. B¸o c¸o tμi chÝnh lËp trªn c¬ së dån tÝch ph¶n ¶nh t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai. Ho¹t ®éng Liªn tôc 04. B¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i ®−îc lËp trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lμ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc vμ sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh th−êng trong t−¬ng lai gÇn, nghÜa lμ doanh nghiÖp kh«ng cã ý ®Þnh còng nh− kh«ng buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng hoÆc ph¶i thu hÑp ®¸ng kÓ quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. Tr−êng hîp thùc tÕ kh¸c víi gi¶ ®Þnh ho¹t ®éng liªn tôc th× b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i lËp trªn mét c¬ së kh¸c vμ ph¶i gi¶i thÝch c¬ së ®· sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tμi chÝnh. Gi¸ gèc 05. Tμi s¶n ph¶i ®−îc ghi nhËn theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc cña tμi s¶n ®−îc tÝnh theo sè tiÒn hoÆc kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n ®ã vμo thêi ®iÓm tμi s¶n ®−îc ghi nhËn. Gi¸ gèc cña tμi s¶n kh«ng ®−îc thay ®æi trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c trong chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ. Phï hîp 06. ViÖc ghi nhËn doanh thu vμ chi phÝ ph¶i phï hîp víi nhau. Khi ghi nhËn mét kho¶n doanh thu th× ph¶i ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ t−¬ng øng cã liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra doanh thu ®ã. Chi phÝ t−¬ng øng víi doanh thu gåm chi phÝ cña kú t¹o ra doanh thu vμ chi phÝ cña c¸c kú tr−íc hoÆc chi phÝ ph¶i tr¶ nh−ng liªn quan ®Õn doanh thu cña kú ®ã. NhÊt qu¸n 07. C¸c chÝnh s¸ch vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· chän ph¶i ®−îc ¸p dông thèng nhÊt Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m. Tr−êng hîp cã thay ®æi chÝnh s¸ch vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän th× ph¶i gi¶i tr×nh lý do vμ ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi ®ã trong phÇn thuyÕt minh b¸o c¸o tμi chÝnh. ThËn träng 08. ThËn träng lμ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n cÇn thiÕt ®Ó lËp c¸c −íc tÝnh kÕ to¸n trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. Nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái: a/ Ph¶i lËp c¸c kho¶n dù phßng nh−ng kh«ng lËp qu¸ lín; b/ Kh«ng ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña c¸c tμi s¶n vμ c¸c kho¶n thu nhËp; c/ Kh«ng ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vμ chi phÝ; 4 d/ Doanh thu vμ thu nhËp chØ ®−îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ, cßn chi phÝ ph¶i ®−îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng vÒ kh¶ n¨ng ph¸t sinh chi phÝ. Träng yÕu 09. Th«ng tin ®−îc coi lμ träng yÕu trong tr−êng hîp nÕu thiÕu th«ng tin hoÆc thiÕu chÝnh x¸c cña th«ng tin ®ã cã thÓ lμm sai lÖch ®¸ng kÓ b¸o c¸o tμi chÝnh, lμm ¶nh h−ëng ®Õn quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña ng−êi sö dông b¸o c¸o tμi chÝnh. TÝnh träng yÕu phô thuéc vμo ®é lín vμ tÝnh chÊt cña th«ng tin hoÆc c¸c sai sãt ®−îc ®¸nh gi¸ trong hoμn c¶nh cô thÓ. TÝnh träng yÕu cña th«ng tin ph¶i ®−îc xem xÐt trªn c¶ ph−¬ng diÖn ®Þnh l−îng vμ ®Þnh tÝnh. c¸c yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi kÕ to¸n Trung thùc 10. C¸c th«ng tin vμ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®−îc ghi chÐp vμ b¸o c¸o trªn c¬ së c¸c b»ng chøng ®Çy ®ñ, kh¸ch quan vμ ®óng víi thùc tÕ vÒ hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt néi dung vμ gi¸ trÞ cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Kh¸ch quan 11. C¸c th«ng tin vμ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®−îc ghi chÐp vμ b¸o c¸o ®óng víi thùc tÕ, kh«ng bÞ xuyªn t¹c, kh«ng bÞ bãp mÐo. §Çy ®ñ 12. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tμi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn kú kÕ to¸n ph¶i ®−îc ghi chÐp vμ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kh«ng bÞ bá sãt. KÞp thêi 13. C¸c th«ng tin vμ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®−îc ghi chÐp vμ b¸o c¸o kÞp thêi, ®óng hoÆc tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh, kh«ng ®−îc chËm trÔ. DÔ hiÓu 14. C¸c th«ng tin vμ sè liÖu kÕ to¸n tr×nh bμy trong b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i râ rμng, dÔ hiÓu ®èi víi ng−êi sö dông. Ng−êi sö dông ë ®©y ®−îc hiÓu lμ ng−êi cã hiÓu biÕt vÒ kinh doanh, vÒ kinh tÕ, tμi chÝnh, kÕ to¸n ë møc trung b×nh. Th«ng tin vÒ nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p trong b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i ®−îc gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh. 5 Cã thÓ so s¸nh 15. C¸c th«ng tin vμ sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n trong mét doanh nghiÖp vμ gi÷a c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ so s¸nh ®−îc khi tÝnh to¸n vμ tr×nh bμy nhÊt qu¸n. Tr−êng hîp kh«ng nhÊt qu¸n th× ph¶i gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh ®Ó ng−êi sö dông b¸o c¸o tμi chÝnh cã thÓ so s¸nh th«ng tin gi÷a c¸c kú kÕ to¸n, gi÷a c¸c doanh nghiÖp hoÆc gi÷a th«ng tin thùc hiÖn víi th«ng tin dù to¸n, kÕ ho¹ch. 