logo

Hiệp định về khuyến khích đầu tư và Bảo hộ đầu tư

Hiệp định về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba
B NGO I GIAO -------- S : 11/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Cuba v khuy n khích và b o h u tư l n nhau, ký t i Havana ngày 28 tháng 9 năm 2007, có hi u l c t ngày 22 tháng 01 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA CUBA V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ L N NHAU Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Cuba (sau ây g i là “Các Bên ký k t”), Mong mu n thi t l p và duy trì các i u ki n thu n l i cho các nhà u tư c a m t Bên ký k t u tư vào lãnh th c a Bên ký k t kia, Th a nh n r ng vi c khuy n khích và b o h u tư l n nhau thông qua m t hi p nh qu c t s góp ph n thúc Ny các sáng ki n kinh doanh và tăng cư ng s th nh vư ng c hai Bên, ã th a thu n như sau: Chương 1. CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Các nh nghĩa V i m c ích c a Hi p nh này: 1. u tư nghĩa là b t kỳ lo i tài s n nào ư c u tư b i nhà u tư c a m t Bên ký k t trên lãnh th c a Bên ký k t kia và ư c ăng ký ho c phê duy t c th b i Bên ký k t kia phù h p v i pháp lu t và chính sách c a Bên ký k t ó[1]. Thu t ng u tư cũng s ư c áp d ng cho l i nhu n gi l i tái u tư và các kho n thu t vi c thanh lý, tuy nhiên u tư không bao g m các quy n òi ti n phát sinh thu n túy t : i. Các h p ng thương m i v bán hàng hóa ho c d ch v c a th nhân ho c doanh nghi p trên lãnh th c a m t Bên ký k t cho doanh nghi p trên lãnh th c a Bên ký k t kia; ho c ii. Vi c cung c p tín d ng liên quan n m t giao d ch thương m i, như cho vay m u d ch; ho c iii. B t kỳ quy n òi ti n nào khác không có tính ch t u tư. 2. Thu nh p nghĩa là các kho n thu t u tư, bao g m l i nhu n, lãi ti n vay, thu nh p t v n, c t c và phí tr cho quy n s h u trí tu . 3. Nhà u tư i v i m t Bên ký k t nghĩa là: a) Th nhân: b t kỳ công dân nào c a Bên ký k t ó thư ng trú trên lãnh th qu c gia phù h p v i pháp lu t c a Bên ó; b) Pháp nhân: b t kỳ công ty nào ư c thành l p ho c t ch c theo pháp lu t c a Bên ký k t kia có ho t ng kinh doanh áng k trên lãnh th c a Bên ký k t ó. 4. Công ty nghĩa là b t kỳ th c th nào ư c thành l p ho c t ch c theo pháp lu t c a m t Bên ký k t, b t k là vì m c ích l i nhu n hay phi l i nhu n, do chính ph hay tư nhân s h u, và ư c s h u ho c ki m soát h u hi u b i nhà u tư c a m t trong các Bên ký k t, bao g m công ty, qu tín thác, h p danh, doanh nghi p m t ch , liên doanh, ho c các t ch c tương t . 5. Lãnh th nghĩa là: a) i v i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, lãnh th t li n, các h i o, n i th y, lãnh h i và vùng tr i phía trên ó, vùng bi n ngoài lãnh h i bao g m c áy bi n và lòng t dư i áy bi n mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán phù h p v i pháp lu t qu c gia và lu t pháp qu c t ; b) i v i C ng hòa Cuba, lãnh th c a Cuba bao g m Isla de Cuba, Isla de la Juventud và các hòn o và các cù lao khác, n i th y, lãnh h i và cùng tr i trên ó, và các vùng nư c lãnh h i mà C ng hòa Cuba th c hi n ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán theo pháp lu t qu c gia và pháp lu t qu c t nh m m c ích khai thác tài nguyên thiên nhiên, sinh h c và khoáng s n. i u 2. Khuy n khích và ti p nh n u tư M i Bên ký k t s thúc Ny và khuy n khích u tư phù h p v i pháp lu t c a nư c mình v u tư nư c ngoài. M i Bên ký k t s khuy n khích và t o i u ki n thu n l i nhà u tư c a Bên ký k t kia u tư vào lãnh th nư c mình và, phù h p v i pháp lu t hi n hành c a nư c mình, ch p thu n các kho n u tư ó. Chương 2. B OH U TƯ i u 3. i x t i hu qu