logo

Tập 1 Đào tạo cử nhân điều dưỡng - Điều dưỡng nội


Bé y tÕ ®iÒu d−ìng néi tËp 1 S¸ch ®µo t¹o cö nh©n ®iÒu d−ìng M∙ sè: §.34.Z.05 Chñ biªn: TS. Lª V¨n An TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi - 2008 1 ChØ ®¹o biªn so¹n: Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Bé Y tÕ Chñ biªn: TS. Lª V¨n An TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa Nh÷ng ng−êi biªn so¹n: TS. Lª V¨n An TS. Hoµng V¨n Ngo¹n TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa BS. D−¬ng ThÞ Ngäc Lan Th− ký biªn so¹n TS. Lª ThÞ HiÒn Tham gia tæ chøc b¶n th¶o ThS. PhÝ V¨n Th©m ThS. Lª ThÞ B×nh © B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o) 2 Lêi giíi thiÖu Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé Y tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ®¹i häc ngµnh Y tÕ. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn ngµnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ. S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 1 ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña Tr−êng ®¹i häc Y D−îc HuÕ trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhµ gi¸o l©u n¨m vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. S¸ch trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho sinh viªn ®iÒu d−ìng còng nh− c¸c ®ång nghiÖp trong chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng nhÊt lµ ®iÒu d−ìng néi khoa. S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 1 ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y - häc cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vµo n¨m 2007. Bé Y tÕ ban hµnh lµm tµi liÖu d¹y - häc chÝnh thøc cña ngµnh Y tÕ. Trong thêi gian tõ 3 ®Õn 5 n¨m, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt. Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. Lª V¨n An, TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa vµ c¸c nhµ gi¸o cña khoa §iÒu d−ìng, Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ ®· dµnh nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy, c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn ThÞ Thu Hå, ThS. Ng« Huy Hoµng ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ. LÇn ®Çu xuÊt b¶n chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o Bé Y tÕ 3 4 Lêi nãi ®Çu S¸ch ®iÒu d−ìng Néi tËp 1 ®−îc biªn so¹n theo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng cña Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ, dùa trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. Cuèn s¸ch ra ®êi nh»m ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu ®¹o t¹o trong lÜnh vùc §iÒu d−ìng t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc. Cuèn s¸ch ®iÒu d−ìng Néi tËp 1 bao gåm c¸c bµi gi¶ng thuéc chuyªn ngµnh vÒ tim m¹ch, h« hÊp vµ néi tiÕt. C¸c bµi gi¶ng ®−îc viÕt theo sè tiÕt quy ®Þnh ®· ®−îc nhµ tr−êng phª duyÖt. Cuèi mçi bµi gi¶ng cã phÇn l−îng gi¸ d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, c¸c t¸c gi¶ ®· sö dông nhiÒu nguån tµi liÖu cËp nhËt trong vµ ngoµi n−íc, ®ång thêi tham kh¶o nhiÒu ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy. Chóng t«i hy väng cuèn s¸ch nµy sÏ lµ mét tµi liÖu d¹y vµ häc h÷u Ých, cã thÓ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho sinh viªn ®iÒu d−ìng vµ c¸c ®ång nghiÖp trong chuyªn ngµnh §iÒu d−ìng nãi chung vµ §iÒu d−ìng néi khoa nãi riªng. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y – häc cña Bé Y tÕ ®· cho phÐp vµ t¹o ®iÒu kiÖn xuÊt b¶n cuèn s¸ch nµy. Chóng t«i tr©n träng c¶m ¬n Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ Néi ®· tÝch cùc hîp t¸c vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc xuÊt b¶n. Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh biªn so¹n kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè khiÕm khuyÕt, hy väng sÏ nhËn ®−îc sù gãp ý ch©n t×nh cña quý ®éc gi¶ vµ sinh viªn, ®Ó lÇn t¸i b¶n sau cuèn s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n. C¸c t¸c gi¶ 5 6 MôC LôC Lêi giíi thiÖu 3 Lêi nãi ®Çu 5 Bµi 1. Th¨m kh¸m tim - m¹ch 9 Bµi 2. Ch¨m sãc bÖnh nh©n t¨ng huyÕt ¸p 28 Bµi 3. Ch¨m sãc bÖnh nh©n nhåi m¸u c¬ tim 41 Bµi 4. Ch¨m sãc bÖnh nh©n thÊp tim 51 Bµi 5. Ch¨m sãc bÖnh nh©n hÑp van hai l¸ 59 Bµi 6. Ch¨m sãc bÖnh nh©n bÞ rèi lo¹n nhÞp tim 68 Bµi 7. Ch¨m sãc bÖnh nh©n tai biÕn m¹ch m¸u n·o 79 Bµi 8. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm néi t©m m¹c 93 Bµi 9. Ch¨m sãc bÖnh nh©n phï phæi cÊp 104 Bµi 10. Ch¨m sãc bÖnh nh©n suy tim 111 Bµi 11. Th¨m kh¸m hÖ h« hÊp 121 Bµi 12. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm phæi thïy 130 Bµi 13. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm phÕ qu¶n 141 Bµi 14. Ch¨m sãc bÖnh nh©n trµn dÞch mµng phæi 152 Bµi 15. Ch¨m sãc bÖnh nh©n hen phÕ qu¶n 163 Bµi 16. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ¸p xe phæi 175 Bµi 17. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ®¸i th¸o ®−êng 183 Bµi 18. Ch¨m sãc bÖnh nh©n bÞ bÖnh Basedow 195 Bµi 19. LiÖu ph¸p corticoid 206 Bµi 20. Ch¨m sãc bÖnh nh©n suy th−îng thËn cÊp 218 Bµi 21. Ch¨m sãc bÖnh nh©n thiÕu m¸u 224 §¸p ¸n 232 Tµi liÖu tham kh¶o 235 7 8 Bµi 1 TH¡M KH¸M TIM, M¹CH Môc tiªu 1. Tr×nh bµy ®−îc kü thuËt kh¸m tim. 2. Tr×nh bµy ®−îc kü thuËt kh¸m ®éng m¹ch vµ tÜnh m¹ch. 3. M« t¶ ®−îc mét sè biÓu hiÖn bÖnh lý ë tim vµ m¹ch m¸u. 1. KH¸M TIM Kh¸m tim bao gåm: − Hái bÖnh sö. − Nh×n: lång ngùc, vïng tim ®Ëp vµ c¸c m¹ch m¸u lín. − Sê vïng tr−íc tim vµ c¸c m¹ch m¸u. − Gâ: diÖn ®ôc cña tim. − Nghe: c¸c æ nghe tim vµ c¸c vÞ trÝ kh¸c cÇn thiÕt. 1.1. Hái bÖnh CÇn ph¶i hái tØ mØ, cã ph−¬ng ph¸p vµ cã thêi gian thÝch hîp v× nh− thÕ th−êng thu nhËn ®−îc c¸c kÕt qu¶ tèt, gióp cho chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ. Mét sè chó ý khi hái bÖnh sö nh− sau cÇn ®−îc ®¸nh gi¸. 1.1.1. TiÒn sö bÖnh lý − C¸ nh©n − Nh÷ng thãi quen: thuèc l¸, cµ phª, trµ... − Nguyªn nh©n bÖnh tim hay c¬ ®Þa thÝch hîp cho c¸c biÕn chøng tim m¹ch: + ThÊp tim cÊp, móa giËt, tinh hång nhiÖt, viªm häng t¸i diÔn. + Giang mai, viªm cøng cét sèng dÝnh khíp. + Héi chøng nhiÔm trïng gîi ý viªm néi t©m m¹c. + §¸i th¸o ®−êng, lao, rèi lo¹n tuyÕn gi¸p. 9 − C¸c bÖnh cã ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu trÞ: bÖnh tiªu hãa, ®Æc biÖt lµ loÐt d¹ dµy- t¸ trµng. Tai biÕn m¹ch n·o (chèng ®«ng). BÖnh thËn, bÖnh gót (gout). − Gia ®×nh: + T¨ng huyÕt ¸p, suy m¹ch vµnh, ®ét tö. + TiÒn sö s¶n khoa mÑ nÕu cã bÖnh tim bÈm sinh. 1.1.2. BÖnh sö Lµ nh÷ng rèi lo¹n mµ bÖnh nh©n ph¶i ®i kh¸m vµ ®iÒu trÞ. VÒ tim m¹ch cÇn chó ý: − Héi chøng g¾ng søc: + X¶y ra khi ®i, lªn cÇu thang, xóc ®éng. + Khã thë, chó ý c¶ nh÷ng khã thë chÞu ®ùng ®−îc, ho kh¹c ra ®êm bät hång. + C¸c c¬n ®au: ®au ngùc, t×m c¸c ®Æc ®iÓm cña c¬n ®au th¾t ngùc vµ ®au bông (®au quÆn gan), ®au chi d−íi (c¬n ®au c¸ch håi). + Sù mÊt ý thøc, ®«i khi x¶y ra bÊt ngê. + Xanh tÝm cã thÓ x¶y ra khi g¾ng søc hay gia t¨ng khi g¾ng søc, ®«i khi bÖnh nh©n ph¶i ngåi xæm míi dÔ chÞu. − Håi hép. − C¸c biÓu hiÖn vÒ phæi: + Ho vµ tÝnh chÊt cña ho. + Khã thë, ngoµi g¾ng søc cã thÓ th−êng xuyªn hay kÞch ph¸t nh− phï phæi hay hen tim. + §au kiÓu ®au c¹nh s−ên ®ét ngét, gia t¨ng khi g¾ng søc. + Ho ra m¸u. + Viªm phÕ qu¶n t¸i diÔn. − C¸c biÓu hiÖn gîi ý t¾c m¹ch ngo¹i biªn: + LiÖt nöa th©n cã tho¸i triÓn Ýt nhiÒu. + §au bông cÊp + Mï ®ét ngét... − C¸c dÊu hiÖu thùc thÓ kh¸c. 1.2. Nh×n Ng−êi kh¸m ®øng c¹nh gi−êng, hoÆc quan s¸t bÖnh nh©n tõ d−íi ch©n lªn. − Mám tim: b×nh th−êng mám tim ®Ëp ë kho¶ng liªn s−ên 4 bªn tr¸i, trªn ®−êng qua gi÷a x−¬ng ®ßn. Khi thÊt tr¸i gi·n to diÖn ®Ëp cña