logo

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành
UBND - Y BAN MTTQ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 56/KHLT-UBND-MTTQ Hà N i, ngày 26 tháng 07 năm 2007 K HO CH TRI N KHAI TH C HI N QUY CH GIÁM SÁT U TƯ C A C NG NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Th c hi n Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch giám sát u tư c a c ng ng, Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH& T-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và u tư, Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng; UBND – y ban MTTQ thành ph Hà N i ban hành “K ho ch tri n khai th c hi n Quy ch giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn Thành ph ” như sau: I. M C ÍCH: - Tri n khai tuyên truy n, ph bi n và t ch c th c hi n Quy ch Giám sát u tư c a c ng ng theo quy nh t i Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 04/2006/TTLT-KH& T-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và u tư, Ban Thư ng tr c y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Tài chính ưa công tác giám sát u tư c a c ng ng là ho t ng thư ng xuyên hàng năm, r ng rãi trên a bàn Thành ph Hà N i. - Công tác giám sát u tư c a c ng ng: nh m theo dõi, ánh giá vi c ch p hành các quy nh v qu n lý u tư c a cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư, ch u tư, ban qu n lý d án, các nhà th u và ơn v thi công d án trong quá trình u tư; phát hi n, ki n ngh v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các vi c làm vi ph m các quy nh v qu n lý u tư k p th i ngăn ch n, x lý các vi c làm sai quy nh, gây lãng phí, th t thoát v n và tài s n nhà nư c, xâm h i l i ích c a c ng ng. II. N I DUNG TH C HI N: 1. T ch c t p hu n, ph bi n Quy ch Giám sát u tư c a c ng ng: Vi c t ch c t p hu n, ph bi n Quy ch Giám sát u tư c a c ng ng ư c th c hi n hai c p: C p Thành ph và c p qu n, huy n. a) T p hu n c p Thành ph : - i tư ng tham d t p hu n g m lãnh o y ban M t tr n T qu c Thành ph , các s , ban ngành thu c Thành ph , UBND – y ban MTTQ các qu n, huy n, các T ng công ty; các Ban qu n lý d án tr c thu c Thành ph . - N i dung t p hu n c p Thành ph : Toàn b n i dung Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH& T- UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và u tư- y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam – B Tài chính. b) T p hu n c p qu n, huy n: - i tư ng tham d t p hu n g m: UBND, y ban MTTQ c p phư ng, xã, th tr n, lãnh o các phòng Kinh t - K ho ch, Tài chính, Xây d ng, Ban qu n lý d án, Thanh tra qu n (huy n). - N i dung t p hu n c p qu n, huy n: Hư ng d n chi ti t c th các n i dung các xã, phư ng, th tr n tri n khai th c hi n quy nh theo Quy t nh s 80/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 04/2006/TTLT-KH& T-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006. 2. L p k ho ch danh m c d án th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng h ng năm và trong năm 2007: Ban Thanh tra nhân dân c a c p phư ng/xã (trư ng h p không thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng), ho c Ban giám sát u tư c a c ng ng có trách nhi m: - L p k ho ch danh m c d án th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng hàng năm (th c hi n theo hư ng d n t i m c 2 Ph n III c a Thông tư s 04/2006/TTLT ngày 04/12/2006). - Thông qua k ho ch; Báo cáo k ho ch u tư giám sát c ng ng (cho năm sau) g i UBND c p qu n, huy n vào quý IV năm trư c. Trư c ngày 15/01 h ng năm, UBND c p qu n, huy n t ng h p danh m c các d án c n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn qu n lý, g i báo cáo v S K ho ch và u tư Hà N i t ng h p chung c a toàn Thành ph . - K ho ch danh m c các d án ư c công khai th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng v i năm 2007: s tri n khai sau khi c p phư ng, xã báo cáo c p qu n, huy n và Thành ph t ng h p công khai trong quý III năm 2007. 3. Th c hi n giám sát u tư c a c ng ng c p phư ng (xã); - Thành l p Ban giám sát u tư c a c ng ng; - T ch c th c hi n giám sát u tư c a c ng ng: L p K ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng; Thông qua K ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng; Tri n khai K ho ch th c hi n giám sát u tư c a c ng ng; - Cách th c hi n giám sát u tư c a c ng ng bao g m: Thu th p tài li u ph c v giám sát u tư c a c ng ng; Th c hi n giám sát u tư theo quy nh. N i dung chính c a giám sát u tư c ng ng g m: + Ki m tra s phù h p c a Quy t nh u tư d án v i các quy ho ch, k ho ch ư c các c p có thNm quy n phê duy t; + Theo dõi, ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a ch u tư và các nhà th u; + Theo dõi, phát hi n các tác ng tiêu c c c a d án; + Theo dõi ánh giá hi u qu u tư và phát hi n nh ng vi c làm gây lãng phí, th t thoát v n tài s n thu c d án; + Theo dõi, ki m tra k t qu nghi m thu và quy t toán công trình. 