logo

Văn bản Chỉ thị 02/2008/CT-UBND

Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÀO CAI c l p - T do - H nh phúc --------- -------------- S : 02/2008/CT-UBND Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2008 CH THN V M T S GI I PHÁP CH Y U CH O, I U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 Năm 2008 là năm b n l c a k ho ch 5 năm 2006 – 2010 t nh Lào Cai. Vi c th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 có ý nghĩa h t s c quan tr ng nh m t o ti n v ng ch c cho vi c th c hi n thành công Ngh quy t i h i ng b t nh Lào Cai l n th XIII và nh hư ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006 – 2010. ây là năm có nhi u cơ h i và i u ki n thu n l i cho phát tri n, ng th i cũng có nhi u khó khăn, thách th c òi h i ph i có s quy t tâm ph n u c a các c p, các ngành, các doanh nghi p, thành ph n kinh t trên a bàn. th c hi n th ng l i Ngh quy t kỳ h p th 11, H ND t nh khóa XIII v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; cùng ng th i th c hi n các gi i pháp ch o i u hành c a Chính ph nêu t i Ngh quy t s 02/2008/NQ-CP ngày 9/01/2008 c a Chính ph , UBND t nh yêu c u các s , ban, ngành, huy n, thành ph và doanh nghi p t p trung th c hi n m t s gi i pháp ch y u sau: I. Y M NH CÔNG TÁC L P QUY HO CH, CÔNG B QUY HO CH VÀ QU N LÝ, T CH C TH C HI N QUI HO CH Ư C DUY T; TI P T C C I THI N MÔI TRƯ NG U TƯ 1. Hoàn thành quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Lào Cai n năm 2020, ng th i tri n khai xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i m t s a phương và ngành, lĩnh v c tr ng i m chưa có quy ho ch phát tri n. - Trong Quý I/2008, S K ho ch và u tư tích c c ph i h p v i Vi n Chi n lư c phát tri n báo cáo B K ho ch và u tư thNm nh trình Chính ph xem xét, phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Lào Cai n năm 2020 làm cơ s tri n khai xây d ng quy ho ch t ng th m t s a phương tr ng i m và m t s ngành, lĩnh v c quan tr ng c a t nh. - Trong quý II và III/2008, thông qua Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph Lào Cai n năm 2020; i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i i v i các huy n ã có qui ho ch; qui ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i i v i các huy n chưa có quy ho ch cho phù h p v i qui ho ch t ng th phát tri n KTXH n năm 2020 c a t nh. - Trong Quý I và II/2008, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình UBND t nh quy ho ch phát tri n rau, hoa, th y s n, thu c lá, i u ch nh quy ho ch vùng chè nguyên li u theo hư ng t p trung và nâng cao ch t lư ng s n phNm; qui ho ch h th ng th y l i c a t nh; án c ng c ki n toàn và nâng cao hi u qu kinh t t p th nông nghi p nông thôn t nh Lào Cai n 2015. - Quý II/2008, S Giao thông v n t i rà soát và báo cáo UBND t nh qui ho ch h th ng giao thông t nh, huy n và giao thông nông thôn; S Giáo d c và ào t o rà soát, b sung qui ho ch m ng lư i trư ng h c t t c các c p h c; S Y t rà soát, b sung qui ho ch m ng lư i y t c a t nh; Ban Dân t c rà soát, b sung qui ho ch s p x p dân cư trên a bàn toàn t nh; S Th d c TT rà soát, b sung qui ho ch s nghi p TDTT, S Thương m i - Du l ch rà soát, b sung qui ho ch m ng lư i ch trên a bàn, S Văn hoá TT xây d ng qui ho ch qu ng cáo ngoài trên trên a bàn. 2. Th c hi n công b công khai các qui ho ch ư c duy t nhân dân, doanh nghi p và các thành ph n kinh t bi t, th c hi n theo qui ho ch và giám sát vi c th c hi n qui ho ch; ng th i tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n, giáo d c phát lu t và các cơ ch , chính sách c a t nh ã ban hành n v i ngư i dân và doanh nghi p. - Các ơn v ư c giao nhi m v ch trì, ch ng th c hi n Chương trình xây d ng các quy t nh, ch th c a UBND t nh năm 2008. Các s , ngành, a phương ti p t c rà soát, s a i, b sung, ban hành m i cơ ch , chính sách cho phù h p v i i u ki n th c t c a t nh và g n v i vi c Ny m nh c i cách th t c hành chính và công tác ki m tra, giám sát phát hi n, x lý theo thNm quy n ho c ngh x lý theo thNm quy n nh m lo i b nh ng qui nh không phù h p. - Trong quý I/2008, UBND t nh t ch c các oàn công tác i ki m tra tình hình tri n khai k ho ch phát tri n KTXH năm 2008 m t s ơn v ; quý II/2008 t ch c i ki m tra vi c th c hi n m t s án, ngh quy t chuyên c a BCH ng b t nh khoá XIII theo Chương trình ki m tra vi c th c hi n các qui ho ch, k ho ch, chính sách năm 2008 c a UBND t nh. II. PHÁT TRI N CÁC NGÀNH KINH T THEO HƯ NG NÂNG CAO CH T LƯ NG VÀ HI U QU 1. Phát tri n nông nghi p, nông thôn và nâng cao i s ng nhân dân; c bi t là vùng cao, vùng khó khăn - Ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u cây tr ng, ưu tiên phát tri n cây hoa, rau và thu c lá. T p trung th c hi n có hi u qu D án tăng v , Ny m nh thâm canh và áp d ng khoa h c k thu t, gi ng m i tăng năng su t, s n lư ng. Phát tri n m nh ngành chăn nuôi theo hư ng s n xu t hàng hóa, c bi t là chăn nuôi i gia súc và làm t t công tác phòng ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m. Khuy n khích phát tri n các lo i hình kinh t trang tr i, h p tác xã nông nghi p và thu hút u tư xây d ng cơ s ch bi n nông lâm s n. u quý II/2008 t ch c sơ k t 1 năm th c hi n 5 chương trình hư ng v cơ s c a t nh giai o n 2007-2010. - Phát tri n lâm nghi p theo hư ng b n v ng, c bi t quan tâm n khâu gi ng, xây d ng các vư n ươm có qui mô; Ny m nh tr ng r ng kinh t và r ng biên gi i, g n tr ng r ng s n xu t v i cơ s ch bi n nâng cao năng su t, ch t lư ng r ng. Ưu tiên tr ng r ng t i các huy n có t l tàn che th p, nguy cơ sa m c hóa cao (Mư ng Khương, B c Hà và Si Ma Cai). Trong Quý II/2008, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u trình UBND t nh s a i, b sung Quy t nh s 52/2007/Q - UBND ngày 08/8/2007 c a UBND t nh quy nh m t s chính sách v phát tri n kinh t lâm nghi p trên a bàn theo hư ng khuy n khích nhân dân, các t ch c tham gia b o v r ng t nhiên và phát tri n r ng kinh t . - Ny m nh công tác giao t, giao r ng cho dân, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t ngư i ư c giao r ng yên tâm u tư s n xu t; S Nông nghi p và PTNT ph i h p v i các huy n, thành ph t ch c th c hi n t t vi c phân gi i, c m m c sau rà soát 3 lo i r ng. Trong Quý