logo

Quyết định số 593-TC/KBNN

Quyết định số 593-TC/KBNN về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm do Bộ Tài chính ban hành
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 593-TC/KBNN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC LỌAI KỲ HẠN 3 NĂM BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 05/04/1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 26/07/1994 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ; Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm theo quyết định số 433 TC/KBNN này 28/05/1994 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố đang phát hành loại trái phiếu này từ 16h30 ngày 19/06/1995. Điều 2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành phố có phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net