logo

doc THÔNG TƯ SỐ 126/2004/TT-BTC

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 126/2004/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16/11/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

doc NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2003 /NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2003 /NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

doc Thông tư số 115/2005/NĐ-CP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

doc THÔNG TƯ Số: 02/2005/TTLT/BVHTTBNV

Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;

doc THÔNG TƯ Số:01/2005/TTLT-BTS-BNV

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

doc THÔNG TƯ Số 25/2004/TTBNV

THÔNG TƯ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương

doc Thông tư Số: 157/2003/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy chế quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp của thành phố Đà Nẵng tham gia quản lý Nhà nước

doc Thông tư Số: 102/2006/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của các tổ chức thuộc Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

doc Thông tư Số : 43/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

doc Thông tư Số: 138/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

doc Thông tư Số : 83/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

doc Công văn số 1246/BNV-CCVC

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham giaquản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

doc Công văn số 25/NV

Mục đích của bảng này nhằm giúp cơ quan Nhà nước các ngành, các cấp có tài liệu làm căn cứ xây dựng "bảng thời hạn bảo quản tài liệu văn kiện của cơ quan mình", để tiến hành công tác đánh giá trị tài liệu.

doc Nghị định số 111/2004/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ về một số điều pháp lệnh lưu trữ quốc gia

doc Trao đổi về luật công chức, công vụ

Ngày 23/4/2008, Chính ph có T trình và D th o Lu t Cán b , công ủ ờ ự ả ậ ộ chức trình Quốc hội. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 91 điều, bao gồm nhiều nội dung mới, thể hiện quan điểm của Đảng ta về việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng phần nào việc đổi mới tư duy về một nền công vụ tiến bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

doc Thông tư Số: 64 /2005/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý

doc Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ,công chức, viên chức hàng năm

doc Thông tư Số: 94/2005/QĐ-UB

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

doc Thông tư Số: 34/2007/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.

Tổng cổng: 62 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net