II/2008, S Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, xu t v i UBND t nh xem xét i u ch nh, b sung Quy t nh s 70/2005/Q -UBND ngày 23/2/2005 c a UBND t nh quy nh v trình t th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t, thu h i t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trên a bàn. - Tăng cư ng h tr khôi ph c và phát tri n các làng ngh truy n th ng; khuy n khích các h gia ình, h p tác xã, doanh nghi p v a và nh u tư phát tri n các ngành ngh ti u th công nghi p như ch bi n nông lâm s n, s n xu t v t li u xây d ng, rèn úc, cơ khí.. áp ng nhu c u t i ch và khách du l ch. Nâng cao hi u qu ho t ng c a các t ch c kinh t nông nghi p, nh t là h p tác xã. - Th c hi n t t ch trương gi i quy t t và t s n xu t cho ng bào dân t c. Tích c c tri n khai th c hi n s p x p b trí dân cư theo quy ho ch ư c duy t, c bi t là s p x p dân cư vùng ti m Nn thiên tai, nguy hi m n các nơi có i u ki n thu n l i hơn, m b o cho nhân dân yên tâm nh cư lâu dài. Tăng cư ng các bi n pháp nh m h n ch di cư t do và ch ng phòng ng a thiên tai. Ban Dân t c tri n khai rà soát các i tư ng ư c hư ng l i theo Quy t nh s 32/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c cho vay v n phát tri n s n xu t i v i h ng bào dân t c thi u s c bi t khó khăn; v êc th c hi n Quy t nh s 33/2007/Q -TTg ngày 05/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr di dân, th c hi n nh canh nh cư 2007- 2010; Quy t nh s 112/2007/Q -TTg ngày 20/7/2007 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr các d ch v c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t thu c Chương trình 135 giai o n 2; Quy t nh s 975/Q -TTg v vi c c p báo, t p chí không thu ti n, c p th và khám ch a b nh cho ngư i nghèo. Ngân hàng chính sách xã h i m r ng cho vay ph c v xoá ói, gi m nghèo và các h s n xu t, kinh doanh vùng khó khăn, vùng ng bào dân t c thi u s . 2. T p trung phát tri n công nghi p, u tư cơ s h t ng. 2.1. Thúc Ny phát tri n công nghi p v i t c tăng trư ng cao i ôi v i nâng cao ch t lư ng s n phNm, hi u qu s n xu t và tăng kh năng c nh tranh c a s n phNm. T p trung phát tri n các ngành công nghi p có l i th , chú tr ng phát tri n s n phNm công nghi p có giá tr kinh t cao. - Tri n khai th c hi n có hi u qu các cơ ch , chính sách v phát tri n công nghi p, ti u th công nghi p. T p trung u tư hoàn ch nh cơ s h t ng t i các c m công nghi p hi n có, tri n khai u tư xây d ng các c m TTCN theo quy ho ch ư c duy t; i u ch nh m r ng quy ho ch khu công nghi p T ng Lo ng theo hư ng phát tri n thành khu công nghi p n ng thu hút các thành ph n kinh t tham gia u tư vào lĩnh v c công nghi p ch bi n sâu khoáng s n hi n có trên a bàn. - T o i u ki n thu n l i nh t v m t b ng và Ny nhanh ti n th c hi n các d án l n v s n xu t công nghi p, các d án thu i n trên a bàn như: Nhà máy luy n ng T ng Lo ng, D án khai thác và ch bi n qu ng s t Quý Xa; d án khai thác, tuy n qu ng apatít B c Nh c Sơn; Nhà máy ch bi n chè Phong H i, Nhà máy b t gi y B o Yên, Nhà máy supe Lân... Trong quý II/2008 i u ch nh qui ho ch khu thương m i Kim Thành ( giai o n 2); ban hành qui nh v qui mô d án u tư vào các c m công nghi p, khu thương m i Kim Thành nâng cao hi u qu s d ng t và hi u qu u tư. Quý II/2008 S Tài nguyên MT nghiên c u, trình UBND t nh ban hành qui nh v qu n lý khoáng s n trên a bàn. - Trong Quý II/2008, S Xây d ng trình UBND t nh ban hành ơn giá ca máy và thi t b thi công; ơn giá xây d ng công trình; ơn giá kh o sát xây d ng; ơn giá công tác s a ch a; ơn giá c p thoát nư c; ơn giá duy trì, l p t h th ng chi u sáng trên a bàn; nghiên c u, xu t UBND t nh thành l p m t s t ch c tư v n qu n lý d án theo Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a B Xây d ng; l p qui ho ch m r ng th tr n Sa Pa giai o n 2; rà soát b sung qui ho ch th tr n B c Hà và m t s trung tâm c m xã trên a bàn. 2.2. Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m, các d án có nh hư ng l n n phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. - Tăng cư ng ch o Ny nhanh ti n th c hi n các tr s h p kh i, các d án khác t i Khu ô th m i, m b o hoàn thành vi c di chuy n m t s cơ quan hành chính c a t nh theo k ho ch. - Ch o th c hi n hi u qu ti u d án n bù gi i phóng m t b ng d án ư ng cao t c N i Bài – Lào Cai. Ph i h p ch t ch v i các B Giao thông v n t i, các Ch u tư, ơn v thi công Ny nhanh ti n thi công, chuNn b u tư các d án cơ s h t ng giao thông quan tr ng, quy mô l n như: Qu c l 70, ư ng cao t c và ư ng s t Hà N i - Lào Cai, c bi t là gi i quy t khó khăn, vư ng m c v n bù, gi i phóng m t b ng d án c i t o Qu c l 70. Các huy n: B o Th ng, B o Yên, Văn Bàn và thành ph Lào Cai tri n khai xây d ng án quy ho ch s p x p dân cư giai o n 2008-2010 ph c v s p x p dân cư Ny nhanh ti n th c hi n các d án l n trên a bàn. - Ny nhanh ti n thi công và s m hoàn thành vi c u tư nâng c p Qu c l 4D, Qu c l 4 o n n i Hà Giang – Lào Cai, công tác chuNn b u tư kh i công xây d ng c u C c L u; hoàn thành c u ư ng b biên gi i khu v c Kim Thành vào cu i quý I/2008. Tri n khai nâng c p T nh l 151 và 156 m b o giao thông i l i c a nhân dân. L p án xây d ng sân bay c nh (taxi bay) t i v trí qui ho ch sân bay Lào Cai, báo cáo Chính ph và xúc ti n m i các doanh nghi p u tư. - Tri n khai th c hi n có hi u qu Quy t nh s 68/2007/Q -UBND ngày 14/9/2007 c a UBND t nh ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; nghiên c u ban hành quy nh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng trên a bàn t o i u ki n thu n l i trong công tác gi i phóng m t b ng. - UBND các huy n, thành ph ph i h p v i các s , ngành, ch u tư t p trung ch o công tác n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư th c hi n các d án, nh t là các d án tr ng i m, d án l n và các a bàn: thành ph Lào Cai, huy n B o Th ng, Sa Pa, Văn Bàn, B c Hà. 3. Phát tri n thương m i, d ch v và Ny m nh h i nh p kinh t qu c t T o bư c phát tri n t phá trong các ngành d ch v , quan tâm n các ngành có th m nh, l i th áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a xã h i. - Hoàn thi n h sơ, th t c, báo cáo Chính ph ban hành qui ch ho t ng c a Khu kinh t c a khNu Lào Cai ưa Khu Thương m i – Công