logo

Văn bản Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND

Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2009/CT-UBND Th D u M t, ngày 20 tháng 01 năm 2009 CH THN V VI C CH N CH NH VÀ TĂNG CƯ NG QU N LÝ CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG. Th c hi n quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t u th u, các Ngh nh c a Chính ph , các Thông tư hư ng d n c a các B , Ngành có liên quan v công tác qu n lý d án u tư xây d ng, các S ban ngành, các ch u tư và các ơn v có liên quan c a t nh ã quán tri t và th c hi n úng theo các quy nh ban hành nh m qu n lý và u tư có hi u qu các d án. ti p t c ch n ch nh và tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách trên a bàn t nh, U ban nhân dân t nh ch th cho các S ban ngành, oàn th , U ban nhân dân các huy n, th xã, ch u tư và các ơn v có liên quan th c hi n nh ng yêu c u sau: 1. Phân c p trong u tư xây d ng Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư các d án theo phân c p c a Chính ph . Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ư c quy t nh u tư các d án thu c ngân sách a phương (k c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư không l n hơn 05 t ng sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. Tùy theo i u ki n c th c a t ng a phương, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy nh c th cho Ch t ch U ban nhân dân c p xã ư c quy t nh u tư các d án thu c ngân sách a phương (k c các kho n b sung t ngân sách c p trên) có m c v n u tư không l n hơn 03 t ng sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. 2. ChuNn b u tư Vi c u tư xây d ng công trình ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng, b o m an toàn xã h i và an toàn môi trư ng, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và các pháp lu t khác có liên quan. Trư ng h p chưa có quy ho ch, ch u tư ph i l y ý ki n c a S qu n lý chuyên ngành, c a ngành có liên quan báo cáo ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét. i v i công trình u tư theo nhi u giai o n ph i m b o s d ng t i a các ph n ã u tư trư c ó. Quy mô u tư ph i phù h p v i quy ph m k thu t c a ngành, lĩnh v c u tư. Các S qu n lý chuyên ngành có trách nhi m tr l i c th b ng văn b n cho các ch u tư v các ki n ngh , góp ý có liên quan n chuyên môn do S ph trách. i v i d án có thanh lý công trình hi n h u, ch u tư ph i có báo cáo rõ ngay t lúc xin ch trương u tư (kèm biên b n ánh giá hi n tr ng c a ch u tư và các ngành có liên quan). ơn v u m i thNm nh d án, báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình ch u trách nhi m ki m tra trư c khi trình ngư i quy t nh u tư phê duy t. 3. L a ch n các tư v n xây d ng công trình Các t ch c, cá nhân khi tham gia tư v n xây d ng ph i có i u ki n năng l c phù h p v i lo i d án, c p công trình theo quy nh c a Nhà nư c. i v i gói th u tư v n ư c phép ch nh th u, ch u tư t ch c l a ch n quy t nh ch nh th u tư v n và ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do vi c l a ch n tư v n không i u ki n năng l c theo quy nh. i v i gói th u tư v n ph i t ch c u th u, ch u tư l p k ho ch u th u trình thNm nh và phê duy t. D toán chuNn b u tư là cơ s th c hi n l a ch n tư v n. V n chuNn b u tư ph i ư c l p và phê duy t trư c khi th c hi n l a ch n tư v n. 4. Kh o sát - thi t k Th c hi n úng ch o c a B Xây d ng t i Ch th s 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 c a B Xây d ng v vi c tăng cư ng ch t lư ng và hi u qu c a công tác kh o sát xây d ng. Ch u tư ch o tư v n thi t k chú tr ng c bi t công tác kh o sát xây d ng công trình và th c hi n úng nhi m v giám sát tác gi . Công tác nghi m thu h sơ kh o sát thi t k không ch th c hi n trên h sơ hoàn thành mà ph i ư c k t h p ki m tra, nghi m thu chi ti t trên hi n trư ng m b o tính chính xác và kh thi c a h sơ. Công tác thi t k m b o úng quy trình - quy ph m c a ngành, th c hi n úng nhi m v thi t k , b o m ti n và ch t lư ng; ng th i phát hi n và thông báo k p th i cho ch u tư xây d ng công trình v vi c thi công sai v i thi t k ư c duy t c a nhà th u thi công xây d ng công trình và ki n ngh bi n pháp x lý. i v i các công vi c phát sinh, i u ch nh thi t k do l i c a tư v n gây ra, tư v n có trách nhi m l p h sơ phát sinh i u ch nh và không ư c tính thêm b t kỳ chi phí nào thu c công tác tư v n thi t k . i v i các ho t ng tư v n khác cũng áp d ng tương t . 