logo

Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP

Quyết định số 1588/ 2009/ QĐ- CP ngày 9 tháng 10 năm 2009 Phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2015.
ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov . vn ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net