logo

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT

Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hi p nh liên Chính ph v m ng lư i ư ng b Châu Á có hi u l c v i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t ngày 04 tháng 7 năm 2005./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P NNH LIÊN CHÍNH PH V M NG LƯ I Ư NG B CHÂU Á (Ch có giá tr tham kh o) Các Bên ký k t, Nh n th c ư c yêu c u tăng cư ng và phát tri n v n t i ư ng b qu c t t i Châu Á và v i các khu v c láng gi ng, Nh c l i s h p tác gi a các thành viên c a y ban Kinh t Xã h i khu v c Châu Á Thái Bình Dương c a Liên Hi p qu c trong vi c hình thành và khai thác m ng lư i ư ng b Châu Á, Xét th y tăng cư ng quan h và thúc Ny thương m i qu c t du l ch gi a các thành viên c a y ban Kinh t Xã h i khu v c Châu Á Thái Bình Dương c a Liên Hi p qu c, vi c phát tri n m ng lư i ư ng ư ng b Châu Á là quan tr ng th a mãn các yêu c u c a v n t i qu c t và môi trư ng, ng th i lưu tâm n vi c cung c p v n t i a phương th c qu c t m t cách có hi u qu , Ti p t c các n l c h p tác quy ho ch, phát tri n và c i thi n v n t i ư ng b qu c t trong khu v c Châu Á và gi a Châu Á v i các khu v c láng gi ng, ã th ng nh t như sau: i u 1. Thông qua m ng lư i ư ng b Châu Á Các Bên ký k t, dư i ây g i là các Bên, thông qua m ng lư i ư ng b ã xu t, sau ây g i là “m ng lư i ư ng b Châu Á” và ư c nêu t i Ph l c 1 c a Hi p nh này, như m t k ho ch ph i h p phát tri n các tuy n ư ng b có t m quan tr ng qu c t mà các Bên d ki n s th c hi n trong ph m vi khuôn kh các chương trình qu c gia. i u 2. Xác nh m ng lư i ư ng b Châu Á M ng lư i ư ng b Châu Á ư c nêu trong Ph l c I bao g m các tuy n ư ng b có t m quan tr ng qu c t trong khu v c Châu Á bao g m các tuy n n i gi a các ti u vùng, các tuy n trong các ti u vùng, các tuy n n i v i các ti u vùng lân c n và các tuy n n m trong Qu c gia thành viên. i u 3. Phát tri n m ng lư i ư ng b Châu Á Các tuy n c a m ng lư i ư ng b Châu Á c n ư c xây d ng và nâng c p phù h p v i vi c phân lo i và các tiêu chuNn thi t k ư c quy nh trong Ph l c II c a Hi p nh này. i u 4. Bi n báo m ng lư i ư ng b Châu Á 1. Các tuy n c a m ng lư i ư ng b Châu Á c n có bi n báo theo quy nh t i Ph l c III c a Hi p nh này. 2. Các bi n báo tuy n phù h p v i quy nh t i Ph l c III c a Hi p nh này c n ư c l p t t i t t c các tuy n c a m ng lư i ư ng b Châu Á trong th i h n năm (5) năm k t ngày Hi p nh này có hi u l c i v i Qu c gia liên quan theo i u 6. i u 5. Th t c ký và tr thành Thành viên c a Hi p nh này 1. Hi p nh này s ư c ng cho các Qu c gia là thành viên c a y ban Kinh t Xã h i Khu v c Châu Á Thái Bình Dương t i Thư ng H i ký t ngày 26 n ngày 28 tháng 4 năm 2004 và sau ó t i Tr s c a Liên hi p qu c t i Niu-Ư c t ngày 01 tháng 5 năm 2004 n ngày 31 tháng 12 năm 2005. 2. Các Qu c gia có th tr thành các Bên ký k t c a Hi p nh này b ng cách: (a) Ký kh ng nh; (b) Ký c n th t c phê chuNn, ch p thu n ho c phê duy t, ti p theo ó ti n hành phê chuNn, ch p thu n ho c phê duy t; ho c (c) Gia nh p. 3. Vi c phê chuNn, ch p thu n, phê duy t ho c gia nh p s có hi u l c b ng cách g i lưu chi u văn ki n theo m u chuNn cho T ng thư ký c a Liên Hi p qu c. i u 6. Hi u l c c a Hi p nh 1. Hi p nh này s có hi u l c sau 90 ngày k t ngày mà các Chính ph c a ít nh t tám (8) Qu c gia ã ch p nh n ràng bu c b i Hi p nh này theo i u 5 kho n 2. 2. i v i Qu c gia ã ký kh ng nh ho c g i lưu chi u văn ki n phê chuNn, ch p thu n, phê duy t ho c gia nh p sau ngày mà các i u ki n có hi u l c c a Hi p nh ã ư c áp ng, Hi p nh này s có hi u l c i v i Qu c gia ó sau 90 ngày k t ký kh ng nh ho c ngày Qu c gia ó g i lưu chi u văn ki n nói trên i u 7. Nhóm công tác v ư ng b Châu Á 1. Nhóm Công tác v ư ng b Châu Á s ư c y ban Kinh t Xã h i Khu v c Châu Á Thái Bình Dương thành l p xem xét vi c th c hi n Hi p nh này và các xu t s a i. T t c các Qu c gia là thành viên c a y ban Kinh t Xã h i Khu v c Châu Á Thái Bình Dương s là thành viên c a Nhóm Công tác. 2. Nhóm Công tác s h p hai năm m t l n. B t kỳ Thành viên nào, cũng có th b ng thông báo g i t i ban thư ký, yêu c u tri u t p m t h i ngh c bi t c a Nhóm Công tác. Ban Thư ký s thông báo t i t t c các thành viên c a Nhóm Công tác v yêu c u ó và s tri u t p m t h i ngh c bi t c a Nhóm Công tác n u có không ít hơn m t ph n ba các Thành viên bày t s ng ý v i ngh trên trong th i gian 4 tháng k t ngày có thông báo c a ban thư ký. i u 8. Th t c s a i ph n n i dung chính c a Hi p nh 1. N i dung chính c a Hi p nh có th ư cs a i b ng các th t c ư c quy nh t i i u này. 2. B t kỳ Bên ký k t nào u có th ngh s a i Hi p nh. 3. N i dung ngh s a i s ư c ban thư ký chuy n n t t c các thành viên c a Nhóm Công tác v ư ng b Châu Á ít nh t b n nhăm ngày (45) trư c th i i m h i ngh Nhóm Công tác xem xét thông qua ngh . 