5. Gi i phóng m t b ng Sau khi d án ho c báo cáo kinh t k thu t ư c phê duy t, ch u tư ph i t ch c th c hi n ngay công tác gi i phóng m t b ng; ph i h p t t v i chính quy n a phương các c p Ny nhanh ti n gi i t a. Khi d án ã th c hi n xong công tác gi i phóng m t b ng t i thi u ư c 70% thì ch u tư m i ư c phép tri n khai m i th u u th u thi công. Ch u tư ch u trách nhi m v các bư c tri n khai d án theo úng ch o này. Trư ng h p khác ph i có ý ki n ch p thu n c a ngư i quy t nh u tư. 6. ThNm nh, thNm tra h sơ u tư xây d ng H sơ do U ban nhân dân t nh ra quy t nh phê duy t: S K h ach và u tư là u m i thNm nh d án u tư xây d ng. Các S Qu n lý chuyên ngành (Xây d ng, Giao thông V n t i, Công Thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thông tin Truy n thông,…) là u m i thNm nh h sơ báo cáo kinh t k thu t; trư ng h p công trình chưa xác nh rõ ơn v u m i thì Văn phòng U ban nhân dân t nh t ch c thNm nh. H sơ do U ban nhân dân các huy n, th xã ra quy t nh phê duy t: căn c vào năng l c qu n lý c a các phòng ch c năng tr c thu c, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã phân giao nhi m v cho các phòng ch c năng t ch c thNm nh, thNm tra trư c khi phê duy t. H sơ thi t k b n v thi công do ch u tư t t ch c thNm nh, thNm tra và ra quy t nh phê duy t. Vi c t ch c thNm nh, thNm tra úng theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các B ngành liên quan. Th i gian thNm nh, thNm tra không kéo dài quá th i gian quy nh. Các báo cáo thNm nh, thNm tra ư c l p theo úng m u. K t lu n c a báo cáo rõ ràng, c th ( i u ki n trình phê duy t). D th o quy t nh phê duy t d án u tư, quy t nh phê duy t báo cáo kinh t k thu t do ơn v u m i thNm nh d án, u m i thNm nh báo cáo kinh t k thu t d th o và ch u trách nhi m v n i dung. 7. u th u và ch nh th u thi công Th c hi n theo úng Lu t u th u, Ngh nh s 58/2008/N -CP c a Chính ph và các quy nh c a Nhà nư c v u th u. Vi c thông báo m i th u úng theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư. Ch u tư thông báo m i th u trên Báo u th u 3 kỳ liên ti p và trên trang thông tin i n t v u th u. Ngoài vi c ăng t i theo quy nh trên có th ăng t i ng th i trên các phương ti n thông tin i chúng khác. Bên m i th u bán h sơ m i th u t i trư c th i i m óng th u cho các nhà th u theo Quy ch u th u. Trư ng h p ch nh th u thi công xây l p: giá gói th u m b o theo quy nh ư c phép ch nh th u. Ch u tư t ch c l a ch n, ra quy t nh phê duy t nhà th u i u ki n năng l c và ưu tiên ch n nhà th u có ti t ki m nhi u nh t cho Ngân sách Nhà nư c. 8. T ch c thi công xây d ng và nghi m thu Th c hi n nghiêm Quy t nh s 69/2008/Q -UBND ngày 16/12/2008 c a U ban nhân dân t nh Quy nh v trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh. Ch u tư và các tư v n qu n lý d án c n ch n ch nh và tăng cư ng công tác giám sát trong thi công xây d ng d án, chú tr ng công tác tuy n ch n tư v n giám sát thi công có ch t lư ng và kinh nghi m. Vi c t ch c nghi m thu công trình ph i úng kh i lư ng, ch t lư ng theo thi t k ư c duy t và các tiêu chuNn c a ngành. Kiên quy t ch ng tình tr ng quan liêu, không theo dõi sát công trình thi công xây d ng; nghiêm c m tuy t i nghi m thu kh ng kh i lư ng, gian l n trong thanh toán. i v i các công trình xây d ng công c ng t p trung ông ngư i như: nhà hát, r p chi u bóng, trư ng h c, sân v n ng, nhà thi u, siêu th , nhà làm vi c và khách s n nhi u t ng, các công trình hóa ch t và hóa d u, công trình kho ch a d u khí, các công trình ê d p, c u l n,… Ch u tư ph i t ch c th c hi n công tác ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng, nh m m b o an toàn trư c khi ưa công trình vào khai thác s d ng úng theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph và Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng. Các S qu n lý chuyên ngành th c hi n công tác ki m tra ch t lư ng công trình xây d ng c a ngành; có báo cáo k t qu ki m tra, nh t là các sai ph m trong th c hi n u tư xây d ng, nh kỳ hàng quý g i báo cáo v U ban nhân dân t nh; Ch u tư ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh khi công trình thi công xây d ng trên a bàn t nh x y ra s c làm nguy h i n tính m ng c a ngư i dân ( c bi t lưu ý n các công trình c u, ư ng giao thông, nhà cao t ng). 