16. Yªu cÇu kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i c¸c §o¹n 10, 11, 12, 13, 14, 15 nãi trªn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®ång thêi. VÝ dô: Yªu cÇu trung thùc ®· bao hμm yªu cÇu kh¸ch quan; yªu cÇu kÞp thêi nh−ng ph¶i ®Çy ®ñ, dÔ hiÓu vμ cã thÓ so s¸nh ®−îc. C¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh 17. B¸o c¸o tμi chÝnh ph¶n ¶nh t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tμi chÝnh cã cïng tÝnh chÊt kinh tÕ thμnh c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh. C¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh t×nh h×nh tμi chÝnh trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lμ Tμi s¶n, Nî ph¶i tr¶ vμ Vèn chñ së h÷u. C¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vμ kÕt qu¶ kinh doanh trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lμ Doanh thu, thu nhËp kh¸c, Chi phÝ vμ KÕt qu¶ kinh doanh. T×nh h×nh tμi chÝnh 18. C¸c yÕu tè cã liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc x¸c ®Þnh vμ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tμi chÝnh lμ Tμi s¶n, Nî ph¶i tr¶ vμ Vèn chñ së h÷u. Nh÷ng yÕu tè nμy ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: a/ Tμi s¶n: Lμ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vμ cã thÓ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai. b/ Nî ph¶i tr¶: Lμ nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vμ sù kiÖn ®· qua mμ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña m×nh. c/ Vèn chñ së h÷u: Lμ gi¸ trÞ vèn cña doanh nghiÖp, ®−îc tÝnh b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ Tμi s¶n cña doanh nghiÖp trõ (-) Nî ph¶i tr¶. 19. Khi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc trong c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i chó ý ®Õn h×nh thøc së h÷u vμ néi dung kinh tÕ cña chóng. Trong mét sè tr−êng hîp, tμi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh−ng c¨n cø vμo néi dung kinh tÕ cña tμi s¶n th× ®−îc ph¶n ¶nh trong c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh. VÝ dô, tr−êng hîp thuª tμi chÝnh, h×nh thøc vμ néi dung kinh tÕ lμ viÖc doanh nghiÖp ®i thuª thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ tõ viÖc sö dông tμi s¶n thuª ®èi víi phÇn lín thêi gian sö dông h÷u Ých cña tμi s¶n, ®æi l¹i doanh nghiÖp ®i thuª cã nghÜa vô ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn xÊp xØ víi gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n 6 vμ c¸c chi phÝ tμi chÝnh cã liªn quan. NghiÖp vô thuª tμi chÝnh lμm ph¸t sinh kho¶n môc "Tμi s¶n" vμ kho¶n môc "Nî ph¶i tr¶" trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®i thuª. Tμi s¶n 20. Lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai cña mét tμi s¶n lμ tiÒm n¨ng lμm t¨ng nguån tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn cña doanh nghiÖp hoÆc lμm gi¶m bít c¸c kho¶n tiÒn mμ doanh nghiÖp ph¶i chi ra. 21. Lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai cña mét tμi s¶n ®−îc thÓ hiÖn trong c¸c tr−êng hîp, nh−: a/ §−îc sö dông mét c¸ch ®¬n lÎ hoÆc kÕt hîp víi c¸c tμi s¶n kh¸c trong s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó b¸n hay cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hμng; b/ §Ó b¸n hoÆc trao ®æi lÊy tμi s¶n kh¸c; c/ §Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶; d/ §Ó ph©n phèi cho c¸c chñ së h÷u doanh nghiÖp. 22. Tμi s¶n ®−îc biÓu hiÖn d−íi h×nh th¸i vËt chÊt nh− nhμ x−ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t−, hμng ho¸ hoÆc kh«ng thÓ hiÖn d−íi h×nh th¸i vËt chÊt nh− b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ nh−ng ph¶i thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai vμ thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp. 23. Tμi s¶n cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¸c tμi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nh−ng doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®−îc vμ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai, nh− tμi s¶n thuª tμi chÝnh; hoÆc cã nh÷ng tμi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp vμ thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai nh−ng cã thÓ kh«ng kiÓm so¸t ®−îc vÒ mÆt ph¸p lý, nh− bÝ quyÕt kü thuËt thu ®−îc tõ ho¹t ®éng triÓn khai cã thÓ tháa m·n c¸c ®iÒu kiÖn trong ®Þnh nghÜa vÒ tμi s¶n khi c¸c bÝ quyÕt ®ã cßn gi÷ ®−îc bÝ mËt vμ doanh nghiÖp cßn thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ. 24. Tμi s¶n cña doanh nghiÖp ®−îc h×nh thμnh tõ c¸c giao dÞch hoÆc c¸c sù kiÖn ®· qua, nh− gãp vèn, mua s¾m, tù s¶n xuÊt, ®−îc cÊp, ®−îc biÕu tÆng. C¸c giao dÞch hoÆc c¸c sù kiÖn dù kiÕn sÏ ph¸t sinh trong t−¬ng lai kh«ng lμm t¨ng tμi s¶n. 25. Th«ng th−êng khi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh sÏ t¹o ra tμi s¶n. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng t¹o ra lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai th× kh«ng t¹o ra tμi s¶n; HoÆc cã tr−êng hîp kh«ng ph¸t sinh chi phÝ nh−ng vÉn t¹o ra tμi s¶n, nh− vèn gãp, tμi s¶n ®−îc cÊp, ®−îc biÕu tÆng. 7 Nî ph¶i tr¶ 26. Nî ph¶i tr¶ x¸c ®Þnh nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp khi doanh nghiÖp nhËn vÒ mét tμi s¶n, tham gia mét cam kÕt hoÆc ph¸t sinh c¸c nghÜa vô ph¸p lý. 27. ViÖc thanh to¸n c¸c nghÜa vô hiÖn t¹i cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch, nh−: a/ Tr¶ b»ng tiÒn; b/ Tr¶ b»ng tμi s¶n kh¸c; c/ Cung cÊp dÞch vô; d/ Thay thÕ nghÜa vô nμy b»ng nghÜa vô kh¸c; ®/ ChuyÓn ®æi nghÜa vô nî ph¶i tr¶ thμnh vèn chñ së h÷u. 28. Nî ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vμ sù kiÖn ®· qua, nh− mua hμng ho¸ ch−a tr¶ tiÒn, sö dông dÞch vô ch−a thanh to¸n, vay nî, cam kÕt b¶o hμnh hμng ho¸, cam kÕt nghÜa vô hîp ®ång, ph¶i tr¶ nh©n viªn, thuÕ ph¶i nép, ph¶i tr¶ kh¸c. Vèn chñ së h÷u 29. Vèn chñ së h÷u ®−îc ph¶n ¶nh trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, gåm: vèn cña c¸c nhμ ®Çu t−, thÆng d− vèn cæ phÇn, lîi nhuËn gi÷ l¹i, c¸c quü, lîi nhuËn ch−a ph©n phèi, chªnh lÖch tû gi¸ vμ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n. a/ Vèn cña c¸c nhμ ®Çu t− cã thÓ lμ vèn cña chñ doanh nghiÖp, vèn gãp, vèn cæ phÇn, vèn Nhμ n−íc; b/ ThÆng d− vèn cæ phÇn lμ chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ cæ phiÕu víi gi¸ thùc tÕ ph¸t hμnh; c/ Lîi nhuËn gi÷ l¹i lμ lîi nhuËn sau thuÕ gi÷ l¹i ®Ó tÝch luü bæ sung vèn; d/ C¸c quü nh− quü dù tr÷, quü dù phßng, quü ®Çu t− ph¸t triÓn; ®/ Lîi nhuËn ch−a ph©n phèi lμ lîi nhuËn sau thuÕ ch−a chia cho chñ së h÷u hoÆc ch−a trÝch lËp c¸c quü; e/ Chªnh lÖch tû gi¸, gåm: + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®Çu t− x©y dùng; + Chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh khi doanh nghiÖp ë trong n−íc hîp nhÊt b¸o c¸o tμi chÝnh cña c¸c ho¹t ®éng ë n−íc ngoμi sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp b¸o c¸o. 8 g/ Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n lμ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ cña tμi s¶n víi gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i tμi s¶n khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhμ n−íc, hoÆc khi ®−a tμi s¶n ®i gãp vèn liªn doanh, cæ phÇn. T×nh h×nh kinh doanh 30. Lîi nhuËn lμ th−íc ®o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn lμ Doanh thu, thu nhËp kh¸c vμ Chi phÝ. Doanh thu, thu nhËp kh¸c, Chi phÝ vμ Lîi nhuËn lμ c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. 31. C¸c yÕu tè Doanh thu, thu nhËp kh¸c vμ Chi phÝ ®−îc ®Þnh nghÜa nh− sau: a/ Doanh thu vμ thu nhËp kh¸c: Lμ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp thu ®−îc trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh th«ng th−êng vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lμm t¨ng vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n gãp vèn cña cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. b/ Chi phÝ: Lμ tæng gi¸ trÞ c¸c kho¶n lμm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong kú kÕ to¸n d−íi h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tμi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lμm gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. 32. Doanh thu, thu nhËp kh¸c vμ chi phÝ ®−îc tr×nh bμy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cung cÊp th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña doanh nghiÖp trong viÖc t¹o ra c¸c nguån tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn trong t−¬ng lai. 33. C¸c yÕu tè doanh thu, thu nhËp kh¸c vμ chi phÝ cã thÓ tr×nh bμy theo nhiÒu c¸ch trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó tr×nh bμy t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh−: Doanh thu, chi phÝ vμ lîi nhuËn cña ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng vμ ho¹t ®éng kh¸c. Doanh thu vμ Thu nhËp kh¸c 34. Doanh thu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng cña doanh nghiÖp vμ th−êng bao gåm: Doanh thu b¸n hμng, doanh thu cung cÊp dÞch vô, tiÒn l·i, tiÒn b¶n quyÒn, cæ tøc vμ lîi nhuËn ®−îc chia... 35. Thu nhËp kh¸c bao gåm c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng ngoμi c¸c ho¹t ®éng t¹o ra doanh thu, nh−: thu tõ thanh lý, nh−îng b¸n tμi s¶n cè ®Þnh, thu tiÒn ph¹t kh¸ch hμng do vi ph¹m hîp ®ång,... Chi phÝ 9 36. Chi phÝ bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng cña doanh nghiÖp vμ c¸c chi phÝ kh¸c. 37. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng cña doanh nghiÖp, nh−: gi¸ vèn hμng b¸n, chi phÝ b¸n hμng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, chi phÝ l·i tiÒn vay, vμ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho c¸c bªn kh¸c sö dông tμi s¶n sinh ra lîi tøc, tiÒn b¶n quyÒn,... Nh÷ng chi phÝ nμy ph¸t sinh d−íi d¹ng tiÒn vμ c¸c kho¶n t−¬ng ®−¬ng tiÒn, hμng tån kho, khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ. 38. Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c chi phÝ ngoμi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng cña doanh nghiÖp, nh−: chi phÝ vÒ thanh lý, nh−îng b¸n tμi s¶n cè ®Þnh, c¸c kho¶n tiÒn bÞ kh¸ch hμng ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång,... ghi nhËn c¸c yÕu tè cña b¸o c¸o tμi chÝnh 39. B¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i ghi nhËn c¸c yÕu tè vÒ t×nh h×nh tμi chÝnh vμ t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp; trong c¸c yÕu tè ®ã ph¶i ®−îc ghi nhËn theo tõng kho¶n môc. Mét kho¶n môc ®−îc ghi nhËn trong b¸o c¸o tμi chÝnh khi tho¶ m·n c¶ hai tiªu chuÈn: a/ Ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ hoÆc lμm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai; b/ Kho¶n môc ®ã cã gi¸ trÞ vμ x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Ghi nhËn tμi s¶n 40. Tμi s¶n ®−îc ghi nhËn trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n khi doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai vμ gi¸ trÞ cña tμi s¶n ®ã ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. 41. Tμi s¶n kh«ng ®−îc ghi nhËn trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n khi c¸c chi phÝ bá ra kh«ng ch¾c ch¾n sÏ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai cho doanh nghiÖp th× c¸c chi phÝ ®ã ®−îc ghi nhËn ngay vμo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi ph¸t sinh. Ghi nhËn nî ph¶i tr¶ 42. Nî ph¶i tr¶ ®−îc ghi nhËn trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ch¾c ch¾n lμ doanh nghiÖp sÏ ph¶i dïng mét l−îng tiÒn chi ra ®Ó trang tr¶i 10 cho nh÷ng nghÜa vô hiÖn t¹i mμ doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n, vμ kho¶n nî ph¶i tr¶ ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Ghi nhËn doanh thu vμ thu nhËp kh¸c 43. Doanh thu vμ thu nhËp kh¸c ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai cã liªn quan tíi sù gia t¨ng vÒ tμi s¶n hoÆc gi¶m bít nî ph¶i tr¶ vμ gi¸ trÞ gia t¨ng ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Ghi nhËn chi phÝ 44. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh vμ chi phÝ kh¸c ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh khi c¸c kho¶n chi phÝ nμy lμm gi¶m bít lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶m bít tμi s¶n hoÆc t¨ng nî ph¶i tr¶ vμ chi phÝ nμy ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc mét c¸ch ®¸ng tin cËy. 45. C¸c chi phÝ ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vμ chi phÝ. 46. Khi lîi Ých kinh tÕ dù kiÕn thu ®−îc trong nhiÒu kú kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn doanh thu vμ thu nhËp kh¸c ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch gi¸n tiÕp th× c¸c chi phÝ liªn quan ®−îc ghi nhËn trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së ph©n bæ theo hÖ thèng hoÆc theo tû lÖ. 47. Mét kho¶n chi phÝ ®−îc ghi nhËn ngay vμo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú khi chi phÝ ®ã kh«ng ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ trong c¸c kú sau. HÖ thèng ChuÈn mùc KÕ*to¸n viÖt nam * * ChuÈn mùc sè 06 thuª tμi s¶n (Ban hμnh vμ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2002/Q§-BTC ngμy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh) Quy ®Þnh chung 11 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nμy lμ quy ®Þnh vμ h−íng dÉn c¸c nguyªn t¾c vμ ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n ®èi víi bªn thuª vμ bªn cho thuª tμi s¶n, bao gåm thuª tμi chÝnh vμ thuª ho¹t ®éng, lμm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vμ lËp b¸o c¸o tμi chÝnh. 02. ChuÈn mùc nμy ¸p dông cho kÕ to¸n thuª tμi s¶n, ngo¹i trõ: a) Hîp ®ång thuª ®Ó khai th¸c, sö dông tμi nguyªn thiªn nhiªn nh− dÇu, khÝ, gç, kim lo¹i vμ c¸c kho¸ng s¶n kh¸c; b) Hîp ®ång sö dông b¶n quyÒn nh− phim, b¨ng vidÐo, nh¹c kÞch, b¶n quyÒn t¸c gi¶, b»ng s¸ng chÕ. 03. ChuÈn mùc nμy ¸p dông cho c¶ tr−êng hîp chuyÓn quyÒn sö dông tμi s¶n ngay c¶ khi bªn cho thuª ®−îc yªu cÇu thùc hiÖn c¸c dÞch vô chñ yÕu liªn quan ®Õn ®iÒu hμnh, söa ch÷a, b¶o d−ìng tμi s¶n cho thuª. ChuÈn mùc nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c hîp ®ång dÞch vô kh«ng chuyÓn quyÒn sö dông tμi s¶n. 04. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nμy ®−îc hiÓu nh− sau: Thuª tμi s¶n: Lμ sù tho¶ thuËn gi÷a bªn cho thuª vμ bªn thuª vÒ viÖc bªn cho thuª chuyÓn quyÒn sö dông tμi s¶n cho bªn thuª trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó ®−îc nhËn tiÒn cho thuª mét lÇn hoÆc nhiÒu lÇn. Thuª tμi chÝnh: Lμ thuª tμi s¶n mμ bªn cho thuª cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tμi s¶n cho bªn thuª. QuyÒn së h÷u tμi s¶n cã thÓ chuyÓn giao vμo cuèi thêi h¹n thuª. Thuª ho¹t ®éng: Lμ thuª tμi s¶n kh«ng ph¶i lμ thuª tμi chÝnh. Hîp ®ång thuª tμi s¶n kh«ng huû ngang: Lμ hîp ®ång thuª tμi s¶n mμ hai bªn kh«ng thÓ ®¬n ph−¬ng chÊm døt hîp ®ång, trõ c¸c tr−êng hîp: a) Cã sù kiÖn bÊt th−êng xÈy ra, nh−: - Bªn cho thuª kh«ng giao ®óng h¹n tμi s¶n cho thuª; - Bªn thuª kh«ng tr¶ tiÒn thuª theo quy ®Þnh trong hîp ®ång thuª tμi s¶n; - Bªn thuª hoÆc bªn cho thuª vi ph¹m hîp ®ång; - Bªn thuª bÞ ph¸ s¶n, hoÆc gi¶i thÓ; - Ng−êi b¶o l·nh bÞ ph¸ s¶n, hoÆc gi¶i thÓ vμ bªn cho thuª kh«ng chÊp thuËn ®Ò nghÞ chÊm døt b¶o l·nh hoÆc ®Ò nghÞ ng−êi b¶o l·nh kh¸c thay thÕ cña bªn thuª; - Tμi s¶n cho thuª bÞ mÊt, hoÆc h− háng kh«ng thÓ söa ch÷a phôc håi ®−îc. b) §−îc sù ®ång ý cña bªn cho thuª; 12 c) NÕu 2 bªn tho¶ thuËn mét hîp ®ång míi vÒ thuª chÝnh tμi s¶n ®ã hoÆc tμi s¶n t−¬ng tù; d) Bªn thuª thanh to¸n thªm mét kho¶n tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n. Thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n: Lμ ngμy xÈy ra tr−íc cña mét trong hai (2) ngμy: Ngμy quyÒn sö dông tμi s¶n ®−îc chuyÓn giao cho bªn thuª vμ ngμy tiÒn thuª b¾t ®Çu ®−îc tÝnh theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång. Thêi h¹n thuª tμi s¶n: Lμ kho¶ng thêi gian cña hîp ®ång thuª tμi s¶n kh«ng huû ngang céng (+) víi kho¶ng thêi gian bªn thuª ®−îc gia h¹n thuª tμi s¶n ®· ghi trong hîp ®ång, ph¶i tr¶ thªm hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ thªm chi phÝ nÕu quyÒn gia h¹n nμy x¸c ®Þnh ®−îc t−¬ng ®èi ch¾c ch¾n ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu: a) §èi víi bªn thuª: Lμ kho¶n thanh to¸n mμ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª vÒ viÖc thuª tμi s¶n theo thêi h¹n trong hîp ®ång (Kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vμ thuÕ do bªn cho thuª ®· tr¶ mμ bªn thuª ph¶i hoμn l¹i vμ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm), kÌm theo bÊt cø gi¸ trÞ nμo ®−îc bªn thuª hoÆc mét bªn liªn quan ®Õn bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n. b) §èi víi bªn cho thuª: Lμ kho¶n thanh to¸n mμ bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª theo thêi h¹n thuª trong hîp ®ång (Kh«ng bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô vμ thuÕ do bªn cho thuª ®· tr¶ mμ bªn thuª ph¶i hoμn l¹i vμ tiÒn thuª ph¸t sinh thªm) céng (+) víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n cho thuª ®−îc ®¶m b¶o thanh to¸n bëi: - Bªn thuª; - Mét bªn liªn quan ®Õn bªn thuª; hoÆc - Mét bªn thø ba ®éc lËp cã kh¶ n¨ng tμi chÝnh. c) Tr−êng hîp trong hîp ®ång thuª bao gåm ®iÒu kho¶n bªn thuª ®−îc quyÒn mua l¹i tμi s¶n thuª víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý vμo ngμy mua th× kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu (§èi víi c¶ bªn cho thuª vμ bªn ®i thuª) bao gåm tiÒn thuª tèi thiÓu ghi trong hîp ®ång theo thêi h¹n thuª vμ kho¶n thanh to¸n cÇn thiÕt cho viÖc mua tμi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ hîp lý: Lμ gi¸ trÞ tμi s¶n cã thÓ ®−îc trao ®æi hoÆc gi¸ trÞ mét kho¶n nî ®−îc thanh to¸n mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n cho thuª: Lμ gi¸ trÞ −íc tÝnh ë thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n mμ bªn cho thuª dù tÝnh sÏ thu ®−îc tõ tμi s¶n cho thuª vμo lóc kÕt thóc hîp ®ång cho thuª. 13 Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª ®−îc ®¶m b¶o: a) §èi víi bªn thuª: Lμ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª ®−îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan víi bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n cho bªn cho thuª (Gi¸ trÞ ®¶m b¶o lμ sè tiÒn bªn thuª ph¶i tr¶ cao nhÊt trong bÊt cø tr−êng hîp nμo). b) §èi víi bªn cho thuª: Lμ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª ®−îc bªn thuª hoÆc bªn thø ba cã kh¶ n¨ng tμi chÝnh kh«ng liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª kh«ng ®−îc ®¶m b¶o: Lμ phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª ®−îc x¸c ®Þnh bëi bªn cho thuª kh«ng ®−îc bªn thuª hoÆc bªn liªn quan ®Õn bªn thuª ®¶m b¶o thanh to¸n hoÆc chØ ®−îc mét bªn liªn quan víi bªn cho thuª, ®¶m b¶o thanh to¸n. Thêi gian sö dông kinh tÕ: Lμ kho¶ng thêi gian mμ tμi s¶n ®−îc −íc tÝnh sö dông mét c¸ch h÷u Ých hoÆc sè l−îng s¶n phÈm hay ®¬n vÞ t−¬ng ®−¬ng cã thÓ thu ®−îc tõ tμi s¶n cho thuª do mét hoÆc nhiÒu ng−êi sö dông tμi s¶n. Thêi gian sö dông h÷u Ých: Lμ kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu thuª, kh«ng giíi h¹n theo thêi h¹n hîp ®ång thuª. §Çu t− gép trong hîp ®ång thuª tμi chÝnh: Lμ tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång thuª tμi chÝnh (®èi víi bªn cho thuª) céng (+) gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª kh«ng ®−îc ®¶m b¶o. Doanh thu tμi chÝnh ch−a thùc hiÖn: Lμ sè chªnh lÖch gi÷a tæng kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu céng (+) gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng ®−îc ®¶m b¶o trõ (-) gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n trªn tÝnh theo tû lÖ l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª tμi chÝnh. §Çu t− thuÇn trong hîp ®ång thuª