c M i Bên ký k t s dành cho các nhà u tư c a Bên ký k t kia và các kho n u tư c a h , liên quan n vi c s d ng, qu n lý, th c hi n, v n hành và bán ho c nh o t theo cách khác các kho n u tư, s i x không kém thu n l i hơn s ix mà Bên ó, trong trư ng h p tương t , dành cho các nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th ba nào và các kho n u c a h (“ i x t i hu qu c”). i u 4. Tiêu chuNn chung v ix 1. M i Bên ký k t s dành cho nhà u tư c a Bên ký k t kia và u tư c a h s i x phù h p v i lu t qu c t , bao g m i x công b ng và bình ng cũng như b o h y và an toàn. 2. rõ ràng hơn: a) i x công b ng và bình ng c p n nghĩa v ph i m b o cho nhà u tư không b khư c t công lý ho c i x b t công ho c không bình ng trong b t kỳ th t c t t ng tư pháp ho c hành chính nào có nh hư ng n u tư c a nhà u tư ó; b) B o h y và an toàn yêu c u m i Bên ký k t th c hi n các bi n pháp c n thi t m c h p lý m b o s b o h và an toàn cho u tư và nhà u tư. 3. Khái ni m “ i x công b ng và bình ng” và “b o h y và an toàn” không yêu c u s i x b sung nào ngoài s i x theo các quy nh c a i u này ho c vư t quá ph m vi c a s i x ó và không t o ra các quy n b sung áng k . K t lu n r ng m t quy nh khác c a Hi p nh này ho c c a m t i u ư c qu c t khác ã b vi ph m không có nghĩa là i u này ã b vi ph m. i u 5. Tư c quy n s h u và n bù 1. u tư thu c ph m vi i u ch nh c a Hi p nh này s không b qu c h u hóa, tư c quy n s h u ho c áp d ng các bi n pháp pháp lý tương t qu c h u hóa (sau ây g i là “tư c quy n s h u”), ngo i tr : a) Vì m c ích công c ng; b) Trên cơ s không phân bi t ix ; c) Phù h p v i th t c pháp lu t liên quan; và d) Thông qua vi c n bù thích h p. 2. Vi c n bù nêu kho n trên ph i: a) Tương x ng v i giá th trư ng c a kho n u tư b tư c quy n s h u ngay trư c khi th c hi n tư c quy n s h u (“ngày tư c quy n s h u”). Tiêu chí nh giá bao g m giá tr hi n t i, giá tr tài s n k c giá tr tính thu c a b t ng s n h u hình cũng như tiêu chuNn khác có th phù h p xác nh giá th trư ng. b) Không th hi n b t kỳ thay i v giá tr nào trong trư ng h p vi c tư c quy n s h u ư c công b trư c; c) ư c tr không ch m tr b ng ng ti n t do chuy n i do nhà u tư l a ch n theo t giá th nh hành trên lãnh th c a Bên ký k t th c hi n vi c tư c quy n s h u vào ngày thanh toán; d) Bao g m lãi su t ph t, t ngày tư c quy n s h u n ngày thanh toán, v i lãi su t th nh hành c a th trư ng liên ngân hàng c a Bên ký k t th c hi n vi c n bù; e) Có tính thanh kho n hoàn toàn và t do chuy n i. 3. Nhà u tư b nh hư ng có quy n, theo quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t th c hi n tư c quy n s h u, ư c cơ quan tư pháp ho c b t kỳ cơ quan liên quan nào c a Bên ký k t ó, nhanh chóng xem xét l i vi c nh giá kho n u tư theo các nguyên t c quy nh t i i u này. i u 6. n bù thi t h i 1. Nhà u tư c a m t Bên ký k t có kho n u tư b thi t h i do chi n tranh ho c xung t vũ trang khác, tình tr ng khNn c p qu c gia, n i d y, b o lo n, n i lo n, ho c b t kỳ s ki n tương t nào khác trên lãnh th c a Bên ký k t ch nhà, s ư c Bên ký k t ch nhà dành s i x , liên quan n vi c hoàn tr , b i thư ng, n bù ho c các gi i pháp khác, không kém thu n l i hơn s i x mà Bên ó dành cho nhà u tư c a nư c mình ho c nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th ba nào. 2. Kho n n bù nên trên s ư c t do chuy n ra nư c ngoài theo quy nh c a i u 7 sau ây. i u 7. T do chuy n ti n 1. M i Bên ký k t s cho phép nhà u tư c a Bên ký k t kia t do chuy n t lãnh th c a mình và chuy n vào lãnh th c a mình các kho n ti n liên quan n các kho n u tư. Vi c chuy n ti n này, sau khi ã th c hi n