logo

Hiệp định số 79/2005/LPQT

Hiệp định số 79/2005/LPQT về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hung-ga-ri
B NGO I GIAO ******* Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 2005 S : 79/2005/LPQT Hi p nh h p tác khoa h c và công ngh gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Hung-ga-ri có hi u l c t ngày 20 tháng 7 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Ph m Trư ng Giang HI P NNH H P TÁC KHOA H C VÀ CÔNG NGH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ HUNG-GA-RI Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Hung-ga-ri (sau ây g i là “các Bên”); Tin tư ng r ng h p tác qu c t trong lĩnh v c khoa h c và công ngh s tăng cư ng m i quan h h u ngh và hi u bi t gi a hai dân t c; Nh n rõ các k t qu h p tác khoa h c và công ngh s t ư c trong nh ng th p k g n ây gi a hai nư c; Xét t m quan tr ng c a khoa h c và công ngh trong s phát tri n n n kinh t qu c dân c a m i nư c cũng như i phó v i nh ng thác th c v khoa h c và công ngh và áp ng các nhu c u c a m t xã h i tri th c; Mong mu n khuy n khích và thúc Ny s h p tác gi a hai nư c trong các lĩnh v c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh d a trên nguyên t c bình ng và hai bên cùng có l i; ã tho thu n như sau: i u 1: 1. Phù h p v i pháp lu t và quy nh c a m i nư c, các Bên s phát tri n, h tr và t o i u ki n cho h p tác khoa h c và công ngh gi a các t ch c tham gia h p tác c a hai nư c trên cơ s bình ng và vì l i ích c a hai nư c. 2. Các t ch c tham gia h p tác có th bao g m các vi n nghiên c u, các trư ng i h c, các cơ quan chính ph , các doanh nghi p và các pháp nhân khác liên quan n các ho t ng phát tri n khoa h c và công ngh . 3. Trong trư ng h p c n thi t, các t ch c tham gia h p tác có th ký k t các tho thu n riêng quy nh các ho t ng h p tác gi a h v i s tôn tr ng c bi t trong vi c b o v các quy n s h u trí tu , tính b o m t ho c bí m t tài li u, thông tin và d li u ư c cung c p. i u 2: 1. Trong khuôn kh Hi p nh này và tuỳ thu c vào kh năng kinh phí và ngu n l c, các ho t ng h p tác song phương có th bao g m các hình th c sau: (a) Các chương trình và d án phát tri n khoa h c và công ngh chung; (b) Các nghiên c u và i u tra trong các lĩnh v c ư c tho thu n; (c) Trao i các nhà khoa h c và chuyên gia; (d) Trao i thông tin và tư li u khoa h c và công ngh trong khuôn kh các ho t ng h p tác; (e) Các h i th o, h i ngh , h i ngh chuyên v khoa h c; (f) ào t o các nhà nghiên c u; (g) Các hình th c h p tác khoa h c và công ngh khác, khi ư c U ban H n h p tho thu n theo i u IX. 2. Các Bên khuy n khích chuy n giao công ngh gi a các doanh nghi p, các ơn v nghiên c u và phát tri n công ngh m i nư c. i u 3: Các Bên khuy n khích và h tr s h p tác và cùng tham gia vào chương trình, các d án phát tri n khoa h c và công ngh qu c t , a phương v i s quan tâm c bi t i v i các chương trình c a Liên Minh Châu Âu. i u 4: 1. Ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này s tuân theo pháp lu t và các quy nh hi n hành c a m i Bên và các i u ư c qu c t mà các Bên là thành viên, cũng như kh năng v nhân l c và ngu n tài chính. 2. Hi p nh này không nh hư ng n các quy n và nghĩa v c a các Bên phát sinh t các kho n tho thu n song phương và a phương khác. i u 5: i v i các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này, phù h p v i pháp lu t và quy nh c a mình, m i bên s t o i u ki n cho: (a) Vi c nh p và xu t c nh nhanh chóng và thu n l i c a các nhà khoa h c và chuyên gia c a m i bên; ( b) Vi c i l i và làm vi c t i nư c s t i c a nh ng ngư i tham gia th c hi n Hi p nh này, n các vùng a lý có liên quan; (c) Vi c nh p vào và xu t ra kh i lãnh th c a mình nhanh chóng và hi u qu các trang thi t b , d ng c , v t li u, m u và tài li u liên quan n vi c th c hi n các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này; (d) B o m vi c ti p c n v i d li u, v t li u, các t ch c và cá nhân tham gia th c hi n Hi p nh này. i u 6: Trên cơ s s nh t trí c a c hai Bên, các nhà khoa h c, các chuyên gia và các t ch c c a Bên th ba có th ư c m i tham d các ho t ng ư c ti n hành trong khuôn kh Hi p nh này, trên cơ s t b o m các chi phí, n u không có tho thu n khác. i u 7: 1. Các Bên b o m s b o h y b t kỳ quy n s h u trí tu nào ho c các quy n khác có tính ch t s h u phát sinh t vi c thi hành Hi p nh này, phù h p v i các quy nh c a các i u ư c qu c t mà c hai Bên là thành viên . 