logo

Giáo trình vi xử lý chương 2


Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ CHƯƠNG 2: LẬP TRÌNH HỢP NGỮ 1. Các tập tin .EXE và .COM DOS chỉ có thể thi hành được các tập tin dạng .COM và .EXE. Tập tin .COM thường dùng để xây dựng cho các chương trình nhỏ còn .EXE dùng cho các chương trình lớn. 1.1. Tập tin .COM - Tập tin .COM chỉ có một đoạn nên kích thước tối đa của một tập tin loại này là 64 KB. - Tập tin .COM được nạp vào bộ nhớ và thực thi nhanh hơn tập tin .EXE nhưng chỉ áp dụng được cho các chương trình nhỏ. - Chỉ có thể gọi các chương trình con dạng near. Khi thực hiện tập tin .COM, DOS định vị bộ nhớ và tạo vùng nhớ dài 256 byte ở vị trí 0000h, vùng này gọi là PSP (Program Segment Prefix), nó sẽ chứa các thông tin cần thiết cho DOS. Sau đó, các mã lệnh trong tập tin sẽ được nạp vào sau PSP ở vị trí 100h và đưa giá trị 0 vào stack. Như vậy, kích thước tối đa thực sự của tập tin .COM là 64 KB – 256 byte PSP – 2 byte stack. Tất cả các thanh ghi đoạn đều chỉ đến PSP và thanh ghi con trỏ lệnh IP chỉ đến 100h, thanh ghi SP có giá trị 0FFFEh. 1.2. Tập tin .EXE - Nằm trong nhiều đoạn khác nhau, kích thước thông thường lớn hơn 64 KB. - Có thể gọi được các chương trình con dạng near hay far. - Tập tin .EXE chứa một header ở đầu tập tin để chứa các thông tin điều khiển cho tập tin. 2. Khung của một chương trình hợp ngữ Khung của một chương trình hợp ngữ có dạng như sau: TITLE Chương trình hợp ngữ .MODEL Kiểu kích thước bộ nhớ ; Khai báo quy mô sử ; dụng bộ nhớ .STACK Kích thước ; Khai báo dung lượng ; đoạn stack .DATA ; Khai báo đoạn dữ liệu msg DB 'Hello$' .CODE ; Khai báo đoạn mã main PROC … CALL Subname ; Gọi chương trình con … main ENDP Phạm Hùng Kim Khánh Trang 43 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Subname PROC ; Định nghĩa chương ; trình con … RET Subname ENDP END main Quy mô sử dụng bộ nhớ: Bảng 2.1: Loại Mô tả Tiny Mã lệnh và dữ liệu nằm trong một đoạn Small Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu trong một đoạn Medium Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu trong một đoạn Compact Mã lệnh trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn Large Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn và không có mảng nào lớn hơn 64KB Huge Mã lệnh không nằm trong một đoạn, dữ liệu không nằm trong một đoạn và các mảng có thể lớn hơn 64KB Thông thường, các ứng dụng đơn giản chỉ đòi hỏi mã chương trình không quá 64 KB và dữ liệu cũng không lớn hơn 64 KB nên ta sử dụng ở dạng Small: .MODEL SMALL Khai báo kích thước stack: Khai báo stack dùng để dành ra một vùng nhớ dùng làm stack (chủ yếu phục vụ cho chương trình con), thông thường ta chọn khoảng 256 byte là đủ để sử dụng (nếu không khai báo thì chương trình dịch tự động cho kích thước stack là 1 KB): .STACK 256 Khai báo đoạn dữ liệu: Đoạn dữ liệu dùng để chứa các biến và hằng sử dụng trong chương trình. Khai báo đoạn mã: Đoạn mã dùng chứa các mã lệnh của chương trình. Đoạn mã bắt đầu bằng một chương trình chính và có thể có các lệnh gọi chương trình con (CALL). Một chương trình chính hay chương trình con bắt đầu bằng lệnh PROC và kết thúc bằng lệnh ENDP (đây là các lệnh giả của chương trình dịch). Trong chương trình con, ta sử dụng thêm lệnh RET để trả về địa chỉ lệnh trước khi gọi chương trình con. Chương trình được kết thúc bằng lệnh END trong đó tên chương trình phía sau lệnh END sẽ xác định đó là chương trình chính. Nếu sau lệnh END không chỉ ra Phạm Hùng Kim Khánh Trang 44 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ chương trình nào cả thì sẽ lấy chương trình con ở đàu đoạn mã làm chương trình chính. 