y các nghĩa v tài chính, ph i ư c th c hi n không ch m tr m t cách b t h p lý phù h p v i pháp lu t c a Bên ký k t ch nhà, và bao g m: a) V n u tư ban u và b t kỳ kho n v n b sung nào duy trì, qu n lý và phát tri n kho n u tư; b) Thu nh p; c) Các kho n ti n thu ư c t vi c bán ho c thanh lý toàn b ho c m t ph n kho n u tư; d) Các kho n c n thi t tr cho các chi phí phát sinh t ho t ng u tư, như tr ti n vay, phí tr cho quy n s h u trí tu , phí qu n lý, phí chuy n giao công ngh ho c các chi phí tương t khác; e) Thu nh p cá nhân và các kho n ti n c a nhân viên thu ư c t nư c ngoài và làm vi c liên quan n u tư; và f) Ti n n bù ho c các kho n thanh toán theo quy nh c a i u 5, 6 và Ph n M t Chương III c a Hi p nh này. 2. Theo kho n 1 nêu trên, chuy n ti n ra nư c ngoài không ch m tr m t cách b t h p lý có nghĩa là các kho n chuy n ti n ó ư c th c hi n trong kho ng th i gian thông thư ng c n thi t hoàn thành vi c chuy n ti n. 3. Vi c chuy n ti n s ư c th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i ã s d ng u tư ban u ho c b t kỳ ng ti n t do chuy n i nào khác theo t giá h i oái th nh hành vào ngày chuy n ti n trên lãnh th Bên ký k t ch nhà. 4. Không nh hư ng n các kho n 1, 2 và 3 c a i u này, các Bên ký k t có th c n tr ho c trì hoãn vi c chuy n ti n liên quan n: a) Phá s n, m t kh năng thanh toán, ho c b o v quy n c a ch n ; b) Phát hành, buôn bán, giao d ch ch ng khoán; c) T i ph m ho c vi ph m hình s và thu h i thu nh p do ph m t i mà có; d) Báo cáo tài chính ho c ghi chép s sách v vi c chuy n ti n khi c n h tr vi c th c thi pháp lu t ho c h tr cơ quan qu n lý tài chính; e) m b o vi c tuân th các m nh l nh ho c phán quy t trong th t c t t ng tư pháp ho c hành chính; f) Các quy n ư c tr ti n ch m d t h p ng lao ng c a ngư i lao ng; và g) Khó khăn nghiêm tr ng v cán cân thanh toán ho c m t m i e d a n cán cân thanh toán, v i i u ki n Bên ký k t b nh hư ng ph i áp d ng các bi n pháp ho c chương trình phù h p v i các tiêu chuNn qu c t . Các h n ch này ph i ư c áp d ng trong th i gian gi i h n và th c hi n thông qua vi c áp d ng pháp lu t trên cơ s không phân bi t i x và có thi n chí. i u 8. Th quy n 1. N u m t Bên ký k t ho c cơ quan ư c bên ó ch nh thanh toán cho nhà u tư c a Bên ký k t ó theo m t h p ng b o hi m i v i các r i ro phi thương m i ho c theo hình th c b o m khác mà Bên ó ã c p liên quan n m t kho n u tư, Bên ký k t kia s công nh n vi c th quy n ho c chuy n giao b t kỳ quy n ho c quy n s h u nào liên quan n kho n u tư ó. Các quy n ho c quy n òi ti n ư c th quy n ho c ư c chuy n giao không ư c l n hơn quy n ho c quy n òi ti n ban u c a nhà u tư. 2. Khi m t Bên ký k t ho c cơ quan ư c Bên ó ch nh ã thanh toán cho nhà u tư c a Bên ký k t ó và ã ti p nh n các quy n và quy n òi ti n c a nhà u tư ó, nhà u tư ó không ư c, tr trư ng h p ư c y quy n hành ng nhân danh Bên ký k t ó ho c cơ quan ư c Bên ký k t ó ch nh, th c hi n các quy n và quy n òi ti n ó ch ng l i Bên ký k t kia. 3. Trong trư ng h p phát sinh tranh ch p, Bên ký k t ã ti p nh n quy n và quy n òi ti n c a nhà u tư không ư c ưa v vi c ra gi i quy t t i tr ng tài qu c t theo các quy nh t i Ph n II Chương III Hi p nh này. Chương 3. GI I QUY T TRANH CH P Ph n m t. GI I QUY T TRANH CH P GI A NHÀ NƯ C VÀ NHÀ U TƯ i u 9. Ph m vi Ph n này s áp d ng cho tranh ch p phát sinh gi a m t Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia, là k t qu c a vi c nghi ng Bên ký k t ó vi ph m m t nghĩa v quy nh t i Chương II c a Hi p nh này, b t k thi t h i i v i nhà u tư do vi ph m ó gây ra ho c do k t qu c a vi ph m ó là gì. i u 10. Tham v n và àm phán 1. Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia s , trư c h t, c g ng gi i quy t tranh ch p thông qua tham v n và àm phán; làm i u ó, nhà u tư s thông báo b ng văn b n cho Bên ký k t tham gia tranh ch p v tranh ch p và kh năng khi u ki n theo Hi p nh này. Thông báo bao g m: a) Tên và a ch c a nhà u tư; b) N i dung tranh ch p và vi ph m ư c cho là ã ư c Bên ký k t th c hi n; c) Cơ s pháp lý và th c ti n c a vi c yêu c u gi i quy t tranh ch p. 2. Trong ph m vi àm phán nêu t i kho n 1 nói trên, Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia s , thông qua th a thu n, ưa tranh ch p ra trung gian hòa gi i như m t l a ch n v th t c khác cho vi c gi i quy t tranh ch p. i u 11. Tr ng tài 1. N u tranh ch p không ư c gi i quy t thông qua hòa gi i trong vòng 180 ngày k t ngày g i thông báo nêu t i i u 10 nêu trên, nhà u tư s t quy t nh, sau khi k t thúc th i h n nói trên, ưa tranh ch p ra gi i quy t t i: a) Tòa án có thNm quy n c a Bên ký k t mà lãnh th c a Bên ó là nơi phát sinh tranh ch p; ho c b) M t Tòa tr ng tài theo v vi c (ad hoc) theo quy t c c a Tòa tr ng tài ó; ho c; c) M t Tòa tr ng tài theo v vi c (ad hoc) ư c thành l p theo Quy t c Tr ng tài c a y ban v Lu t thương m i Qu c t c a Liên Hi p Qu c (UN-CITRAL); ho c; d) M t Tòa tr ng tài theo v vi c (ad hoc) ư c thành l p theo Quy t c Tr ng tài c a Phòng Thương m i Qu c t (CIC); ho c e) M t Tòa tr ng tài theo v vi c (ad hoc) ư c thành l p theo Quy t c c a Tòa tr ng tài Thư ng tr c (PCA). 2. Tr nh ng n i dung ã quy nh trong Hi p nh này, ho t ng tr ng tài s ư c i u ch nh b i các quy t c v t t ng tr ng tài c a cơ quan tr ng tài ư c l a ch n. 3. M i Bên ký k t b ng Hi p nh này ng ý vô i u ki n v i vi c ưa tranh ch p gi a Bên ó v i nhà u tư c a Bên ký k t kia ra gi i quy t t i tr ng tài phù h p v i quy nh c a i u này. i u 12. Thông báo v s t n t i c a tranh ch p và vi c gi i quy t thông qua tr ng tài Thông báo v s t n t i c a tranh ch p và ý nh ưa ra tr ng tài theo ph n này s ư c g i cho: I. I V I VI T NAM: B Ngo i giao. II. I V I CUBA: B Ngo i giao. i u 13. i u ki n và gi i h n gi i quy t tr ng tài 1. Nhà u tư ch có quy n ưa khi u ki n ra tr ng tài khi: a) Chưa ưa tranh ch p ra gi i quy t t i tòa án có thNm quy n c a Bên ký k t ch nhà, tr th t c yêu c u áp d ng các bi n pháp phòng ng a liên quan n ình ch , ti p t c th c hi n ho c có tính ch t c bi t khác, v i i u ki n không bao g m vi c n bù thi t h i; b) Chưa h t th i h n 24 tháng k t ngày nhà u tư bi t ho c l ra ph i bi t v vi c vi ph m Chương II và v vi c nghi ng b thi t h i, và v i i u ki n ã h t th i h n 180 ngày k t ngày tranh ch p ra hòa gi i. 2. Khi ưa tranh ch p ra tr ng tài, nhà u tư không ư c d a vào các y u t nào khác c ng c cho l p lu n c a mình ngoài các y u t ã nêu t i thông báo g i cho Bên ký k t tham gia tranh ch p theo quy nh c a i u 10. i u 14. Thành l p Tòa tr ng tài 1. Tr khi Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia có th a thu n khác, Tòa tr ng tài s bao g m 3 tr ng tài viên. M i bên tham gia tranh ch p s ch nh m t tr ng tài viên. Tr ng tài viên th ba, và là Ch t ch Tòa tr ng tài, s ư c ch nh theo th a thu n c a Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia và là công dân c a m t nư c th ba có quan h ngo i giao v i các Bên ký k t. 2. Các tr ng tài viên nêu t i kho n 1 ph i có kinh nghi m v lu t pháp qu c t và u tư. 3. N u Tòa tr ng tài không ư c thành l p trong vòng 90 ngày k t ngày ưa tranh ch p ra gi i quy t t i tr ng tài, b t k do vi c Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia không ch nh ư c m t thành viên c a