4. S a i s ư c Nhóm Công tác v ư ng b Châu Á thông qua v i hai ph n ba các thành viên có m t và b phi u tán thành. Các s a i ã ư c thông qua s ư c ban thư ký thông báo t i T ng thư ký Liên Hi p qu c, T ng thư ký s g i n t t c các Bên ký k t ch p thu n. 5. S a i ư c thông qua phù h p v i kho n 4 c a i u này s có hi u l c sau 12 tháng k t khi ư c hai ph n ba các Bên ký k t ch p thu n. S a i ó s có hi u l c i v i t t c các Bên ký k t tr các Bên ký k t mà trư c th i i m s a i có hi u l c tuyên b r ng h không ch p thu n s a i ó. B t kỳ Bên ký k t nào ã tuyên b không ch p nh n s a i thông qua phù h p v i kho n này, t i b t kỳ th i i m nào sau ó, có th g i văn ki n ch p thu n s a i ó n T ng Thư ký c a Liên Hi p qu c. S a i ó s có hi u l c i v i Qu c gia này sau 12 tháng k t ngày lưu chi u văn ki n nói trên. i u 9. Th t c s a i Ph l c I c a Hi p nh 1. Ph l c I c a Hi p nh này có th ư cs a i theo th t c ư c quy nh t i i u này. 2. B t kỳ Bên ký k t nào cũng có th ngh s a i Ph l c sau khi tham v n và t ư c s ch p thu n c a các Qu c gia láng gi ng tr c ti p liên quan, ngo i tr s a i liên quan n hư ng tuy n n i a mà không làm thay i n vi c qua l i biên gi i qu c t . 3. N i dung ngh s a i s ư c ban thư ký chuy n t i t t c các thành viên c a Nhóm Công tác ít nh t b n nhăm (45) ngày trư c khi h i ngh Nhóm Công tác h p xem xét vi c thông qua. 4. S a i s ư c Nhóm Công tác v ư ng b Châu Á thông qua v i a s các thành viên có m t và b phi u tán thành. S a i ư c thông qua s ư c ban thư ký g i t i T ng Thư ký Liên Hi p qu c, T ng Thư ký s chuy n n t t c các Bên ký k t. 5. S a i ư c thông qua phù h p v i kho n 4 c a i u này s coi như ư c ch p thu n n u trong th i gian sáu (6) tháng k t ngày thông báo, không m t Bên ký k t nào liên quan tr c ti p thông báo n T ng Thư ký Liên Hi p qu c v ý ki n ph n i s a i ó. 6. S a i ư c ch p thu n phù h p v i kho n 5 c a i u này s có hi u l c i v i t t c các Bên ký k t sau ba tháng k t khi h t th i h n sáu tháng c p n t i kho n 5 c a i u này 7. Nh ng trư ng h p sau ây s ư c xem là các Bên ký k t liên quan tr c ti p: (a) Trong trư ng h p m t tuy n ư ng b Châu Á m i ho c s a i tuy n hi n hành i ngang qua nhi u hơn m t ti u vùng, thì b t kỳ Bên ký k t nào có lãnh th mà tuy n ó i qua; (b) Trong trư ng h p m t tuy n ư ng b Châu Á m i ho c s a i tuy n hi n hành trong ph m vi các ti u vùng, bao g m c các tuy n n i v i các ti u vùng lân c n, và các tuy n n m trong các Qu c gia thành viên, thì b t kỳ Bên ký k t ti p giáp v i Qu c gia ngh mà lãnh th c a h có tuy n ó i qua ho c tuy n ư ng b Châu Á i qua nhi u hơn m t ti u vùng k t n i v i tuy n m i hay tuy n m i ư c s a i ó. Hai Bên ký k t mà trên lãnh th c a mình có các i m b n thông ra bi n trên tuy n ư ng b Châu Á i ngang qua hơn m t ti u vùng ho c các tuy n ư c xác nh trên cũng ư c coi là ti p giáp cho m c ích c a kho n này. 8. Cho m c ích ph n i theo quy nh c a kho n 5 i u này, ban thư ký s thông báo v i T ng Thư ký Liên Hi p qu c danh sách các Bên ký k t tr c ti p liên quan n s a i cùng v i n i dung s a i. i u 10. Th t c s a i các Ph l c II và III c a Hi p nh 1. Các Ph l c II và III c a Hi p nh có th ư cs a i theo th t c ư c quy nh t i i u này. 2. B t kỳ Bên ký k t nào u có th ngh s a i. 3. N i dung c a b t kỳ ngh s a i, b sung nào cũng s ư c ban thư ký g i t i t t c các thành viên c a Nhóm Công tác ít nh t b n nhăm (45) ngày trư c khi h i ngh Nhóm Công tác h p xem xét thông qua. 4. S a i s ư c Nhóm Công tác v ư ng b Châu Á thông qua v i a s các thành viên có m t và b phi u tán thành. S a i ư c thông qua s ư c ban thư ký chuy n n T ng Thư ký Liên Hi p qu c, T ng Thư ký s g i n t t c các Bên ký k t. 5. S a i ư c thông qua theo kho n 4 c a i u này s ư c ch p thu n n u trong th i h n sáu (6) tháng k t ngày thông báo, có ít