4. Ch báo cáo: nh kỳ 6 tháng và h ng năm, c p qu n, huy n có trách nhi m t ng h p tình hình th c hi n công tác giám sát u tư c a c ng ng trên toàn b a bàn các phư ng (xã) qu n lý, báo cáo UBND Thành ph và UBMTTQ Thành ph (qua S K ho ch và u tư Hà N i là cơ quan u m i ti p nh n, t ng h p báo cáo theo quy nh). III. PHÂN CÔNG T CH C TH C HI N: 1. S K ho ch và u tư: - T p hu n c p Thành ph : Trong tháng 7/2007 t ch c hư ng d n v giám sát u tư c a c ng ng c p qu n (huy n) theo các n i dung Thông tư liên t ch s 04/2006/TTLT-KH& T-UBTƯMTTQVN- TC ngày 04/12/2006 c a B K ho ch và u tư- y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam – B Tài chính. - T p hu n c p phư ng (xã): Trong tháng 8/2007: t ch c hư ng d n v nghi p v giám sát u tư c a c ng ng cho các Ban giám sát u tư c a c ng ng xã, hư ng d n v l p và qu n lý th c hi n k ho ch, t ng h p và l p báo cáo k t qu giám sát u tư c a c ng ng; Gi i thích và tr l i v các v n liên quan n giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn Thành ph ; yêu c u các cơ quan i tư ng có liên quan trên a bàn Thành ph gi i thích, tr l i nh ng v n thu c thNm quy n theo ki n ngh c a c ng ng theo i u 5 – Quy ch Giám sát u tư c a c ng ng. - nh kỳ 6 tháng, m t năm: Ch trì theo dõi, ôn c, giám sát c a các ơn v u m i (c p qu n, huy n, s , ban, ngành tr c thu c Thành ph ) g i báo cáo, t ng h p k t qu giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn Thành ph báo cáo H ND, UBND Thành ph , B K ho ch và u tư. Th i h n g i báo cáo 6 tháng u năm vào tu n th tư c a tháng 7; báo cáo t ng h p m t năm vào tu n th tư c a tháng 01 năm sau. Riêng năm 2007: th c hi n t ng h p báo cáo giám sát u tư c a c ng ng c năm 2007. - Cung c p thông tin v danh m c d án u tư hàng năm thu c Thành ph g i UBMTTQ Thành ph ch ng l p k ho ch t ch c th c hi n. 2. y ban M t tr n T qu c Thành ph : Th c hi n các nhi m v theo quy nh t i kho n 5, ph n V Thông tư s 04/2006/TTLT-KH& T-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006, c th là: - Ph i h p v i các cơ quan có liên quan (S K ho ch và u tư; S Tài chính) giám sát, ki m tra vi c qu n lý s d ng kinh phí h tr giám sát u tư c a c ng ng các c p m b o úng m c tiêu, úng quy nh và hi u qu . - nh kỳ 6 tháng, m t năm, l p Báo cáo tình hình t ch c và ho t ng giám sát u tư c a c ng ng trên a bàn Thành ph , g i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Th i h n g i báo cáo 6 tháng vào tu n th 3 c a tháng 7, báo cáo c năm vào tu n th 3 c a tháng 1 năm sau. - Năm 2007: th c hi n t ng h p báo cáo giám sát u tư c a c ng ng c năm 2007. 3. S Tài chính: - Ph i h p v i S K ho ch và u tư, y ban M t tr n T qu c Thành ph và các cơ quan t ch c liên quan th c hi n t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m v giám sát u tư c a c ng ng; Hư ng d n l p d toán, chi và thanh quy t toán v chi phí giám sát u tư c a c ng ng c p phư ng (xã). 4. UBND, y ban MTTQ các qu n, huy n; - Ki m tra, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t và Quy ch giám sát u tư c a c ng ng. Ph i h p v i ch u tư gi i quy t nh ng phát hi n, ki n ngh c a cơ s ; - Ph i h p v i y ban MTTQ qu n, huy n t ng h p tình hình th c hi n giám sát u tư c a c ng ng c p cơ s (phư ng, xã) trên a bàn qu n lý, g i báo cáo v cơ quan u m i c a Thành ph ; S K ho ch và u tư Hà N i, y ban M t tr n T qu c Thành ph theo ình kỳ 6 tháng và 01 năm Ph l c 1 c a Quy ch u tư và giám sát c a c ng ng. TM. UBMTTQ THÀNH PH TM. Y BAN NHÂN DÂN PHÓ CH TNCH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Ng c Th o Ngô Th Thanh H ng Nơi g i: - B KH& T, B Tài chính ( báo cáo); - Ban TTUBTƯMTTQ VN; ( báo cáo); - Thư ng tr c Thành y HN ( báo cáo); - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c Ch t ch UB MTTQ TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - Các ban thu c H NDTP; - VP UBMTTQ TP; - Các S ban ngành thu c Thành ph ; - UBND các Qu n, Huy n; - y ban MTTQ các qu n, huy n; - Các T ng công ty thu c Thành ph ; - Các Ban QLDA tr c thu c Thành ph ; - VP UBND TP: CPVP, các P.CV, TH; - Lưu VP.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net