nghi p Kim Thành vào ho t ng. - Ti p t c rà soát, i u ch nh qui ho ch s d ng t khu du l ch Sa Pa b trí cho các d án du l ch, khách s n có qui mô l n. Nâng cao ch t lư ng các ho t ng Chương trình du l ch v c i ngu n 2008. - Ph i h p v i B K ho ch và u tư t ch c t t H i ngh gi a kỳ các nhà tài tr t i Sa Pa ( H i ngh CG-2008) và H i ngh xúc ti n u tư vào các t nh Tây B c t i Lào Cai; ph i h p t ch c t t H i ch thương m i biên gi i Vi t – Trung 2008 t i Hà KhNu theo th a thu n h p tác v i t nh Vân Nam Trung Qu c. - Tăng cư ng công tác qu n lý và u tư cơ s h t ng du l ch theo quy ho ch ư c duy t, t o i u ki n thu n l i các d án phát tri n du l ch t i Sa Pa c a Ngân hàng Phát tri n, T p oàn i n l c, T p oàn D u khí, T p oàn công nghi p Cao su…. Nâng cao ch t lư ng và a d ng hóa s n phNm du l ch, t o tính c áo, riêng bi t cho s n phNm du l ch Lào Cai; m r ng vi c liên doanh, liên k t gi a các doanh nghi p ho t ng du l ch; tăng cư ng qu n lý nhà nư c v ho t ng l hành qu c t trên a bàn. - Phát tri n m nh các lo i hình d ch v mà t nh có ti m năng và l i th như: Xu t nh p khNu, du l ch; d ch v tài chính… Ny m nh và nâng cao hi u qu c a công tác xúc ti n thương m i, chú tr ng công tác d báo và ki m soát giá c th trư ng. Nâng cao năng l c, ch t lư ng d ch v v n t i, ch t lư ng d ch v bưu chính, vi n thông, Ny m nh ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . - Các ngành, ơn v c n nghiên c u k các n i dung v h i nh p kinh t qu c t liên quan n ch c năng, nhi m v c a mình ch ng th c hi n; ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng, các t ch c oàn th t ch c gi i thi u, tuyên truy n, ph bi n r ng rãi cho cán b , công ch c, các doanh nghi p và nhân dân v h i nh p kinh t qu c t , nh t là v các cam k t Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA), WTO và Chương trình hành ng c a t nh ban hành t i văn b n s 2824/CTr-UBND ngày 6/12/2007 c a UBND t nh, cũng như nh ng cơ h i và thách th c khi nư c ta th c hi n các cam k t v i WTO. III. HUY NG VÀ S D NG CÓ HI U QU CÁC NGU N V N CHO U TƯ PHÁT TRI N 1. Huy ng cao nh t ngu n l c cho u tư phát tri n. Th c hi n vi c l ng ghép nhi u ngu n l c cho các chương trình, d án tr ng i m c a t nh (l ng ghép c ngu n l c và phương th c qu n lý các ngu n v n m t cách ch t ch , ng b nâng cao hi u qu v n u tư trên cơ s k ho ch hàng năm, k ho ch 5 năm và qui ho ch ngành). Tích c c v n ng và t o thu n l i thu hút u tư. T p trung tháo g các khó khăn vư ng m c, nh t là trong giao t và gi i phóng m t b ng Ny nhanh ti n u tư. Rà soát các d án ăng ký u tư trên a bàn nhưng không tri n khai th c hi n theo cam k t có gi i pháp thu h i gi y phép u tư, thu h i t. V n ng, qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n v n ODA, c bi t là d án cơ s h t ng nông thôn s d ng v n AFD. Hoàn ch nh các quy nh v qu n lý u tư xây d ng theo hư ng phân c p, giao quy n và trách nhi m y cho ch u tư và ngư i quy t nh u tư nâng cao hi u qu u tư c a Nhà nư c. C ng c và nâng cao năng l c i ngũ tư v n. Ti p t c ki n toàn, nâng cao năng l c i ngũ cán b các Ban quan lý d án c bi t là c p huy n và c p cơ s . Hình thành các t ch c tư v n giám sát, tư v n tài chính, " i m i phương th c qu n lý u tư theo hư ng tinh g n, hi u qu ch ng lãng phí, th t thoát". 2. T p trung ch o và tri n khai th c hi n úng ti n các d án u tư, c bi t là các d án tr ng i m c a t nh. Ny nhanh công tác chuNn b u tư, gi i phóng m t b ng, các th t c hành chính trong u tư xây d ng kh c ph c tình tr ng ch m tri n khai thi công các danh m c công trình kh i công m i d n n t n ng v n u tư xây d ng cơ b n. Trong Quý I/2008, hoàn thành vi c giao danh m c chuNn b u tư - thi t k qui ho ch và danh m c các công trình s d ng ngu n thu t ti n s d ng t cho các huy n, thành ph năm 2008. Năm 2008 i m i phương pháp l p k ho ch danh m c chuNn b u tư theo hư ng dài h n (danh sách dài, danh sách ng n, th t ưu tiên), ch ng b trí v n u tư và khai thác ngu n l c u tư phát tri n. Các s , ban, ngành, UBND các huy n, thành ph khNn trương th c hi n công tác chuNn b u tư i v i các danh m c công trình ư c giao làm ch u tư, k ho ch năm sau ch xem xét cho phép th c hi n i v i các công trình ã hoàn thành công tác chuNn b u tư trư c ngày 30/10 năm trư c, h i i u ki n tri n khai thi công ngay t u năm sau. 3. Yêu c u các Ch u tư và ơn v tư v n rà soát ti n th c hi n c a các công trình, h ng m c công trình có gi i pháp Ny nhanh ti n th c hi n, m b o các công trình ư c giao ch tiêu v n ph i có kh i lư ng thanh toán theo úng ti n . S K ho ch và u tư ch ng rà soát các công trình XDCB, n th i i m 30/10/2008 n u công trình nào chưa hoàn thành công tác u th u, t ng h p báo cáo UBND t nh quy t nh i u chuy n v n cho các công trình khác ã có kh i lư ng nhưng còn thi u v n (tr các trư ng h p ư c phép kéo dài qui nh t i Công văn s 1067/TTg-KTTH ngày 03/8/2007 c a Th tư ng Chính ph ). 4. Tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n, t p trung ch o th c hi n các bi n pháp Ny nhanh ti n u tư XDCB: - Trong quý II/2008, S K ho ch và u tư ph i h p v i S Xây d ng và các s , ngành liên quan rà soát, xu t s a i, b sung Quy t nh s 24/2007/Q -UBND ngày 6/5/2007 và Quy t nh s 3084/Q -UBND ngày 19/11/2007 v hư ng d n th c hi n công tác u tư xây d ng cơ b n trên a bàn và ban hành hư ng d n th c hi n công tác u th u trên a bàn, c bi t là các d án tái nh cư theo hư ng thu n l i, nhanh g n nh t. - V ch trương u tư d án: Khi xu t, báo cáo UBND t nh vi c l p d án u tư ch u tư c n nghiên c u l a ch n các danh m c m b o phù h p v i quy ho ch, phù h p v i kh năng cân i ngu n l c c a t nh cũng như m b o công tác gi i phóng m t b ng và tính hi u qu c a d án. - V thNm nh báo cáo kinh t k thu t, d án, thi t k k thu t - t ng d toán: Các s , ngành, ơn v có ch c năng thNm nh ch nh n thNm nh h sơ d án ư c giao k ho ch chuNn b u tư ho c k ho ch v n th c hi n u tư trong năm 2008 (tr trư ng h p c bi t có văn b n ch o c a c p có thNm quy n quy t nh u tư). Các cơ quan thNm nh d án c n ph i tăng cư ng công tác ph i k t h p trong vi c thNm nh d án, h sơ thi t k cơ s m b o hoàn thành úng th i gian quy nh. Các ch u tư t ch c thNm nh và phê duy t h sơ thi t k k thu t t ng d