hơn m t ph n ba các Bên ký k t thông báo v i T ng Thư ký Liên Hi p qu c v vi c ph n i s a i. 6. B t kỳ s a i nào ư c ch p thu n phù h p v i kho n 5 c a i u này s có hi u l c i v i t t c các Bên ký k t sau (3) tháng tính t khi h t th i h n sáu (6) tháng c p n t i kho n 5 c a i u này. i u 11. B o lưu B o lưu s không ư c áp d ng i v i b t kỳ i u kho n nào c a Hi p nh này, tr trư ng h p ư c quy nh t i i u 14 kho n 5. i u 12. Rút kh i Hi p nh B t kỳ Bên ký k t nào cũng có th rút kh i Hi p nh này b ng cách g i thông báo b ng văn b n t i T ng Thư ký Liên Hi p qu c. Vi c xin rút kh i s có hi u l c sau m t (1) năm k t ngày T ng Thư ký nh n ư c thông báo trên. i u 13. T m ng ng hi u l c c a Hi p nh Hi p nh này s t m ng ng hi u l c n u s lư ng các Bên ký k t ít hơn tám (8) trong th i gian mư i (12) tháng liên t c. i u 14. Gi i quy t tranh ch p 1. B t kỳ tranh ch p nào gi a hai ho c nhi u Bên ký k t liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này và khi các Bên ký k t có tranh ch p không th gi i quy t b ng àm phán ho c trao i thì s ư c s d ng phương th c hòa gi i n u m t trong các Bên ký k t có tranh ch p yêu c u như v y và, gi i pháp cu i cùng, là trình lên m t ho c nhi u trung gian hòa gi i ư c các Bên tranh ch p ch n b ng th a thu n chung. N u các Bên ký k t có tranh ch p không th ng nh t ư c v vi c ch n m t ho c các trung gian hòa gi i trong vòng ba (3) tháng sau khi có ngh trung gian hòa gi i, b t kỳ Bên ký k t nào u có th ngh T ng Thư ký Liên Hi p qu c ch nh m t trung gian hòa gi i duy nh t mà tranh ch p s ư c trình lên trung gian hòa gi i ó. 2. Khuy n ngh c a m t ho c các trung gian hòa gi i ư c ch nh theo kho n 1 c a i u này, v cơ b n thì không ràng bu c hoàn toàn t ng ch , nhưng s tr thành cơ s cho vi c xem xét l i c a các Bên tranh ch p. 3. B ng th a thu n, các Bên tranh ch p có th ng ý trư c là s ch p thu n ràng bu c i v i các khuy n ngh c a m t ho c các trung gian hòa gi i. 4. Các kho n 1, 2 và 3 c a i u này s không ư c gi i thích là lo i tr các bi n pháp gi i quy t tranh ch p khác n u các Bên có tranh ch p ng ý ch n như v y. 5. B t kỳ Qu c gia nào, t i th i i m ký kh ng nh ho c g i lưu chi u văn ki n phê chuNn, ch p nh n, phê duy t ho c gia nh p, có th g i b o lưu nêu rõ Qu c gia ó không b ràng bu c b i các quy nh c a i u này liên quan n v n hòa gi i. Các Bên ký k t khác s không b ràng bu c b i các quy nh c a i u này liên quan t i hòa gi i trong m i quan h v i b t kỳ Bên ký k t nào mà ã g i lưu chi u b o lưu ó. i u 15. Các gi i h n i v i vi c áp d ng Hi p nh này 1. Không i u kho n nào trong Hi p nh này ư c gi i thích là ngăn c n các Bên ký k t ti n hành các hành ng phù h p v i các i u kho n c a Hi n chương Liên Hi p qu c và các hành ng phù h p trong các trư ng h p c p thi t i v i m t qu c gia, khi mà Qu c gia ó xét th y c n thi t i v i an ninh qu c gia hay qu c t c a mình. 2. M i Bên ký k t s c g ng cao nh t trong kh năng có th v m t ngân sách và các hình th c c p tài chính khác và phù h p v i lu t pháp và quy nh c a Bên ký k t ó, phát tri n m ng lư i ư ng b Châu Á theo quy nh c a Hi p nh này. 3. Không i u kho n nào c a Hi p nh này ư c gi i thích là m t Bên ký k t ch p nh n nghĩa v cho phép vi c v n chuy n ngư i và hàng hóa qua l i lãnh th c a Bên ký k t ó. i u 16. Thông báo t i các Bên ký k t Ngoài các thông tin ư c quy nh t i các i u 7, 8, 9, 10 và b o lưu quy nh t i i u 14 c a Hi p nh, T ng Thư ký Liên Hi p qu c s thông báo t i các Bên ký k t và các Qu c gia khác ư c c p n t i i u 5 nh ng thông tin sau: (a) ký kh ng nh, phê chuNn, ch p thu n, phê duy t và gia nh p theo i u 5; (b) ngày có hi u l c c a Hi p nh theo i u 6; (c) ngày có hi u l c c a các s a i i v i Hi p nh theo i u 8 kho n 5, i u 9 kho n 6 và i u 10 kho n 6; (d) các trư ng h p rút kh i Hi p nh theo i u 12; (e) ch m d t Hi p nh theo i u 13. i u 17. Các Ph l c c a Hi p nh Các Ph l c I, II, III c a Hi p nh s là m t b ph n không th tách r i c a Hi p nh. i u 18. Ban thư ký c a Hi p nh y ban Kinh t và Xã h i khu v c Châu Á Thái Bình Dương c a Liên Hi p qu c s ho t ng v i tư cách là Ban thư ký c a Hi p nh này. i u 19. Lưu chi u Hi p nh t i T ng thư ký B n g c c a Hi p nh này s ư c lưu chi u T ng thư ký c a Liên Hi p qu c, T ng thư ký s g i b n sao có xác nh n t i t t c các Qu c gia ư c c p n t i i u 5 c a