3. Cú pháp của các lệnh trong chương trình hợp ngữ Một dòng lệnh trong chương trình hợp ngữ gồm có các trường (field) sau (không nhất thiết phải đầy đủ tất cả các trường): Tên Lệnh Toán hạng Chú thích A: MOV AH,10h ; Đưa giá trị 10h vào thanh ghi AH Main PROC Trường tên chứa nhãn, tên biến hay tên thủ tục. Các tên nhãn có thể chứa tối đa 31 ký tự, không chứa ký tự trắng (space) và không được bắt đầu bằng số (A: hay Main:). Các nhãn được kết thúc bằng dấu ':'. Trường lệnh chứa các lệnh sẽ thực hiện. Các lệnh này có thể là các lệnh thật (MOV) hay các lệnh giả (PROC). Các lệnh thật sẽ được dịch ra mã máy. Trường toán hạng chứa các toán hạng cần thiết cho lệnh (AH,10h). Trường chú thích phải được bắt đầu bằng dấu ';'. Trường này chỉ dùng cho người lập trình để ghi các lời giải thích cho chương trình. Chương trình dịch sẽ bỏ qua các lệnh nằm phía sau dấu ;. 3.1. Khai báo dữ liệu Khi khai báo dữ liệu trong chương trình, nếu sử dụng số nhị phân, ta phải dùng thêm chữ B ở cuối, nếu sử dụng số thập lục phân thì phải dùng chữ H ở cuối. Chú ý rằng đối với số thập lục phân, nếu bắt đầu bằng chữ A..F thì phải thêm vào số 0 ở phía trước. Ví dụ: 1011b ; Số nhị phân 1011 ; Số thập phân 1011d ; Số thập phân 1011h ; Số thập lục phân 3.2. Khai báo biến Khai báo biến nhằm để chương trình dịch cung cấp một địa chỉ xác định trong bộ nhớ. Ta dùng các lệnh giả sau để định nghĩa các biến ứng với các kiểu dữ liệu khác nhau: DB (define byte), DW (define word) và DD (define double word). VD: A1 DB 1 ; Định nghĩa biến A1 dài 1 byte (chương ; trình dịch sẽ dùng 1 byte trong bộ nhớ để ; lưu trữ A1), trị ban đầu A1 = 1 A2 DB ? ; Biến A2 kiểu byte, không có giá trị gán Phạm Hùng Kim Khánh Trang 45 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ ; ban đầu A3 DB 'A' ; Biến kiểu ký tự A4 DW 1 ; Định nghĩa biến A4 dài 2 byte, giá trị ban ; đầu A4 = 1, ta cũng có thể dùng dấu ? để ; xác định biến không cần khởi tạo giá trị ban đầu A5 DD 1 ; Biến A5 dài 4 byte A6 DB 1,2,3 ; Định nghĩa biến mảng (array) gồm có 3 ; phần tử, mỗi phần tử dài 1 byte (nghĩa là ; sẽ dùng 3 byte lưu trữ) với các giá trị ban ; đầu của các phần tử lần lượt là 1,2,3 A7 DB 10 DUP(0) ; Khai báo biến mảng gồm 10 phần tử, mỗi ; phần tử có chiều dài 1 byte với giá trị gán ; ban đầu là 0 A8 DB 10 DUP(?) ; Khai báo biến mảng gồm 10 phần tử, mỗi ; phần tử có chiều dài 1 byte, không cần ; gán giá trị ban đầu Ngoài ra ta có thể dùng các toán tử DUP lồng vào nhau khi khai báo biến mảng. Giả sử ta cần khai báo mảng A9 có các giá trị gán ban đầu 1,2,3,1,1,3,2,2,1,1,3,2,2. Ta có thể thực hiện như sau: A9 DB 1,2,3,1,1,3,2,2,1,1,3,2,2 Hay: A9 DB 1,2,3,2 DUP(1,1,3,2,2) Hay: A9 DB 1,2,3,2 DUP(2 DUP(1),3,2 DUP(2)) Đối với các biến có nhiều hơn 1 byte, byte thấp sẽ chứa ở ô nhớ có địa chỉ thấp và byte cao sẽ chứa ở ô nhớ có địa chỉ cao. VD: A10 DW 1234h Biến A10 giả sử bắt đầu lưu tại địa chỉ 1000h thì ô nhớ 1000h chứa giá trị 34h còn ô nhớ 1001h chứa giá trị 12h. Đối với biến kiểu chuỗi (string), thực chất là một mảng các ký tự, ta có thể khai báo như sau: A11 DB 'ABCD' Hay A11 DB 65h,66h,67h,68h Sau lệnh khai báo này thì ô nhớ 1000h (giả sử biến A11 lưu trữ tại địa chỉ 1000h) chứa 'A', 1001h chứa 'B', 1002h chứa 'C' và 1003h chứa 'D'. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 46 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ 3.3. Khai báo hằng Các hằng khai báo trong chương trình hợp ngữ bằng lệnh giả EQU để chương trình dễ hiểu hơn. Hằng có thể ở dạng số, ký tự hay chuỗi. VD: A12 EQU 10 A13 EQU 'AAA' Sau khi sử dụng khai báo này, nếu ta dùng lệnh: MOV AH,A12 thì AH = 10h A14 DB 'B',A13 thì khai báo chuỗi A14 với giá trị gán ban đầu là 'BAAA'. 4. Các toán tử trong hợp ngữ Toán tử số học: Bảng 2.2: Toán tử Cú pháp Mô tả + +bt Số dương - -bt Số âm * bt1*bt2 Nhân / bt1/bt2 Chia mod bt1 mod bt2 Lấy phần dư + bt1 + bt2 Cộng - bt1 – bt2 Trừ shl bt shl n Dịch trái n bit shr bt shr n Dịch phải n bit Trong đó bt, bt1, bt2 là các biểu thức hằng, n là số nguyên. VD: MOV AH,(8+1)*7/3 ; AH ← 21 MOV AH, 00010001b shr 2 ; AH ← 0000 0100b MOV AH,00010001b shl 2 ; AH ← 0100 0100b MOV AH,100 mod 3 ; AH ← 1 Toán tử logic: Bao gồm các toán tử AND, OR, NOT, XOR VD: MOV AH,10 OR 4 AND 2 ; AH = 10 MOV AH, 0F0h AND 7Fh ; AH = 70h Phạm Hùng Kim Khánh Trang 47 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Toán tử quan hệ: Các toán tử quan hệ so sánh 2 biểu thức, cho giá trị true (-1) nếu điều kiện thoả và false (0) nếu không thoả. Bảng 2.3: Toán tử Cú pháp Mô tả EQ bt1 EQ bt2 Bằng NE bt1 NE bt2 Không bằng LT bt1 LT bt2 Nhỏ hơn LE bt1 LE bt2 Nhỏ hơn hay bằng GT bt1 GT bt2 Lớn hơn GE bt1 GE bt2 Lớn hơn hay bằng Các toán tử cung cấp thông tin: Toán tử SEG: SEG bt Toán tử SEG xác định địa chỉ đoạn của biểu thức bt. bt có thể là biến, nhãn, hay các toán hạng bộ nhớ. Toán tử OFFSET: OFFSET bt Toán tử OFFSET xác định địa chỉ offset của biểu thức bt. bt có thể là biến, nhãn, hay các toán hạng bộ nhớ. VD: MOV AX,SEG A ; Nạp địa chỉ đoạn và địa chỉ offset MOV DS,AX ; của biến A vào cặp thanh ghi MOV AX,OFFSET A ; DS:AX Toán tử chỉ số [ ]: (index operator) Toán tử chỉ số thường dùng với toán hạng trưc tiếp và gián tiếp. Toán tử (:) (segment override operator) Segment:bt Toán tử : quy định cách tính địa chỉ đối với segment được chỉ. Segment là các thanh ghi đoạn CS, DS, ES, SS. Chú ý rằng khi sử dụng toán tử : kết hợp với toán tử [ ] thì segment: phải đặt ngoài toán tử [ ]. VD: Cách viết [CS:BX] là sai, ta phải viết CS:[BX] Phạm Hùng Kim Khánh Trang 48 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Toán tử TYPE: TYPE bt Trả về giá trị biểu thị dạng của biểu thức bt. - Nếu bt là biến thì sẽ trả về 1 nếu biến có kiểu byte, 2 nếu biến có kiểu word, 4 nếu biến có kiểu double word. - Nếu bt là nhãn thì trả về 0FFFFh nếu bt là near và 0FFFEh nếu bt là far. - Nếu bt là hằng thì trả về 0. Toán tử LENGTH: LENGTH bt Trả về số đơn vị bộ nhớ cấp cho biến bt Toán tử SIZE: SIZE bt Trả về tổng số các byte cung cấp cho biến bt VD: A DD 100 DUP(?) MOV AX,LENGTH A ; AX = 100 MOV AX,SIZE A ; AX = 400 Các toán tử thuộc tính: Toán tử PTR: Loai PTR bt Toán tử này cho phép thay đổi dạng của biểu thức bt. - Nếu bt là biến hay toán hạng bộ nhớ thì Loai là byte, word hay dword. - Nếu bt là nhãn thì Loai là near hay far. VD: A DW 100 DUP(?) B DD ? MOV AH,BYTE PTR A ; Đưa byte đầu tiên trong mảng A ; vào thanh ghi AH MOV AX,WORD PTR B ; Đưa 2 byte thấp trong biến B ; vào thanh ghi AX Toán tử HIGH, LOW: HIGH bt LOW bt Cho giá trị của byte cao và thấp của biểu thức bt, bt phải là một hằng. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 49 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ VD: A EQU 1234h MOV AH,HIGH A ; AH ← 12h MOV AH,LOW A ; AH ← 34h 5. Các cách định địa chỉ trong hợp ngữ Toán hạng trực tiếp: Toán hạng trực tiếp là một biểu thức hằng xác định. Các hằng số có thể ở dạng thập phân (có dấu và không dấu), nhị phân, thập lục phân, các hằng số định nghĩa bằng lệnh EQU, … VD: MOV AH,10 MOV AH,1010b MOV AH,0Ah MOV AH,A12 MOV AX,OFFSET msg MOV AX,SEG msg Toán hạng thanh ghi: Các thanh ghi có thể sử dụng trong phép định địa chỉ thanh ghi là AH, BH, CH, DH, AL, BL, CL, DL, AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI, CS, DS, ES, SS. Toán hạng bộ nhớ: Trực tiếp: Toán hạng này xác định dữ liệu lưu trong bộ nhớ tại một địa chỉ xác định khi dịch, địa chỉ này là một biểu thức hằng (có thể kết hợp với toán tử chỉ số [ ] hay toán tử +, -, :). Thanh ghi đoạn mặc định là thanh ghi DS nhưng ta có thể dùng toán tử : để chỉ thanh ghi đoạn khác. VD: A DW 1000h B DB 100 DUP(0) MOV AX,A ; Chuyển nội dung của biến A vào MOV AX,[A] ; thanh ghi AX MOV AH,B ; Truy xuất phần tử đầu tiên của MOV AH,B[0] ; mảng B MOV AH,B + 1 ; Truy xuất phần tử thứ hai của MOV AH,B[1] ; mảng B MOV AH,B + 5 ; Truy xuất phần tử thứ 6 của MOV AH,B[5] ; mảng B Chú ý rằng lệnh MOV AX,[1000h] sẽ chuyển giá trị 1000h vào thanh ghi AX. Nếu muốn chuyển nội dung tại ô nhớ 1000h vào thanh ghi AX thì phải dùng lệnh MOV AX,DS:[1000h] hay MOV AX,DS:1000h Gián tiếp: Toán hạng bộ nhớ gián tiếp cho phép dùng các thanh ghi BX, BP, SI, DI để chỉ các giá trị trong bộ nhớ. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 50 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ VD: MOV BX,2 MOV SI,3 MOV AH,B[BX] ; Chuyển phần tử thứ 3 của mảng B ; vào thanh ghi AH MOV AH,B[BX+1] ; Chuyển phần tử thứ 4 của mảng B MOV AH,B[BX]+1 ; vào thanh ghi AH (BX + 1 = 3) MOV AH,B[BX+SI] ; Chuyển phần tử thứ 6 của mảng B MOV AH,B[BX][SI] ; vào thanh ghi AH MOV AH,[B+BX+SI] ; BX + SI = 5 MOV AH,[B][BX][SI] MOV AH,B[BX+SI+5] ; Chuyển phần tử thứ 11 của mảng B MOV AH,B[BX][SI]+5 ; vào thanh ghi AH MOV AH,[B+BX+SI+5] ; BX + SI + 5 = 10 6. Tạo và thực thi chương trình hợp ngữ Ta có thể tạo và thực thi một chương trình hợp ngữ trên một máy PC theo các bước sau: - Dùng một chương trình soạn thảo văn bản không định dạng (như NC, Notepad, …) tạo một tập tin chứa chương trình hợp ngữ (gán phần mở rộng của tập tin này là .ASM, giả sử là TEMP.ASM). - Dùng chương trình TASM.EXE (Turbo Assembler) để dịch ra mã máy dạng .OBJ: TASM TEMP - Sau khi dịch xong, ta sẽ được file TEMP.OBJ chứa các mã máy của chương trình. Để chuyển thành file thực thi, ta dùng chương trình TLINK.EXE để chuyển thành tập tin .EXE: TLINK TEMP - Nếu tập tin thực thi ở dạng .COM thì ta dùng thêm chương trình EXE2BIN.EXE: EXE2BIN TEMP TEMP.COM 7. Tập lệnh hợp ngữ 7.1. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu 7.1.1. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu đa dụng Lệnh MOV dst,src: chuyển nội dung toán hạng src vào toán hạng dst. Toán hạng nguồn src có thể là thanh ghi (reg), bộ nhớ (mem) hay giá trị tức thời (immed); toán hạng đích dst có thể là reg hay mem. Lệnh MOV có thể có các trường hợp sau: Reg8 ← reg8 MOV AL,AH Reg16 ← reg16 MOV AX,BX Mem8 ← reg8 MOV [BX],AL Reg8 ← mem8 MOV AL,[BX] Mem16 ← reg16 MOV [BX],AX Reg16 ← mem16 MOV AX,[BX] Reg8 ← immed8 MOV AL,04h Mem8 ← immed8 MOV mem[BX],01h Reg16 ← immed16 MOV AL,0F104h Phạm Hùng Kim Khánh Trang 51 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Mem16 ← immed16 MOV mem[BX],0101h SegReg ← reg16 MOV DS,AX SegReg ← mem16 MOV DS,mem Reg16 ← segreg MOV AX,DS Mem16 ← segreg MOV [BX],DS - Lệnh MOV không ảnh hưởng đến các cờ. - Không thể chuyển trực tiếp dữ liệu giữa hai ô nhớ mà phải thông qua một thanh ghi MOV AX,mem1 MOV mem2,AX - Không thể chuyển giá trị trực tiếp vào thanh ghi đoạn MOV AX,1010h MOV DS,AX - Không thể chuyển trực tiếp giữa 2 thanh ghi đoạn - Không thể dùng thanh ghi CS làm toán hạng đích Lệnh XCHG dst,src: (Exchange) hoán chuyển nội dung 2 toán hạng. Toán hạng chỉ có thể là reg hay mem. - Lệnh XCHG không ảnh hưởng đến các cờ - Không thể dùng cho các thanh ghi đoạn Lệnh PUSH src: cất nội dung một thanh ghi vào stack. Toán hạng chỉ có thể là reg16 Lệnh POP dst: lấy dữ liệu 16 bit từ stack đưa vào toán hạng dst. Ta có thể dùng nhiều lệnh PUSH để cất dữ liệu vào stack nhưng khi dùng lệnh POP để lấy dữ liệu ra thì phải dùng theo thứ tự ngược lại. PUSH AX PUSH BX PUSH CX … POP CX POP BX POP AX Lệnh XLAT [src]: chuyển nội dung của ô nhớ 8 bit vào thanh ghi AL. Địa chỉ ô nhớ xác định bằng cặp thanh ghi DS:BX (nếu không chỉ ra src) hay src, địa chỉ offset chứa trong thanh ghi AL. Lệnh XLAT tương đương với các lệnh: MOV AH,0 MOV SI,AX Phạm Hùng Kim Khánh Trang 52 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ MOV AL,[BX+SI] 7.1.2. Nhóm lệnh chuyển địa chỉ Lệnh LEA reg16,mem16: (Load Effective Address) chuyển địa chỉ offset của toán hạng bộ nhớ vào thanh ghi reg16. Lệnh này sẽ tương đương với MOV reg16, OFFSET mem16 Lệnh LDS reg16,mem32: (Load pointer using DS) chuyển nội dung bộ nhớ toán hạng mem32 vào cặp thanh ghi DS:reg16. Lệnh LDS AX,mem tương đương với: MOV AX,mem MOV BX,mem+2 MOV DS,BX Lệnh LES reg16,mem32: (Load pointer using ES) giống như lệnh LDS nhưng dùng cho thanh ghi ES 7.1.3. Nhóm lệnh chuyển cờ hiệu Lệnh LAHF: (Load AH from flag) chuyển các cờ SF, ZF, AF, PF và CF vào các bit 7,6,4,2 và 0 của thanh ghi AH (3 bit còn lại không đổi) Lệnh SAHF: (Store AH into flag) chuyển các bit 7,6,4,2 và 0 của thanh ghi AH vào các cờ SF, ZF, AF, PF và CF. Lệnh PUSHF: chuyển thanh ghi cờ vào stack Lệnh POPF: lấy dữ liệu từ stack chuyển vào thanh ghi cờ 7.1.4. Nhóm lệnh chuyển dữ liệu qua cổng Mỗi I/O port giao tiếp với CPU sẽ có một địa chỉ 16 bit cho nó. CPU gởi hay nhận dữ liệu từ cổng bằng cách chỉ đến địa chỉ cổng đó. Tuỳ theo chức năng mà cổng có thể: chỉ đọc dữ liệu (input port), chỉ ghi dữ liệu (output port) hay có thể đọc và ghi dữ liệu (input/output port). Lệnh IN: đọc dữ liệu từ cổng và đưa vào thanh ghi AL IN AL,port8 IN AL,DX Nếu địa chỉ port chỉ có 8 bit thì có thể đưa giá trị trực tiếp vào, nếu là 16 bit thì phải thông qua thanh ghi AX. Lệnh OUT: ghi dữ liệu trong thanh ghi AL ra cổng OUT port8,AL OUT DX,AL VD: MOV AL,3 OUT 61h,AL ; Gởi giá trị 03h ra cổng 61h MOV AL,1 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 53 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ MOV DX,03F8h ; Xuất ra cổng máy in OUT DX,AL MOV DX,03F8h IN AL,DX ; Đọc dữ liệu từ cổng máy in 7.2. Nhóm lệnh chuyển điều khiển 7.2.1. Lệnh nhảy không điều kiện JMP JMP label JMP reg/mem Lệnh JMP dùng để chuyển điều khiển chương trình từ vị trí này sang vị trí khác (thay đổi nội dung cặp thanh ghi CS:IP). 