9. Qu n lý ti n trong th c hi n u tư xây d ng H u h t các công trình u ch m ti n . Nguyên nhân có nhi u như năng l c c a tư v n và Ban qu n lý d án, tư v n quá t i, gi i phóng m t b ng ch m, thNm tra - thNm nh ch m, phát sinh - i u ch nh d án, ơn v thi công thi u v n, b trí cán b qu n lý – cán b k thu t không úng v i yêu c u công vi c, thi u ôn c ki m tra c a các ch u tư, các S qu n lý chuyên ngành,…. Yêu c u các h p ng trong ho t ng xây d ng ph i xác nh rõ th i gian kh i công và hoàn thành công vi c theo h p ng. Trư ng h p vư t quá th i h n quy nh trong h p ng, ph i quy rõ trách nhi m và có m c x ph t theo quy nh. Trư ng h p tr h n h p ng mà không có ý ki n x lý c a c p thNm quy n, yêu c u ch u tư, tư v n giám sát và ơn v thi công xác nh kh i lư ng, giá tr tr h n h p ng, xu t m c ph t ơn v quy t toán tham mưu cho U ban nhân dân các c p x ph t theo quy nh. 10. i u ch nh, phát sinh trong u tư xây d ng Trư ng h p có i u ch nh, phát sinh trong u tư xây d ng, ơn v trình ph i gi i trình rõ nguyên nhân, trách nhi m c a t ch c – cá nhân có liên quan và t ch c th c hi n theo quy nh. Phát sinh kh i lư ng n m trong thi t k ư c duy t thu c thNm quy n quy t nh c a ch u tư. C th như phát sinh chi u dài móng c c, thay i kích thư c móng, b sung và thay i các b ph n k t c u m b o ch t lư ng công trình, thay i ch ng lo i g ch p tư ng, g ch lát n n,…c a các công trình dân d ng – công nghi p và c p thoát nư c; Phát sinh chi u dài móng c c, thay i tư ng ch n,…c a các công trình giao thông; Thay i v trí tr ng tr , hình th c tr , móng tr , b ch ng néo, ti p t,…c a các công trình ư ng dây t i i n và tr m bi n áp;….mà không làm thay i thi t k cơ s , quy mô, m c tiêu u tư ho c không làm vư t t ng m c u tư. N i dung c th do S Qu n lý chuyên ngành xem xét, hư ng d n th c hi n. Phát sinh kh i lư ng n m ngoài thi t k ư c duy t thu c thNm quy n quy t nh c a ngư i quy t nh u tư; C th v t ch c th c hi n khi có i u ch nh, phát sinh thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân dân t nh như sau: - S K ho ch và u tư là u m i ti p nh n các ki n ngh c a ch u tư v i u ch nh d án, có trách nhi m tham mưu U ban nhân dân t nh x lý các ki n ngh theo thNm quy n. - Các S Qu n lý chuyên ngành là u m i ti p nh n các ki n ngh c a ch u tư v i u ch nh, phát sinh kh i lư ng trong th c hi n u tư xây d ng, có trách nhi m tham mưu U ban nhân dân t nh x lý các ki n ngh theo thNm quy n. - Trư ng h p các h ng m c i u ch nh, phát sinh c n thi công ngay không nh hư ng n ti n th c hi n chung c a d án thì ph i báo cáo rõ ngư i có thNm quy n quy t nh ch p thu n trư c khi th c hi n. N u vi c i u ch nh, phát sinh làm vư t t ng m c u tư thì d toán i u ch nh ch ư c ch u tư phê duy t sau khi có quy t nh phê duy t i u ch nh t ng m c u tư. Các t ch c, cá nhân t ý th c hi n kh i lư ng i u ch nh phát sinh khi chưa có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a c p thNm quy n ph i b x lý trách nhi m và ngân sách Nhà nư c không thanh toán cho các kh i lư ng này. 11. Công tác b o hành công trình Ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình t ch c th c hi n công tác b o trì công trình theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph và Thông tư s 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 c a B Xây d ng. S Xây d ng và các S Qu n lý chuyên ngành có trách nhi m hư ng d n qu n lý công tác b o trì các công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn t nh. 12. Thanh quy t toán công trình và k t thúc d án Sau các t nghi m thu kh i lư ng, ch u tư th c hi n ngay th t c ư c thanh toán v n, tránh d n vào cu i năm. Khi d án i u ki n quy t toán, ch u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán theo quy nh c a B Tài chính. Ch u tư ch u trách nhi m l p h sơ quy t toán v n u tư d án hoàn