Hi p nh này. làm b ng ch ng, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c y quy n h p pháp, ã ký Hi p nh này. Hi p nh này ư c ng cho vi c ký vào ngày hai mươi sáu tháng tư năm hai nghìn không trăm linh b n t i Thư ng H i, Trung Qu c. Hi p nh ư c làm thành m t b n g c ti ng Trung, ti ng Anh và ti ng Nga, các văn b n b ng ba th ti ng có giá tr như nhau./. PH L C 1 M NG LƯ I Ư NG B CHÂU Á 1. M ng lư i ư ng b Châu Á bao g m các tuy n ư ng b có t m quan tr ng qu c t trong khu v c Châu Á và i ngang qua hơn m t ti u vùng như: ông và ông Nam Á; Nam và Tây Nam Á, ông Nam Á và B c và Trung B c Á; các tuy n ư ng b trong ph m vi các ti u vùng n i v i các ti u vùng lân c n, và các tuy n ư ng b n m trong các Qu c gia thành viên, cung c p ư ng i t i: (a) các th ô; (b) các trung tâm nông nghi p và công nghi p chính; (c) các c ng sông, c ng bi n và sân bay chính; (d) các nhà ga và b n bãi công-tên-nơ chính; và (e) các a i m thu hút khách du l ch chính 2. Các s tuy n b t u b ng ch “AH”, vi t t t c a ch “ ư ng b Châu Á”, ti p theo ó là m t ho c hai ho c ba s . 3. S tuy n ơn t 1 n9 ch các tuy n ư ng b Châu Á i qua nhi u hơn m t ti u vùng. 4. S tuy n bao g m 2 ho c 3 s ư c dùng ch các tuy n n m trong các ti u vùng bao g m c các tuy n n i v i ti u vùng lân c n và các tuy n ư ng b n m trong các nư c thành viên như ư c quy nh dư i ây: (a) Các tuy n s t 10 n 29 và t 100 n 299 n m trong ti u vùng ông Nam Á bao g m Brunây – aruxalam, Cămpuchia, In ônêxia, C ng hòa Dân ch Nhân dân Lào, Malaysia, Myanmar, Philippin, Singapore, Thái Lan và Vi t Nam. (b) Các tuy n s t 30 n 39 và t 300 n 399 n m trong ti u vùng ông và ông B c Á bao g m Trung Qu c, C ng hòa Dân ch Nhân dân Tri u Tiên, Nh t B n, Mông C , Hàn Qu c và Liên Bang Nga (Vùng Vi n ông) (c) Các tuy n t 40 n 59 và 400 – 599 n m t i ti u vùng Nam Á bao g m Băngla éc, Bhutan, n , Nêpan, Pakistan và Srilanka (d) Các tuy n t 60 n 89 và t 600 n 899 n m t i ti u vùng B c, Trung và Tây Nam Á bao g m Ápganistan, Ác-Mê-Nia, Azécbaizan, Georgia, C ng hòa H i giáo Iran, Kaz ctan, Kygíctan, Liên Bang Nga1, Tajikistan, Th Nhĩ Kỳ, Tu cmênistăng và Uzơbêkistăng. DANH SÁCH CÁC TUY N Ư NG B CHÂU Á Các tuy n ư ng b Châu Á i qua hơn m t ti u vùng S tuy n AH AH-1 Tôkyô – Fukuoka – phà – Pusan – Kyongju – Taegu – Taejon – Seoul – Munsan – Gaesung – Pyongyang – Sinuiju – Dandong – Shenyang – Beijing – Shijiazhuang – Zhengzhou – Xinyang – Wuhan – Changsha – Guangzhou (- Shenzhen) – Nanning – Youyiguan – Huu Nghi - ng ăng – Hà N i – Vinh – ông Hà - Hu - à N ng - H i An – Nha Trang – Biên Hòa (Vũng Tàu) – thành ph H Chí Minh - M c Bài – Bavet – Phnom Penh – Poipet – Aranyaprathet – Karin Buri – Hinkong – Bang Pa-In (- Bangkok) – Nakhon Sawan – Tak – Mae Sot – Myawadi – Payagyi (- Yangon) – Meiktila – Mandalay – Tamu – Moreh – Imphal – Kohima – Dimapur – Nagaon – Jorabat – (- Guwahati) – Shillong – Dawki – Tamabil – Sylhet – Katchpur – Dhaka- Jessore – Benapol – Bongaon – Kolkata – Barhi – Kanpur – Agra – New Delhi – Attari – Wahgah – Lahore – Rawalpindi (- Islamabad) – Hassanabdal – Peshawar – Torkham – Kabul – Kandahar – Heart – Islam Qala – Dogharun – Mashhad – Sabzevar – Damghan – Semnan – Tehran – Qazvin – Tabriz – Eyvoghli – Bazargan – Gurbulak – Dogubayazit – Askale – Refahiye – Sivas – Ankara – Gerede – Istanbul – Kapikule – Biên gi i Bungari AH-2 Denpasar – Surabaya – Surakata – Semarang – Cikampek – (- Bandung) – Jakarta (- Merak) – Phà – Singapore – Senai Utara – Seremban – Kuala Lumpur – Butterworth – Bukit Kayu Hitam – Sa Dao – Hat Yai – Bangkok – Bangpain – Nakhon Sawan – Tak – Chiang Rai – Mae Sai – Tachilek – Kyaing Tong - Meiktila – Mandalay – Tamu – Moreh – Imphal – Kohima – Dimapur – Nagaong – Jorabat – (- Guwahati) – Shilong – Dawki – Tamabil – Sylhet – Dhaka – Hatikamrul – Banglabandha – Siliguri – Kakarbhitta – Pathalaiya – Narayanghat – Kohalpur – Mahendranagar – Bramhadev Mandi – Banbasa – Rampur – New Delhi – Attari – Wahgah – Lahore – Multan – Rohri – Quetta – Taftan – Mirajaveh – Zahedan – Kerman- Anar – Yard – Salafchegan – (- Tehran) – Hamadan – Khosravi AH-3 Ulan – Ude – Kyahta – Altanbulag – Darkhan – Ulaanbaatar – Nalayh – Choir – Saynshand – Zamin – Uud – Erenhot – Beijing – Tanggu. Shanghai – hangzhou – Nanchang – Xiangtan – Guiyang – Kunming - Jinghong (- Daluo – Mongla – Kyaning Tong) – Mohan – Boten – Nateuy – Houayxay – Chiang Khong – Chiang Rai AH-4 Novosibirsk – Bamaul – Tashanta – Ulaanbaishint – Hovd – Yarantai Urumqi – Kashi – Khunjerab – Hassanabdal – Rawalpindi (- Islamabad) – Lahore – Rohri – Hyderabad – Karachi AH-5 Shanghai – Nanjing – Xinyang – Xi’an – Lanzhou – Tulfan – Urumqi – Kuitun – Jinghe – Horgoz – Almaty – Kaskelen – Kordai – Georgievka – Bishkek – Kara Balta – Chaldovar – Merke – Symkent – Zhibek Zholy – Chemyavka – Tashkent – Samarkand – Navoi – Bukhara – Alat – Farap – Mary – Tejen – Ashgabat – Serdar – Turkemenbashy – phà – Baku – Alat – Gazi Mammed – Red Bridge – Tbilisi – Mtskheta – Khashuri – Senaki – Poti (- phà t i Bulgaria, Romania, Ukraine) – Batunii (- phà t i Bulgaria, Romania, Ukraine) – Sarpi – Sarp – Trabzon – Samsun – Merzifon – Gerede – Istanbul – Kapikule – Biên gi i Bungari AH-6 Pusan – Kyongju – Kangnung – Kangsong – Wonsan (- Pyongyang) – Sonbong – Khasan – Razdolnoe (- Vladivostok – Nahodka) – Ussuriysk – Pogranichny – Suifenhe – Harbin – Qiqihar – Omsk – Isikul – Karakuga – Petropavlovsk – Chistoe – Petuhovo – Chelyabinsk – Ufa – Samara – Moscow – Krasnoe – Biên gi i Belarus AH-7 Yekaterinburg – Chelyabinsk – Troitsk – Kaerak – Kostanai – Astana – Karaganda – Burubaital – Merke – Chaldovor – Kara Balta – Osh – Andijon – Tashkent – Syrdaria – Khavast – Khujand – Dushanbe – Nizhniy Panj – Shirkhan – Polekhumra – Djbularcj – Kabul – Kandahar – Speenboldak – Chaman – Quetta – Kalat – Karachi AH-8 Biên gi i Ph n Lan – Torpynovka – Vyborg – St. Petersburg – Moscow – Tambov – Borysoglebsk – Volgograd – Astrakhan – Hasavjurt – Mahachkala – Kazmalyarskiy – Samur – Sumgayit – Baku – Alat – Bilasuvar – Astara – Rasht – Qaazvin – Tehran – Saveh – Ahavz – Bandar Emam Các tuy n ư ng ư ng b n m trong các ti u vùng bao g m các tuy n n i v i ti u vùng lân c n, và các tuy n ư ng b Châu Á n m trong các qu c gia thành viên ông Nam Á AH-11 Vientiane – Ban Lao – Thaknek – Seno – Pakse – Veunkham – Trapeangkreal – Stung Treng – Kratie – Phnom Penh – Sihanouk Ville AH-12 Nateuy – Oudomxai – Pakmong – Louang Phrabang – Vientiane – Thanaleng – Nong Khai – Udon Thani – Khon Kaen – Nakhon Ratchasima – Hin Kong AH-13 Nateuy – Oudomxai – Pakmong – Louang Phrabang – Vientiane – Thanaleng – Nong Khai – Udon Thani – Khon Kaen – Nakhon Ratchasima – Hin Kong AH-14 H i Phòng – Hà N i - Vi t Trì – Lào Cai – Hekou – Kunming – Ru iii – Muse – Lashio – Mandalay AH-15 Vinh - C u Treo – Keoneua – Ban Lao – Thaknek – Nakhon – Phanom – Udon Thani AH-16 ông Hà – Lao B o – Densavanh – Seno – Savannakhet – Mukdahan – Khon Kaen – Phitasanulok – Tak AH-18 Hat Yai – Sungai Kolok – Rantau Panjang – Kota Bahru – Kuantan – Johor Bahru – Johor Bahru Causeway AH-19 Nakhon Ratchasima – Kabin Bun – Laem Chabang – Chonbuni – Bangkok AH-25 Banda Aceh – Medan – Dumai – Pekambaru – Jambi – Palembang – Tanjung – Bakahuni – phà – Merak AH-26 Laoag – Manila – Legazpi – Matnog – phà – Allen – Tacloban (- Ormoc – phà – Surigao – Davao (- Cagayan de Oro) – General Santos Zamboanga ông và ông Nam Á AH-30 Ussuniysk – Khabarovsk – Svbodnyy – Chita AH-31 Belogorsk – Blagoveshchensk – Heihe – Harbin – Changchun – Shenyang – Dailan AH-32 Songbong – Wonjong – Quanhe – Hunchun – Changchun – Arshan – Numrug – Sumber – Choibalsan – Ondorhaan – Nalyh – Ulaanbaatar – Uliastay – Hovd AH-33 Harbin – Tongjiang AH-34 Lianyungang – Zhengzhou – Xi’an Nam Á AH-41 Biên gi i Myanmar – Teknaf – Cox’s Bazar – Chittagong – Katchpur – Dhaka – Hatikamrul – Jessone – Mongla AH-42 Lanzhou – Xining – Golmud – Lhasa – Zhangmu – Kodari – Knthmandu – Nanayanghat – Pathatlaiya – Birganj – Raxaul – Pipnakothi – Muzaffarpur – Barauni – Barhi AH-43 Agra – Gwalior – Nagpur – Hyderabad – Bangalore – Krishnagini – Madurai – Dhanushkodi – phà – Tallaininnar – Anuradhapuara Dambulla – Kurunegala (- Kandy) – Colombo – Galle – Matara AH-44 Dambulla – Trincomalee AH-45 Kolkata – Kharagpur – Balasore – Bhubaneswar – Visakhapatnam – Vijayawada – Chennai – Krishnagiri – Bangalore AH-46 Kharagpur – Nagpur – Dhule AH-47 Gwalior – Dhule – Thane (- Mumbai) – Bangalone AH-48 Phuentsholing – Biên gi i n AH-51 Peshawar – Dera – Isamail Khan – Quetta B c, Trung và Tây Nam