7.2.2. Lệnh nhảy có điều kiện Lệnh nhảy có điều kiện chỉ sử dụng cho các nhãn nằm trong khoảng từ –127 đến 128 byte so với vị trí của lệnh. Lệnh JA label: (Jump if Above) Nếu CF = 0 và ZF = 0 thì JMP label Lệnh JAE label: (Jump if Above or Equal) Nếu CF = 0 thì JMP label Lệnh JB label: (Jump if Below) Nếu CF = 1 thì JMP label Lệnh JBE label: (Jump if Below or Equal) Nếu CF = 1 hoặc ZF = 1 thì JMP label Lệnh JNA label: (Jump if Not Above) Giống lệnh JBE Lệnh JNAE label: (Jump if Not Above or Equal) Giống lệnh JB Lệnh JNB label: (Jump if Not Below) Giống lệnh JAE Lệnh JNBE label: (Jump if Not Below or Equal) Giống lệnh JA Lệnh JG label: (Jump if Greater) Nếu SF = OF và ZF = 0 thì JMP label Lệnh JGE label: (Jump if Greater or Equal) Nếu SF = OF thì JMP label Phạm Hùng Kim Khánh Trang 54 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh JL label: (Jump if Less) Nếu SF OF thì JMP label Lệnh JLE label: (Jump if Less or Equal) Nếu CF OF hoặc ZF = 1 thì JMP label Lệnh JNG label: (Jump if Not Greater) Giống lệnh JLE Lệnh JNGE label: (Jump if Not Greater or Equal) Giống lệnh JL Lệnh JNL label: (Jump if Not Less) Giống lệnh JGE Lệnh JNLE label: (Jump if Not Less or Equal) Giống lệnh JG Lệnh JC label: (Jump if Carry) Giống lệnh JB Lệnh JNC label: (Jump if Not Carry) Giống lệnh JNB Lệnh JZ label: (Jump if Zero) Nếu ZF = 1 thì JMP label Lệnh JE label: (Jump if Equal) Giống lệnh JZ Lệnh JNZ label: (Jump if Not Zero) Nếu ZF = 0 thì JMP label Lệnh JNE label: (Jump if Equal) Giống lệnh JNZ Lệnh JS label: (Jump on Sign) Nếu SF = 1 thì JMP label Lệnh JNS label: (Jump if No Sign) Nếu SF = 0 thì JMP label Lệnh JO label: (Jump on Overflow) Nếu OF = 1 thì JMP label Lệnh JNO label: (Jump if No Overflow) Nếu OF = 0 thì JMP label Lệnh JP label: (Jump on Parity) Nếu PF = 1 thì JMP label Phạm Hùng Kim Khánh Trang 55 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh JNP label: (Jump if No Parity) Nếu PF = 0 thì JMP label Lệnh JCXZ label: (Jump if CX Zero) Nếu CX = 1 thì JMP label 7.2.3. Lệnh so sánh CMP left(reg/mem), right(reg/mem/immed) Lệnh CMP dùng để so sánh nội dung 2 toán hạng, kết quả chứa vào thanh ghi cờ và không làm thay đổi nội dung các toán hạng. VD: Đoạn chương trình so sánh 2 số A và B: A >B thì nhảy đến label1, A = B thì nhảy đến label2, A < B thì nhảy đến label3. MOV AX,A CMP AX,B JG label1 JL label2 JMP label3 7.2.4. Các lệnh vòng lặp Lệnh LOOP: LOOP label Mô tả: CX = CX – 1 Nếu CX 0 thì JMP label Lệnh LOOPE: LOOPE label Mô tả: CX = CX – 1 Nếu (ZF = 1) và (CX 0) thì JMP label Lệnh LOOPZ: Giống lệnh LOOPE Lệnh LOOPNE: LOOPNE label Mô tả: CX = CX – 1 Nếu (ZF = 0) và (CX 0) thì JMP label Lệnh LOOPNZ: Giống lệnh LOOPNE Phạm Hùng Kim Khánh Trang 56 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ 7.2.5. Lệnh liên quan đến chương trình con Lệnh CALL: Lệnh CALL dùng để gọi một chương trình con, có thể là near hay far. CALL label ; Gọi chương trình con tại vị trí xác định ; bởi nhãn label CALL reg/mem ; Gọi chương trình con tại vị trí xác định ; trong reg/mem Lệnh RET: (return) RET [n] RETN [n] RETF [n] Lệnh RET dùng để kết thúc chương trình con, điều khiển sẽ được đưa về địa chỉ trước khi gọi chương trình con. RETN để kết thúc chương trình con dạng near và RETF dùng để kết thúc chương trình con dạng far. Trong trường hợp lệnh RET có hằng số n theo sau thì sẽ cộng với thanh ghi SP giá trị n (n phải là số chẵn). Lệnh này dùng để loại bỏ một số tham số chương trình con sử dụng ra khỏi stack. 