mám tim to 10 h¬n. ThÊt ph¶i to biÓu hiÖn qua c¸c nhÞp ®Ëp ë mòi øc, v× thÊt ph¶i to xuèng d−íi vµ thÊt tr¸i to sang bªn tr¸i. − BiÕn d¹ng cña lång ngùc vµ vïng tr−íc tim: nÕu ng−êi bÖnh ®· cã tim to tõ nhá th× lång ngùc cã thÓ bÞ biÕn d¹ng, nh« ra phÝa tr−íc. − Lång ngùc vµ cét sèng: gï, vÑo cã thÓ lµ nguyªn nh©n cña t©m phÕ m¹n tÝnh, v× g©y h¹n chÕ th«ng khÝ. Viªm cét sèng dÝnh khíp cã thÓ lµ mét bÖnh liªn quan tíi hë van ®éng m¹ch chñ. 1.3. Sê Sê vïng tr−íc tim: thÇy thuèc ë bªn ph¶i bÖnh nh©n. Ng−êi bÖnh n»m ngöa lµm mét gãc chªnh 300 so víi mÆt gi−êng vµ h¬i nghiªng sang tr¸i. Bµn tay thÇy thuèc ¸p lªn vïng tr−íc tim, ngãn tay trá vµ ngãn gi÷a x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ diÖn ®Ëp cña mám tim. Còng nh− víi nh×n, mám tim ®Ëp b×nh th−êng ë liªn s−ên 4 bªn tr¸i, vÞ trÝ c¾t gi÷a liªn s−ên 4 víi ®−êng gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i. Biªn ®é ®Ëp t¨ng, khi tim bãp m¹nh, thÓ tÝch m¸u tèng t¨ng h¬n b×nh th−êng, gÆp trong c−êng giao c¶m, trong bÖnh Basedow, ë ng−êi cã hë van ®éng m¹ch chñ. Biªn ®é khã x¸c ®Þnh khi: thµnh ngùc dµy, gi·n phÕ nang, trµn dÞch mµng ngoµi tim, hoÆc khi tim ®Ëp yÕu. DiÖn ®Ëp cña mám tim b×nh th−êng cã ®−êng kÝnh kho¶ng 1-2 cm, khi thÊt tr¸i gi·n diÖn ®Ëp to h¬n vµ mám tim ®Ëp xuèng d−íi thÊp h¬n liªn s−ên 4, chÕch sang tr¸i, vÒ phÝa ®−êng n¸ch. Trong hë nÆng van ®éng m¹ch chñ, mám tim th−êng ®Ëp ë thÊp sang tr¸i, ®Ëp m¹nh, déi vµo lßng bµn tay lóc t©m thu. Cã thÓ sê thÊy rung miu, mét biÓu hiÖn qua xóc gi¸c cña dßng m¸u xo¸y m¹nh khi qua c¸c buång tim hoÆc c¸c m¹ch m¸u lín, g©y ra nh÷ng xung ®éng ë c¸c cÊu tróc tim m¹ch, truyÒn tíi tay ra, rung miu t©m thu vïng mám tim hay gÆp trong hë van hai l¸, vïng æ van ®éng m¹ch chñ trong hÑp van ®éng m¹ch chñ, vïng liªn s−ên 3 tr¸i hoÆc gi÷a tim trong th«ng liªn thÊt, liªn s−ên 2 tr¸i trong hÑp van ®éng m¹ch phæi. Rung miu t©m tr−¬ng ë mám tim th−êng thÊy trong hÑp van hai l¸; rung miu liªn tôc, m¹nh lªn vµo cuèi t©m thu, gÆp trong cßn èng ®éng m¹ch. Trong gi·n thÊt ph¶i, lóc t©m thu tim ®Ëp râ ë vïng c¹nh øc tr¸i vµ vïng mòi øc, dïng 1 hoÆc 2 ngãn tay cã thÓ thÊy thÊt ph¶i ®Ëp (dÊu hiÖu Hartzer). 1.4. Gâ Gâ tim gióp x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim, kÝch th−íc tim trªn lång ngùc, x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng gi·n phÕ nang hoÆc trµn dÞch mµng phæi lµm tim bÞ ®Èy khái vÞ trÝ b×nh th−êng vµ sang bªn ph¶i. Gâ tõ kho¶ng liªn s−ên 2 tr¸i vµ ph¶i xuèng, tõ ®−êng n¸ch tr−íc vµo phÝa x−¬ng øc, tõ trªn xuèng d−íi, tõ ngoµi vµo trong: b×nh th−êng diÖn ®ôc cña tim bªn ph¶i lång ngùc kh«ng v−ît qu¸ bê ph¶i x−¬ng øc, vµ vïng ®ôc xa nhÊt bªn tr¸i kh«ng v−ît qua ®−êng gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i. DiÖn ®ôc cña tim khi gâ nhá h¬n bãng tim trªn X quang, v× bãng tim lµ h×nh chiÕu vµ diÖn ®ôc lµ do tiÕp xóc gi÷a néi t¹ng vµ thµnh ngùc. 11 1.5. Nghe Nghe tim lµ phÇn quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong kh¸m tim. Nghe tim ®ßi hái ph©n tÝch c¸c hiÖn t−îng ©m häc thu nhËn ®−îc tõ ång nghe vµ sù hiÓu biÕt c¬ chÕ c¸c hiÖn t−îng ®ã vÒ mÆt sinh lý bÖnh còng nh− vËt lý. 1.5.1. èng nghe D©y èng nghe b»ng cao su nªn dµi kho¶ng 30cm, ®−êng kÝnh 3-4mm, v¸ch ®ñ dµy ®Ó ng¨n c¸c t¹p ©m tõ ngoµi vµo, loa nghe lo¹i mµng trèng truyÒn ®−îc tèt c¸c tiÕng cã tÇn sè cao nh− T1 vµ T2, clic t©m thu, c¸c tiÕng thæi cã tÇn sè cao nh− thæi t©m tr−¬ng, loa kh«ng cã mµng truyÒn ®−îc tèt c¸c tiÕng cã tÇn sè thÊp nh− rung t©m tr−¬ng. Loa nghe ph¶i ®−îc ¸p s¸t lång ngùc võa ®ñ ®Ó kh«ng cã chç hë, nh−ng l¹i kh«ng ®−îc ¸p m¹nh qu¸, nhÊt lµ ®èi víi lo¹i kh«ng cã mµng, v× lóc ®ã da ng−êi bÖnh trë thµnh mét lo¹i mµng, nªn cho qua c¶ c¸c ©m thanh cã tÇn sè cao. 1.5.2. BÖnh nh©n BÖnh nh©n ë t− thÕ tho¶i