toán không ư c trái v i thi t k cơ s ư c duy t.Trư ng h p thuê ơn v tư v n thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán thì ph i l a ch n ơn v có năng l c kinh nghi m m b o vi c thNm nh h sơ t ch t lư ng, tránh x y ra sai sót ph i i u ch nh, b sung nhi u l n làm ch m ti n th c hi n d án. - V công tác u th u: Nghiêm túc th c hi n công tác u th u theo quy nh hi n hành. Vi c u th u ch y u th c hi n u th u r ng rãi, có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các nhà th u vi ph m (thi công không m b o ch t lư ng, không m b o ti n ; thông ng trong u th u ho c chuy n như ng cho nhà th u khác th c hi n h p ng sau khi trúng th u không úng quy nh). - Các ch u tư c n thư ng xuyên ôn c, nh c nh các Ban qu n lý d án tăng cư ng công tác giám sát thi công, ôn c nhà th u thi công Ny nhanh ti n th c hi n, khi có nh ng phát sinh, vư ng m c nh hư ng n ti n thi công n u vư t quá thNm quy n ph i nhanh chóng báo cáo c p có thNm quy n xem xét gi i quy t k p th i. - T p trung th c hi n t t công tác n bù gi i phóng m t b ng, tăng cư ng s ph i h p gi a ch u tư v i các chính quy n a phương trong gi i phóng m t b ng và b trí s p x p tái nh cư m b o ti n th c hi n d án. UBND các huy n, thành ph ph i ch ng l p phương án di d i s p x p tái nh cư i v i t t c các d án trên a bàn c a mình t o i u ki n cho thi công các công trình. Trong năm 2008 ch cho phép u th u th c hi n thi công khi ã th c hi n xong công tác n bù gi i phóng m t b ng. - Các a phương, ơn v ư c thu hư ng và qu n lý các công trình sau u tư có bi n pháp tăng cư ng công tác qu n lý s d ng và v n ng nhân dân cùng tham gia gìn gi công trình nh m phát huy hi u qu , l i ích c a d án, ng th i có k ho ch duy tu s a ch a hàng năm m b o tu i th công trình. 5. Ti p t c hoàn thi n cơ ch v qu n lý u tư phát tri n, quy nh v quy t toán công trình và th t c c p phát v n u tư. Tăng cư ng công tác giám sát, thanh tra nh m kh c ph c tình tr ng u tư dàn tr i, ch ng th t thoát, lãng phí; tăng cư ng qu n lý ch t lư ng các d án u tư xây d ng; t ch c giám sát, thanh tra d án u tư ngay t khi l p d án, thNm nh, b trí v n u tư, b o m d án u tư ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t. 6. Các Ch u tư ch ng th c hi n các th t c, h sơ các công trình ã hoàn thành th c hi n vi c quy t toán m b o th i gian qui nh, không dây dưa kéo dài. i v i các công trình ã hoàn thành t năm 2007 tr v trư c, n u n th i i m 30/10/2008 v n chưa quy t toán xong x lý công n thì UBND t nh không xem xét gi i quy t s v n còn thi u mà các ch u tư có trách nhi m vi c x lý s công n này. IV. TĂNG CƯ NG QU N LÝ TRONG LĨNH V C TÀI CHÍNH 1. Trên cơ s d toán thu ngân sách UBND t nh ã giao t i quy t nh s 77/2007/Q -UBND ngày 14/12/2007, UBND các huy n, thành ph , các s , ngành, ơn v d toán giao d toán cho các ơn v , chính quy n c p dư i và t ch c hi n thu ngân sách ph n u tăng t i thi u 5% so v i d toán UBND t nh giao. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u ph n u thu vư t d toán ngân sách ư c giao thì các ơn v d toán ư c phép ch ng s d ng ngu n thu ư c l i theo ch i v i s thu vư t d toán ngân sách (sau khi ã b trí ngu n c i cách ti n lương và tinh gi n biên ch theo quy nh). 2. Chính quy n các c p, cơ quan qu n lý thu t ch c tri n khai th c hi n ngay t u năm công tác thu ngân sách, m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t. T ch c tri n khai th c hi n t t Lu t Qu n lý thu và các văn b n hư ng d n c a Chính ph , c a B Tài chính nâng cao hi u l c, hi u qu công tác qu n lý thu thu . T ch c rà soát, ánh giá l i tình hình th c hi n nhi m v thu ngân sách năm 2007, phân tích rõ m c và nguyên nhân th t thu, n ng c a t ng s c thu , khu v c kinh t và t ng a bàn; xác nh rõ ngu n thu m i phát sinh năm 2008 t ó ra các bi n pháp c th , có hi u qu nh m kh c ph c k p th i, ch ng th t thu ngân sách. Có các bi n pháp x lý cương quy t, k p th i i v i các trư ng h p chây ỳ, n ng kéo dài trong vi c th c hi n nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c, c bi t là trong thu ti n s d ng t. 3. ng viên thu hút r ng rãi các ngu n v n xã h i u tư phát tri n m nh d ch v công. Ny m nh ti n trình xã h i hoá các lĩnh v c giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh , văn hoá, y t , th d c th thao..., nh m huy ng ngu n l c quan tr ng cho u tư phát tri n; chuy n i vi c cung c p m t ph n d ch v công t Nhà nư c cho các thành ph n kinh t khác th c hi n. 4. Năm 2008, ti p t c th c hi n cơ ch u tư tr l i cho các huy n, thành ph iv i ngu n thu ti n s d ng t. Trong Quý I/2008, S Tài chính ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư cùng các huy n, thành ph xu t báo cáo UBND t nh v cơ ch giao danh m c và k ho ch v n cho các công trình u tư b ng ngu n thu ti n s d ng t c a các huy n, thành ph theo hư ng t o s ch ng g n v i trách nhi m c a các huy n, thành ph ; t nh không giao danh m c chi ti t mà ch qu n lý v nh hư ng, ch trương và ki m tra, giám sát. Ngu n thu t ti n s d ng t c a các huy n, thành ph ư c b trí theo th t ưu tiên sau: - Hoàn tr các kho n ã t m ng t ngân sách t nh các năm t 2007 tr v trư c. - Chi cho công tác chuNn b u tư, thi t k quy ho ch, n bù, gi i phóng m t b ng, san t o m t b ng, u tư cơ s h t ng thi t y u g m: n n và m t ư ng, v a hè, c p thoát nư c nh m t o qu t khai thác ngu n thu. - Tr n kh i lư ng, san t o m t b ng và xây d ng các công trình ph các i m trư ng thu c chương trình kiên c hoá trư ng, l p h c. - Chi u tư xây d ng tr s i v i nh ng cơ quan ph i di chuy n a i m m i (tr s cũ n m trong di n tích d án t o qu t). - Chi th c hi n nhi m v v qu n lý t ai: kh o sát, o c, l p các lo i b n v t ai; ánh giá phân h ng t; l p, thNm nh, công b và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t; l p h sơ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; th ng kê, ki m kê t ai và các ho t ng s nghi p a chính khác. - Ưu tiên b trí v n thanh toán cho các công trình xây d ng cơ b n, có tính ch t xây d ng cơ b n thu c ngân sách huy n, xã ã quy t toán ho c chuy n ti p t nh ng năm trư c. - S ti n còn l i b trí : h tr làm nhà công v cho giáo viên và h c sinh bán trú; xây d ng, s a ch a tr s và tr m xá xã; làm nhà văn hoá thôn, b n; xây