thành trình ngư i có thNm quy n phê duy t ch m nh t là 9 tháng i v i các d án nhóm B và 6 tháng i v i các d án nhóm C k t khi công trình hoàn thành, ưa vào khai thác, s d ng. Báo cáo trình phê duy t quy t toán c a ngành Tài chính nêu rõ th i gian th c hi n quy t toán v n u tư d án hoàn thành c a các ơn v có liên quan; ng th i có ki n ngh x ph t i v i các ơn v th c hi n không úng th i gian quy nh. Các v n phát sinh ngoài n i dung c a h sơ chưa ư c c p thNm quy n ch p thu n s không th c hi n vi c thanh quy t toán. 13. Ph i k t h p trong u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t Ch u tư t ch c t t vi c u tư ng b và ph i h p thi công c a các cơ s h t ng k thu t. N u có ngành, ơn v không ph i h p ho c c tình kéo dài th i gian làm nh hư ng n ti n chung, ch u tư báo cáo U ban nhân dân t nh k p th i gi i quy t. i v i các d án có di d i các công trình h t ng k thu t ư c u tư t ngu n v n c a các ơn v có kinh doanh như i n, c p thoát nư c, bưu i n,.... Ch u tư ph i xem xét k và trình úng ngu n v n di d i (v n ngân sách hay v n ơn v ch qu n). ơn v u m i thNm nh d án, thNm nh báo cáo kinh t k thu t ch u trách nhi m ki m tra trư c khi trình phê duy t. Các ơn v qu n lý khai thác công trình ch u trách nhi m v văn b n cam k t c a các ơn v xin phép u tư các cơ s h t ng này. 14. T ch c kh i công, khánh thành công trình xây d ng Th c hi n nghiêm Quy t nh s 226/2006/Q -TTg ngày 10/10/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh t ch c l ng th , kh i công và l khánh thành công trình xây d ng. Ngư i cho phép t ch c các bu i l là ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. L ng th , kh i công công trình ch ư c ti n hành khi ã có các i u ki n kh i công theo quy nh t i i u 72 c a Lu t Xây d ng và quy nh t i kho n 4 i u 40 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. L khánh thành công trình xây d ng ch ư c th c hi n khi ã hoàn t t công tác nghi m thu hoàn thành công trình ưa vào s d ng theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 15. Dân ch cơ s trong công tác qu n lý u tư và xây d ng Th c hi n giám sát c ng ng i v i các d án u tư xây d ng theo n i dung ư c quy nh t i i u 74 Lu t Xây d ng. T ch c và t o i u ki n cho Thanh tra nhân dân và các oàn th qu n chúng c a ơn v tham gia công tác ki m tra, giám sát d án. Ti p t c th c hi n t t Ch th s 04/2002/CT-CT ngày 15/3/2002 c a Ch t ch U ban nhân dân t nh v dân ch cơ s trong công tác qu n lý u tư và xây d ng. 16. T ch c th c hi n Ch th này ư c ph bi n r ng rãi n các S ban ngành, oàn th , U ban nhân dân các huy n, th xã, các ch u tư, các Ban Qu n lý d án, các nhà th u tư v n u tư xây d ng trên a bàn t nh; U ban nhân dân các huy n, th xã có trách nhi m tri n khai n U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n th c hi n t t công tác qu n lý u tư và xây d ng. Các vư ng m c liên quan n th t c l p d án u tư xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng, thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng, qu n lý d án u tư xây d ng công trình: các ơn v g i ki n ngh v S Xây d ng ư c hư ng d n th c hi n; trư ng h p vư t thNm quy n c a S Xây d ng thì báo cáo xu t U ban nhân dân t nh gi i quy t ho c báo cáo xin ý ki n c a Trung ương. Các vư ng m c liên quan n th t c v k ho ch u th u, h sơ m i th u, l a ch n nhà th u xây d ng công trình: các ơn v g i ki n ngh v S K ho ch và u tư ư c hư ng d n th c hi n; trư ng h p vư t thNm quy n c a S K ho ch và u tư thì báo cáo xu t U ban nhân dân t nh gi i quy t ho c báo cáo xin ý ki n c a Trung ương. Khi các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng, Lu t u th u c a Chính ph và các B , Ngành ư c ban hành mà có kho n m c nào c a Ch th này không phù h p, giao S Xây d ng - S K ho ch và u tư và S Tài chính nghiên c u, xu t trình U ban nhân dân t nh i u ch nh, b sung k p th i. Bãi b các Ch th s 04/2006/CT-UBND ngày 27/02/2006 và Ch th s 27/2007/CT- UBND ngày 21/8/2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý công tác u tư xây d ng cơ b n. Ch th này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Hoàng Sơn
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net