Á AH-60 Omsk – Cherlak – Pnirtyshskoe – Pavlodar – Semipalatinsk – Georgiveka – Taskesken – Ucharal – Almaty – Kaskelen – Buryibaital AH-61 Kashi – Turugart – Torougart – Naryn – Bisbkek – Georgievka – Kordai – Merke – Shymkent – Kyzylorda – Aralsk – Karabutak – Aktyubinsk – Ural’sk – Kamenka – Ozinki – Saratov – Voronezh – Kursk – Krupets – Biên gi i Ukraine AH-62 Petropavlovsk – Arkalyk – Zhezkazgan – Kyzylorda – Symkent – Zhibek Zholy – Chemyavka – Tashkent – Syrdaria – Samarkand – Guzar – Termez – Hairantan – Mazar-i-Sharif AH-63 Samara – Kurlin – Pogodaevo – Ural’sk – Atyrau – Beyneu – Oazis Nukus – Bakhara – Guzar AH-64 Bamaul – Veseloyarsky – Krasny Aul – Semipalatinsk – Pavlodar – Shiderti – Astana – Kokshetau – Petropavlovsk AH-65 Kashi – Arkaxatam – Irkeshtam – Sary Tash (- Osh) – Karatnyk – Vakhdat – Dushanbe – Uzun – Termez AH-66 Bi n gi i Trung Qu c – Kulma Pass – Khorugh – Kulob – Vakhdat – Dusanbe AH-67 Kuitun – Baketu – Bakhty – Taskesken – Semipaltainsk –Pavlorda – Shiderti – Kanaganda – Zhezkazgan AH-68 Jinghe – Alatawshankou – Dostyk – Ucharal AH-70 Biên gi i Ukraine – Doneck – Volgograd – Astrakhan – Kotyaevka – Atyrau – Beyneu – Zhetybai (- Aktau) – Bekdash – Turkmenbashy – Serdar – Gudurolum – Inche Boroun – Gorgan – Sari – Semnan – Damahan – Yazd – Bandar Abbas AH-71 Dilaram – Zarang – Milak – Zabol – Dashtak AH-72 Tehran – Qom – Esfahan – Shiraz – Bushehr AH-75 Tajen – Sarahs – Sarakhs – Mashhad – Nehbandan – Dashtak – Zahedan – Chabahar AH-76 Polkhumri – Mazar-i-Shnif – Heart AH-77 Djbulsarcj – Bamiyan – Heart – Tourghondi – Serkhetabat – Mary AH-78 Ashgabat – Chovdan Pass – Bajgiram – Quchan – Sabzevar – Kerman AH-81 Larshi – Mtsklieta – Tbilisi – Sadakhlo – Bagratashen – Vanadjor – Ashtarak – Yerevan – Eraskh – Sadarak – Julfa (- Jolfa) – Ordubad – Agrak – Megbri – Aghband – Choradiz – Gazi Mammed – Alat – Baku – phà – Aktau AH-82 Biên gi i Liên bang Nga – Leselidze – Sukhumi – Senaki – Khashuri – Akhaltsikhe (-Vale) – Zhdanov – Bavra – Gumri (- Akurik) – Ashtarak – Yerevan – Eraskh – Goris – Kapan – Meghri – Agarak – Noun Douz – Jolfa – Iveoqlu AH-83 Kazakh – Uzungala – Paravakar – Yerevan AH-84 Dogubayazit – Diyarbakir – Gaziantep – Toprakkale AH-85 Refahiye – Amasya – Merzifon AH-86 Askale – Bayburt – Trabzon AH-87 Ankara – Afyon – Usak – Izmir Lưu ý: Các tuy n n m trong ngo c ơn xác nh các nhánh c a a i m ư c nêu ra ngay trư c d u ngo c ơn. Các o n g ch chân th hi n các tuy n ư ng Châu Á ti m năng. T “phà” s không b gi i thích là áp t b t kỳ nghĩa v nào cho các Bên ký k t. PH L C 2 PHÂN LO I VÀ CÁC TIÊU CHU N THI T K C A TUY N Ư NG B CHÂU Á I. T ng quan Vi c phân lo i ư ng b Châu Á và các tiêu chuNn thi t k quy nh các tiêu chuNn và hư ng d n t i thi u cho vi c xây d ng, nâng c p và b o trì các tuy n ư ng b Châu Á. Các qu c gia s ti n hành m i n l c tuân theo các quy nh này c v vi c xây d ng các tuy n m i và hi n i hóa các tuy n hi n có. Các tiêu chuNn này không áp d ng i v i các khu v c có dân cư. II. Phân lo i các tuy n ư ng b Châu Á Các tuy n ư ng b Châu Á ư c phân lo i như ư c nêu ra trong B ng 1 B ng 1. Phân lo i ư ng b Châu Á Phân lo i Mô t ư ng Lo i m t ư ng C p cao ư ng cao t c có ki m soát vi c nh p dòng Bê tông ho c nh a bê tông xi măng C pI ư ng 4 làn ho c nhi u hơn Bê tông ho c nh a bê tông xi măng C p II 2 làn Bê tông ho c nh a bê tông xi măng C p III 2 làn X lý nh a ư ng hai l p ư ng “C p cao” trong vi c phân lo i là lo i ư ng cao t c ki m soát vi c nh p dòng. Các ư ng ôtô ki m soát vi c nh p dòng ch có ôtô m i ư c s d ng. Vi c i vào ư ng cao t c ch ư c phép t i các i m giao c t l p th . Các xe g n máy, xe p và ngư i i b s không ư c phép i vào ư ng cao t c nh m m b o an toàn giao thông và t c cao c a ôtô. i v i ư ng cao t c không ư c thi t k các nút giao c t ng m c và tuy n ư ng s ư c b trí d i phân cách. ư ng “C p III” ch nên s d ng khi mà tài chính dành cho xây d ng và/ho c t dành cho ư ng b h n ch . M t ư ng c n ư c nâng c p lên bê tông nh a ho c bê tông xi măng càng s m càng t t trong tương lai. Vì ư ng C p III cũng ư c xem là tiêu chuNn t i thi u mong mu n, do ó c n khuy n khích vi c nâng c p các o n ư ng dư i C p III t tiêu chuNn C p III. III. Tiêu chu n thi t k c a các tuy n ư ng b Châu Á 1. Phân lo i a hình Phân lo i a hình