7.3. Nhóm lệnh xử lý số học 7.3.1. Xử lý phép cộng Lệnh ADD dst,src: dst ← dst + src Toán hạng src có thể là reg, mem hay immed còn toán hạng dst là reg hay mem. - Không thể cộng trực tiếp 2 thanh ghi đoạn - Lệnh ADD ảnh hưởng đến các cờ sau: + Cờ CF: = 1 khi kết quả phép cộng có nhớ hay có mượn + Cờ AF: = 1 khi kết quả phép cộng có nhớ hay có mượn đối với 4 bit thấp + Cờ PF: = 1 khi kết quả phép cộng có tổng 8 bit thấp là một số chẵn. + Cờ ZF: = 1 khi kết quả phép cộng là 0. + Cờ SF: = 1 nếu kết quả phép cộng là một số âm + Cờ OF: = 1 nếu kết quả phép cộng bị sai dấu, nghĩa là vượt ra ngoài phạm vi lớn nhất hay nhỏ nhất mà số có dấu có thể chứa trong toán hạng dst. Lệnh ADC dst, src: (Add with Carry) dst ← dst + src + CF Lệnh ADC thường dùng để cộng các số lớn hơn 16 bit. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 57 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh INC dst: (Increment) dst ← dst + 1 Dst có thể là reg hay mem. Lệnh AAA: (ASCII Adjust for Addition) Hiệu chỉnh kết quả phép cộng 2 số BCD dạng không nén (mỗi chữ số BCD lưu bằng 1 byte). VD: MOV AX,9 MOV BX,3 ADD AL,BL ; Kết quả là AX = 0Ch AAA ; AX = 0102h (AH = 1, AL = 2) Lệnh AAA chỉ ảnh hưởng đến các cờ AF và CF, không ảnh hưởng đến các cờ còn lại. Lệnh DAA: (Decimal Adjust for Addition) Hiệu chỉnh kết quả phép cộng 2 số BCD dạng nén (mỗi chữ số BCD lưu bằng 4 bit, nghĩa là 1 byte biểu diễn được các số nguyên từ 0 đến 99). VD: MOV AX,4338h ADD AL,AH ; AX ← 437Bh DAA ; AX ← 4381h (43 + 38 = 81) Lệnh DAA chỉ ảnh hưởng đến các cờ AF, CF, PF, SF, ZF và không ảnh hưởng đến thanh ghi AH. 7.3.2. Xử lý phép trừ Lệnh SUB dst,src: dst ← dst - src Toán hạng src có thể là reg, mem hay immed còn toán hạng dst chỉ có thể là reg hay mem. - Không thể trừ trực tiếp thanh ghi đoạn - Ảnh hưởng đến các cờ AF, CF, OF, PF, SF và ZF. Lệnh SBB dst,src: dst ← dst – src – CF Lệnh ADC thường dùng để trừ các số lớn hơn 16 bit. Lệnh DEC dst: (decrement) dst ← dst – 1 dst là reg hay mem. Lệnh DEC ảnh hưởng đến các cờ AF, OF, PF, SF, ZF. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 58 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh NEG dst: dst ← - dst dst là reg hay mem. Lệnh NEG ảnh hưởng đến các cờ: CF = 1 nếu nội dung kết quả là số khác 0. SF = 1 nếu nội dung kết quả là số âm khác 0. PF = 1 nếu tổng 8 bit thấp là một số chẵn. ZF = 1 nếu nội dung kết quả là 0. OF = 1 nếu nội dung toán hạng dst là 80h (dạng byte) hay 8000h (dạng word). VD: Nếu muốn thực hiện phép toán 100 – AH, ta không thể cùng lệnh: SUB 100,AH mà phải dùng lệnh: SUB AH,100 NEG AH Lệnh AAS: (Ascii Adjust for Substract) Hiệu chỉnh kết quả phép trừ 2 số BCD dạng không nén (mỗi chữ số BCD lưu bằng 1 byte). Lệnh AAS chỉ ảnh hưởng cờ AF và CF. Lệnh DAS: (Decimal Adjust for Substract) Hiệu chỉnh kết quả phép trừ 2 số BCD dạng nén (mỗi chữ số BCD lưu bằng 4 bit). Lệnh AAS chỉ ảnh hưởng cờ AF và CF. 7.3.3. Xử lý phép nhân Lệnh MUL