m¸i, cëi ¸o võa ®ñ ®Ó nghe ®−îc dÔ dµng. Buång kh¸m yªn tÜnh. ThÇy thuèc ë phÝa bªn ph¶i ng−êi bÖnh, ng−êi bÖnh cã thÓ ë t− thÕ n»m ngöa, nghiªng tr¸i hay ngåi. Mét sè nghiÖm ph¸p cã thÓ ®−îc sö dông: nÝn thë, cói xuèng phÝa tr−íc, ch¹y t¹i chç, dïng mét sè thuèc lµm thay ®æi vËn m¹ch vµ nhÞp tim. 1.5.3. C¸c æ nghe tim (h×nh 1.1) Trªn lång ngùc cã nh÷ng vÞ trÝ nhËn ®−îc sãng déi l¹i m¹nh nhÊt t¹o ra bëi c¸c van tim trong chu chuyÓn tim. C¸c æ nghe kh«ng ph¶i lµ h×nh chiÕu lªn thµnh ngùc cña c¸c van tim mµ lµ n¬i c¸c sãng ©m déi l¹i m¹nh nhÊt lªn thµnh ngùc tõ c¸c van tim t−¬ng øng. ë ng−êi b×nh th−êng, æ van hai l¸ ë vÞ trÝ mám tim liªn s−ên 4-5 tr¸i, ®−êng qua gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i; æ van ba l¸ ë vïng sôn s−ên 6, s¸t bê tr¸i x−¬ng øc. Trong bÖnh hë van ®éng m¹ch chñ, tiÕng thæi t©m tr−¬ng nghe râ ë liªn s−ên 3 tr¸i, däc bê tr¸i x−¬ng øc gäi lµ æ Erb-Botkin. 1.5.4. Tr×nh tù nghe §Çu tiªn nghe ë mám tim, sau ®ã chuyÓn dÞch loa nghe vµo vïng trong mám, æ van ba l¸, råi chuyÓn däc theo bê tr¸i x−¬ng øc tíi æ van ®éng m¹ch phæi, råi chuyÓn sang æ van ®éng m¹ch chñ, ë mçi æ nghe, ta ph©n tÝch tiÕng T1 vµ T2 vÒ c−êng ®é, ©m ®é, ©m s¾c, sù thay ®æi tiÕng theo h« hÊp, hiÖn t−îng t¸ch ®«i nÕu cã. NÕu cã t¹p ©m nh−: tiÕng thæi, tiÕng rung, tiÕng cä, ta sÏ t×m vÞ trÝ cña tiÕng ®ã trong chu chuyÓn tim: t©m thu, t©m tr−¬ng. §Ó x¸c ®Þnh t©m thu hay t©m tr−¬ng: t©m thu t−¬ng øng víi lóc m¹ch nÈy, t−¬ng ®èi chÝnh x¸c, nhÊt lµ m¹ch c¶nh vµ t©m tr−¬ng øng víi lóc m¹ch ch×m. 12 æ van §MC æ van §MP æ Erb-Botkin æ van ba l¸ æ van hai l¸ H×nh 1.1. C¸c vÞ trÝ nghe tim trªn lång ngùc (Fundamental of Nursing, Ruth F. Craven and Constance J. Hirnle, 2000) 1.5.5. Tr×nh tù ph©n tÝch c¸c tiÕng tim Sau khi nghe tim, ph¶i ph©n tÝch c¸c tiÕng tim theo tr×nh tù sau ®©y: − NhÞp tim: ®Òu hay kh«ng ®Òu, nÕu kh«ng ®Òu th× do h« hÊp hay do tim. − C¸c tiÕng bÊt th−êng, cã thÓ lµ sinh lý hoÆc bÖnh lý: + TiÕng t¸ch ®«i (T1, T2), tiÕng clic, tiÕng clac më. + TiÕng thæi, tiÕng rung, tiÕng cä. Ph©n tÝch theo tr×nh tù sau ®©y: * VÞ trÝ trong chu chuyÓn tim: t©m thu, t©m tr−¬ng, hay liªn tôc * C−êng ®é: theo Freeman vµ Levine (1993), cã 6 møc ®é cña tiÕng thæi: §é 1: TiÕng thæi nhá, chó ý míi nghe ®−îc. §é 2: Nghe ®−îc tiÕng thæi ngay khi ®Æt èng nghe, nh−ng c−êng ®é nhÑ. §é 3: Nghe râ, nh−ng sê tay vµo æ nghe kh«ng thÊy rung miu. §é 4: TiÕng thæi m¹nh, cã rung miu. §é 5: RÊt m¹nh, cã rung miu. Nh−ng khi ®Æt loa èng nghe t¸ch khái lång ngùc th× kh«ng nghe thÊy n÷a. §é 6: RÊt m¹nh, cã rung miu vµ khi ®Æt loa èng nghe t¸ch khái lång ngùc vµi milimet vÉn cßn nghe thÊy tiÕng thæi. * ¢m ®é: tiÕng cã ©m ®é cao hay thÊp. Trong hë van hai l¸, tiÕng thæi cã ©m ®é thÊp, cßn tiÕng thæi t©m tr−¬ng trong hë van ®éng m¹ch chñ cã ©m ®é cao. 13 * ¢m s¾c: ©m s¾c t¹o ra bëi c¸c sãng cã tÇn sè vµ biªn ®é kh¸c nhau. ¢m s¾c th« r¸p gÆp trong cä mµng tim, ©m s¾c nh− h¬i n−íc phôt trong hë hai l¸ do thÊp tim, th«ng liªn thÊt vµ nh− tiÕng giã rÝt trong mét sè tr−êng hîp hë van ®éng m¹ch chñ do thÊp tim g©y sa van ®éng m¹ch chñ vµo thÊt tr¸i. * H−íng lan: tiÕng cä mµng ngoµi tim khu tró, cßn c¸c tiÕng thæi lan theo h−íng ®i cña dßng m¸u xo¸y ®· t¹o ra nã: lan tõ mám tim ra n¸ch vµ sau l−ng trong hë van hai l¸, v× luång m¸u phôt tõ thÊt tr¸i lªn nhÜ tr¸i, ë trªn vµ sau thÊt, tiÕng thæi t©m thu do hÑp van ®éng m¹ch chñ lan tõ liªn s−ên 2 ph¶i lªn ®éng m¹ch cæ; ng−îc l¹i trong hë van ®éng m¹ch chñ, tiÕng thæi t©m tr−¬ng lan tõ liªn s−ên 3 tr¸i xuèng mám tim. 1.5.6. C¸c nghiÖm ph¸p ®−îc sö dông khi nghe tim 1.5.6.1. Thay ®æi t− thÕ ng−êi bÖnh − N»m nghiªng sang tr¸i, ®Æt èng nghe mám tim vµ dÞch ra phÝa ngoµi ®Ó nghe râ tiÕng T1, tiÕng rung t©m tr−¬ng, hoÆc thæi t©m thu, trong tæn th−¬ng van hai