Tòa tr ng tài hay do không t ư c th a thu n trong vi c ch nh Ch t ch Tòa tr ng tài, T ng thư ký c a PCA s , theo s l a ch n c a mình, ch nh tr ng tài viên ho c các tr ng tài viên chưa ư c ch nh. Tuy nhiên, khi ch nh Ch t ch Tòa tr ng tài, T ng Thư ký PCA s m b o r ng Ch t ch s không ph i là công dân c a m t trong các Bên ký k t c a Hi p nh này. 4. Khi Tòa tr ng tài ã ư c thành l p và ã thi t l p th t c, thành ph n c a Tòa tr ng tài s không thay i, tuy nhiên, có th hi u r ng, trong trư ng h p m t tr ng tài viên b ch t, m t năng l c, t ch i ho c b cáo bu c tr ng tài viên có quan h v i m t bên tham gia tranh ch p, vi c ch nh tr ng tài viên thay th s ư c th c hi n theo th t c áp d ng i v i vi c ch nh. i u 15. Ti n hành th t c tr ng tài 1. Vi c gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài theo Ph n này s ư c t ch c a i m theo th a thu n gi a Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia và ph i ư c t ch c m t qu c gia là thành viên c a Công ư c v Công nh n và thi hành phán quy t c a tr ng tài nư c ngoài ngày 10 tháng 6 năm 1958, sau ây g i là Công ư c New York. Tranh ch p ưa ra gi i quy t t i tr ng tài theo Hi p nh này s ư c coi là phát sinh t m t quan h ho c giao d ch thương m i theo i u 1 c a Công ư c New York. 2. Không Bên ký k t nào ư c áp d ng vi c b o h v ngo i giao ho c kh i ki n qu c t i v i b t kỳ tranh ch p nào ư c ưa ra tr ng tài theo quy nh c a Ph n này, tr khi Bên ký k t kia không th c hi n và tuân th phán quy t c a tr ng tài liên quan n tranh ch p này. Tuy nhiên, vi c b o h ngo i giao theo kho n này không bao g m vi c trao i ngo i giao không chính th c v i m c ích duy nh t là h tr vi c gi i quy t tranh ch p. 3. Bên ký k t tham gia tranh ch p s không s d ng vi c nhà u tư tham gia tranh ch p ã nh n ư c ho c s nh n ư c b i thư ng ho c n bù khác cho toàn b ho c m t ph n thi t h i theo m t h p ng b o hi m ho c b o lãnh làm lý do bi n h , kh i ki n ngư c, òi quy n bù tr ho c các lý do khác. 4. Khi Bên ký k t tham gia tranh ch p, theo cách gi i thích c a mình, bi n h r ng: a) Kho n u tư nghi ng b thi t h i không ph i là m t kho n u tư thu c ph m vi i u ch nh c a Hi p nh này; ho c; b) Nhà u tư tham gia tranh ch p không áp ng nh nghĩa nhà u tư theo Hi p nh này; ho c c) Bi n pháp b coi là vi ph m theo Chương II không thu c ph m vi nghi ng vi ph m quy nh c a Chương này, theo yêu c u c a Bên ký k t tham gia tranh ch p, Tòa tr ng tài s yêu c u Bên ký k t không tham gia tranh ch p gi i thích b t kỳ n i dung nào trong các n i dung nêu trên. Bên ký k t không tham gia tranh ch p s g i tr l i b ng văn b n cho tòa tr ng tài và tòa tr ng tài s tr l i b ng văn b n cho bên ký k t tham gia tranh ch p trong vòng 60 ngày k t ngày Bên ký k t tham gia tranh ch p g i yêu c u. N u Bên ký k t không tham gia tranh ch p không tr l i Tòa tr ng tài, Tòa tr ng tài s coi vi c gi i thích c a Bên ký k t tham gia tranh ch p là có hi u l c. 5. S gi i thích ư c các Bên ký k t nh t trí s ràng bu c b t kỳ tòa tr ng tài nào thành l p theo quy nh c a Ph n này. 6. Tòa tr ng tài thành l p theo Ph n này s quy t nh các v n tranh ch p theo các quy nh c a Hi p nh này, các quy t c pháp lu t theo th a thu n gi a Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia, và n u không t ư c th a thu n ó, Tòa tr ng tài s áp d ng pháp lu t c a Bên ký k t tham gia tranh ch p (bao g m c các quy t c v xung t pháp lu t) và các quy t c c a lu t pháp qu c t có liên quan. 7. Cho dù nhà u tư ã ưa tranh ch p ra tr ng tài theo quy nh c a Ph n này, trư c khi b t u t t ng tr ng tài ho c trong quá trình t t ng tr ng tài, nhà u tư có th