src: Nếu src là reg hay mem 8 bit: AX ← AL*src Nếu src là reg hay mem 16 bit: DX:AX ← AX*src Lệnh MUL chỉ ảnh hưởng đến cờ CF và OF. Lệnh IMUL src: Giống như lệnh MUL nhưng kết quả là số có dấu. Lệnh AAM: (Ascii Adjust for Multiple) Hiệu chỉnh kết quả phép nhân 2 số BCD dạng không nén, lệnh AAM thực hiện chia AL cho 10, lưu phần thương vào AL và phần dư vào AH. Lệnh AAM ảnh hưởng đến các cờ PF, SF và ZF. 7.3.4. Xử lý phép chia Phạm Hùng Kim Khánh Trang 59 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh DIV src: Nếu src là reg/mem 8 bit: AL ← AX DIV src và AH ← AX MOD src Nếu src là reg/mem 16 bit: AX ← DX:AX DIV src và DX ← DX:AX MOD src Lệnh DIV không ảnh hưởng đến các cờ nhưng xảy ra tràn trong các trường hợp sau: - Chia cho 0 - Thương lớn hơn 256 đối với dạng 8 bit. - Thương lớn hơn 65536 đối với dạng 16 bit. Lệnh IDIV src: Giống như lệnh DIV nhưng kết quả là số có dấu. Các trường hợp tràn: - Chia cho 0 - Thương nằm ngoài khoảng (-128,127) đối với dạng 8 bit. - Thương nằm ngoài khoảng (-32767,32768) đối với dạng 16 bit. Lệnh AAD: (Ascii Adjust for Division) Hiệu chỉnh kết quả phép chia 2 số BCD dạng không nén. Lưu ý rằng lệnh AAD phải được thực hiện trước lệnh chia. Sau khi thực hiện chia thì phải hiệu chỉnh lại dạng BCD bằng cách dùng lệnh AAM. Lệnh CBW: (Convert Byte to Word) Nếu AL < 80h thì AH = 0, ngược lại AH = 0FFh Lệnh CBW dùng để chuyển số nhị phân có dấu 8 bit thành số nhị phân có dấu 16 bit. Lệnh CWD: (Convert Word to Double word) Nếu AX < 8000h thì DX = 0, ngược lại DX = 0FFFFh Lệnh CWD dùng để chuyển số nhị phân có dấu 16 bit thành số nhị phân có dấu 32 bit chứa trong DX:AX. 7.3.5. Dịch chuyển và quay Lệnh SHL: (Shift Logical Left) SHL dst,1 SHL dst,CL Dịch trái 1 bit hay CL bit. CF ← dst7 ← dst6 … ← dst0 ← 0 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 60 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ Lệnh SHR: (Shift Logical Right) SHR dst,1 SHR dst,CL Dịch phải 1 bit hay CL bit. 0 → dst7 → dst6 … → dst0 → CF Lệnh SAL: giống SHL Lệnh SAR: Giống như lệnh SHR nhưng giá trị bit dst7 không thay đổi, nghĩa là dst7 → dst7 → dst6 … → dst0 → CF Lệnh ROL: (Rotate Left) ROL dst,1 ROL dst,CL Quay trái 1 bit hay CL bit. CF ← dst7 ← dst6 … ← dst0 ← dst7 Lệnh ROR: (Rotate Right) ROR dst,1 ROR dst,CL Quay phải 1 bit hay CL bit. dst0 → dst7 → dst6 … → dst0 → CF Lệnh RCL: (Rotate though Carry Left) RCL dst,1 RCL dst,CL Quay trái 1 bit hay CL bit. CF ← dst7 ← dst6 … ← dst0 ← CF Lệnh RCR: (Rotate though Carry Right) RCR dst,1 RCR dst,CL Quay phải 1 bit hay CL bit. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 61 Giáo trình vi xử lý Lập trình hợp ngữ CF → dst7 → dst6 … → dst0 → CF 7.3.6. Các lệnh logic Lệnh AND: AND dst,src dst ← dst AND src CF ← 0, OF ← 0 Src là reg, mem hay immed còn dst là reg, mem. Lệnh OR: OR dst,src dst ← dst OR src CF ← 0, OF ← 0 Lệnh XOR: XOR dst,src dst ← dst XOR src CF ← 0, OF ← 0 Lệnh NOT: NOT dst dst ← NOT dst Lệnh NOT không ảnh hưởng đến các cờ. Lệnh TEST: TEST dst,src Lệnh TEST thực hiện phép toán AND 2 toán hạng nhưng chỉ ảnh hưởng đến các cờ và không ảnh hưởng đến toán tử. 7.4. Nhóm lệnh xử lý chuỗi Bao gồm các lệnh sau: - Lệnh MOVS: chuyển dữ liệu từ vùng nhớ này sang vùng nhớ khác. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 62
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net