d ng h t ng du l ch; xây d ng ư ng giao thông; ki n thi t th chính và các công trình ph c v công c ng; s a ch a tr s các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p do huy n qu n lý. 5. Toàn b ngu n thu t ho t ng x s ki n thi t sau khi thành l p các qu theo m c ích phát hành, s còn l i ư c s d ng mua s m, s a ch a trang thi t b , xây d ng tr m y t c p xã và u tư xây d ng nhà công v cho giáo viên, nhà cho h c sinh bán trú vùng cao, nhà văn hoá thôn, b n. 6. Các huy n, thành ph và các ơn v d toán th c hi n cơ ch tài chính t o ngu n c i cách ti n lương năm 2008 như sau: - S d ng 50% tăng thu ngân sách a phương so v i d toán ngân sách giao năm u th i kỳ n nh (bao g m c d toán và trong t ch c th c hi n); - Th c hi n ti t ki m 10% s chi thư ng xuyên (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương); - S d ng t i thi u 40% s thu ư c l i ơn v theo ch (riêng ngành y t s d ng t i thi u 35%, sau khi tr chi phí thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, v t tư thay th , v t tư tiêu hao); - Ngu n c i cách ti n lương c a các năm trư c chưa th c hi n h t chuy n sang. 7. Các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p cân i ngu n kinh phí tr c p 1 l n 3 tháng ti n lương, h tr óng b o hi m xã h i, tr c p và tr ti n lương trong th i gian h c ngh theo quy nh t i Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08/8/2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi n biên ch như sau: - Kinh phí ho t ng thư ng xuyên theo nh m c phân b ngân sách nhà nư c tính cho biên ch th c hi n tinh gi n (tính b ng nh m c c a biên ch chia cho 12 tháng nhân v i s tháng còn l i k t th i i m sau tháng cán b ngh vi c). Trư ng h p ơn v tuy n d ng b sung biên ch cùng v i th i i m gi m biên ch thì không tính kh u tr nh m c kinh phí ho t ng thư ng xuyên. - S d ng 30% ph n tăng thêm c a ngu n thu ư c l i s d ng t i ơn v so v i d toán thu ư c giao trong th i kỳ n nh (sau khi ã tr i chi phí ph c v công tác thu và kinh phí t o ngu n c i cách ti n lương). Trư ng h p cân i t các ngu n nêu trên không chi tr cho các i tư ng thì s ư c cân i b sung t ngân sách. 8. Trong quá trình th c hi n d toán ngân sách ph i th c hi n y các quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng, Lu t Th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí. ng th i x lý k p th i, y nh ng sai ph m ư c phát hi n qua công tác ki m tra, thanh tra, ki m toán; làm rõ trách nhi m c a t ng t ch c, cá nhân và th c hi n ch trách nhi m i v i th trư ng ơn v s d ng ngân sách nhà nư c trong qu n lý i u hành ngân sách khi x y ra th t thoát, lãng phí, s d ng ngân sách sai ch , chính sách. 9. M r ng di n thí i m v t ch tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p, trong ó chú tr ng i v i các cơ s giáo d c công l p. Áp d ng thí i m cơ ch qu n lý tài chính theo Ngh nh 130/2005/N -CP i v i các xã, phư ng, th tr n có i u ki n (vi c l a ch n xã th c hi n thí i m do UBND huy n, thành ph quy t nh). 10. Tăng cư ng th c hi n ch công khai tài chính, ngân sách y iv it tc các c p, các cơ quan, ơn v , các t ch c và doanh nghi p. Nâng cao hi u qu công tác thanh tra, ki m tra tài chính; cao k cương, k lu t; th c hi n nghiêm túc Quy ch t ki m tra c a các t ch c, các ơn v cơ s . 11. Trong Quý II/2008, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u trình UBND t nh xem xét ban hành quy nh v thu ti n nư c và nh m c h tr v qu n lý cơ s h t ng thu l i và c p nư c sinh ho t nông thôn. Trong Quý III/2008, S Tài chính nghiên c u trình UBND t nh xem xét s a i, b sung Quy t nh 75/2006/Q -UBND ngày 18/8/2006 ban hành giá thu m t ph n vi n phí áp d ng t i Lào Cai; ban hành quy nh t m th i giá thu m t ph n vi n phí t i Tr m y t xã và ban hành quy nh m c thu, ch thu n p, qu n lý và s d ng l phí ch ng th c trên a bàn t nh Lào Cai. V. PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C VÀ GI I QUY T T T CÁC V N XÃ H I 1. Nâng cao ch t lư ng d y và h c, ch t lư ng ph c p ti u h c úng tu i, ph c p THCS; ti p t c u tư m nh cơ s v t ch t cho trư ng h c theo chương trình c a Chính ph ; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin vào các ho t ng c a nhà trư ng. Ny m nh công tác xã h i hóa k t h p v i u tư t ngân sách nhà nư c tăng cư ng cơ s v t ch t cho giáo d c, quan tâm u tư nhà cho giáo viên và h c sinh n i trú. Tăng cư ng bi n pháp b i dư ng, ào t o và ào t o l i nâng cao trình giáo viên, gi ng viên áp ng yêu c u giáo d c ào t o trong th i gian t i. T ng bư c chuNn hoá i ngũ giáo viên t ng c p h c, b c h c, ti p t c nâng cao ch t lư ng cán b qu n lý giáo d c. Ti p t c nâng cao ch t lư ng d y ngh theo nhu c u th trư ng. Ny m nh hình th c ào t o t i ch và tăng cư ng liên k t ào t o v i các trung tâm có uy tín trong và ngoài nư c ào t o lao ng, công nhân k thu t có ch t lư ng áp ng yêu c u phát tri n kinh t , xã h i trong giai o n m i; g n ào t o v i gi i quy t vi c làm và t p trung vào các lĩnh v c nông lâm nghi p, xây d ng, cơ khí, hóa ch t, tuy n khoáng, du l ch,... Trong quý III/2008, S Giáo d c và ào t o báo cáo, trình UBND t nh qui ch v qu n lý công tác ào t o, b i dư ng i v i các cơ s ào t o chuyên nghi p trên a bàn. ChuNn b các i u ki n nâng c p Trư ng TH Kinh t k thu t và Trư ng TH Y t lên trư ng cao ng. 2. Th c hi n t t vi c u tư cơ s v t ch t cho ngành y t theo chương trình c a Chính ph ; tăng cư ng ho t ng y t d phòng, nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh cho nhân dân; ch ng phòng ch ng d ch b nh, ki m soát v sinh an toàn th c phNm. 3. Ny m nh ho t ng văn hóa thông tin cơ s , ti p t c u tư cơ s v t ch t cho ho t ng văn hóa cơ s và trang b các phương ti n ho t ng cho các nhà văn hóa; Ny m nh phong trào c i t o các t p t c l c h u. Ny m nh ho t ng th d c, th thao, nh t là phong trào th d c, th thao cơ s , trong các trư ng h c, cơ quan, ơn v . ChuNn b t t các i u ki n t ch c Gi i leo núi qu c t Cúp Fansipan l n th 2. 