ư c nêu ra trong B ng 2 B ng 2. Phân lo i a hình Phân lo i a hình d c ngang ng b ng (L) 0 n 10% Trung du (R) L n hơn 10% cho n 25% Mi n núi (M) L n hơn 25% cho n 60% Vùng núi khó khăn (S) L n hơn 60% 2. T c thi t k T c thi t k 120, 100, 80, 60, 40 và 30 km/gi ư c áp d ng. M i quan h gi a t c thi t k , phân lo i c p ư ng và phân lo i a hình ư c nêu t i B ng 3. T c thi t k 120 km/gi s ch áp d ng cho lo i ư ng C p cao ( ư ng cao t c có ki m soát vi c nh p dòng), có các gi i phân cách và các nút giao thông không ng m c. B ng 3. T c thi t k , phân lo i ư ng b và phân lo i a hình a hình C p cao C pI C p II C p III ng b ng (L) 120 100 80 60 Trung du (R) 100 80 60 50 Mi n núi (M) 80 50 50 40 Vùng núi khó khăn 60 50 40 30 (S) 2. M t c t ngang Các kích thư c, như chi u r ng l gi i, chi u r ng làn xe, chi u r ng l ư ng, chi u r ng d i phân cách, d c m t ư ng và d c l ư ng cho t ng lo i ư ng b ư c nêu trong B ng 4. Nh ng ngư i i b , xe p và xe do ng v t kéo c n ư c tách riêng kh i lu ng giao thông thông su t b ng cách cung c p, n u kh thi, các ư ng riêng và/ho c v a hè cho các o n ư ng nơi mà giao thông thông su t b c n tr vì s t n t i c a lo i hình giao thông này. B ng 4. Tiêu chu n Thi t k ư ng b Châu Á C p ư ng ư ng c p cao (4 C p I (4 làn ho c C p II (2 làn) C p III (2 làn) b làn ho c nhi u hơn) nhi u hơn) Phân lo i a L R M S L R M S L R M S L R M S hình T c thi t k 120 100 80 60 100 80 50 80 60 50 40 60 50 40 30 (km/h) L r ng (50) (40) (40) (30) gi i (m) Làn 3,50 3,50 3,50 3,00 (3,25) 3,00 2,50 3,00 2,50 2,50 2,00 1,5 (2,0) 0,75 L (1,5) D i phân 4,00 3,00 3,00 2,50 N/A N/A N/A N/A cách ư ng cong t i 520 350 210 115 350 210 80 210 115 80 50 115 80 50 30 thi u d cm t 2 2 2 2-5 ư ng (%) d cl 3–6 3–6 3–6 3–6 ư ng (%) Lo i m t Bê tông xi Bê tông xi Bê tông xi măng/nh a X lý hai l p ư ng măng/nh a măng/nh a siêu cao 10 10 10 10 (%) d cd ct i 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 a (%) Ho t t i thi t HS20 – 44 HS20 – 44 HS20 – 44 HS20 – 44 k (t i thi u) Lưu ý: Các con s trong ngo c ơn là nh ng giá tr mong mu n. ư ng cong n m t i thi u s ư c quy t nh trong m i quan h v i siêu cao. Chi u r ng khuy n ngh c a d i phân cách có th gi m xu ng trong khu v c h n ch b ng lo i hàng rào b o v phù h p. Các Bên ký k t nên áp d ng các tiêu chuNn qu c gia c a mình khi xây d ng các công trình như c u, công trình thoát nư c và h m d c theo các tuy n ư ng b Châu Á. 4. Hư ng tuy n trên bình Hư ng tuy n trên bình c a ư ng c n th ng nh t v i vi c o c a hình mà tuy n i qua. Bán kính cong t i thi u ch áp d ng khi c n thi t và ư c s d ng tương thích v i ư ng cong chuy n ti p. ư ng cao ph c t p c n tránh khi có th . Bán kính c a ư ng cong trên bình ư c nêu t i B ng 5 cho t ng c p ư ng. B ng 5. Bán kính t i thi u c a ư ng cong trên bình ( ơn v : m) a hình C p cao C pI C p II C p III ng b ng 520 (1000) 350 (600) 210 115 Trung du 350 (600) 210 (350) 115 80 Mi n núi 210 (350) 80 (110) 80 50 Vùng núi khó khăn 115 (160) 80 (110) 50 30 Lưu ý: Các giá tr trong d u ngo c ơn là các tiêu chuNn mong mu n. Khuy n ngh vi c áp d ng bán kính cong t i thi u c n gi i h n trong các trư ng h p không th tránh ư c và các giá tr l n hơn 50 n 100% c n ư c áp d ng. Khuy n ngh c n xem xét vi c k t h p kho ng cách, bán kính và d c c a các o n cong t i các vùng núi và vùng núi khó khăn. ư ng cong chuy n ti p c n áp d ng n i v i các ư ng cong có bán kính nh hơn giá tr ư c nêu t i B ng 6. Khuy n ngh áp d ng ư ng cong chuy n ti p th m chí trong các trư ng h p bán kính l n g p ôi các giá tr trong B ng 6. B ng 6. Các bán kính c n ph i áp d ng ư ng cong chuy n ti p ( ơn v : m) a hình C p cao C pI C p II C p III ng b ng (L) 2.100 1.500 900 500 Trung du (R) 1.500 900 500 350 Mi n núi (M) 900 500 350 250 Vùng núi khó khăn 500 500 250 130 Khuy n ngh áp d ng chi u dài ư ng cong chuy n ti p t i thi u ư c nêu t i B ng 7 dư i ây. B ng 7. Chi u dài ư ng cong chuy n ti p t i thi u ( ơn v : m) a hình C p cao C pI C p II C p III ng b ng (L) 100 85 70 50 Trung du (R) 85 70 50 40 Mi n núi (M) 70 50 40 35 Vùng núi khó khăn 50 50 35 25 siêu cao t i a là 10% cho t t c các lo i a hình. 5. M t c t d c M t c t d c c a b t kỳ ư ng b nào cũng c n ph i b ng ph ng trong ph m vi có th v kinh t , ó là s cân b ng ào p xóa b c tính nh p nhô c a m t t. Trong