logo

Thủ tục Thanh toán trong nước 3


Thủ tục Thanh toan trong nước – Thu tiền mặt ́ Nơi tiếp Trực tiếp tại trụ sở tại các đơn vị thuộc và trực nhận hồ Tên đơn vị: thuộc NHPT hoặc khách hàng. sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: 1.Khách hàng đề nghị Phòng TCKT Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh hoặc Phòng Tài vụ Văn phòng NHPT hoặc Bộ phận kế toán các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT cung cấp giấy nộp tiền mặt, bảng kê các loại tiền nộp… theo mẫu của NHPT. Trình tự2. Khách hàng tiến hành kê khai các thông tin trên hồ sơ nộp tiền mặt. thực 3. Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán tiếp nhận, hiện: kiểm tra các thông tin có liên quan đến quá trình nộp tiền. Nếu đầy đủ, chính xác đơn vị NHPT tiến hành thu tiền và viết Phiếu thu trả cho khách hàng. Nếu nội dung nộp tiền không đầy đủ, rõ ràng thì Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán của đơn vị NHPT từ chối thu tiền. Cách Trực tiếp tại trụ sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT hoặc thức thực hiện: khách hàng. 1. 1- Giấy nộp tiền mặt. 2- Bảng kê các loại tiền nộp. Ngoài các giấy tờ chính quy định trên đây, đối với các đối tượng khách hàng có nội dung nộp tiền mặt đặc thù, Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán có Thành quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thêm các giấy tờ cần phần hồ thiết khác để bổ sung cho việc nộp tiền mặt. Các giấy tờ sơ: bổ sung trong bộ hồ sơ nộp tiền mặt có thể là bản gốc, bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản chính hoặc có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Các yêu cầu này được thông báo công khai và có hướng dẫn cụ thể đối với khách hàng. (Bản sao) Số lượng bộ 01 bộ hồ sơ: Thời hạn giải Ngay trong ngày làm việc. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: Yêu cầu điều không kiện: Căn cứ pháp lý: 1.Luật các tổ chức tín dụng năm 1997. 2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004. 3. Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 4. Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 5. Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của NHPT. 6. Quyết định số 1092/2002/QĐ-NHNN ngày 08/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 7. Quyết định số 40/QĐ-HĐQL ngày 29/12/2006 của Hội đồng quản lý NHPT về việc Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán trong nước qua NHPT. 8. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành quy định thủ tục thanh toán trong nước qua NHPT. 9. Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT. 10. Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về hồ sơ mở tài khoản của khách hàng. 11. Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc giao nhận, bảo quản vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT. 12. Quyết định số 909/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong hệ thống NHPT ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16/6/2008. 13 .Quyết định số 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành chế độ kế toán NHPT
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net