yêu c u tòa án tư pháp ho c hành chính c a Bên ký k t tham gia tranh ch p áp d ng các bi n pháp phòng ng a theo quy nh c a pháp lu t c a Bên ký k t ó, b o v các quy n và quy n l i c a mình, v i i u ki n yêu c u này không bao g m n bù thi t h i i u 16. Phán quy t và thi hành 1. Phán quy t c a tr ng tài s là chung thNm và b t bu c ch v i Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t kia, và ch liên quan n v n trong tranh ch p. 2. Tòa tr ng tài không ư c c p n n bù thi t h i có tính tr ng ph t. 3. M i Bên ký k t, trên lãnh th c a mình, s th c hi n các h tr c n thi t th c thi có hi u qu phán quy t theo quy nh c a i u này. Nhà u tư tham gia tranh ch p s yêu c u th c thi phán quy t tr ng tài theo Công ư c New York. Ph n hai. GI I QUY T TRANH CH P GI A NHÀ NƯ C VÀ NHÀ NƯ C i u 17. Ph m vi áp d ng 1. Ph n này s áp d ng cho vi c gi i quy t các tranh ch p gi a các Bên ký k t phát sinh t vi c gi i thích ho c áp d ng các quy nh c a Hi p nh này. 2. Vi c nghi ng m t Bên ký k t vi ph m nghĩa v theo Chương II s ch ư c gi i quy t theo quy nh c a Ph n I Chương này. i u 18. Tham v n 1. Tranh ch p liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này s ư c thông báo b ng văn b n và thông qua các kênh ngo i giao. Các Bên ký k t s , trong ch ng m c có th , gi i quy t tranh ch p thông qua tham v n và các kênh ngo i giao. 2. N u tranh ch p không ư c gi i quy t trong vòng sáu tháng k t ngày thông báo, tr khi các Bên ký k t có th a thu n khác b ng văn b n, m i Bên ký k t có th yêu c u ưa tranh ch p ra gi i quy t t i Tòa tr ng tài theo v vi c (ad hoc) thành l p theo quy nh c a Ph n này. Yêu c u này ph i ư c g i b ng văn b n, thông qua các kênh ngo i giao và bao g m: a) Tóm t t lý do và m c ích c a yêu c u; b) Tóm t t ti n trình và k t qu tham v n ã ti n hành theo kho n 1 nêu trên; và c) Ý nh c a Bên ký k t kh i ki n v vi c th c hi n th t c t t ng theo quy nh c a Ph n này c a Hi p nh. i u 19. Thành l p Tòa tr ng tài 1. Khi tranh ch p ã ư c Bên ký k t kh i ki n ưa ra gi i quy t t i tr ng tài, m i bên ký k t s ch nh m t tr ng tài viên và hai tr ng tài viên này s ch nh m t tr ng tài viên th ba làm Ch t ch Tòa tr ng tài. 2. Bên ký k t kh i ki n s l a ch n tr ng tài viên c a mình trong th i gian không quá 2 tháng k t ngày Bên ó thông báo, theo i u 18 nêu trên, ý nh ưa tranh ch p ra Tòa tr ng tài và trong th i gian 2 tháng k t ngày ch nh này, Bên ký k t s ch nh tr ng tài viên c a mình. Ch t ch Tòa tr ng tài s ư c ch nh trong vòng 2 tháng k t ngày ch nh tr ng tài viên th hai. 3. N u các th i h n nêu t i kho n 2 không ư c tuân th , b t kỳ Bên ký k t nào, trong trư ng h p không có th a thu n khác, m i Ch t ch Tòa án Qu c t ti n hành các ch nh c n thi t. N u Ch t ch Tòa án qu c t là công dân c a m t Bên ký k t ho c vì lý do nào khác không th c hi n ư c ch c năng nêu trên, phó Ch t ch Tòa án Qu c t s ư c m i ti n hành các ch nh c n thi t. N u Phó Ch t ch Tòa án qu c t là công dân c a m t Bên ký k t ho c vì lý do nào khác không th c hi n ư c ch c năng nêu trên, thành viên cao c p ti p theo c a Tòa án qu c t không ph i là công dân c a m t Bên ký k t s ư c m i ti n hành s ch nh c n thi t. Ch t ch Tòa án Qu c t s m b o r ng Ch t ch Tòa tr ng tài ph i là công dân c a m t qu c gia th ba có quan h ngo i giao v i các Bên ký k t cũng như các tr ng tài viên ư c ngư i này ch nh ph i là chuyên gia và có kinh nghi m v lu t qu c t và các v n u tư qu c t . 