tμi chÝnh: Lμ sè chªnh lÖch gi÷a ®Çu t− gép trong hîp ®ång thuª tμi chÝnh vμ doanh thu tμi chÝnh ch−a thùc hiÖn. L·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª tμi chÝnh: Lμ tû lÖ chiÕt khÊu t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n, ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu vμ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng ®−îc ®¶m b¶o ®Ó cho tæng cña chóng ®óng b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n thuª. L·i suÊt biªn ®i vay: Lμ l·i suÊt mμ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ cho mét hîp ®ång thuª tμi chÝnh t−¬ng tù hoÆc lμ l·i suÊt t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n mμ bªn thuª sÏ ph¶i tr¶ ®Ó vay mét kho¶n cÇn thiÕt cho viÖc mua tμi s¶n víi mét thêi h¹n vμ víi mét ®¶m b¶o t−¬ng tù. TiÒn thuª cã thÓ ph¸t sinh thªm: Lμ mét phÇn cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª, nh−ng kh«ng cè ®Þnh vμ ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn mét yÕu tè nμo ®ã ngoμi yÕu tè 14 thêi gian, vÝ dô: phÇn tr¨m (%) trªn doanh thu, sè l−îng sö dông, chØ sè gi¸, l·i suÊt thÞ tr−êng. 05. Hîp ®ång thuª tμi s¶n bao gåm c¸c quy ®Þnh cho phÐp bªn thuª ®−îc mua tμi s¶n khi ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®ã gäi lμ hîp ®ång thuª mua. Néi dung chuÈn mùc Ph©n lo¹i thuª tμi s¶n 06. Ph©n lo¹i thuª tμi s¶n ¸p dông trong chuÈn mùc nμy ®−îc c¨n cø vμo møc ®é chuyÓn giao c¸c rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tμi s¶n thuª tõ bªn cho thuª cho bªn thuª. Rñi ro bao gåm kh¶ n¨ng thiÖt h¹i tõ viÖc kh«ng tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc l¹c hËu vÒ kü thuËt vμ sù biÕn ®éng bÊt lîi vÒ t×nh h×nh kinh tÕ ¶nh h−ëng ®Õn kh¶ n¨ng thu håi vèn. Lîi Ých lμ kho¶n lîi nhuËn −íc tÝnh tõ ho¹t ®éng cña tμi s¶n thuª trong kho¶ng thêi gian sö dông kinh tÕ cña tμi s¶n vμ thu nhËp −íc tÝnh tõ sù gia t¨ng gi¸ trÞ tμi s¶n hoÆc gi¸ trÞ thanh lý cã thÓ thu håi ®−îc. 07. Thuª tμi s¶n ®−îc ph©n lo¹i lμ thuª tμi chÝnh nÕu néi dung hîp ®ång thuª tμi s¶n thÓ hiÖn viÖc chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn quyÒn së h÷u tμi s¶n. Thuª tμi s¶n ®−îc ph©n lo¹i lμ thuª ho¹t ®éng nÕu néi dung cña hîp ®ång thuª tμi s¶n kh«ng cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tμi s¶n. 08. Bªn cho thuª vμ bªn thuª ph¶i x¸c ®Þnh thuª tμi s¶n lμ thuª tμi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n. 09. ViÖc ph©n lo¹i thuª tμi s¶n lμ thuª tμi chÝnh hay thuª ho¹t ®éng ph¶i c¨n cø vμo b¶n chÊt c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång. VÝ dô c¸c tr−êng hîp th−êng dÉn ®Õn hîp ®ång thuª tμi chÝnh lμ: a) Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u tμi s¶n cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª; b) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n, bªn thuª cã quyÒn lùa chän mua l¹i tμi s¶n thuª víi møc gi¸ −íc tÝnh thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý vμo cuèi thêi h¹n thuª. c) Thêi h¹n thuª tμi s¶n chiÕm phÇn lín thêi gian sö dông kinh tÕ cña tμi s¶n cho dï kh«ng cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u; d) T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu chiÕm phÇn lín gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n thuª; 15 ®) Tμi s¶n thuª thuéc lo¹i chuyªn dïng mμ chØ cã bªn thuª cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng cÇn cã sù thay ®æi, s÷a ch÷a lín nμo. 10. Hîp ®ång thuª tμi s¶n còng ®−îc coi lμ hîp ®ång thuª tμi chÝnh nÕu hîp ®ång tho¶ m·n Ýt nhÊt mét trong ba (3) tr−êng hîp sau: a) NÕu bªn thuª huû hîp ®ång vμ ®Òn bï tæn thÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc huû hîp ®ång cho bªn cho thuª; b) Thu nhËp hoÆc tæn thÊt do sù thay ®æi gi¸ trÞ hîp lý cña gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª g¾n víi bªn thuª; c) Bªn thuª cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc thuª l¹i tμi s¶n sau khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª víi tiÒn thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ tr−êng. 11. Ph©n lo¹i thuª tμi s¶n ®−îc thùc hiÖn t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª. BÊt cø t¹i thêi ®iÓm nμo hai bªn tho¶ thuËn thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång (trõ gia h¹n hîp ®ång) dÉn ®Õn sù thay ®æi c¸ch ph©n lo¹i thuª tμi s¶n theo c¸c tiªu chuÈn tõ ®o¹n 06 ®Õn ®o¹n 10 t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n, th× c¸c ®iÒu kho¶n míi thay ®æi nμy ®−îc ¸p dông cho suèt thêi gian hîp ®ång. Tuy nhiªn, thay ®æi vÒ −íc tÝnh (vÝ dô, thay ®æi −íc tÝnh thêi gian sö dông kinh tÕ hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª) hoÆc thay ®æi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn thuª, kh«ng dÉn ®Õn sù ph©n lo¹i míi vÒ thuª tμi s¶n. 12. Thuª tμi s¶n lμ quyÒn sö dông ®Êt vμ nhμ ®−îc ph©n lo¹i lμ thuª ho¹t ®éng hoÆc thuª tμi chÝnh. Tuy nhiªn ®Êt th−êng cã thêi gian sö dông kinh tÕ v« h¹n vμ quyÒn së h÷u sÏ kh«ng