vi c áp d ng d c t i a, ngư i thi t k c n ph i lưu ý r ng, sau khi xây d ng n m t m c nh t nh v d c tr c ng, ư ng b không th ư c nâng c p nm t d c ít hơn mà không làm t n th t toàn b u tư ban u. d c d c t i a ư c nêu trong B ng 8 c n áp d ng cho t t c các c p ư ng. B ng 8. d cd ct i a Lo i a hình d cd ct i a ng b ng 4% Trung du 5% Mi n núi 6% Vùng núi khó khăn 7% Khuy n ngh c n có làn lên d c riêng i v i các o n leo d c có nhi u xe t i h ng n ng i l i nơi mà chi u dài c a o n d c l n hơn các giá tr nêu t i B ng 9. Chi u dài t i a c a o n d c quy nh cho làn lên d c ư c khuy n ngh i v i ư ng c p Cao và c p 1 như ư c nêu t i B ng 9. B ng 9. Chi u dài t i a c a o n d c khi xây d ng làn ư ng lên d c Lo i a hình C p cao C pI ng b ng 3% - 800m 3% - 900m 4% - 500m 4% - 700m Trung du 4% - 700m 4% - 800m 5% - 500m 5% - 600m Mi n núi 5% - 500m 5% - 700m 6% - 500m 6% - 500m Vùng núi khó khăn 6% - 500m 6% - 500m 7% - 400m 7% - 400m 6. M t ư ng Các làn ư ng c n ư c th m m t b ng bê tông xi măng ho c bê tông nh a. Tuy nhiên, ư ng C p III có th x lý nh a ư ng hai l p. M t ư ng c a r t nhi u o n ư ng t i các qu c gia thành viên m ng lư i ư ng b Châu Á b h ng vì không năng l c ch u t i. Do ó ho t t i thi t k cho m t ư ng c n ư c quy t nh m t cách cNn th n ngăn ng a thi t h i i v i b m t ư ng và gi m chi phí b o trì. Tuy nhiên, khi thi t k m t ư ng c n tính n: (i) T i tr ng tr c; (ii) Lưu lư ng giao thông; (iii) Ch t lư ng c a v t li u ư c s d ng cho l p ch u l c và t n n (vì ch t lư ng c a các v t li u xây d ng ư ng không gi ng nhau gi a các nư c, tiêu chuNn c a t i tr ng thi t k m t ư ng không n m trong các tiêu chuNn c a ư ng b Châu Á). 7. T i tr ng thi t k Lưu lư ng giao thông xe h ng n ng ngày càng tăng, c bi t là v n chuy n công-tên-nơ, òi h i ph i có kh năng ch u t i thi t k phù h p (t i tr ng tr c t i a). có th ngăn ng a thi t h i nghiêm tr ng i v i c u trúc ư ng và cũng gi m chi phí b o trì, m ng lư i ư ng b Châu Á, v i tư cách là m t m ng lư i ư ng b qu c t , c n có kh năng ch u t i thi t k cao. Ho t t i thi t k t i thi u HS 20-44, ây là tiêu chuNn qu c t áp ng cho t i tr ng c a xe rơ-moóc l n nh t, do ó nên s d ng cho vi c thi t k k t c u các công trình. 8. Tĩnh không ng Tĩnh không ng t i thi u c n t là 4,5m, ó là yêu c u cho vi c qua l i an toàn c a các containơ theo Tiêu chuNn ISO. Tuy nhiên trong các trư ng h p không m b o tĩnh không vì chi phí cao cho vi c xây d ng l i các k t c u hi n t i như các c u thì có th s d ng xe rơ moóc c g ng có sàn xe th p. 9. Môi trư ng ánh giá tác ng môi trư ng theo các tiêu chuNn qu c gia c n ư c th c hi n khi chuNn b các d án ư ng m i. ng th i c n ph i áp d ng quy nh này i v i c vi c khôi ph c ho c nâng c p l n các con ư ng hi n có. 10. An toàn ư ng b Khi phát tri n m ng lư i ư ng b Châu Á, các Bên ký k t s ph i h t s c chú ý nv n an toàn ư ng b . PH L C 3 PHÂN BI T VÀ BI N BÁO C A M NG LƯ I Ư NG B CHÂU Á 1. Bi n báo có hình ch nh t ư c s d ng cho vi c phân bi t và ký hi u các tuy n ư ng b Châu Á. 2. Bi n báo g m các ch AH, sau ó là các s r p ch s tuy n. 3. Bi n báo có ch m u tr ng ho c en; bi n có th ư c g n ho c k t h p v i các bi n báo khác. 4. Kích c sao cho có lái xe khi ang i u khi n xe có th d dàng nh n bi t và hi u ư c. 5. Bi n báo ư c s d ng cho vi c phân bi t và ký hi u các tuy n ư ng b Châu Á không c n tr vi c s d ng bi n báo phân bi t các tuy n ư ng b qu c gia. 6. V nguyên t c, s tuy n ư ng b Châu Á s ư c th ng nh t v i (ho c k t h p v i) h th ng bi n báo ch ư ng c a các qu c gia thành viên liên quan. Vi c ánh s có th ư c ưa vào trư c hay sau m i ư ng i vào tuy n ho c o n giao c t. 7. Trong trư ng h p Qu c gia là thành viên c a c Hi p nh Liên Chính ph v M ng lư i ư ng b Châu Á và Hi p nh Châu Âu v Huy t m ch Giao thông Qu c t , các tuy n s ư c ký hi u b ng phương ti n c a bi n báo tuy n ư ng b Châu Á ho c bi n báo c a ư ng Châu Âu ho c c hai tùy theo quy t nh c a Qu c gia ký k t. 8. Trong trư ng h p tuy n ư ng b Châu Á thay i n i sang tuy n khác ho c c t ngang qua tuy n ư ng b Châu Á khác, khuy n ngh c n ch ra s tuy n ư ng b Châu Á liên quan trư c khi nh p vào ư ng m i ho c t i ch giao c t. 1 Liên Bang Nga n m t i hai ti u vùng cho m c ích c a vi c xác nh s tuy n do v trí a lý
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net