4. N u m t trong các tr ng tài viên ư c ch nh theo i u này t ch c ho c không th th c hi n ư c ch c năng c a mình, m t tr ng tài viên thay th s ư c ch nh theo cùng th t c ã áp d ng ch nh tr ng tài viên ban u, tr ng tài viên thay th s có quy n và nghĩa v như tr ng tài viên ban u. i u 20. Th t c t t ng 1. Khi Tòa tr ng tài ã ư c Ch t ch tri u t p, tòa này s xác nh a i m và ngày ti n hành t t ng tr ng tài. Trong b t kỳ trư ng h p nào, t t ng tr ng tài s ư c ti n hành m t qu c gia là thành viên c a Công ư c New York. Yêu c u ưa tranh ch p ra gi i quy t t i tr ng tài theo Hi p nh này s ư c coi là phát sinh t quan h ho c giao d ch thương m i theo i u 1 c a Công ư c nói trên. 2. Tòa tr ng tài gi i quy t tranh ch p s t quy t nh th t c c a mình trên cơ s Quy t c l a ch n c a Tòa tr ng tài Thư ng tr c áp d ng cho Tranh ch p gi a hai Nhà nư c và theo b t kỳ th a thu n nào gi a các Bên ký k t. 3. Trư c khi Tòa tr ng tài ra quy t nh, các Bên ký k t, t i b t kỳ th i i m nào c a quá trình t t ng, có th gi i quy t tranh ch p thông qua hòa gi i. i u 21. Phán quy t 1. Tòa tr ng tài s ưa ra quy t nh thông qua bi u quy t a s . Phán quy t s ư c ưa ra dư i d ng văn b n và bao g m các cơ s pháp lý và th c t . M i Bên ký k t s ư c nh n m t b n ã ký c a phán quy t. 2. Phán quy t tr ng tài là chung thNm và b t bu c i v i các Bên ký k t tham gia tranh ch p. i u 22. Lu t áp d ng Tòa tr ng tài ư c thành l p theo Ph n này s quy t nh vi c gi i quy t tranh ch p theo quy nh c a Hi p nh này, cũng như các nguyên t c và quy t c c a lu t pháp qu c t . i u 23. Các chi phí M i Bên ký k t s ch u chi phí cho thành viên do mình ch nh trong Tòa tr ng tài và chi phí cho vi c i di n c a mình trong t t ng tr ng tài. Chi phí cho Ch t ch và các chi phí khác cho t t ng tr ng tài do m i Bên ký k t ch u b ng nhau. Tuy nhiên tòa tr ng tài có th quy t nh m t trong hai Bên ký k t s ph i ch u ph n chi phí cao hơn. Chương 4. CÁC I U KHO N CU I CÙNG i u 24. Các ngo i l Các quy nh c a Hi p nh này không ư c hi u là b t bu c m t Bên ký k t ph i dành cho nhà u tư c a Bên ký k t kia l i ích c a b t kỳ s i x , quy n l i ho c c quy n nào phát sinh t : a) B t kỳ liên minh thu quan, liên minh kinh t , khu v c m u d ch t do, liên minh ti n t ho c hình th c hi p nh kinh t qu c t , khu v c và song phương nào khác ho c b t kỳ hi p nh qu c t v h i nh p khu v c nào khác mà m i Bên ký k t là thành viên ho c có th tr thành thành viên; b) B t kỳ hi p nh qu c t , khu v c ho c song phương nào ho c các th a thu n tương t mà m i Bên ký k t là thành viên ho c có th tr thành thành viên ho c b t kỳ văn b n pháp lu t trong nư c nào liên quan toàn b ho c ch y u n thu . i u 25. Ph m vi áp d ng Hi p nh này s ư c áp d ng cho t t c các kho n u tư do các nhà u tư c a m t Bên ký k t th c hi n trên lãnh th c a Bên ký k t kia trư c khi Hi p nh này có hi u l c; tuy nhiên, Hi p nh s không ư c áp d ng i v i các tranh ch p pháp sinh trư c ngày Hi p nh này có hi u l c. i u 26. Áp d ng các quy nh khác N u m t văn b n pháp lu t c a m t Bên ký k t ho c các nghĩa v theo lu t pháp qu c t t n t i th i i m hi n t i ho c ư c thi t l p sau này gi a các Bên ký k t ngoài ph m vi Hi p nh này, ch a ng các quy nh, b t k chung hay c th , cho phép nhà u tư c a Bên ký k t kia ư c hư ng s i x thu n l i hơn s i x theo Hi p nh này, quy nh ó s , trong ch ng m c có l i hơn cho nhà u tư, ư c ưu tiên áp d ng so v i Hi p nh này. i u 27. Tham v n chung M i bên ký k t có th , theo ngh Bên ký k t kia, t ch c tham v n rà soát vi c th c thi Hi p nh này và nghiên c u v b t kỳ v n nào phát sinh t Hi p nh này. Vi c tham v n này s ư c t ch c gi a các cơ quan có thNm quy n c a các Bên ký k t theo th i gian và a i m do các Bên ký k t th a thu n thông qua các kênh phù h p. i u 28. S a i Sau khi có hi u l