4. Gi i quy t các v n xã h i: Ưu tiên u tư t ngân sách nhà nư c cho các lĩnh v c văn hoá, xã h i, giáo d c, y t , xoá ói gi m nghèo; b o m phát tri n kinh t ph i g n li n v i vi c gi i quy t ngày càng t t hơn các v n văn hoá, xã h i; Ny m nh các chương trình u tư xây d ng k t c u h t ng nông thôn và các chương trình h tr s n xu t và i s ng cho ng bào vùng sâu, vùng xa; ng bào có hoàn c nh khó khăn; tăng cư ng công tác cho vay ph c v s n xu t nh m th c hi n công tác gi m nghèo. VI. B O V MÔI TRƯ NG 1. Tri n khai th c hi n có hi u qu Lu t B o v môi trư ng, Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 phát tri n b n v ng và nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. Khuy n khích và nhân r ng các mô hình phát tri n b n v ng i n hình; ưa nhi m v b o v môi trư ng vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, vào vi c tri n khai t ng d án và ho t ng c a doanh nghi p. 2. Khai thác và s d ng h p lý, có hi u qu và b n v ng tài nguyên thiên nhiên trên a bàn, b o v môi trư ng u ngu n sông H ng, sông Ch y. Quan tâm u tư b o v Vư n Qu c gia Hoàng Liên, Khu b o t n t i Văn Bàn b o t n thiên nhiên và gi gìn a d ng sinh h c. 3. Th c hi n b t bu c vi c ánh giá tác ng môi trư ng khi c p ch ng nh n u tư. T ng bư c gi i quy t tình tr ng suy thoái môi trư ng khu v c các nhà máy, b nh vi n, khu ông dân cư và cơ s gi t m gia súc, gia c m t p trung. Ny m nh vi c ng d ng công ngh trong x lý rác th i, nư c th i các khu ô th , khu công nghi p, b nh vi n; các cơ s s n xu t kinh doanh. Nâng cao ý th c b o v môi trư ng c a toàn xã h i. Khuy n khích u tư c a tư nhân vào các d ch v môi trư ng. 4. Ny m nh công tác phòng tránh tác ng x u c a thiên tai; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. Nghiên c u u tư Tr m quan tr c vùng t i Khu ô th m i Lào Cai - Cam ư ng. VII. Y M NH C I CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HI U L C C A B MÁY NHÀ NƯ C ÁP NG YÊU C U PHÁT TRI N Năm 2008 ch n c i cách hành chính là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm: 1. Ti p t c rà soát, ban hành các cơ ch , chính sách, các qui ho ch ngành, lĩnh v c phù h p v i i u ki n c a Lào Cai thu hút u tư, huy ng t i a ngu n l c xã h i cho u tư phát tri n. 2. Ny m nh th c hi n Chương trình c i cách hành chính giai o n 2006 - 2010. Ban hành quy nh v phân lo i chính quy n c p huy n, xã. Ti p t c nghiên c u phân c p m nh qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i cho c p huy n - xã, i ôi v i tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và x lý theo qui nh. Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND huy n, thành ph ph i xem c i cách hành chính là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm c a cơ quan, ơn v . Ngư i ng u trong cơ quan, ơn v ph i cao trách nhi m cá nhân, gương m u trong công tác; ph i tăng cư ng công tác ki m tra vi c th c thi ch c trách công v c a công ch c trong ph m vi qu n lý; x lý nghiêm, k p th i nh ng cán b , công ch c l i d ng ch c v , quy n h n ư c giao nhũng nhi u, gây phi n hà cho ngư i dân và doanh nghi p; kiên quy t ưa ra kh i b máy nhà nư c nh ng cán b , công ch c thoái hóa, bi n ch t, tham nhũng, tiêu c c. 3. i m i và nâng cao ch t lư ng ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c có ch t lư ng; th c hi n tinh gi m biên ch theo tinh th n Ngh quy t 132 c a Chính ph . ng th i tuy n ch n và b sung cán b có ch t lư ng. 4. S p x p t ch c b máy theo hư ng g n nh , rõ u m i, ch c năng nhi m v , nhưng hi u qu . Th c hi n rà soát, hoàn thi n ch c năng, nhi m v c a các s , ngành theo ch o c a Chính ph và hư ng d n c a các B , ngành TW. Hình thành t ch c d ch v công t i các tr s khu ô th m i Lào Cai – Cam ư ng. 5. C i cách tài chính công có hi u qu . Ch t ch UBND các huy n, thành ph ch o vi c th c hi n khoán biên ch , kinh phí qu n lý hành chính i v i t t c các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p do a phương qu n lý theo qui nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph và Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 26/4/2006 c a Chính ph . 6. T ng k t kinh nghi m th c hi n vi c c i cách th t c hành chính trong các khâu c p phép u tư, ăng ký kinh doanh, qu n lý xây d ng, t ai, h khNu, h t ch, công ch ng, thu n p thu ... M r ng vi c áp d ng cơ ch "m t c a" liên thông t i các cơ quan hành chính nhà nư c. Nâng cao ch t lư ng ho t ng C ng giao ti p i n t Lào Cai và Sàn giao d ch thương m i i n t Lào Cai. - Trong Quý II/2008, S N i v hoàn thi n h th ng ISO-2000 áp d ng thí i m t i 5 ơn v , ban hành t i Quy t nh s 3484/Q -UBND ngày 18/12/2007 c a UBND t nh; các s , ngành, a phương th c hi n t t Quy ch giám sát, ánh giá và thông tin ph n h i trong công tác c i cách hành chính trên a bàn t nh Lào Cai, ban hành t i Quy t nh s 07/Q -UBND ngày 7/2/2007 c a UBND t nh; tri n khai th c hi n K ho ch ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c t nh Lào Cai giai o n 2007-2010, ban hành kèm theo Quy t nh 3158/Q -UBND ngày 23/11/2007 c a UBND t nh. - Các s , ngành, huy n, thành ph th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 129/2007/Q - TTg ngày 02/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v Qui ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính nhà nư c. 7. Tăng cư ng s ph i h p gi a các c p, các ngành trong vi c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t. Trong quý I và II/2008, S Tư pháp nghiên c u, trình UBND t nh quy ch t ki m tra, ki m tra văn b n quy ph m phát lu t do UBND các c p ban hành; quy nh v rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trên a bàn t nh. VIII. TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG, TH C HÀNH TI T KI M CH NG LÃNG PHÍ 1.Tri n khai th c hi n có hi u qu Chương trình hành ng c a t nh v phòng ch ng, tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. C ng c , ki n toàn và nâng cao hi u qu ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng tham nhũng c p t nh. Kiên quy t u tranh ch ng tham nhũng, lãng phí, tiêu c c, trư c h t là trong các lĩnh v c qu n lý t ai, chi tiêu ngân sách nhà nư c, u tư xây d ng cơ b n, qu n lý v n, tài s n c a nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c, b t và b trí cán b . X lý k p th i, nghiêm minh các v , vi c vi ph m. cao trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, ơn v trong u tranh ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 2. Phát huy quy n làm ch c a nhân dân ph i h p ch t ch