logo

pdf Công văn 4468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Công văn 4468/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chính sách ưu đãi đầu tư

pdf Công văn 5194/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Công văn 5194/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi phương thức đầu tư dự án tàu chở hàng khô kết hợp phục vụ huấn luyện của Trường Đại học Hàng Hải

doc Công văn 1607/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1607/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ, công cộng Sakura Tower tại 47 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội

doc Công văn 1624/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Công văn 1624/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về dự án BT đầu tư xây dựng nhà máy nước thải Yên Sở, Hà Nội

doc Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 3088/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt vay vốn theo dự án quỹ quốc gia về việc làm năm 2009

pdf Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

doc Thông tư số 02/2007/TT-BXD

Thông tư của Bộ Xây dựng số 02/2007/TT/BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại nghị định sô 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

doc QUYẾT ĐỊNHSỐ 1088/2006/QĐ-BKH NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Điều 2. Mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Giấy chứng nhận đầu tư được in trên khổ A4, có hình hoa văn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành.

doc BIỂU MẪU " MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU"

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định kết quả đấu thầu (gọi tắt là cơ quan/tổ chức thẩm định) về kết quả đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Đối với các hình thức lựa chọn nhà thầu...

pdf Law on Foreingn investment in Viet Nam SUA2

Để mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài và để làm cho đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển của nền kinh tế quốc gia trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả của tài nguyên quốc gia;

pdf ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Doanh nghiệp sẽ thành lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi và các quỹ khác. Cơ cấu hoạt động, quy mô, nguồn và nguyên tắc sử dụng từng quỹ do Tổng Giám Đốc quyết định trên cơ sở lợi nhuận thu được, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.

doc Luật đầu tư

Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

doc Thông tư 07/2009/TT-BXD

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

doc Quyết định Số: 1102/2007/Q§-BKH của Bộ Kế Hoạch và đầu tư

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức; đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu ( tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp,...) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu Thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi.........

Tổng cổng: 74 tài liệu / 4 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net