c, Hi p nh này có th , t i b t kỳ th i i m nào, ư c s a i theo th a thu n c a các Bên ký k t. S s a i này s ư c kh ng nh thông qua vi c trao i các văn ki n ngo i giao. i u 29. Ngh nh thư Ngh nh thư kèm theo Hi p nh này là m t b ph n không tách r i c a Hi p nh này. i u 30. Hi u l c, th i h n và ch m d t hi u l c 1. M i Bên ký k t s thông báo cho Bên ký k t kia b ng văn b n và thông qua các kênh ngo i giao vi c hoàn t t các th t c pháp lý Hi p nh có hi u l c. Hi p nh s có hi u l c vào ngày g i thông báo cu i cùng. 2. Hi p nh này s có hi u l c trong th i h n 10 năm. Sau ó, Hi p nh s t ng ư c gia h n trong m t th i h n không xác nh, tr khi m t trong các Bên ký k t thông báo b ng văn b n trư c sáu tháng cho Bên ký k t kia thông qua các kênh ngo i giao v ý nh ch m d t Hi p nh c a mình. 3. Liên quan n các kho n u tư ư c th c hi n trư c ngày Hi p nh này ch m d t hi u l c, các quy nh c a Hi p nh này s v n ti p t c có hi u l c i v i các kho n u tư ó trong th i h n 10 năm k t ngày Hi p nh ch m d t hi u l c. 4. Ngay sau khi Hi p nh này có hi u l c, Hi p nh v Khuy n khích và b o h u tư gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Cuba ký t i Havana ngày 12 tháng 10 năm 1995 s h t hi u l c và ư c Hi p nh này thay th . làm ch ng nh ng i u trên ây, nh ng ngư i ký tên dư i ây ư c Chính ph nư c mình y quy n h p l ã ký k t Hi p nh này. Làm t i Havana, vào ngày 28 tháng 9 năm 2007 thành hai b n g c b ng ti ng Vi t, ti ng Tây Ban Nha và ti ng Anh, các b n có giá tr ngang nhau. Trong trư ng h p có s khác bi t v gi i thích, b n ti ng Anh s ư c ưu tiên áp d ng./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NƯ C C NG HÒA CUBA NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B H P TÁC KINH B TRƯ NG B XÂY D NG T VÀ U TƯ NƯ C NGOÀI Nguy n H ng Quân Marta Lomas MoraIes NGHN NNH THƯ KÈM THEO HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA CUBA V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ L N NHAU Khi ký k t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Cuba v khuy n khích và b o h u tư l n nhau, các i di n ký tên dư i ây ã ng ý các i u kho n sau ây là m t ph n không tách r i c a Hi p nh: M i Bên ký k t s , phù h p v i pháp lu t c a nư c mình, dành cho các nhà u tư c a Bên ký k t kia và các kho n u tư c a h , liên quan n vi c s d ng, qu n lý, th c hi n, v n hành và bán ho c nh o t theo cách khác các kho n u tư, s ix không kém thu n l i hơn s i x mà Bên ó, trong trư ng h p tương t , dành cho các nhà u tư c a nư c mình và các kho n u tư c a h (“ i x qu c gia”). Ba năm sau khi Hi p nh này có hi u l c, các Bên ký k t s ti n hành tham v n v kh năng áp d ng i x qu c gia y , liên quan n vi c s d ng, qu n lý, th c hi n, v n hành và bán ho c nh o t theo cách khác các kho n u tư. N u m t trong các Bên ký k t không th dành s i x qu c gia như v y thì Bên ký k t ó s quy nh c th các lĩnh v c, ho t ng ho c v n là ngo i t c a s i x ó, và các i u kho n c a Hi p nh này s ư c s a i phù h p./. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NƯ C C NG HÒA CUBA NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B H P TÁC KINH B TRƯ NG B XÂY D NG T VÀ U TƯ NƯ C NGOÀI Nguy n H ng Quân Marta Lomas MoraIes [1] i v i C ng hòa Cuba, c m t “phù h p v i pháp lu t và chính sách c a Bên ký k t ó” ư c hi u là vi c yêu c u kho n u tư ó ph i ư c cơ quan có thN m quy n c a Chính ph C ng hòa Cuba ch p thu n, ư c ăng ký trong h sơ ăng ký liên quan và th c hi n phù h p v i b t kỳ phương th c u tư nư c ngoài nào quy nh t i văn b n pháp lu t trong nư c c th .
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net