2. Vi c b o h quy n s h u trí tu ư c t o ra trong các ho t ng h p tác ph i tuân th theo các tho thu n thi hành ư c ký k t gi a các t ch c tham gia h p tác theo kho n 3 i u I, các tho thu n này b o m s b o h y và hi u qu . Các quy n s h u trí tu ư c t o ra t các nghiên c u và phát tri n chung theo Hi p nh này s là s h u chung c a các t ch c tham gia h p tác. 3. B t kỳ thông tin khoa h c và công ngh nào không là i tư ng c a quy n s h u trí tu và ư c t o ra t các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này là tài s n chung c a các i tác tham gia h p tác. Thông tin này s không ư c ti t l cho b t ký Bên th ba nào n u không có s ng ý trư c b ng văn b n c a Bên cung c p thông tin ã nói trên. 4. Các Bên b o m vi c b o h quy n s h u trí tu theo phát lu t và các quy inh hi n hành c a nư c mình. Các Bên s thông báo cho nhau k p th i b t kỳ thay i nào v pháp lu t c a m i nư c mà có nh hư ng t i các quy n s h u trí tu phát sinh t Hi p nh này, v i các sáng ch , ki u dáng công nghi p, các gi ng cây tr ng m i và các công trình có b n quy n ư c b o h . i u 8: Các cơ quan qu c gia i u ph i và thi hành ho t ng trong khuôn kh Hi p nh này, v phía Vi t Nam là B Khoa h c và Công ngh , và phía Hung-ga-ri là C c Nghiên c u và Công ngh Qu c gia. i u 9: 1. Nh m m c ích th c hi n Hi p nh này, các Bên s thành l p m t y ban H n h p v H p tác Khoa h c và Công ngh h n h p (sau ây g i là y ban H n h p) bao g m các i di n chính ph và các chuyên gia do m i Bên ch nh. Trư ng oàn c a oàn i bi u qu c gia thông thư ng là c p V trư ng c a B . 2. U ban H n h p s : (a) Xác nh các th t c và quy t c ho t ng c a U ban; (b) Xây d ng k ho ch và i u ph i h p tác khoa h c và công ngh ; (c) Xây d ng các Chương trình ngh s , k c s l a ch n các d án chung s ư ch tr ; (d) Xác nh các quy t c và các th t c th c hi n các chương trình và các d án h p tác; (e) Ki m i m tình hình h p tác và s d ng các k t qu h p tác; (f) T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n Hi p nh này; (g) Trên cơ s ng thu n, xác nh và ch nh s a các hư ng ưu tiên c a chương trình h p tác, phù h p v i các ưu tiên qu c gia c a các Bên; (h) ChuNn b các cu c h p c p cao khi c n thi t. 3. Quy t nh c a U ban H n h p v l a ch n các d án chung theo Kho n 2(c) v phía Vi t Nam ph i tuân th th t c phê duy t chính th c sau ó. 4. y ban H n h p t ch c các cu c h p vào th i i m l a ch n các d án h p tác, nhưng t i thi u hai năm m t l n, ho c khi có yêu c u c a m t Bên, luân phiên t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Hung-ga-ri. 5. N u và khi th y c n thi t, các Bên có th thành l p các nhóm công tác lâm th i nh m nghiên c u m t s lĩnh v c ho c v n khoa h c và công ngh c th , ho c v i m c ích so n th o ra các xu t. i u 10: Các chi phí trong quá trình thi hành Hi p nh này có liên quan n vi c trao i các nhà khoa h c và chuyên gia theo kho n 1 i u II, tr khi có tho thu n khác, s ư c th c hi n trên cơ s sau: (a) Bên c b o m m i chi phí c a t công tác cho các nhà khoa h c và chuyên gia c a mình tham gia h p tác g m i l i qu c t gi a hai nư c, b o hi m, ăn và ; (b) Bên nh n m b o các chi phí i l i trong lãnh th c a mình, c n thi t cho vi c th c hi n ho t ng h p tác; (c) U ban H n h p s xem xét thư ng kỳ các i u ki n tài chính cho vi c th c hi n h p tác và xu t các b sung, n u c n thi t. i u 11: 1. Hi p nh này ch có th s a i ho c b sung khi có s ng ý b ng văn b n c a các Bên. M i s a i ho c b sung s là ph n không tách r i c a Hi p nh này và s có hi u l c thông qua trao i công hàm, theo kho n 1 i u XII. 2. Nh ng b t ng ho c tranh ch p liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua àm phán gi a các Bên. i u 12: 1. Hi p nh này s có hi u l c thông qua trao i công hàm, qua ó các Bên xác nh n r ng các th t c pháp lý trong nư c Hi p nh có hi u l c ã ư c hoàn t t. Hi p nh có hi u l c k t ngày c a thông báo cu i cùng. 2. Hi p nh này có hi u l c trong th i h n năm năm và m c nhiên ư c gia h n trong t ng th i h n năm năm m t, tr khi m t Bên thông báo b ng văn b n cho Bên kia v ý nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh ch m nh t là sáu tháng trư c ngày Hi p nh ch m d t hi u l c. 3. Vi c ch m d t hi u l c c a Hi p nh này s không nh hư ng t i vi c hoàn t t các chương trình và các d án ang ư c th c hi n trong khuôn kh Hi p nh này và chưa ư c hoàn thành y t i th i i m ch m d t hi u l c c a Hi p nh này. làm b ng, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c s u quy n h p th c c a m i Chính ph , ã ký Hi p nh này. Làm t i Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2005, thành hai b n g c, m i b n ti ng Vi t, ti ng Hung-ga-ri và ti ng Anh; các văn b n có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có s gi i thích khác nhau, văn b n ti ng Anh s ư c dùng làm căn c . THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH HOÀ HUNG-GA-RI B TRƯ NG B NGO I GIAO NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Sô-Mô-Di Phe-Ren-Xơ Hoàng Văn Phong
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net