v i M t tr n t qu c, các t ch c oàn th xã h i và cơ quan thông tin i chúng trong công tác phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 3. Th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , m b o công khai, minh b ch các ho t ng kinh t , tài chính các cơ quan hành chính và ơn v s nghi p. 4. Trong Quý I/2008, S Tài chính nghiên c u trình UBND t nh ban hành quy ch qu n lý, s d ng ô tô i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p c a a phương, các Ban qu n lý d án theo qui nh t i Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 7/5/2007 c a Th tư ng Chính ph . IX. QU C PHÒNG – AN NINH VÀ I NGO I 1. Tăng cư ng qu n lý và b o v biên gi i, Ny nhanh ti n các d án xây d ng ư ng tu n tra biên gi i, n tr m biên phòng c ng c qu c phòng an ninh trên a bàn. - Ban ch o phân gi i c m m c t nh ch o hoàn thành công tác c m m c, ki m tra, hoàn t t các h sơ phân gi i c m m c bàn giao theo qui nh. - Trong Quý I/2008, B ch huy B i Biên phòng t nh hoàn thi n án Quy ho ch các c a khNu biên gi i t nh Lào Cai, báo cáo UBND t nh trình Th tư ng Ch nh ph phê duy t có k ho ch u tư xây d ng và làm cơ s cho vi c qu n lý, b o v an ninh c a khNu, ng th i t o i u ki n cho XNK hàng hóa, XNC ngư i và phương ti n qua các c a khNu biên gi i t nh Lào Cai. - Ti p t c xây d ng các công trình biên gi i như ư ng tu n tra biên gi i, Tr m c a khNu và các tr m, t công tác Biên phòng góp ph n trong công tác qu n lý, b o v biên gi i và c a khNu, tác chi n khu v c phòng th t nh, các huy n, thành ph biên gi i v ng ch c. 2. K t h p ch t ch gi a nhi m v phát tri n kinh t – xã h i v i c ng c th tr n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân. Chú tr ng c ng c và xây d ng các xã, phư ng biên gi i m nh v kinh t , v ng v an ninh, qu c phòng, m b o an ninh nông thôn. 3. Ti p t c c ng c toàn di n an ninh xã h i t i các a bàn tr ng i m. Duy trì tr t t , k cương, an toàn xã h i; ki m ch t i ph m, tai t n n xã h i và tai n n giao thông. Tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n pháp lu t, k p th i gi i quy t khi u n i, t cáo c a nhân dân t o môi trư ng xã h i n nh. 4. Rà soát, ban hành m t s quy nh c th v quy ch xu t, nh p c nh qua c a khNu biên gi i t nh Lào Cai; K ho ch xây d ng l c lư ng dân quân t v , dân quân t v phòng không theo án ã duy t; quy ch ph i h p m b o an toàn, an ninh m ng bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trên a bàn t nh Lào Cai; quy nh v t ch c b o v t dân ph và ch tr c p i v i thành viên b o v t dân ph . 5. Ny m nh quan h i ngo i, c bi t v i t nh Vân Nam và các t nh, thành ph trên tuy n hành lang kinh t Côn Minh - Lào Cai - Hà N i - H i Phòng và h p tác nhóm h p tác liên h p 5 t nh: Lào Cai, i n Biên, Lai Châu, Hà Giang và t nh Vân Nam Trung Qu c; ch ng h p tác v i các t nh, thành b n trong nư c và v i các t ch c qu c t . ChuNn b các i u ki n t ch c H i ngh l n th nh t Nhóm h p tác liên h p gi a 5 t nh t ch c t i Lào Cai vào quý II/2008; t ch c th c hi n các tho thu n h p tác gi a 5 t nh, thành ph và chuNn b n i dung tham gia h i ngh l n 4 t i Qu ng Ninh vào cu i năm 2008. X. T CH C TH C HI N 1. Căn c Ch th này và Chương trình công tác năm 2008 c a UBND t nh; các c p, các ngành ch ng tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao m b o ti n yêu c u v th i gian; hàng tháng, hàng quý có ki m i m, ánh giá tình hình th c hi n ( Có danh m c nhi m v ch y u ính kèm). 2. UBND t nh có k ho ch làm vi c tr c ti p v i các ngành, a phương ki m tra vi c t ch c th c hi n k ho ch cũng như x lý k p th i các phát sinh trong quá trình th c hi n; ng th i, duy trì các cu c giao ban hàng tháng ki m i m tình hình và ra các bi n pháp Ny m nh th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2008. 3. Hàng tháng, k t thúc quý các s , ban, ngành, huy n, thành ph báo cáo k t qu th c hi n Ch th này v Văn phòng UBND t nh t ng h p, báo cáo UBND t nh t i các cu c h p UBND t nh nh kỳ hàng tháng, hàng quý. K t qu th c hi n Ch th , ánh giá m c hoàn thành nhi m v c a t ng s , ban, ngành, UBND các huy n, thành ph trong năm. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH TNCH - Văn phòng Chính ph ; - B KH và T; B TC; - Ban Ch o Tây B c; - C c ki m tra văn b n B Tư pháp; - TT: TU, H ND, UBND t nh; - Các s , ban, ngành; oàn th ; - UBND các huy n, thành ph ; - DNNN trên a bàn; Nguy n H u V n - Lãnh o Văn phòng; - Lưu: VT, các CV/Qu c PH L C CÁC NHI M V VÀ GI I PHÁP CH Y U CH O, I U HÀNH K HO CH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2008 (Kèm theo Ch th s 02/2008/CT-UBND ngày 22/01/2008 c a UBND t nh Lào Cai) Cơ quan Cơ quan ch trì Th i gian STT Danh m c nhi m v ph i h p xây d ng th c hi n chính và trình Th c hi n Chương trình xây d ng các quy t nh, ch th qui ph m pháp lu t 1 c a UBND t nh ban hành năm 2008, ban hành kèm theo Quy t nh s 201/Q - UBND ngày 22/01/2008 c a UBND t nh Văn Thành l p các oàn liên ngành i ki m S K phòng Quý 2 tra tình hình tri n khai K ho ch phát ho ch và UBND I/2008 tri n KTXH năm 2008 m t s ơn v u tư t nh Hoàn thi n h sơ, th t c báo cáo Chính Văn S K ph phê duy t Qui ho ch t ng th phát phòng Quý 3 ho ch và tri n kinh t xã h i n 2020 t nh Lào UBND I/2008 u tư Cai t nh B ch S KH và Hoàn thi n h sơ, th t c trình Chính huy B T, Văn ph phê duy t Qui ho ch các c a khNu i biên Quý 4 phòng biên gi i t nh Lào Cai (Theo N phòng I/2008 UBND 32/2005/N -CP ngày 14/3/2005) t nh Lào t nh Cai Báo cáo Chính ph ban hành Qui ch S K BQL Khu Quý 5 ho t ng khu kinh t c a khNu Lào Cai ( ho ch và KTCK I/2008 trong ó có Khu TM – CN Kim Thành) u tư Ki n toàn, c ng c các Ban qu n lý d S KH và Qúi 6 án các c p theo hư ng l ng ghép các S N iv T; S I/2008 ngu n v n XD BC c p UBND t nh; BQL các Quý I n T ch c n bù, gi i phóng m t b ng d ti u d án 7 huy n, quý án ư ng cao t c Lào Cai – N i Bài n bù, thành ph III/2008 GPMB liên quan t nh Ch o công tác n bù, gi i phóng m t b ng, xây d ng tái nh cư các d án UBND tr ng i m trên a bàn (NM tuy n các S , ngành Theo ti n 8 qu ng Apatít B c Nh c Sơn, NM Gang huy n/TP liên quan d án thép Lào Cai, Khu T C H p Xuân, Khu nơi có d bãi hàng ga Lào Cai, các d án du l ch t i án Sa Pa) Trung tâm xúc S K Ban hành K ho ch xúc