l¸. − Ngåi dËy, cói xuèng phÝa tr−íc, thë ra råi nÝn thë, nghe râ tiÕng thæi t©m tr−¬ng. − §øng dËy cã thÓ lµm mÊt tiÕng T3 sinh lý. − Gi¬ cao hai ch©n, lµm mét gãc 450 víi mÆt gi−êng, lµm t¨ng l−îng m¸u vÒ tim ph¶i vµ râ h¬n c¸c tiÕng thæi xuÊt ph¸t tõ tim ph¶i. 1.5.6.2. Thay ®æi theo h« hÊp B×nh th−êng thêi gian tèng m¸u cña thÊt ph¶i dµi h¬n cña thÊt tr¸i vµ van ®éng m¹ch phæi ®ãng muén h¬n ®éng m¹ch chñ. Khi ta hÝt vµo, m¸u tõ ngo¹i vi ®−îc hót vÒ tim ph¶i nhiÒu h¬n do t¨ng ¸p lùc ©m tÝnh trong æ mµng phæi, cho nªn van ®éng m¹ch phæi cµng ®ãng muén h¬n vµ ta nghe thÊy tiÕng T2 t¸ch ®«i. Khi thë ra, hoÆc khi lµm nghiÖm ph¸p Valsalva kh«ng thÊy râ T2 t¸ch ®«i n÷a. Trong tr−êng hîp tiÕng thæi xuÊt ph¸t do hë van ba l¸, hë van ®éng m¹ch phæi..., khi hÝt vµo do t¨ng l−îng m¸u vÒ tim ph¶i nªn sÏ t¨ng c−êng ®é vµ t¨ng ©m ®é tiÕng thæi ®ã (nghiÖm ph¸p Riveocarvalho hay lµ dÊu hiÖu Rivero- carvalho: trong hë van ba l¸: tiÕng thæi t©m thu m¹nh lªn khi hÝt vµo). 1.5.6.3. Thay ®æi do g¾ng søc Ng−êi bÖnh lµm mét sè ®éng t¸c t¹i chç nÕu kh«ng cã chèng chØ ®Þnh: ®øng lªn, ngåi xuèng, ch¹y t¹i chç... sÏ lµm t¨ng huyÕt ¸p vµ cung l−îng thÊt tr¸i vµ nghe tim sau g¾ng søc cã thÓ thÊy c¸c tiÕng thæi xuÊt ph¸t tõ tim tr¸i t¨ng c−êng ®é vµ ©m ®é. 1.5.6.4. C¸c nghiÖm ph¸p d−îc ®éng häc Dïng mét sè thuèc lµm thay ®æi søc c¶n ngo¹i vi: methoxamin lµm co m¹ch; trinitrin lµm gi·n m¹ch. §èi víi c¸c tiÕng thæi t©m tr−¬ng trong hë van 14 ®éng m¹ch chñ, thæi t©m thu trong hë van hai l¸, c¸c thuèc g©y co m¹ch lµm m¹nh lªn. Ng−îc l¹i c¸c c¸c thuèc g©y gi·n m¹ch lµm m¹nh lªn, c¸c thuèc co m¹ch lµm yÕu ®i c¸c tiÕng thæi tèng m¸u nh− thæi t©m thu trong hÑp van ®éng m¹ch chñ. 2. C¸C TIÕNG TIM 2.1. TiÕng tim b×nh th−êng B×nh th−êng nghe ®−îc hai tiÕng tim ®èi víi mét chu chuyÓn tim T1 vµ T2. − TiÕng thø nhÊt (T1) T1: tÇn sè thÊp do ®ã cã ©m ®é trÇm, thêi gian: 0,10-0,12 gi©y, do ®ãng van hai l¸ vµ ®ãng van ba l¸. − TiÕng thø hai (T2) T2: tÇn sè cao h¬n T1 thêi gian ng¾n h¬n 0,05-0,10 gi©y. T2 lµ do ®ãng van ®éng m¹ch chñ vµ ®éng m¹ch phæi, nghe râ nhÊt ë ®¸y tim, vïng liªn s−ên hai tr¸i vµ ph¶i. − TiÕng thø ba T3: tiÕng ®Çu t©m tr−¬ng vµo lóc ®Çy thÊt nhanh, ®Õn sau T2. T3 nghe trÇm, râ ë mám tim. T3 sinh lý gÆp ë ng−êi trÎ tuæi vµ Ýt gÆp ë ng−êi lín tuæi. MÊt ®i khi ®øng, do gi¶m l−îng m¸u vÒ tim, cßn T3 bÖnh lý kh«ng mÊt ®i (ngùa phi). T3 ®−îc gi¶i thÝch do thÊt tr¸i gi·n c¨ng ®ét ngét khi cã m¸u µo vÒ ë ®Çu thêi kú t©m tr−¬ng, lµm rung c¸c cÊu tróc trong thÊt: van, d©y ch»ng, cét c¬. 2.2. TiÕng T1 vµ T2 bÊt th−êng 2.2.1. Thay ®æi cña T1 vÒ c−êng ®é − T¨ng c−êng ®é: T1 m¹nh lªn trong c−êng giao c¶m, t¨ng cung l−îng tim do g¾ng søc, c−êng tuyÕn gi¸p, thiÕu m¸u. − Gi¶m c−êng ®é: khi chøc n¨ng thÊt tr¸i gi¶m nhiÒu (nhåi m¸u c¬ tim diÖn réng, suy tim nÆng), khi cã hÑp van ®éng m¹ch chñ nÆng, lång ngùc dµy, gi·n phÕ nang, trµn dÞch mµng ngoµi tim. 2.2.2. Thay ®æi T2 vÒ c−êng ®é − T¨ng c−êng ®é: T2 chñ m¹nh lªn trong t¨ng huyÕt ¸p (nghe râ ë liªn s−ên 2 vµ mám tim), c−êng giao c¶m, cung l−îng tim t¨ng, l−îng m¸u qua ®éng m¹ch chñ (Fallot 4, th©n ®éng m¹ch chung, teo ®éng m¹ch phæi cã th«ng liªn thÊt), T2 m¹nh lªn trong t¨ng ¸p lùc phæi do nhiÒu nguyªn nh©n. − T2 gi¶m c−êng ®é: chñ yÕu trong hÑp khÝt van ®éng m¹ch chñ, sèc, trong gi¶m cung l−îng tim. C−êng ®é T2 gi¶m trong hÑp van vµ hÑp phÔu van ®éng m¹ch phæi, trong tø chøng Fallot. 