logo

Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP

Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2005/QĐ-BQP Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Căn cứ Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy quân sự của 50 bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thuộc địa bàn Quân khu Thủ đô và Quân khu 7. (có danh sách kèm theo) Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Chỉ huy quân sự thực hiện theo quy định tại Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Tư lệnh Quân khu 7, Thủ trưởng các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức ở Trung ương thuộc địa bàn Quân khu Thủ đô, Quân khu 7 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG ĐẠI TƯỚNG Phạm Văn Trà DANH SÁCH BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP ngày 12 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) A. ĐỊA BÀN QUÂN KHU THỦ ĐÔ: 1. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo 2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Xây dựng 3. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Y tế 4. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Văn hóa - Thông tin 5. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Công nghiệp 6. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Khoa học và Công nghệ 7. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giao thông vận tải 8. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Thủy sản 9. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 11. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ 12. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Ngoại giao 14. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Thương mại 15. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tài chính 16. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Bưu chính - Viễn thông 17. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tư pháp 18. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Tài nguyên - Môi trường 19. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Văn phòng Quốc hỏì 20. Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng Chính phủ Chính phủ 21. Ban Chỉ huy quân sự Ban Cơ yếu Chính phủ 22. Ban Chỉ huy quân sự Thanh tra Chính phủ 23. Ban Chỉ huy quân sự Tổng cục Thống kê 24. Ban Chỉ huy quân sự Tổng cục Du lịch 25. Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Thể dục thể thao 26. Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Dân tộc 27. Ban Chỉ huy quân sự Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 28. Ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 29. Ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học xã hội Việt Nam 30. Ban Chỉ huy quân sự Đài Tiếng nói Việt Nam 31. Ban Chỉ huy quân sự Đài Truyền hình Việt Nam 32. Ban Chỉ huy quân sự Thông tấn xã Việt Nam 33. Ban Chỉ huy quân sự Ban Dân vận Trung ương 34. Ban Chỉ huy quân sự Ban Tổ chức Trung ương 35. Ban Chỉ huy quân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 36. Ban Chỉ huy quân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 37. Ban Chỉ huy quân sự Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 38. Ban Chỉ huy quân sự Hội Nông dân Việt Nam 39. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Giấy Việt Nam 40. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 41. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam 42. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Than Việt Nam 43. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Điện lực Việt Nam 44. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Cà phê Việt Nam 45. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 46. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Hóa chất Việt Nam 47. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 48. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Xi măng Việt Nam B. ĐỊA BÀN QUÂN KHU 7: 1. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Cao su Việt Nam 2. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Lương thực miền Nam
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net