logo

Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính


Bài Kiểm Tra giữa kì lớp PM11 Thời gian 90 phút 1 - Thiết lập vùng nhớ ảo cho máy tính như sau: Thiết lập trên D:\Initial size(MB): 1024MB, Maximum sizze(MB):1024MB Start/setting/control panel/ System/chọn TAB Advance/Performance/setting/Chọn Tab advance/ virtual memory/ change/(Initial size= 512, Maximum size= 1024) 2 - Sử dụng Group policy làm mất Folder option của menu tool và mất Add and Remove program trong control panel. * Mất “Add or Remove program”: - start/ run/ gpedit.msc - user configuration/Administrative Template/ Control panel - Add and remove program/ kích đúp Remove “add or remove program”/ Disable. * Mất “ Folder option” - START/ RUN /GPEdit.msc / OK. - User Configuration/Administrative Template - Windows Component/Windows Explorer - Dounle Click REMOVE THE FOLDER OPTIONS/ Disable. 3 - Trên thanh Menu start của máy tính bị mất một số công cụ như: Run, Logoff, Control Panel. Hãy khắc phục lại các công cụ bị mất trên Menustart. * Mất “RUN” - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ Start Menu and Taskbar - Kích đúp “Remove Run from menu start”/ disable. * Mất “logoff” - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ Start Menu and Taskbar - Kích đúp “Remove Logoff on the start menu ”/ disable. * Mất “Control Panel” - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ Control Panel - Kích đúp “Prohibit access to the control Panel” 4 - Người dừng có thói quen sử dụng biểu tượng Show desktop trên thanh Quick Launch, nhưng biểu tượng này bị mất , hãy khôi phục lại biểu tượng này. 5 -Các biểu tượng trên máy tính bị thay đổi kích cỡ và font chữ, hãy khôi phục cho các biểu tượng trở lại như ban đầu. - Start / setting/ Control panel/ Display/ Appearance/ Windown XP style 6 - Thiết lập dung lượng đĩa cứng dành cho Recycle Bin là 5%. - Ringht Clic vào Recycle Bin/ properties - Chọn Tab Global/ use one setting for all driver - Chọn 5% / ok 7- Đặt tên cho máy tính là - Right Click mycomputer/ Properties - Chọn Tab Computer Name/ Đánh tên vào mục “ Computer discription” 8- Gỡ bỏ các chương trình Game của Windowns. - Start/ setting/ control Panel/ Add and remove program - Add and Remove Windown Component/ Accessories and unities - Chọn Game/ ok/ next/ finish 9- Thiết lập độ phân giải cho màn hình là 800x600 pixel - Start/ setting/ Display/ Setting - Trong Screen resolutio/ đưa về 800x 600 10- Dùng Group policy để thực hiện các công việc sau: * Cấm truy cập ổ đĩa c - HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows - Curre tVersion\Policies\Explorer - Bấm Phải chuột/ New Dword Value - Gõ dòng : NoViewOnDrive" và chỉnh thông số : 00000004 - OK * Không cho máy nhận USB USB được nhận dạng bởi 2 tập tin trong hệ thống của Windows tên là usbstor.inf và usbstor.pnf có trong thư mục C:\Windows\Inf. Như vậy, nếu vô hiệu hóa 2 tập tin này, bạn sẽ ngăn Windows nhận dạng các thiết bị USB dễ dàng - Khoá thanh Tasbar Manager *Khoá Command Prompt - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ system - Double Click “prevent access to Command Prompt”/ Disable * Khoá Registry - start/ run/ gpedit.msc - User configuration/ Administrative Templates/ system - Double Click “prevent access to registry editting tool”/ Disable
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net