ti n u tư, ti n u ho ch và Quý 9 thương m i c a t nh giai o n 2008 – tư, thương u tư; I/2008 2010 m i và du S TMDL l ch t nh S Thông qua Qui ho ch phát tri n thương Thương S KH và Quý 10 m i trên a bàn t nh Lào Cai n 2015 m i Du T I/2008 l ch Thông qua Qui ho ch phát tri n s n xu t S KH và rau an toàn t nh Lào Cai n 2010, nh S Nông T, Quý 11 hư ng 2015 nghi p và UBND I/2008 PTNT các huy n/TP Thông qua Qui ho ch phát tri n ngành S KH và th y s n t nh Lào Cai n 2010 và nh S Nông T, Quý 12 hư ng n năm 2020 nghi p và UBND I/2008 PTNT các huy n/TP Thông qua Qui ho ch phát tri n cây hoa S KH và t nh Lào Cai n 2010, nh hư ng n S Nông T, Quý 13 2015. nghi p và UBND I/2008 PTNT các huy n/TP Hoàn thi n h sơ qui ho ch khu công nghi p T ng Lo ng, ngh Th tư ng S Công Chính ph b sung Quy ho ch phát tri n S K nghi p, Quý 14 các khu công nghi p Vi t Nam theo ho ch và BQL các I/2008 yêu c u t i Công văn s 6017/VPCP-CN u tư c m CN ngày 20/10/2007 c a Văn phòng Chính t nh ph T ch c Chương trình du l ch v cu i S Các s , ngu n 2008 ( liên k t v i t nh Yên Bái – Thương ngành, Quý 15 Phú Th ) m i – Du huy n/TP I/2008 l ch liên quan Ch o t ch c Tu n l văn hóa du l ch UBND BC c p Quý 16 B c Hà huy n t nh I/2008 B c Hà T ch c H i ngh t ng k t công tác c i UBND Quý 17 cách hành chính năm 2007 và tri n khai S N iv các I/2008 nhi m v 2008 huy n/TP T ch c sơ k t công tác ăng ký sinh Công an ho t o Tin lành theo nhóm năm 2007 t nh, Ban Dân Quý 18 và tri n khai nhi m v năm 2008 UBND t c t nh I/2008 các huy n liên quan T ch c h i ngh bi u dương các dân t c UBND Ban Dân Quý 19 thi u s tiêu bi u t nh Lào Cai l n th các t c I/2008 nh t huy n, TP Thành l p các oàn liên ngành i ki m Văn S K tra tình hình th c hi n các án BCH phòng Quý 20 ho ch và ng b t nh khoá XIII v lĩnh v c kinh UBND II/2008 u tư t xã h i t nh T ch c t ng k t 1 năm th c hi n 5 S K S , ngành Quý 21 chương trình hư ng v cơ s c a t nh ho ch và thư ng II/2008 giai o n 2007-2010 u tư tr c 5 CT S , S K ngành, T ch c t ng k t D án gi m nghèo t nh Quý 22 ho ch và ơn v Lào Cai ( WB) II/2008 u tư liên quan n d án xu t thành l p m t s t ch c tư v n S N i qu n lý d án theo Thông tư s S Xây v ,S Quý 23 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 c a d ng KH và II/2008 B Xây d ng u tư Qui ho ch m r ng Khu thương m i Kim BQL Khu Thành (giai o n 2) S Xây KTCK, Quý 24 d ng S KH và II/2008 T S Tài S K chính, xu t danh m c d án t nh Lào Cai Quý 25 ho ch và Ngo i v , kêu g i v n ODA, FDI, NGO II/2008 u tư Công an t nh Văn Ph i h p v i B K ho ch và u tư S K phòng chuNn b các i u ki n t ch c H i Quý 26 ho ch và UBND ngh gi a kỳ các nhà tài tr t i Sa Pa ( II/2008 u tư t nh, S H i ngh CG-2008) Ngo i v Trung Ph i h p v i Trung tâm xúc ti n u tư tâm xúc S K phía B c thu c B K ho ch và u tư ti n u Quý 27 ho ch và t ch c H i ngh xúc ti n u tư vào các tư, thương II/2008 u tư t nh phía B c m i và du l ch t nh Rà soát, i u ch nh, b sung, xây d ng UBND S KH và Quý II và 28 m i Qui ho ch t ng th phát tri n KTXH các T III/2008 các huy n, thành ph n 2020. huy n, TP Thông qua án c ng c ki n toàn và S Nông nâng cao hi u qu kinh t t p th nông S KH và Quý 29 nghi p và nghi p nông thôn t nh Lào Cai giai o n T II/2008 PTNT 2008- 2015 Rà soát, b sung qui ho ch phát tri n h S Nông S K Quý 30 th ng th y l i t nh Lào Cai nghi p và ho ch và II/2008 PTNT u tư Rà soát, b sung qui ho ch h th ng giao S Xây thông t nh, huy n và giao thông nông S Giao d ng, Quý 31 thôn trên a bàn t nh Lào Cai thông v n UBND II/2008 t i các huy n/TP Rà soát, b sung qui ho ch m ng lư i S K trư ng h c t nh Lào Cai ho ch và S Giáo u tư, Quý 32 d c và UBND II/2008 ào t o các huy n/TP Rà soát, b sung qui ho ch m ng lư i y S K t t nh Lào Cai ho ch và u tư, Quý 33 S Yt UBND II/2008 các huy n/TP Rà soát, b sung qui ho ch s p x p dân S K cư t nh Lào Cai ho ch và Ban Dân u tư, Quý 34 t c t nh UBND II/2008 các huy n/TP Qui ho ch m r ng th tr n Sa Pa ( giai UBND S Xây Quý 35 o n 2) huy n Sa d ng II/2008 Pa Ban hành Qui ch ho t ng Quĩ h tr S Tài ngư i nghèo t nh Lào Cai chính, S L Quý 36 M i UB TBXH II/2008 MTTQ t nh S KH và T ch c H i ngh Nhóm h p tác liên h p T, Văn gi a 5 t nh biên gi i: Lào Cai, Hà Giang, S Ngo i Quý 37 phòng Lai Châu, i n Biên và t nh Vân Nam, v II/2008 UBND Trung Qu c t nh S K Hoàn thi n h sơ báo cáo Chính ph v BQL các ho ch và Quý 38 thành l p và ban hành qui ch ho t ng c m CN u tư, II/2008 Khu công nghi p ông Ph M i t nh S Công nghi p Văn Rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m S Tư phòng Quý 39 pháp lu t c a UBND t nh ang có hi u pháp UBND II/2008 l c thi hành t nh Công b ơn giá ca máy và thi t b thi S Tài công; ơn giá xây d ng công trình; ơn chính, S giá kh o sát xây dưng; ơn giá công tác S Xây Quý 40 KH & T, s a ch a; ơn giá c p thoát nư c; ơn d ng II/2008 S Công giá duy trì, l p t h th ng chi u sáng nghi p trên a bàn t nh Lào Cai Ban hành Quy nh v v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy Các s , Quý 41 c a s , ban, ngành c a t nh, theo Ngh S N iv ngành liên II/2008 nh m i c a Chính ph và hư ng d n quan c a các B , ngành TW. Xây d ng án chuy n BQL d án 661 S Nông S N i Quý 42 thành ơn v s nghi p có thu nghi p và v , S Tài II/2008 PTNT chính ánh giá k t qu i u tra h nghèo năm S Lao UBND Quý 43 2007 ng các II/2008 TBXH huy n, TP T ch c ki m kê quĩ t ang qu n lý, s BC UBND d ng c a các t ch c ư c nhà nư c giao ki m kê Quý 44 các t, cho thuê t th i i m 01/4/2008 c p t nh, II/2008 huy n, TP S TNMT Hoàn thi n h th ng ISO-2000 áp d ng 5 ơn v thí i m t i 5 ơn v c a t nh tham gia Quý 45 S N iv áp d ng II/2008 thí i m Rà soát b sung qui ho ch th tr n B c UBND S Xây Quý 46 Hà và m t s trung tâm c m xã trên a các d ng III/2008 bàn huy n, TP ánh giá gi a kỳ th c hi n Ngh quy t S K S ngành Quý 47 i h i ng b t nh Lào Cai khóa XIII ho ch và liên quan III/2008 u tư T ch c Gi i leo núi qu c t Cúp UBND Fansipan l n th 2 S Th huy n Sa Quý 48 d c Th Pa, các IV/2008 thao s , ngành liên quan Xây d ng án thành l p t ch c d ch S Tài v công t i các tr s khu ô th m i Lào chính, Quý 49 Cai - Cam ư ng S N iv BQL Khu IV/2008 TM LC- C
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net