logo

pdf GFSI, BRC, IFS, ISO 22000 what do they mean?

Một số kiến thức cơ bản về các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng trong ngành thực phẩm.

pdf Quality Tools, The Basic Seven

Chủ đề này thực sự có chứa một loại công cụ, một số phát triển bởi các kỹ sư chất lượng, và một số chuyển thể từ các ứng dụng khác. Họ cung cấp phương tiện cho việc quản lý chất lượng quyết định dựa trên thực tế. Không có công cụ đặc biệt là bắt buộc, bất kỳ ai có thể hữu ích, tùy thuộc vào trường hợp. Một số chương trình phần mềm có sẵn như là hỗ trợ các ứng dụng của một số những công cụ này.......

doc Thông tư liên bộ 45/2001/TTLB-BTC-BKHCNMT - HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tư này qui định một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp.

Tổng cổng: 63 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net