logo

Hướng dẫn số 1585/TLĐ

Hướng dẫn số 1585/TLĐ về việc hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
T NG LIÊN OÀN LAO NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1585/TL Hà N i, ngày 13 tháng 09 năm 2007 HƯ NG D N QUY TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N D ÁN U TƯ XÂY D NG Kính g i: - Các L L t nh, thành ph - Các Công oàn ngành TW và C T ng Cty tr c thu c Th c hi n ch trương c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam v vi c tăng cư ng công tác qu n lý, tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c giúp các Ch u tư có căn c tri n khai th c hi n, T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n như sau: 1. Các căn c th c hi n. - Căn c Lu t xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. - Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Ch nh ph v qu n lý d án u xây d ng công trình. - Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. - Căn c Ngh nh 209/2004/N - CP ngày 16/12/2004 c a Ch nh ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/06/2007c a Ch nh ph v Qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. - Căn c nh phí chi phí Qu n lý d án và Tư v n u tư xây d ng công trình t i văn b n s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 c a B Xây d ng - Căn c Lu t u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i. - Căn c Ngh nh s 111/2006/N -Ch nh ph ngày 29/09/2006 c a Ch nh ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng . - Căn c Thông tư s 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 v hư ng d n thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng c a B Xây d ng. - Căn c Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n NSNN. - Căn c Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c. 2. Trình t th c hi n d án xây d ng m i và c i t o nâng c p. a. Trình oàn Ch t ch T ng Liên oàn lao ng v ch trương d ki n tri n khai d án (Nêu rõ quy mô, ngu n kinh phí và ti n th c hi n và phân tích m c ích s d ng d án sau khi hoàn thành). b. Sau khi ư c oàn Ch t ch cho ch trương, TL có văn b n hư ng d n tri n khai d án, Ch u tư c n th c hi n ti n hành các bư c sau: - Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình d ki n u tư (Thuê Cty tư v n l p h sơ m i thi và ăng trên phương ti n thông tin i chúng theo úng Lu t quy nh ch áp d ng v i công trình xây m i v i t ng m c u tư theo quy nh, t i v trí b t bu c). - Thuê Cty Tư v n có năng l c và tư cách pháp nhân ti n hành l p d án u tư xây d ng công trình, (Ho c l p Báo cáo u tư) và Thi t k cơ s theo úng hư ng d n t i Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Ch nh ph . - ThNm nh Thi t k cơ s và D u tư t i cơ quan có ch c năng theo quy nh t i Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Ch nh ph . - T p h p D án u tư xây d ng (Báo cáo u tư xây d ng ), h sơ thi t k cơ s và văn b n thNm nh thi t k cơ s cùng t trình theo hư ng d n t i Ngh nh 16/2005/N -CP cơ quan giúp vi c cho Thư ng tr c oàn Ch t ch ki m tra xem xét trình phê duy t d án u tư ( Báo cáo u tư) theo quy nh hi n hành. - Ch u tư ti p t c thuê Cty tư v n có năng l c ti n hành Thi t k k thu t l p T ng d toán chi ti t các h ng m c công trình d ki n u tư theo D án ã ư c phê duy t. - Ti n hành thNm nh Thi t k k thu t và T ng d toán công trình t i cơ quan có ch c năng chuyên ngành theo quy nh. - Căn c k t qu thNm nh Thi t k k thu t và T ng d toán ư c thNm nh (N m trong t ng m c ã ư c phê duy t). Ch u tư t ra quy t nh phê duy t Thi t k k thu t, thi t k b n v thi công và T ng d toán theo quy nh t i i u 16. Ngh nh 16/2005/N -Ch nh ph . (Trư ng h p sau khi thNm nh vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì trình l i TT CT xem xét phê duy t i u ch nh d án). - Trình k ho ch u th u, Phê duy t k ho ch, ăng báo m i th u, bán h sơ m i th u, m th u, t tư v n ch m th u, thông báo k t qu ch m th u và thương th o ký h p ng thi công tuân th theo úng Lu t u th u 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 c a Qu c h i và Ngh nh s 11/2006/N -CP ngày 29/9/2006 hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. - T ch c thi công và qu n lý công trình trong giai o n thi công tuân th theo các quy nh t i Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a CP v qu n lý ch t lư ng công trình Xây d ng. -Trong quá trình th c hi n d án, n u có thay i thi t k , n i dung u tư, t ng m c u tư, ch u tư ph i có t trình xin ý ki n T ng Liên oàn xem xét phê duy t i u ch nh l i d án u tư. - L p quy t toán A – B, theo cơ quan ki m toán c l p ti n hành ki m toán toàn b d án và trình phê duy t quy t toán hoàn thành, theo Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c và các ngu n v n khác có ngu n g c ngân sách. - T ng Liên oàn hư ng d n các L L t nh, thành ph và Công oàn ngành tr c thu c T ng Liên oàn hi n ang có d án u tư và d ki n chuNn b u tư b ng ngu n kinh phí Ngân sách Nhà nư c hàng năm, ngu n K t dư công oàn và các ngu n v n khác ph c v cho công tác xây d ng cơ s v t ch t thu c h th ng Công oàn làm căn c th c hi n. Các v n chưa rõ ngh có văn b n v Ban Tài chính T ng Liên oàn hư ng d n. TL. OÀN CH TNCH TRƯ NG BAN TÀI CHÍNH Nguy n Huy L p
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net