15 − T2 t¸ch ®«i: khi van ®éng m¹ch chñ vµ van ®éng m¹ch phæi ®ãng xa nhau qu¸ 0,03 gi©y. Cã thÓ do sinh lý hoÆc bÖnh lý. Trªn l©m sµng nghe ®−îc tiÕng T2 t¸ch ®«i. T2 t¸ch ®«i sinh lý th−êng gÆp ë ng−êi trÎ, râ khi hÝt vµo. 2.3. C¸c tiÕng bÊt th−êng kh¸c C¸c tiÕng tim bÊt th−êng trong thêi kú t©m thu: xuÊt hiÖn gi÷a T1 vµ T2. §Æc ®iÓm vÒ ©m häc: ng¾n, gän, tÇn sè cao. Gäi lµ tiÕng clic t©m thu. − TiÕng clic phôt: do thµnh ®éng m¹ch chñ hoÆc ®éng m¹ch phæi gi·n c¨ng ®ét ngét khi m¸u ®−îc bãp lªn ®éng m¹ch ë ®Çu thêi kú t©m thu, hoÆc do më van ®éng m¹ch phæi, van ®éng m¹ch chñ ®· bÞ x¬ dµy, bÞ hÑp. TiÕng clic phôt ë tim tr¸i nghe rì ë ®¸y vµ mám tim, kh«ng thay ®æi theo h« hÊp; ng−îc l¹i tiÕng clic ë tim ph¶i nghe râ ë æ van ®éng m¹ch phæi vµ thay ®æi theo h« hÊp, yÕu hoÆc mÊt ®i khi hÝt vµo. − Clac më van hai l¸: gÆp trong hÑp van hai l¸, xuÊt hiÖn ®Çu thêi kú t©m tr−¬ng vµo kho¶ng 0,04-0,12 gi©y sau T2, nghe gän, ®anh, râ nhÊt ë vïng trong mám. TiÕng clac më lµ do ¸p lùc nhÜ tr¸i cao, lµm më van hai l¸ vèn ®· cã tæn th−¬ng x¬ dÝnh nh−ng ch−a cøng ®¬. TiÕng clac më van hai l¸ kh«ng thay ®æi theo h« hÊp. − Clac më van ba l¸: c¬ chÕ ph¸t sinh còng nh− ®èi víi clac më van hai l¸. Nghe râ ë æ van ba l¸, nh−ng dÔ nhÇm víi clac më van hai l¸, v× tæn th−¬ng ba l¸ th−êng kÌm theo tæn th−¬ng van hai l¸. Nh−ng clac më van ba l¸ m¹nh lªn khi hÝt vµo s©u. − TiÕng ngùa phi (trong tr−êng hîp tæn th−¬ng c¬ tim nÆng). TiÕng ngùa phi cã thÓ xuÊt hiÖn ë thÊt tr¸i hoÆc thÊt ph¶i vµ do thay ®æi ®ét ngét thÓ tÝch thÊt khi m¸u tõ nhÜ ®æ vÒ. Ngùa phi cã tÇn sè thÊp, nghe râ ë mám tim hoÆc trong mám. − C¸c tiÕng do van nh©n t¹o g©y ra: tuú theo tõng lo¹i van, c¸c tiÕng tim ®−îc g©y ra cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. − TiÕng ®¹i b¸c: xen lÉn tiÕng T1 nhá hoÆc b×nh th−êng thØnh tho¶ng xuÊt hiÖn T1 m¹nh, gän lµ tiÕng ®¹i b¸c: ®ã lµ T1 xuÊt hiÖn sau mét kho¶ng PR ng¾n, d−íi 0,10 gi©y, khi ®ã van nhÜ -thÊt ®ãng l¹i ngay sau khi võa më ra hÕt t©m nhÜ thu. − TiÕng cä mµng ngoµi tim: do l¸ thµnh vµ l¸ t¹ng cña mµng ngoµi tim kh«ng cßn nh½n v× bÞ viªm, phï, nhiÒu sîi huyÕt, nªn trong chu chuyÓn tim ®· t¹o ra tiÕng sét so¹t th« r¸p, nh− hai miÕng giÊy r¸p x¸t vµo nhau. §Æc ®iÓm: th« r¸p vµ theo nhÞp tim. 2.4. C¸c tiÕng thæi ë tim TiÕng thæi xuÊt hiÖn khi cã dßng m¸u xo¸y m¹nh vµ thêi gian di chuyÓn cã xo¸y m¹nh kÐo dµi trªn 0,15 gi©y. 16 C−êng ®é vµ tÇn sè cña tiÕng thæi liªn quan ®Õn tèc ®é vµ chªnh ¸p cña dßng m¸u gi÷a vÞ trÝ tr−íc vµ sau khi cã hiÖn t−îng xo¸y m¹nh. Tr−íc ®©y, ng−êi ta ph©n lo¹i c¸c tiÕng thæi theo quan ®iÓm c¬ thÓ bÖnh cña tr−êng ph¸i Ph¸p cæ ®iÓn thÕ kû XIX: − TiÕng thæi do tæn th−¬ng c¸c cÊu tróc van tim. − TiÕng thæi do gi·n c¸c buång tim g©y thay ®æi ho¹t ®éng van (vÝ dô: thæi t©m thu do hë van hai l¸ c¬ n¨ng, hËu qu¶ cña suy thÊt tr¸i g©y gi·n van hai l¸ vµ gi·n buång tim). − TiÕng thæi kh«ng do thay ®æi gi¶i phÉu: thiÕu m¸u, c−êng giao c¶m... Ngµy nay, ng−êi ta ph©n lo¹i tiÕng thæi theo sinh lý bÖnh (Leatham 1953). Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, cã c¸c lo¹i tiÕng thæi sau ®©y: − TiÕng thæi tèng m¸u, cßn gäi lµ tiÕng thæi phôt ®i. TiÕng thæi tèng m¸u thuéc lo¹i t©m thu. − TiÕng thæi trµo ng−îc, cßn gäi lµ thæi phôt l¹i. TiÕng thæi phôt l¹i cã thÓ lµ t©m thu, nh− trong hë van hai l¸ vµ t©m tr−¬ng nh− trong hë van ®éng m¹ch chñ, hë van ®éng m¹ch phæi, hë van ba l¸. 2.4.1. Thæi t©m thu C¸c tiÕng thæi t©m thu tèng m¸u xuÊt ph¸t tõ tim tr¸i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: − Trong hÑp van ®éng m¹ch chñ: thæi t©m thu m¹nh nhÊt gi÷a t©m thu t¹i æ van ®éng m¹ch chñ, cã rung miu t©m thu, lan lªn cæ vµ xuèng mám tim. − Trong t×nh tr¹ng cung l−îng m¸u t¨ng tèc ®é tuÇn hoµn: thiÕu m¸u, c−êng tuyÕn gi¸p, ph×nh ®éng m¹ch chñ, t¨ng thÓ tÝch m¸u bãp lªn ®éng m¹ch chñ trong hë van ®éng m¹ch chñ: tuy kh«ng cã vËt c¶n cho dßng m¸u phôt ®i, nh−ng do t¨ng cung l−îng m¸u, t¨ng tèc ®é dßng m¸u, nªn xo¸y m¹nh khi di chuyÓn, t¹o ra tiÕng thæi. TiÕng thæi cã thÓ nhÑ hoÆc m¹nh, cã rung miu. C¸c tiÕng thæi t©m thu tèng m¸u xuÊt ph¸t tõ tim ph¶i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: − Trong hÑp van ®éng m¹ch phæi: tiÕng thæi t©m thu m¹nh nhÊt gi÷a t©m thu, nghe râ nhÊt t¹i æ van ®éng m¹ch phæi th−êng cã rung miu t¹i chç. − Trong hÑp c¸c nh¸nh ®éng m¹ch phæi: thæi t©m thu m¹nh gi÷a t©m thu vïng æ van ®éng m¹ch phæi, lan ra hai n¸ch mét c¸ch ®èi xøng. − HÑp vïng phÔu ®éng m¹ch phæi vµ th«ng liªn thÊt: trong Fallot 4, tiÕng thæi t©m thu râ ë liªn s−ên 2-3 tr¸i vµ do hÑp vïng phÔu ®éng m¹ch phæi chø kh«ng ph¶i do th«ng liªn thÊt. 17 − T¨ng cung l−îng m¸u qua ®éng m¹ch phæi: thiÕu m¸u, c−êng gi¸p tr¹ng, th«ng ®éng m¹ch -tÜnh m¹ch. §Æc biÖt, ta th−êng nghe thÊy thæi t©m thu vïng æ van ®éng m¹ch phæi. Trong th«ng liªn nhÜ, kho¶ng c¸ch T2 chñ vµ T2 phæi kh«ng thay ®æi theo h« hÊp. NÕu cã shunt lín, l−îng m¸u tõ nhÜ tr¸i sang nhÜ ph¶i lín, vµ lç van ba l¸ trë thµnh hÑp t−¬ng ®èi so víi l−îng m¸u ®· t¨ng lªn, ta cã thÓ nghe ®−îc tiÕng rung t©m tr−¬ng ng¾n ë æ van ba l¸, gäi lµ rung do t¨ng l−u l−îng. C¸c tiÕng thæi t©m thu do m¸u trµo ng−îc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: − Trong hë van hai l¸: do van hai l¸ kh«ng ®ãng kÝn ®−îc lóc t©m thu, nªn m¸u sÏ phôt ng−îc trë l¹i nhÜ tr¸i, tiÕng thæi b¾t ®Çu ngay sau khi T1, kÐo dµi tíi hoÆc cã khi v−ît qu¸ T2 chñ, ©m s¾c th«, nghe nh− h¬i n−íc phôt, râ nhÊt ë mám tim, lan theo vïng n¸ch ra sau l−ng. − Trong hë do sa van hai l¸: xuÊt hiÖn tiÕng clic gi÷a t©m thu, tiÕp theo lµ thæi t©m thu: clic lµ do van hai l¸ bËt vµo nhÜ tr¸i khi d©y ch»ng kÐo c¨ng d−íi t¸c dông cña ¸p lùc trong thÊt tr¸i lóc t©m thu, thæi t©m thu lµ do m¸u phôt tõ thÊt lªn nhÜ qua lç van hai l¸ hë. − Trong hë van ba l¸: trong phÇn lín c¸c tr−êng hîp van ba l¸ hë c¬ n¨ng, nghÜa lµ van vµ c¸c d©y ch»ng thanh m¶nh, mÒm m¹i, nh−ng vµnh van bÞ gi·n do thÊt ph¶i gi·n to, phæ biÕn trong c¸c tr−êng hîp t¨ng ¸p lùc trong thÊt ph¶i. TiÕng thæi t©m thu trong hë van ba l¸ nghe râ liªn s−ên 4-5 tr¸i, s¸t bê tr¸i x−¬ng øc, yÕu dÇn ®i khi dÞch èng nghe vÒ phÝa mám tim, tiÕng thæi m¹nh lªn khi hÝt vµo vµ kh«ng nÝn thë (dÊu hiÖu Rivero Carvalho). NÕu ®· cã suy tim ph¶i, gan to, tÜnh m¹ch cæ næi, ta cã thÓ thÊy gan vµ tÜnh m¹ch cæ ®Ëp theo nhÞp tim. 2.4.2. Thæi t©m tr−¬ng − Hë van ®éng m¹ch chñ TiÕng thæi xuÊt hiÖn ngay sau T2 chñ, cã thÓ chØ chiÕm mét phÇn ®Çu t©m tr−¬ng nÕu hë nhÑ, vµ kÐo dµi toµn t©m tr−¬ng nÕu lµ hë nÆng. Trong hë nÆng vµ cÊp van ®éng m¹ch chñ, thÊt tr¸i bÞ suy nhanh chãng, nªn ¸p lùc cuèi t©m tr−¬ng trong thÊt t¨ng cao, c¶n m¸u tõ ®éng m¹ch chñ ®æ vÒ do hë van ®éng m¹ch chñ th−êng nghe râ ë liªn s−ên 3 tr¸i, c¹nh bê tr¸i øc däc theo bê tr¸i x−¬ng øc xuèng tíi mám tim, ªm dÞu xa x¨m nh− tiÕng thë hÝt vµo. Muèn nghe râ h¬n tiÕng thæi thë ra nµy, ta ®Ó bÖnh nh©n ngåi, nÝn thë sau khi thë ra, cói vÒ phÝa tr−íc. − Hë van ®éng m¹ch phæi TiÕng thæi t©m tr−¬ng nghe râ ë liªn s−ên 2 tr¸i, xuÊt hiÖn ngay sau T2 phæi, c¶m gi¸c tiÕng thæi ë rÊt gÇn tai, vµ lan däc theo bê tr¸i x−¬ng øc xuèng trong mám tim, hÝt vµo s©u cã thÓ lµm t¨ng c−êng ®é tiÕng thæi, v× ®· lµm t¨ng l−îng m¸u ®æ vÒ tim ph¶i. Hë van ®éng m¹ch phæi víi ¸p lùc ®éng m¹ch phæi thÊp: sau phÉu thuËt t¸ch van ®éng m¹ch phæi hÑp, hoÆc phÉu thuËt söa hoµn toµn Fallot 4. 18 2.4.3. Rung t©m tr−¬ng do m¸u tõ nhÜ ®æ vÒ thÊt − Trong bÖnh hÑp van hai l¸ Rung t©m tr−¬ng râ ë mám tim, nghe nh− tiÕng vª dïi trèng, kh«ng ®Òu, th« vµ cã thÓ m¹nh, biÓu hiÖn b»ng rung miu khi sê vïng mám tim. TiÕng rung t©m tr−¬ng x¶y ra sau T2, sau tiÕng clac më van hai l¸, kh¸c víi tiÕng thæi t©m tr−¬ng x¶y ra sau T2. TiÕng rung t©m tr−¬ng gi¶m dÇn c−êng ®é råi t¨ng c−êng ®é, ©m ®é, trë thµnh tiÕng thæi tiÒn t©m thu, kÕt thóc bëi tiÕng T1 cña chu chuyÓn sau. TiÕng rung t©m tr−¬ng trong hÑp hai l¸, cô thÓ lµ dÝnh hai mÐp van hai l¸, do m¸u ®i qua lç van hai l¸ bÞ hÑp nªn t¹o ra dßng