logo

pdf Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC

Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn...

pdf Quyết định số 61/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 61/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực

pdf Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

Nghị định số 93/2001/NĐ-CP về việc quy định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB

Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng thành Công ty Cổ phần Nhà Rồng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB

Quyết định số 8052/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Nhà máy Xi măng Sàigòn thành Công ty Cổ phần Xi măng Sàigòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 1506/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1506/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế quản lý tiền mẫu, tiền lưu niệm, tiền đình chỉ lưu hành do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Thông tư số 96/2001/TT-BTC

Thông tư số 96/2001/TT-BTC về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 3/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

pdf Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 183/2001/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1407/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 1346/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1346/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định thủ tục nhờ thu thương phiếu qua Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Quyết định số 1372/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Thông tư số 08/2001/TT-NHNN

Thông tư số 08/2001/TT-NHNN về việc tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính"

pdf Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

pdf Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005 do Chính Phủ ban hành

pdf Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB

Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

pdf Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Tổng cổng: 666 tài liệu / 34 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net