chuyÓn giao cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª, bªn thuª kh«ng nhËn phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u ®Êt do ®ã thuª tμi s¶n lμ quyÒn sö dông ®Êt th−êng ®−îc ph©n lo¹i lμ thuª ho¹t ®éng. Sè tiÒn thuª tμi s¶n lμ quyÒn sö dông ®Êt ®−îc ph©n bæ dÇn cho suèt thêi gian thuª. Ghi nhËn thuª tμi s¶n trong b¸o c¸o tμi chÝnh cña bªn thuª Thuª tμi chÝnh 13. Bªn thuª ghi nhËn tμi s¶n thuª tμi chÝnh lμ tμi s¶n vμ nî ph¶i tr¶ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n víi cïng mét gi¸ trÞ b»ng víi gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n thuª t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tμi s¶n. NÕu gi¸ trÞ hîp lý cña tμi s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tμi s¶n th× ghi theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. Tû lÖ chiÕt khÊu ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tμi s¶n lμ l·i suÊt ngÇm ®Þnh 16 trong hîp ®ång thuª tμi s¶n hoÆc l·i suÊt ghi trong hîp ®ång. Tr−êng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®−îc l·i suÊt ngÇm ®Þnh trong hîp ®ång thuª th× sö dông l·i suÊt biªn ®i vay cña bªn thuª tμi s¶n ®Ó tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. 14. Khi tr×nh bμy c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vÒ thuª tμi chÝnh trong b¸o c¸o tμi chÝnh, ph¶i ph©n biÖt nî ng¾n h¹n vμ nî dμi h¹n. 15. Chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tμi chÝnh, nh− chi phÝ ®μm ph¸n ký hîp ®ång ®−îc ghi nhËn vμo nguyªn gi¸ tμi s¶n ®i thuª. 16. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tμi s¶n thuª tμi chÝnh ph¶i ®−îc chia ra thμnh chi phÝ tμi chÝnh vμ kho¶n ph¶i tr¶ nî gèc. Chi phÝ tμi chÝnh ph¶i ®−îc tÝnh theo tõng kú kÕ to¸n trong suèt thêi h¹n thuª theo tû lÖ l·i suÊt ®Þnh kú cè ®Þnh trªn sè d− nî cßn l¹i cho mçi kú kÕ to¸n. 17. Thuª tμi chÝnh sÏ ph¸t sinh chi phÝ khÊu hao tμi s¶n vμ chi phÝ tμi chÝnh cho mçi kú kÕ to¸n. ChÝnh s¸ch khÊu hao tμi s¶n thuª ph¶i nhÊt qu¸n víi chÝnh s¸ch khÊu hao tμi s¶n cïng lo¹i thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp ®i thuª. NÕu kh«ng ch¾c ch¾n lμ bªn thuª sÏ cã quyÒn së h÷u tμi s¶n khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª th× tμi s¶n thuª sÏ ®−îc khÊu hao theo thêi gian ng¾n h¬n gi÷a thêi h¹n thuª hoÆc thêi gian sö dông h÷u Ých cña nã. 18. Khi tr×nh bμy tμi s¶n thuª trong b¸o c¸o tμi chÝnh ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n "TSC§ h÷u h×nh". Thuª ho¹t ®éng 19. C¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª ho¹t ®éng (Kh«ng bao gåm chi phÝ dÞch vô, b¶o hiÓm vμ b¶o d−ìng) ph¶i ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng cho suèt thêi h¹n thuª tμi s¶n, kh«ng phô thuéc vμo ph−¬ng thøc thanh to¸n, trõ khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh kh¸c hîp lý h¬n. Ghi nhËn thuª tμi s¶n trong b¸o c¸o tμi chÝnh cña bªn cho thuª Thuª tμi chÝnh 20. Bªn cho thuª ph¶i ghi nhËn gi¸ trÞ tμi s¶n cho thuª tμi chÝnh lμ kho¶n ph¶i thu trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n b»ng gi¸ trÞ ®Çu t− thuÇn trong hîp ®ång cho thuª tμi chÝnh. 17 21. §èi víi thuª tμi chÝnh phÇn lín rñi ro vμ lîi Ých kinh tÕ g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tμi s¶n ®−îc chuyÓn giao cho bªn thuª, v× vËy c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ cho thuª tμi chÝnh ph¶i ®−îc ghi nhËn lμ kho¶n ph¶i thu vèn gèc vμ doanh thu tμi chÝnh tõ kho¶n ®Çu t− vμ dÞch vô cña bªn cho thuª. 22. ViÖc ghi nhËn doanh thu tμi chÝnh ph¶i dùa trªn c¬ së l·i suÊt ®Þnh kú cè ®Þnh trªn tæng sè d− ®Çu t− thuÇn cho thuª tμi chÝnh. 23. Bªn cho thuª ph©n bæ doanh thu tμi chÝnh trong suèt thêi gian cho thuª dùa trªn l·i suÊt thuª ®Þnh kú cè ®Þnh trªn sè d− ®Çu t− thuÇn cho thuª tμi chÝnh. C¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tμi chÝnh cho tõng kú kÕ to¸n (Kh«ng bao gåm chi phÝ cung cÊp dÞch vô) ®−îc trõ vμo ®Çu t− gép ®Ó lμm gi¶m ®i sè vèn gèc vμ doanh thu tμi chÝnh ch−a thùc hiÖn. 24. C¸c chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu ®Ó t¹o ra doanh thu tμi chÝnh nh− tiÒn hoa hång vμ chi phÝ ph¸p lý ph¸t sinh khi ®μm ph¸n ký kÕt hîp ®ång th−êng do bªn cho thuª chi tr¶ vμ ®−îc ghi nhËn ngay vμo chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh hoÆc ®−îc ph©n bæ dÇn vμo chi phÝ theo thêi h¹n cho thuª tμi s¶n phï hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu. Thuª ho¹t ®éng 25. Bªn cho thuª ph¶i ghi nhËn tμi s¶n cho thuª ho¹t ®éng trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo c¸ch ph©n lo¹i tμi s¶n cña doanh nghiÖp. 26. Doanh thu cho thuª ho¹t ®éng ph¶i ®−îc ghi nhËn theo ph−¬ng ph¸p ®−êng th¼ng trong suèt thêi h¹n cho thuª, kh«ng phô thuéc vμo ph−¬ng thøc thanh to¸n, trõ khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p tÝnh kh¸c hîp lý h¬n. 27. Chi phÝ cho thuª ho¹t ®éng, bao gåm c¶ khÊu hao tμi s¶n cho thuª, ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh. 28. Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu ®Ó t¹o ra doanh thu tõ nghiÖp vô cho thuª ho¹t ®éng ®−îc ghi nhËn ngay vμo chi phÝ trong kú khi ph¸t sinh hoÆc ph©n bæ dÇn vμo chi phÝ trong suèt thêi h¹n cho thuª phï hîp víi viÖc ghi nhËn doanh thu cho thuª ho¹t ®éng. 29. KhÊu hao tμi s¶n cho thuª ph¶i dùa trªn mét c¬ së nhÊt qu¸n víi chÝnh s¸ch khÊu hao cña bªn cho thuª ¸p dông ®èi víi nh÷ng tμi s¶n t−¬ng tù, vμ chi phÝ khÊu hao ph¶i ®−îc tÝnh theo quy ®Þnh cña ChuÈn mùc kÕ to¸n Tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vμ ChuÈn mùc kÕ to¸n Tμi s¶n cè ®Þnh v« h×nh . 18 30. Bªn cho thuª lμ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay doanh nghiÖp th−¬ng m¹i ghi nhËn doanh thu tõ nghiÖp vô cho thuª ho¹t ®éng theo tõng thêi h¹n cho thuª. Giao dÞch b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n 31. Giao dÞch b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n ®−îc thùc hiÖn khi tμi s¶n ®−îc b¸n vμ ®−îc chÝnh ng−êi b¸n thuª l¹i. Ph−¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c giao dÞch b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n tuú thuéc theo lo¹i thuª tμi s¶n. 32. NÕu b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n lμ thuª tμi chÝnh, kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp b¸n víi gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n ph¶i ph©n bæ cho suèt thêi gian thuª tμi s¶n. 33. NÕu thuª l¹i tμi s¶n lμ thuª tμi chÝnh cã nghÜa bªn cho thuª cung cÊp tμi chÝnh cho bªn thuª, ®−îc ®¶m b¶o b»ng tμi s¶n. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp b¸n tμi s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n kh«ng ®−îc ghi nhËn ngay lμ mét kho¶n l·i tõ viÖc b¸n tμi s¶n mμ ph¶i ghi nhËn lμ thu nhËp ch−a thùc hiÖn vμ ph©n bæ cho suèt thêi gian thuª tμi s¶n. 34. Giao dÞch b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n lμ thuª ho¹t ®éng ®−îc ghi nhËn khi: - NÕu gi¸ b¸n ®−îc tháa thuËn ë møc gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n lç hoÆc l·i ph¶i ®−îc ghi nhËn ngay trong kú ph¸t sinh; - NÕu gi¸ b¸n thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n l·i hoÆc lç còng ph¶i ®−îc ghi nhËn ngay trong kú ph¸t sinh, trõ tr−êng hîp kho¶n lç ®−îc bï ®¾p b»ng kho¶n thuª trong t−¬ng lai ë mét møc gi¸ thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ tr−êng. Tr−êng hîp nμy kho¶n lç kh«ng ®−îc ghi nhËn ngay mμ ph¶i ph©n bæ dÇn vμo chi phÝ phï hîp víi kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mμ tμi s¶n ®ã ®−îc dù kiÕn sö dông; - NÕu gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× kho¶n chªnh lÖch cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý ph¶i ®−îc ph©n bæ dÇn vμo thu nhËp phï hîp víi kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mμ tμi s¶n ®ã ®−îc dù kiÕn sö dông. 35. NÕu thuª l¹i tμi s¶n lμ thuª ho¹t ®éng, tiÒn thuª vμ gi¸ b¸n ®−îc tháa thuËn ë møc gi¸ trÞ hîp lý, tøc lμ ®· thùc hiÖn mét nghiÖp vô b¸n hμng th«ng th−êng th× c¸c kho¶n l·i hay lç ®−îc h¹ch to¸n ngay trong kú ph¸t sinh. 36. §èi víi thuª ho¹t ®éng, nÕu gi¸ trÞ hîp lý t¹i thêi ®iÓm b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n, kho¶n lç b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i vμ gi¸ trÞ hîp lý ph¶i ®−îc ghi nhËn ngay trong kú ph¸t sinh. 19 37. C¸c yªu cÇu tr×nh bμy b¸o c¸o tμi chÝnh cña bªn thuª vμ bªn cho thuª c¸c nghiÖp vô b¸n vμ thuª l¹i tμi s¶n ph¶i gièng nhau. Tr−êng hîp trong tho¶ thuËn thuª tμi s¶n cã quy ®Þnh ®Æc biÖt th× còng ph¶i tr×nh bμy trªn b¸o c¸o tμi chÝnh. Tr×nh bμy b¸o c¸o tμi chÝnh §èi víi bªn thuª 38. Bªn thuª tμi s¶n ph¶i tr×nh bμy c¸c th«ng tin vÒ thuª tμi chÝnh, sau: a) Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª t¹i ngμy lËp b¸o c¸o tμi chÝnh; b) TiÒn thuª ph¸t sinh thªm ®−îc ghi nhËn lμ chi phÝ trong kú; c) C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª ph¸t sinh thªm; d) §iÒu kho¶n gia h¹n thuª hoÆc quyÒn ®−îc mua tμi s¶n. 39. Bªn thuª tμi s¶n ph¶i tr×nh bμy c¸c th«ng tin vÒ thuª ho¹t ®éng, sau: a) Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t−¬ng lai cho hîp ®ång thuª ho¹t ®éng kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n: - Tõ mét (1) n¨m trë xuèng; - Trªn mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m; - Trªn n¨m (5) n¨m. b) C¨n cø x¸c ®Þnh chi phÝ thuª tμi s¶n ph¸t sinh thªm; §èi víi bªn cho thuª 40. Bªn cho thuª tμi s¶n ph¶i tr×nh bμy c¸c th«ng tin vÒ cho thuª tμi chÝnh, sau: a) B¶ng ®èi chiÕu gi÷a tæng ®Çu t− gép cho thuª tμi s¶n vμ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu cho viÖc thuª tμi s¶n ph¶i thu vμo ngμy lËp B¸o c¸o tμi chÝnh cña kú b¸o c¸o theo c¸c thêi h¹n: - Tõ mét (1) n¨m trë xuèng; - Trªn mét (1) n¨m ®Õn n¨m (5) n¨m; - Trªn n¨m (5) n¨m. b) Doanh thu cho thuª tμi chÝnh ch−a thùc hiÖn; c) Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tμi s¶n thuª kh«ng ®−îc ®¶m b¶o theo tÝnh to¸n cña bªn cho thuª; 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net