xo¸y tõ nhÜ xuèng thÊt, lµm rung c¸c c¸c cÊu tróc tim trªn ®−êng ®i cña dßng xo¸y. − U nhÇy nhÜ tr¸i U nhÇy sa vµo gi÷a lç van hai l¸ lóc t©m tr−¬ng g©y c¶n trë dßng m¸u tõ nhÜ xuèng thÊt, t¹o ra tiÕng rung t©m tr−¬ng nh− trong hÑp van hai l¸. TiÕng rung nµy thay ®æi theo t− thÕ cña bÖnh nh©n vµ kh«ng cã clac më van hai l¸ ®i tr−íc. − Rung t©m tr−¬ng ng¾n do t¨ng l−u l−îng m¸u tõ nhÜ xuèng thÊt. Trong nh÷ng tr−êng hîp cã nhiÒu m¸u µo vÒ nhÜ tr¸i hoÆc ph¶i nh−: hë van hai l¸ nÆng, cßn èng ®éng m¹ch, th«ng liªn thÊt. − HÑp van ba l¸ Rung t©m tr−¬ng nghe râ ë trong mám tim, hÝt vµo s©u tiÕng rung t©m tr−¬ng m¹nh h¬n lªn. − U nhÇy nhÜ ph¶i Ýt gÆp h¬n u nhÇy nhÜ tr¸i. TriÖu chøng l©m sµng nh− trong hÑp van ba l¸. 2.4.4. Thæi liªn tôc: − GÆp trong cßn èng ®éng m¹ch: tiÕng thæi liªn tôc m¹nh nhÊt vÒ gi÷a vµ cuèi t©m thu, ®Çu t©m tr−¬ng, râ nhÊt ë liªn s−ên 1-2 tr¸i, th−êng kÌm theo rung miu. − Rß chñ -phæi: thæi liªn tôc nghe râ ë vÞ trÝ liªn s−ên 3 tr¸i. − §éng m¹ch bµng hÖ xuÊt ph¸t tõ ®éng m¹ch chñ nèi víi hÖ thèng ®éng m¹ch phæi trong bÖnh teo ®éng m¹ch cã th«ng liªn thÊt: thæi liªn tôc nhÑ, nghe ë hai bªn lång ngùc vµ râ nhÊt ë sau l−ng. − Rß ®éng m¹ch vµnh vµo c¸c buång tim ph¶i: do khuyÕt tËt bÈm sinh g©y thæi liªn tôc ë thÊp, vïng gi÷a tim, trong mám hoÆc mòi øc. − Vì tói ph×nh xoang Valsalva vµo nhÜ thÊt: do khuyÕt tËt cña m« thuéc líp l¸ gi÷a vïng xoang Valsalva, van ®éng m¹ch chñ, nªn khi gÆp ®iÒu kiÖn g©y bÖnh: g¾ng søc, nhiÔm khuÈn t¹i xoang Valsalva, xoang cã thÓ ph×nh to vµ thñng, g©y suy tim do t¨ng g¸nh t©m tr−¬ng trong thÊt. − Thæi liªn tôc ë tÜnh m¹ch: thæi liªn tôc ë nÒn cæ hoÆc vïng d−íi ®ßn, râ nhÊt ë t− thÕ ngåi, ®øng, mÊt ®i khi quay cæ vÒ bªn ®èi diÖn víi tiÕng thæi, hoÆc khi ta lÊy ngãn tay Ên vµo tÜnh m¹ch c¶nh ngoµi, phÝa trªn vÞ trÝ cã tiÕng thæi. 19 3. KH¸M §éNG M¹CH 3.1. B¾t m¹ch 3.1.1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ − §−êng kÝnh ®éng m¹ch to hay nhá − §é cøng hay mÒm cña ®éng m¹ch − Biªn ®é ®Ëp cña m¹ch − TÇn sè ®Ëp − NhÞp ®é cã ®Òu hay kh«ng? 3.1.2. KÕt qu¶ − M¹ch yÕu hoÆc mÊt m¹ch: do t¾c, hÑp, phÝa trªn hay ngay t¹i n¬i b¾t m¹ch. C¸c nguyªn nh©n th−êng gÆp g©y m¹ch yÕu hoÆc mÊt m¹ch: + Viªm t¾c ®éng m¹ch. + Viªm toµn bé c¸c líp cña ®éng m¹ch (bÖnh Takaysu). + HÑp eo ®éng m¹ch chñ: m¹ch chi d−íi yÕu, m¹ch chi trªn m¹nh, huyÕt ¸p chi d−íi thÊp, chi trªn cao. − M¹ch nÈy m¹nh: th−êng gÆp trong hë van ®éng m¹ch chñ: m¹ch nÈy m¹nh ch×m s©u, vµ huyÕt ¸p t©m thu cao so víi huyÕt ¸p t©m tr−¬ng thÊp (m¹ch Corrigan). − M¹ch kh«ng ®Òu: ngo¹i t©m thu hoÆc nhÜ, rung nhÜ, bloc nhÜ -thÊt cÊp 2. Trong tr−êng hîp m¹ch kh«ng ®Òu, nghe tim míi gióp ®Õm m¹ch ®−îc chÝnh x¸c, v× b¾t m¹ch cã thÓ kh«ng thÊy ®−îc nh÷ng nh¸t bãp yÕu cña tim kh«ng truyÒn ®−îc tíi m¹ch ngo¹i vi. − M¹ch c¸ch: mét nhÞp m¹ch râ xen kÏ mét nhÞp m¹ch yÕu vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nh¸t bãp tim vÉn ®Òu nhau, tiÕng tim kh«ng kh¸c nhau gi÷a c¸c nh¸t bãp. C¬ chÕ: cã thÓ do c¬ tim bãp xen kÏ mét nh¸t cã nhiÒu víi mét nh¸t cã Ýt nhãm c¬ tham gia, gÆp trong mét sè tr−êng hîp viªm c¬ tim, bÖnh c¬ tim tiªn ph¸t hoÆc thø ph¸t. + M¹ch nghÞch lý: m¹ch yÕu ®i khi hÝt vµo, râ h¬n khi thë ra. C¬ chÕ: b×nh th−êng, khi hÝt vµo, do t¨ng ¸p lùc ©m tÝnh trong lång ngùc, m¸u ®−îc hót vÒ tim ph¶i nhiÒu h¬n, ng−îc l¹i víi khi thë ra, ®ång thêi víi khi hÝt vµo, do phÕ nang gi·n c¨ng h¬n nªn m¸u tÜnh m¹ch phæi ë v¸ch phÕ nang bÞ Ðp vµ trë vÒ tim tr¸i Ýt h¬n khi thë ra: nh− vËy, l−îng m¸u vÒ tim ph¶i t¨ng lªn sÏ bï vµo l−îng m¸u gi¶m ë tim tr¸i, kÕt qu¶ lµ khi hÝt vµo, huyÕt ¸p gi¶m kh«ng ®¸ng kÓ (d−íi 10mmHg), m¹ch ngo¹i vi yÕu ®i kh«ng râ rÖt. Trong trµn dÞch ngoµi mµng tim víi l−îng dÞch lín, ¸p lùc 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net