logo

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP ngày 1 tháng 12 năm 2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11- NQTW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net