logo

pdf Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5

Quyết định số 408/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5

Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Thông tư 04/1997/TT-NHNN1

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1 về việc hướng dẫn xác nhận và phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN

Quyết định số 529/1997/TC-QĐ-TCDN về việc lưu hành tờ cổ phiếu và ban hành quy chế tạm thời về việc mua tờ cổ phiếu trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư liên tịch số 02/1997/NHNN-TC

Thông tư liên tịch số 02/1997/NHNN-TC về việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước do Ngân hàng nhà nước - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/02/1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước

pdf Quyết định số 101/1997/QĐ-NH1

Quyết định số 101/1997/QĐ-NH1 về việc cho vay và thu nợ để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tính dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt

pdf Nghị định số 75/CP

Nghị định số 75/CP về việc thành lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT

Quyết định số 1079-TC/QĐ/TCT về việc thu thuế đối với trái phiếu Chính phủ và các loại trái phiếu, cổ phiếu khác do Bộ tài chính ban hành

pdf Thông tư số 50-TC/TCDN

Thông tư số 50-TC/TCDN về việc hướng dẫn những vấn đề tài chính, bán cổ phần và phát hành cổ phiếu trong việc chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 28/CP ngày 7/5/96 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 839/TC-QĐ/KBNN

Quyết định số 839/TC-QĐ/KBNN về việc phát hành trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn 2 năm do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư số 2200-UB/TĐ

Thông tư số 2200-UB/TĐ về các dự án khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê do Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư ban hành

pdf Quyết định số 960-TC/KBNN

Quyết định số 960-TC/KBNN về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 361-TTg

Quyết định số 361-TTg về việc thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

pdf Quyết định số 593-TC/KBNN

Quyết định số 593-TC/KBNN về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm do Bộ Tài chính ban hành

pdf Quyết định số 592-TC/KBNN

Quyết định số 592-TC/KBNN về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm do Bộ tài chính ban hành

pdf Nghị định số 23/CP

Nghị định số 23/CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế Chính Phủ do Chính Phủ ban hành

pdf Quyết định số 76/QĐ-NH14

Quyết định số 76/QĐ-NH14 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường mua bán lại tín phiếu do Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 61-QĐ/NH19

Quyết định số 61-QĐ/NH19 về việc ban hành quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 162TC/KBNN

Quyết định số 162TC/KBNN về việc dừng phát hành tín phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 6 tháng do Bộ tài chính ban hành

pdf Quyết định số 141-TC/KBNN

Quyết định số 141-TC/KBNN về việc phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 1 năm do Bộ tài chính ban hành

Tổng cổng: 666 tài liệu / 34 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net