logo

Hiến pháp Preamble

In the course of their millennia-old history, the Vietnamese people, working diligently, creatively, and fighting courageously to build their country and defend it, have forged a tradition of unity, humanity, uprightness, perseverance and indomitableness for their nation and have created Vietnamese civilization and culture.
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

pdf INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973/78 (MARPOL 73/78)

pdf Nghị định 97/ 2008/ NĐ-CP

doc CÔNG ƯỚC NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CHỐNG LẠI AN TOÀN HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

CÔNG ƯỚC NGĂN CHẶN CÁC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CHỐNG LẠI AN TOÀN HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Ký tại Montreal ngày 23.9.1971

doc Công ước Vienna - the Multi modal Vienna Convention

CÔNG ƯỚC VIÊN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ Nhắc lại rằng quan hệ lãnh sựđã được thiết lập gi ữa các dân tộc từ lâu đời. Ghi nhận các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp qu ốc về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, về thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước, Xét thấy Hội nghị của Liên hợp qu ốc về quan hệ và các quyền miễn trừ ngoại giao đã thông...

pdf Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP ngày 1 tháng 12 năm 2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11- NQTW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

pdf Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

pdf Quyết định số 1955/QĐ- TTg

Quyết định số 1955/QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Đề án " Phát triển kinh tế- xã hội vùng đầm phá Tam Giang- Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020".

doc Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi

Quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản của tỉnh Quảng Ngãi. Ban hành kèm theo quyết định số: ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Quy định này quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, hồ sơ trình ký và ban hành văn bản được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

pdf Law on Securities issued No. 70/2006/QH11

This Law regulates activities being public offer of securities, conducting business and investing in securities, securities services and the securities market.

pdf Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP

Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Tổng cổng: 63 tài liệu / 7 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net